ATEİST MASONLAR QORXUYA DÜŞDÜLƏR

 

Dəccal sistemi olan ateist masonluq səmimi Müsəlman, Xristian və Yəhudilərin qardaş olması, birlikdə hərəkət etməsi və birlikdə dinsizliyə, materializmə, Darvinizmə qarşı mübarizə etməsinə maneə törətmək üçün bir sistem hazırlayıblar. Müsəlmanları, Xristianları, Yəhudiləri bir-birlərinə dəccal kimi göstərərək onların birlikdə hərəkət etmələrinə qarşısını alıb, güclərini zəiflətməyə çalışırlar. Ateist masonluq indi bu sistemdən istifadə edərək bir qisim saf Müsəlman, Xristian və Yəhudiləri razı salaraq aldatmışdır. Ateist masonlar bu üsulla iman edənləri bir-birlərinə düşmən edib öz səltənətlərini davam etdirmək istəyirlər. Səmimi dindarları dəccal kimi göstərərək, özlərinə olan diqqəti dağıtmağa çalışır və bu yolla özlərini gizlədirlər. Bəzən də buna nail olurlar.

Dəccal bu hiyləgər üsulla Xristianları da bir-birinə düşmən etmiş, həmrəy olmalarına maneə olmağa çalışmışdır. Bir qisim Evanjeliklər Katolikləri də dəccal olaraq görməkdədirlər. İndi buna inanan çox sayda Evanjelik vardır. Hətta bəzi Evanjeliklər ateist masonların təlqinlərinin təsiri ilə papalığı dəccaliyyət olaraq görməkdədirlər. Ateist masonluq Allahdan qorxan dindar insanların arasını vuraraq, onları bir-birləri ilə mübarizəyə sürükləyib zaman qazanmağa çalışırlar.

Dəccalın ortaya atdığı gələcəkdə olacağı iddia edilən Armaqedon (Qiyamət) müharibəsi də şeytani şəkildə şərh olunur. Ateist masonlar tərəfindən müxtəlif üsullarla Orta Şərqdə həmişə qan tökülməsini, gərginliyin artmasını istəmiş və bunlardan hər zaman istifadə etmişdir. Bunun bir ibadət olduğu təbliğ edilməkdədir. Bu vəziyyət ateist masonluğun şeytandan aldığı ilhamla dəccaliyyətin çirkli, qanlı fəaliyyətlərindən biridir. Gələcəkdə yaşanacağı iddia edilən Armaqedon əslində həyata keçmişdir. İraq ölkəsi ABŞ, İngiltərə, Avstraliya, İspaniya, Danimarka və Polşadan gələn əsgərlərlə işğal edilmiş, İslam, Xristian və ya başqa dinlərə mənsub insanlardan da çox sayda insan və əsgər şəhid edilmiş və ya öldürülmüşdür. İraqın fərqli ölkələr tərəfindən işğal edilməsi İraqda yaşanan qırğın və bu Armaqedon savaşı hədislərdə ən incə təfsilatına qədər bildirilmişdir:

"Axır zamanda Bağdad alovlarla yox ediləcəkdir…" (Risalət-ül Huruc-ül Mehdi, Dəri 3, səh. 177)

İraqın işğalının başladığı gündən etibarən Bağdad çox kəskin şəkildə bomba yağdırılan şəhərlərdən biri olmuşdur. Ağır bombardman gecələrində Bağdadın hədisdə xəbər verildiyi kimi alov-alov yanmasına səbəb olmuşdur. Bağdadın qəzet və televiziya xəbərlərində göstərilən vəziyyəti yuxarıdakı hədisdə göstərildiyi kimi tam olaraq uyğun gəlir.

Rəsulullah (səv) belə buyurmuşdur: "…Elə bəla və müsibətlər olacaq ki, heç kimsə sığınacaq bir yer tapa bilməyəcəkdir. Bu bəlalar Şamın ətrafında olacaq, İraqın üzərinə çökəcəkdir. Ərəbistan yarımadasının əlini və ayağını bağlayacaqdır…. Onlar bəlanı bir tərəfdə dəf etməyə çalışarkən digər tərəfdən o yenə ortaya çıxacaqdır." (Kenzul Ummal, Kitab-ul Qıyamə qısm-ul efal, c. 5, s. 38-39)

Hədisdə bildirilən "müsibətlərin Şamın ətrafında dolanıb, İraqın üzərinə çökəcək olması" son dövrdə yaşanan İraq işğalı zamanı yaşanmışdır.

 … İraqa hücum edilmədikcə qiyamət qopmaz və İraqdakı günahsız insanlar Şama doğru sığınma yerləri axtararlar. Şam yenidən qurular, İraq da." (Kenzul Ummal, Kitab-ul qiyame qism-ul efal, c. 5, s. 254)

Hədisdə İraqın yenidən qurulacağına diqqət çəkilməkdədir. İraqın işğalının ardınca İraqda bir çox şəhər yerlə yeksan olmuşdur. Bu savaşdan sonra yaşanan qəsb hadisələrinin təsiri ilə də böyük bir xarabaya çevrilən İraqın yenidən qurulması məcburi hala gəlmişdir. Bu vəziyyət qəzet xəbərlərində də geniş olaraq yer almışdır.

“İraq xalqı üç qrupa ayrılar. Bir qismi soyğunçulara qoşular. Bir qismi ailələrini geridə qoyub qaçarlar. Digər qismi də savaşar və öldürülərlər. Siz bunları gördüyünüz vaxt qiyamətə hazırlaşın." (Yusuf əl-Makdisi, Fera du Fevaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar)

Hədisdə xəbər verildiyinə görə İraq işğalından sonra xalqın bir qrupu "soyğunçulara" qoşulacaqdır. Həqiqətən də xalqın bir qismi işğaldan sonra oğurluq, qəsb, yağmalama kimi xarakterizə edilə biləcək fəaliyyətlər edən insanlara qoşulmuşlar. Hədisdə bir qisim xalqın isə, edilən zülmə görə evlərindən qaçmağa çalışacaqları, hətta geridə qoyduqları ailələrini də düşünə bilməyəcək vəziyyətdə olacaqları xəbər verilmişdir. Qəzetlərdə bu cür xəbərlər diqqət çəkir. Hədisdə xalqın digər bir qisminin isə savaşda iştirak edəcəyi və öldürüləcəyi bildirilməkdədir. İraq işğalı zamanı çoxlu döyüşlər olmuş və bir çox insan həyatını itirmişdir.

Günahsız və təmiz İraq xalqı Şama qaçar. (Risalət-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210)

İraq işğalı başlamadan əvvəl və işğaldan sonra on minlərlə İraqlının Suriya başda olmaqla müxtəlif ölkələrə qaçmaları bu hədisdəki hadisə ilə böyük bir bənzərlik göstərməkdədir. Bu mövzu ilə əlaqədar da müxtəlif xəbər və şəkillərə mediada yer verilmişdir.

Əbu Nadrə (r.ə.) dedi ki; Cabirin (r.ə.) yanında idik. Belə dedi: "Elə bir zaman yaxınlaşır ki, İraq əhalisinə bir pay, bir dirhəm (bir ağırlıq ölçüsüdür) belə verilməyəcək". Soruşduq ki: "Bu kimin ucbatından olacaq?" Dedi ki: "Əcəmlər (Ərəb olmayanlar) bunu məhrum edəcəklər". Sonra dedi: "Şam əhalisinə bir dinar, bir müdy (ölçü vahididir) belə verilməyəcək". "Bu kimin ucbatından olacaq" soruşduq. "Rumlara görə" dedi. (ət-Tac, Əli Nasif əl-Hüseyni)

İraq xarici dövlətlər tərəfindən işğal edilmiş və dərhal ardınca hədisdə bildirildiyi kimi xarici dövlətlər tərəfindən İraqa uzun müddət embarqo qoyulmuşdur.

"İraqa pay və dirhəmi verilməyəcək. Şama da pay və dinarı verilməyəcək. Misirə pay və dinarı verilməyəcək. Başladığınız yerə qayıdacaqsınız" buyurdu və üç dəfə təkrar etdi. Buna Əbu Hureyrənin əti və qanı şahid oldu." (Müslim, Fiten 33 (2896); Əbu Davud, Xərac 29 (3035))
"İraqlıların əlində ölçəcəkləri tərəzi və alış-veriş edə biləcəkləri pul da qalmayacaq." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame qism-ul efal, c. 5, s. 45)

Hədislərdə göstərildiyi kimi işğala görə böyük zərər görən İraq iqtisadiyyatı və xarici dövlətlər tərəfindən tətbiq olunan embarqolara görə xalqın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşmüş, yoxsulluq və kasıblıq ən vacib problemlərdən biri halına gəlmişdir. İraqın işğalından sonra İraq dinarının tədavüldən qaldırılması gündəmə gəlmişdir. Son savaşdan sonra İraq dinarının sürətlə dəyərini itirməsi və tədavüldən qalxması ehtimalı 2003-cü il tarixli qəzetlərdə geniş yer almışdır.

Dəccal sistemi olan ateist masonluq daimi qan tökülməsini istəməkdə, dindarların gücünü azaldaraq daha da güclənməyi və dünyada hakimiyyətini davam etdirməyi istəyir. Necə ki İraqdakı müharibədə şəhid edilən və ya ölən bir çox insandan fərqli olaraq xeyli insan da yaralanmış, şikəst qalmışdır. Evlər dağılmış insanlar səfil, pərişan olmuşdur. İraqda Səddamı iqtidara gətirən ateist masonluq orada yaşayan müsəlmanlara dəhşətli zülmlər etmişdir. Səddam da masondur, oranı işğal edənlər də ateist masonlardır, qan tökdürənlər də ateist masonlardır. Əzab çəkənlər isə İslam, Xristian və Yəhudi dininə mənsub olan bir-birini qardaş bilən insanlar və əsgərlərdir. Bu sadəcə məzlumları əzən, planlanmış ateist masonların bir oyunudur.

Ateist masonların bu oyunu yaxında pozulacaq. Müsəlmanlar da, Xristianlar da, Yəhudilər də tək Allaha iman edən, axirətə, mələklərə, cənnət və cəhənnəmə inanan səmimi dindarlardır. Allahın icazəsi ilə İslam, Xristian və Yəhudi dininə mənsub dindarlar dəccalın bu oyununu ittifaq edərək pozacaq, birlikdə dəccalın ən böyük silahı olan ateist masonluğu, Darvinizmi, materializmi, ateizmi, faşizmi, kommunizmi, ortadan qaldıracaqdır.

2012-11-27 10:38:48

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."