Allah bitki toxumlarını qoruyan xüsusi sistemlər yaratmışdır

Bağınızdakı meyvə ağacları, evinizin  pəncərəsindən görünən şam meşəsi və ya avtomobillə gedərkən yol kənarında gördüyünüz çinarlar haqqında heç düşünmüsünüzmü? 
 
Bu bitkilərin necə əmələ gəldiyini, hansı mərhələlərdən keçərək ağaca çevrildiyini bilirsinizmi?
 
Toxumlar əsasən, xarici qabıqdan, ehtiyat qida maddəsindən və rüşeymdən ibarət olurlar. Lakin quruluşlarının eyni olmasına baxmayaraq, toxumlar ehtiyat qida maddəsinin miqdarına, xarici qabığın növünə, qalınlığına, meyvəsinin formasına, dadına görə bir-birindən çox fərqlənir. Toxumun xarici qabığı bitkilərin növündən və yaşadığı mühitdən asılı olaraq formasına, rənginə və səthinin quruluşuna görə fərqli olur.
 

Toxumların xarici qabıqları müxtəlifdir və diqqətçəkici xüsusiyyətlərə malikdir

 
Toxumun içindəki rüşeym çox dəyərlidir. Bu səbəbdən, yeni bitki tam inkişaf edənə qədər rüşeym diqqətlə qorunmalıdır. Bu qorumanı hər bitki növünə görə fərqli olan xarici qabıq öz öhdəsinə götürür. Toxumun qabığını təşkil edən maddənin dözümlülüyü nisbətində toxum xarici mühitin mənfi təsirlərindən qorunur. Bundan əlavə, qabığı təşkil edən maddələr toxumların su səthində dayana bilməsində və ya külək vasitəsilə yayılmasında əsas amildir.
 
• Bəzi xarici qabıqlar düşmənləri uzaqlaşdırmaq üçün acı maddə ilə örtülmüşdür: 
 
Bəzi toxumların xarici qabığı tanin adlı maddə ilə zəngindir ki, bu da toxumlardakı çürümənin qarşısını alır. Bir çox bitki növündə toxumun qabığı jeleyəbənzər maddə ilə örtülmüşdür. Zülallarla birləşmiş kompleks quruluşlu şəkərdən ibarət jeleyəbənzər maddə su ilə qarşılaşdıqda şişməyə başlayır. Bu yolla toxum rahatlıqla nəmli maddələrin üzərinə yapışır. Bu xüsusiyyət cücərmə zamanı əhəmiyyətli rol oynayır.
 
• Toxumların qoruyucu xarici qatları (toxum qabığı) adətən çox bərk olur: 
 
Bu xüsusiyyət toxumu qarşılaşacağı xarici amillərin təsirindən qoruyur. Məsələn, bəzi toxumların inkişaflarının son mərhələsində səthlərində möhkəm mum yığını əmələ gəlir, bu da toxumların su və qazın təsirinə qarşı müqavimətini artırır. Toxum qabıqları bitkinin növündən asılı olaraq müxtəlif maddələrlə örtülə bilər, paxla dənəsindəki kimi nazik təbəqə ilə və ya albalı dənəsindəki kimi bərk qabıqla örtülə bilər. Sudan qorunmaq üçün bu toxumların qabıqları digərlərinə nisbətən daha bərk və qalın olur.
 
Toxumların möhtəşəm quruluşuna nümunə olaraq gündəlik həyatda tez-tez rastlaşdığımız paxla dənəsini göstərmək olar:
 
Paxla dənəsi növündən asılı olaraq bir və ya iki qabıqla örtülür. Bu qabıqlar eynilə palto kimi toxumu soyuq hava, quraqlıq və xarici mühitin digər çətinliklərindən qoruyur. Toxum qabığı, eyni zamanda, xarici mühitlə mübadilə aparır. Qısası, toxumun inkişafında qabıqlar əhəmiyyətli rol oynayır.
 
Paxla dənəsinin qoparıldığı hissədə oval iz görmək olar. Bu, dənənin, yəni toxumun ana bitkiyə bağlandığı hissədir. Diqqətlə araşdırsaq, burada "micropyle" adlanan kiçik dəlik olduğunu görərik. Bu dəliyi körpələrdəki göbək bağına bənzətmək olar. Bu xüsusi keçiddən yumurtacığın içərisindəki dişi çoxalma hüceyrəsini mayalandıran boru keçir. Bundan əlavə, su vaxtı gəldikdə bu dəlikdən keçərək toxumun cücərməsini təmin edir.
 
• Toxum qabıqlarının qalınlığı hər bitkinin növünə görə xüsusi olaraq yaradılmışdır: 
 
Hər bitkinin toxum qabığının olduğu mühit onun inkişafı üçün ən əlverişli şəraitdir: o, nə çox qalındır, nə də çox nazik. Çünki qabığı çox qalın olan toxum hər cür şəraitə davamlıdır, lakin dezavantaj olaraq həddindən artıq qalın qabıq rüşeymin çölə çıxmasında bəzi problemlərə səbəb ola bilər. Nazik qabıqlı toxum isə bir çox xarici amillərin təsiri ilə  məhv ola bilər. Buna görə də bütün toxumlar olduqları mühitin şəraitinə uyğun qabıq qalınlığına malikdir.
 
Heyvanlar vasitəsilə daşınan toxumlarda isə toxumların qabıqları toxumu yayan heyvanların diqqətini çəkəcək qədər rahatlıqla deşilə biləndirlər. Eyni zamanda,  bu qabıqlar toxum yeyənləri cəlb etməyən quruluşa sahibdirlər.
 

 Bitki toxumları Uca Allah'ın qüsursuz sənətinin nümunələrindən biridir

 
İçindəki maddələrin nisbətindən tutmuş tərkibinə və qoruyucu örtüklərinə qədər bütün toxumların xüsusiyyətləri olduqları yerin iqlim xüsusiyyətlərinə və mühitinə görə müxtəlif olur. Bəs bu müxtəliflik və detallar necə meydana gəlir?
 
Bu sualın cavabı ilə əlaqədar təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən kitablara baxdıqda qəribə situasiya ilə qarşılaşırıq. Təkamülçülər "Niyə?", "Necə?" kimi suallara cavab verməkdənsə, üstüörtülü ifadələrlə gözə pərdə çəkən üsullara əl atırlar.
 
Toxumların quruluşunda təkamülçülərin təsadüf iddiaları ilə əsla açıqlana bilməyən dizayn göz qabağındadır. Əlbəttə ki, bu dizayn şüursuz təsadüflərin nəticəsində və ya hər hansı başqa səbəblə ortaya çıxmamışdır. Toxumlardakı qüsursuz quruluş sonsuz ağıl və üstün güc sahibi olan Allah'a aiddir. Bitkilər dünyasında hər an qarşılaşdığımız bu ağıl onların üstün güc sahibi olan Allah tərəfindən yaradıldığının açıq dəlilidir:
 

"Göydən suyu endirən Odur. Bu, həm sizin içməyiniz, həm də içində (mal-qaranızı) otardığınız (otların bitməsi) üçündür. (Allah) onunla sizin üçün dənli bitkilər, zeytun, xurma, üzüm və (başqa) meyvələrin hamısından yetişdirir. Həqiqətən, bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır." (Nəhl surəsi, 10-11)

 

Toxumların ölçülərinin fərqli olmasının vacib səbəbləri vardır

 
Hər bitkinin toxumu fərqli ölçüyə malikdir. Məsələn, suda uzunmüddətli səfərə çıxan hind qozunun toxumları ən böyük toxumlardan biridir. Bu böyüklük hind qozu toxumlarına səfər zamanı kifayət qədər qida yığmaq imkanı verir. Orxideyaların isə çox kiçik toxumları vardır. Orxideyalar torpaq, işıq və nəmin onlar üçün ən uyğun olduğu şərtlərdə yetişən həssas bitkilərdir. Buna görə də, orxideyalar külək vasitəsilə rahatlıqla yayılacaq qədər kiçik və ən uyğun yerə səpiləcək sayda toxum hazırlayırlar. Bir orxideya çiçəyi milyonlarla toxum istehsal edə bilər. Gördüyümüz kimi, toxumların ölçüləri də bitkilərdəki digər xüsusiyyətlər kimi Rəbbimiz tərəfindən xüsusi məqsədlə yaradılmışdır:
 
"Göydən su endirən Odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarırıq. Xurma ağacının tumurcuqlarından, sallanmış salxımlar yetişir. (Biz həmçinin) üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar (ağacları da yetişdiririk). Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır." (Ənam surəsi, 99)
 

Toxumlar aid olduqları bitkidəki bütün məlumatlara sahibdirlər 

 
Bitkidə çoxalma prosesinin başlamasından sonra əmələ gələn toxum uyğun şəraitin yaranması ilə cücərməyə başlayır. Toxumları bir-birindən ayıran vacib xüsusiyyətləri vardır. Toxum aid olduğu bitkinin hər budağı, hər yarpağı, bu yarpaqların sayı, formasının necə olacağı, qabığının nə rəngdə və hansı qalınlıqda olacağı, qida və su daşıyan borularının genişliyi, sayı, bitkinin uzunluğu, meyvə verib-verməyəcəyi, verəcəksə bu meyvələrin dadları, qoxuları, formaları, rəngləri haqqında, yəni bitkiyə aid olan bütün məlumatlara sahibdir. 
 
Bitkilərin toxumla çoxalan növlərinin hər birində bu məlumatlar mövcuddur. Əlbəttə, bu məlumatları toxumun içinə yerləşdirən hər şeyin Yaradıcısı olan  Allah'dır.
 

BİTKİLƏR DÜNYASI

 
Kiçik bir toxumun içinə bu qədər məlumatın yerləşdirilməsi və toxumların digər xüsusiyyətləri iman gətirənlər üçün Allah'ın bənzərsiz yaratma sənətinə bir nümunədir. İmanlarını artıran, onları Rəbbimizə yaxınlaşdıran bir vəsilədir. Allah hər şeyə qadir olduğunu minlərlə səhifəlik məlumatı kiçik toxumlara yerləşdirərək və tayı-bərabəri olmayan müxtəlif növ bitkiləri bu kiçik cisimlərdən çıxararaq bizə bir daha sübut edir. Toxumlardan bitkiləri çıxaran yalnız Allah'dır. Bu gerçək ayələrdə belə bildirilir:
 

"Əkdiyinizi gördünüzmü? Onu siz bitirirsiniz, yoxsa Biz bitiririk? Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz." (Vaqiə surəsi, 63-65)

 
2013-06-27 21:48:09

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."