SATANİZMİN PƏRDƏ ARXASI

Son bir neçə ildə bir-biri ardınca baş verən bəzi qəribə satanizm (şeytana tapınma) hadisələri, cəmiyyətin və medianın diqqətini bu mövzuya yönəltdi. Şeytana ibadət etmək üçün təşkil edilən qanlı ayinlər, işgəncə ilə öldürülən küçə pişikləri, təcavüz hadisələri, intihar edən gənclər... Bütün bunlar inanılmaz kimi görünsə də, satanizmin getdikcə yayılan bir təhlükə (və cinnət) olduğunu ortaya qoyur.

Necə olur ki, bir qisim insanlar pis insan olmağı, pislik etməyi, heyvanlara və ya insanlara işgəncə verməyi, qaranlıq və qorxu dolu bir dünyada yaşamağı özlərinə məqsəd seçirlər və "din" olaraq mənimsəyə bilirlər? Bir çox insan bu problemin cavabını axtarır, ancaq cavabı yanlış yerlərdə axtarırlar. Satanizmin necəinkişaf etdiyini və insanları necə özünə çəkdiyini anlamaq üçün bu qaranlıq dinin ardındakı fəlsəfəni araşdırmaq lazımdır. Çünki satanizmin mənbəyi yalnız bəzi ağılsız gənclərin psixoloji problemlərində deyil, onları buna aparan fəlsəfədədir.

Bu fəlsəfə, insanı bir heyvan növü olaraq görən və "təbiət mərhəmətsizdir, sən də mərhəmətsiz olmalısan" mesajını verən sosial darvinizmdir... (Harun Yəhya, Dinsizliyin Kabusu)

Şeytan Kilsəsi

Satanizm tarix boyunca fərqli ad və formalarla mövcud olsa da, indiki forması ilə 1960-cı illərdə Amerikadaortaya çıxmışdır. Satanistlərin ən əhəmiyyətli təşkilatı, 1966-cı ildə qurulan və hələ də Kaliforniyada fəaliyyət göstərən “Şeytan kilsəsi”dir (Church of Satan). Bu kilsənin fikirləri Anton Szandor LaVey adlı bir satanist ideoloq tərəfindən yazılan kitablara əsaslanır. Şeytan kilsəsinin fəaliyyət və ayinləri dəfələrlə məhkəmələrdə müzakirə edilmişdi.

Satanizmin fəlsəfəsini daha dərindən anlamaq üçün əvvəlcə bu qaranlıq fəlsəfənin irəli sürdüyü fikirləri araşdırmaq lazımdır.

Satanizm: Ateist və Materialist Bir Din

Şeytan Kilsəsinin yazılarına baxdığımızda,satanistlərin əslində ateist olduqlarını görərik.Materialistdirlər, yalnız maddənin varlığına inanırlar.Allahın varlığını və bütün metafizik varlıqları (məsələn, mələkləri) də inkar edirlər. Bu səbəbdən, əslində şeytanın varlığına da heç inanmırlar! Adları "şeytana tapınanlar" olmasına baxmayaraq, şeytan deyə bir varlığı qəbul etmirlər.Onlara görə şeytan, din düşmənçiliyinin bir simvoludur. Şeytan kilsəsi tərəfindən nəşr olunan "A Description of Satanism" (Satanizmin Təsviri) adlı sənəddə bu fikirlər beləifadə edilir:

"Satanizm ateist bir dindir. (Satanistlərin fikirincə) Hərəkətlərimizə görə hesab verəcəyimiz heç kim yoxdur."                                      
Satanistlər Allahın, Müqəddəs Kitabın müqəddəsliyinə, mələklərin, cənnət və cəhənnəmin, şeytanın, yaxşı ruhların və cinlərin varlığına inanmazlar. Materializm və realizm satanistinrəhbər götürdüyü əsasqaydalardır... "Satanist ateistdir. Biz əslində otodeistik, yəni özümüzə tapınırıq."

Satanizm dinə ziddir, dinsizlikdir.

Şeytan kilsəsi nəşrlərindən birində "Qorxulan Din" (Feared Religion) başlıqlı bir yazıda satanistlərin həqiqi inancı belə izah edilir:

"Satanistlər qeybə inanmazlar. Allahın da, şeytanın da varlığına iman etməzlər. Satanist özü özünün əsl tanrısıdır. Şeytan, öz heyvani və qürurlu təbiətinə görə yaşayan insanın simvoludur. Şeytanın ardındakı həqiqət, bütün təbiətə hakim olan, həyat və artım üçün lazımlı gücün qaynağı olan qaranlıq təkamül, entropiya gücüdür. Şeytan tapınılacaq şüurlu bir varlıq deyil, daha çox hər insanın içində olan və tək toxunma ilə hərəkətə keçən potensial bir gücdür."

Yuxarıda qeyd edilən bir ifadə olduqca diqqət çəkicidir: "Öz heyvani və qürurlu təbiətinə görə yaşayan insan". Bu ifadə, əslində satanizmin əsasını təmsil edir. Satanistlər, insanın təsadüfən ortaya çıxmış və təkamül keçirərək bugünki halını almış bir heyvan növü olduğunu və heyvan kimi yaşamalı olduğunu müdafiə edirlər. Yəni satanizm Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır.

Satanizm və Darvinin Təkamül Nəzəriyyəsi

Şeytan kilsəsi nəşrlərinin birində "Qorxulan Din" (Feared Religion) başlıqlı yazıda belə bir cümlə keçir: "Satanizm, insanın heyvan olaraq qəbul edilməsi üçün vardır."

Şeytan kilsəsinin ən əsas bəyanatı olan "Doqquz Şeytani Qanun"nun (The Nine Satanic Statements) yeddincisi belədir: "Şeytan insanı hər hansı bir heyvan olaraq təsvir edir. Bu heyvan bəzən dörd ayaq üzərində gəzən heyvanlardan daha yaxşı, bəzən də daha pisdir."

Şeytan kilsəsinin bütün nəşrlərində insan üçün israrla "yalnız şəhvətinə görə yaşayan vəhşi heyvan" ifadəsi istifadə edilir. Satanistlərin insanlar arasındakı əlaqələri və insanın digər canlılara qarşı rəftarı həmişə bu məntiqə əsaslanır. Məsələn, satanistlər zorakılığı haqlı görürlər, çünki təbiətdə vəhşi heyvanlar arasında zorakılıq normal haldır. Heyvanlara əzab verərək öldürmək (məsələn, Türkiyədəki satanistlərin küçə pişiklərinə verdikləri işgəncələr) də eyni məntiqin məhsuludur. Satanistlərə görə, insan yalnız şəhvətinə görə yaşayan vəhşi heyvandır və bunun tələbinə görə yaşamalıdır.

Bəs, satanistlər insanın "yalnız şəhvətinə görə yaşayan vəhşi heyvan" olduğu qənaətinə necə gəlmişdilər? Bu problemin bir cavabı var: Təkamül nəzəriyyəsi. Şeytan kilsəsi tərəfindən nəşr olunan "Satanizmin Təsviri" (A Description of Satanism) adlı sənəddə bu haqda belə yazılıb:

"Bizim prinsiplərimizə görə, bütün insanlar və heyvanlar ortaq və sadə bir bioloji qaynaqdan gəlir. Əslində SATANİZM, İNSANLARIN İNKİŞAF ETMİŞ BİR HEYVANDAN BAŞQA BİR ŞEY OLMADIQLARINA İNANIR. Təsadüfən təkamülləşməyimiz və həyatda qalmağımız istisna olmaqla, yaradılışda heç bir xüsusi yerimiz yoxdur. Satanistlər özlərini (və bütün insanları) heyvan olaraq təsvir edir və Allahın özlərinə həyat verdiyi insanlar olaraq görməyə qarşı çıxırlar." (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion", A New Age: essays on current religious beliefs and practices published by Merrimac Books in 1992)

Əgər təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən bioloqların və ya filosofların kitablarına baxsanız, orada da eyni cümlələri bir-bir görə bilərsiniz. Məsələn, üstdəki cümlələrin eynisini, Richard Dawkins, Stephen J. Gould, Daniel Dennett, Carl Sagan kimi darvinist və ateist mütəfəkkirlərin kitablarında da tapmaq mümkündür.

Qısacası, satanizm, təkamül nəzəriyyəsinin mərkəzinə yerləşdirilmiş ateist bir dindir. İnternetdə satanist yazıçıların məqalə və şərhlərinə baxdıqda, Darvini və təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən bir çox izah olacaq. Təkamül nəzəriyyəsi insanın bir heyvan növü olduğunu müdafiə edir, satanistlər isə buna uyğun davranış və düşüncə tərzləri inkişaf etdirirlər.

Satanizm haqqında universitet tezisi hazırlayan Dr. Roald E. Kristiansen, bu qaranlıq dini belə təsvir edir:

"Satanizm, ən güclülərin zəiflər üzərindəki hakimiyyətini müdafiə edən, bu yolla da insanlığı bioloji bir növ olaraq inkişaf edə biləcəyinə, təbii və ictimai təkamüldəki liderlik roluna sahib ola biləcəyinə inanan bir növ ictimai darvinist "din" kimi qəbul edilə bilər." (Roald E. Kristiansen, PH.D., "Satan in Cyberspace: A Study of Satanism on the İnternet in the 1990's", Prepared for the Lomonosov Conference in Archangelsk, Russia, November 1995)

Satanistlərin Xəyal Etdiyi Sosial Darvinist Cəmiyyət

Təkamül nəzəriyyəsinin əsas götürdüyü "insan heyvandır" şüarını ideologiyalarınınəsası kimi qəbul edən satanistlər, insanların heyvan kimi yaşadığı və davrandığı bir dünya qurmağı arzulayırlar.Xəyal etdikləri bu dünyanın təməl qaydası, sosial darvinizm, yəni "güclülərin zəifləri əzməsi" prinsipidir. Şeytan kilsəsinin sözdə"baş rahiplərindən" Peter H. Gilmore, bunu açıq şəkildəbelə ifadə edir: "Dövrümüzdəki satanizmin əslində nə olduğuna birlikdə baxaq: Elitizmə (seçmələrin iqtidarına) və sosial darvinizmə əsaslanan, güclülərin zəiflər üzərində hakimiyyətinin yenidən qurulmasını müdafiə edən və son iki min ildir insan növünün təkamülünü ləngitmiş olan "bərabərlik" əfsanəsini kökündən yox etməyi istəyən zalım din." (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion")

Satanist yazıçının son iki min ildə əsas hədəfi xristianlıqdır.Məlumdur ki, xristianlıqdan əvvəl Avropalı cəmiyyətlər bütpərəst və ya ateist mədəniyyətlərə sahib idilər və bu mədəniyyətlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri insanların barbar, vəhşi və mərhəmətsiz olması idi.Şəfqət, mərhəmət, zəiflərə kömək, insanlar arasında bərabərlik və ədalət kimi İlahi dinlərə aid olan əxlaqi anlayışlar xristianlığın gəlişi ilə Avropa cəmiyyətləri tərəfindən öyrənildi.Satanistlərin məqsədi də doğruluq və ədalət prinsiplərinə söykən əxlaqi anlayışları tamamilə ortadan qaldırmaq və bunun yerinə "güclü olan haqlıdır" prinsipinə söykənən sosial darvinist dünya qurmaq idi. Şeytan kilsəsinin rahiblərindən Peter H. Gilmore bunu belə ifadə edir:

"Satanistlər insanları ictimai quruluşuna görə fərqli qruplara ayırırlar, bu səbəbdən hər insan öz anadangəlmə qabiliyyətləri (və ya bunların yoxluğu) nəticəsində fərqli yerə gələr. Ən güclülərin həyatda qalma prinsipi (satanistlər tərəfindən) cəmiyyətin hər səviyyəsində müdafiə olunur, fərdlərin yaşaması və ya yox olmasındakı kimi, özlərini ayaqda tuta bilməyən millətlərin bunun nəticələrinə dözməsində də.Hər səviyyədə ediləcək hər cür kömək üçün bir mənfəət olmalıdır.Beləliklə, yəni zəiflələrin sosial darvinizmin nəticələrinə dözmələrinə icazə verilməsi ilə dünya əhalisində əhəmiyyətli bir azalma olacaq.Belə ki, təbiət hər zaman öz uşaqlarını gücləndirmək və ya yox etmək üçün hərəkətə keçmişdir. Bu acıdır, amma dünyanın gerçəyidir."
Şeytanın kilsəsi bunu müdafiə edir: "Kasıblara, aclara, zəiflələrə kömək etməyin, buraxın ölsünlər. Bu təbiətin qaydasıdır. Beləcə əhali azalar və güclülər daha çox imkan əldə edər!" (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion")                                    

Bu zalım, mərhəmətsiz doktrina əslində satanistlərin öz kəşfi deyil. Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edən "həyat mübarizəsi" və "güclü olmayan fərdlərin kənarlaşdırılması" kimi anlayışlardan təsirlənilərək inkişaf etdirilmişdir. Satanistlərin dünyagörüşü Darvinin nəzəriyyəsi ilə bəslənir və gəldikləri nəticə də "sosial darvinizm", yəni Darvinin təkamül nəzəriyyəsini cəmiyyətə tətbiq etməkdən başqa bir şey deyil.

Nəticə

Bura qədər araşdırdığımız məlumatlar, "satanizm bəlası haradan çıxdı?" deyə düşünən valideynlər, pedaqoqlar və ya sosioloqlar üçün yol göstərici olmalıdır. Əgər bir cəmiyyətdə insanlara, "siz meymunlardan təkamülləşmiş bir heyvan növüsünüz" deyilirsə, bu böyük yanılma qəzetlərdə, jurnallarda, dərs kitablarında, sözdə "elmi" qaynaqlarda israrla təkrarlansa, o cəmiyyətdə satanizm və ya bənzər vəhşi ideologiyaların inkişafı da çox normal olar. Bu həqiqətin ciddi şəkildə diqqətə alınması, təhsil sistemimizin, mədəni və ictimai həyatın buna görə dəyişdirilməsi lazımdır.

Əks halda, günahsız insanları vəhşicəsinə öldürən gənclərə "niyə cinayət törətdin" deyə soruşmağa heç kimin haqqı olmayacaq. Çünki, belə bir problemin ardından "cinayət törətdim, çünki vəhşi heyvanlar öldürmək üçün yaşayar, mən də vəhşi heyvanam" cavabını aldıqda, artıq bərpa olunmayan bir nöqtəyə gəlinmiş olacaq.


2012-08-27 12:05:38

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."