Ən qədim canlıların mürəkkəb quruluşları təkamül nəzəriyyəsini necə təkzib edir?

Canlılar fosil qeydlərində müəyyən ardıcıllıqla yerləşirlər. Bu ardıcıllıq ən qədimdən yeniyə doğru tədqiq edildikdə mikroorqanizmlər, onurğasız dəniz canlıları, balıqlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməlilər şəklindədir. Təkamülçülər bu ardıcıllığı yanlış izah edərək təkamül nəzəriyyəsinə dəlil kimi göstərməyə çalışırlar. Təkamülçülərin iddiasına görə canlılar ibtidaidən mürəkkəbə doğru inkişaf yolu keçmiş, bu inkişaf ərzində də canlı növləri müxtəlifləşmişdir. Məsələn, təkamülçülər 300 milyon illik fosillər tədqiq edildikdə insan fosillərinə rast gəlinməməsini buna dəlil kimi göstərirlər. Türk təkamülçülərdən Aykut Kence belə deyir:

“Təkamül nəzəriyyəsinin əsassız olduğunu sübut etmək istəyirsiniz? Elə isə gedin, Kembri dövrünün fosilləri arasında insan fosilləri tapın! Bunu edən adam təkamül nəzəriyyəsinin əsassız olduğunu sübut etmiş olur, bu tapıntısı üçün Nobel mükafatı da alar”. (Evrim Kuramı Konferansı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, 3 Haziran 1998)

İbtidaidən mürəkkəbə çevrilmə sıralaması qeyri-realdır

Kencenin sözlərində ifadə edilən bu təkamülçü məntiqi nəzərdən keçirək. Əvvəla, ibtidaidən mürəkkəbə doğru dəyişdiyini bildirən ifadəsi həqiqəti əks etdirməyən təkamülçü rəydir. Bu təkamülçü iddianı nəzərdən keçirən ABŞ-dan olan biologiya üzrə professor Frank L. Marş “Təbiətdə müxtəliflik və sabitlik” adlı kitabında: “Canlılar ibtidaidən mürəkkəbə doğru sıralanmır”, - deyir.

Məlum olan bütün heyvan siniflərinin böyük əksəriyyətinin Kembri dövründə birdən-birə ortaya çıxdıqları təkamülçülərin bu barədə iddialarını çürüdən çox güclü dəlildir. Habelə, birdən-birə ortaya çıxan bu canlılar təkamül nəzəriyyəsinin fərziyyələrinin tam əksinə, bəsit deyil, mürəkkəb bədən quruluşlarına malikdirlər.

Möhkəm dəriləri, buğumlu bədənləri və mürəkkəb orqanları ilə çox mürəkkəb canlılar olan trilobitlər onlardan biridir. Fosil izləri trilobitlərin gözlərini belə çox ətraflı öyrənməyə imkan vermişdir. Bir trilobit gözü yüzlərlə kiçik fasetdən ibarətdir və bu pətəklərin hər birinin içində qoşa göz yerləşir. Bu göz quruluşu əsl yaradılış möcüzəsidir. Harvard, Roçester və Çikaqo universitetlərindən geologiya professoru Devid Roup (David Raup): “Trilobitlərin gözü ancaq dövrümüzün bilikli və son dərəcə bacarıqlı optika mühəndisi tərəfindən düzəldiləcək dizayna malikdir”, -deyir. (David Raup, "Conflicts Between Darwin and Paleontology", Bulletin, Field Museum of Natural History, cild 50, yanvar 1979, s. 24)

Mövzunun digər maraqlı cəhəti budur ki, eyni göz quruluşu dövrümüzdəki milçəklərdə də var. Yəni 520 milyon ildir ki, həmin göz quruluşu mövcuddur.

Kembri dövründəki qeyri-adi vəziyyət haqqında Çarlz Darvin “Növlərin mənşəyi”ni qələmə alarkən də az-çox məlumat var idi. O dövrün fosil qeydlərində də Kembri dövründə çox müxtəlif canlıların mürəkkəb quruluşları ilə və bir anda ortaya çıxdığı müəyyən edilmişdi. Buna görə, Darvin “Növlərin mənşəyi” adlı kitabında bu mövzuya toxunmaq məcburiyyətində qalmışdır. O vaxtlarda Kembri dövrü “Silur dövrü” adlanırdı. Darvin isə “Məlum olan qədim fosil qeydlərində müxtəlif növlərin birdən-birə ortaya çıxması haqqında” başlığı altında bu mövzuya toxunmuş və Silur dövrü haqqında belə yazmışdı:

Silur dövrünə aid trilobitlərin bu dövrdən çox daha əvvəllər yaşamış və elmə məlum olan heyvanların heç birinə bənzəməyən bir cür qabıqlı heyvandan təkamül yolu ilə əmələ gəldiyinə şübhə etmirəm... Nəticədə, əgər mənim nəzəriyyəm doğrudursa, ən qədim Silur təbəqəsinin əmələ gəlməsindən əvvəl çox uzun dövrlər olmalıdır, Silur dövründən bu günə qədər keçmiş zaman qədər uzun dövrlər. Hələ məlum olmayan bu dövrlər ərzində dünya canlı varlıqlarla dolub-daşmalıdır. Bu uzun zamanlara aid fosil izlərini nə üçün tapa bilmədiyimiz sualına isə heç bir qaneedici cavabım yoxdur. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, səh. 313-314)

Darvin: “Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, dünya Silur (Kembri) dövründən əvvəl yaşayan canlılarla dolub-daşmalıdır”, - demişdi. Bu canlıların nə üçün heç bir fosili olmadığı sualına isə bütün kitabı boyu təkrarladığı “fosillər kifayət qədər deyil” bəhanəsi ilə cavab tapmağa çalışmışdı. Ancaq bu gün fosillər də kifayət qədərdir. Kembri dövrünün canlılarının da heç bir əcdadı olmadığı da məlum olmuşdur. Buna görə, Darvinin: “Əgər nəzəriyyəm doğrudursa”, - deyə başladığı cümləsini qəbul etmək olmaz. Darvinin fərziyyələri baş tutmamışdır və buna görə də nəzəriyyəsi doğru deyil.

Canlıların ibtidaidən mürəkkəbə doğru inkişaf etmədiyini, ilk dəfə irəli sürüldüyü anda çox mürəkkəb olduğunu göstərən başqa bir misal da fosil qeydlərinə əsasən, 400 milyon il əvvəl meydana çıxmış akuladır. Bu canlı itirdiyi dişlərinin yenilənməsi kimi ondan milyonlarla il sonra yaradılmış bir çox canlıda olmayan üstün xüsusiyyətə malik idi. Məməlilərlə məməlilərdən yüz milyonlarla il əvvəl üzə çıxmış osminoqların göz quruluşlarının çox oxşar olması, eyni mürəkkəb quruluşa və sistemlərə malik olması da buna misaldır.

Bütün bu misallar canlı növlərinin üzə çıxmalarında ibtidaidən mürəkkəbə doğru ardıcıllıq olmadığını ortaya qoyur.

Bu həqiqət canlıların forma, funksiya və genetik quruluşu üzərindəki tədqiqatların nəticələrinə əsasən də aşkar olmuşdur. Məsələn, forma və böyüklüyünə görə fosil təbəqələrinin alt qatlarında yerləşən bir çox canlının onlardan sonra ortaya çıxan canlılarla müqayisədə daha böyük kütləyə malik olduğunu görürük (dinozavrlar kimi).

Canlıların funksional xüsusiyyətləri tədqiq edildikdə də eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Quruluşu ilə bağlı tədqiqatlar aparıldıqda qulaq da ibtidaidən mürəkkəbə doğru inkişaf iddiasını təkzib edən nümunədir. Suda-quruda yaşayanlarda orta qulaq boşluğu var, onlardan daha sonra üzə çıxan sürünənlərdə kiçik sümüyə bitişik bəsit eşitmə sistemi var və orta qulaq boşluğu yoxdur.

Genetik tədqiqatlar da buna bənzər nəticələrə gəlir. Aparılan araşdırmalar xromosom saylarının canlıların mürəkkəbliyini əks etdirən sıra əmələ gətirmədiyini göstərir. Məsələn, insanda 46 xromosom var, kürəkayaqlı xərçəngdə (copepoda)  xromosomların sayı 6-dır, mikroskopik canlı olan radiolaria-da isə 800-dür.

Canlılar onlar üçün ən uyğun dövrdə yaradılıblar

Fosillər tədqiq edildikdə qarşımıza çıxan əsl həqiqət budur ki, canlılar yer üzündə onların yaşaması üçün ən uyğun dövrdə meydana çıxmışlar. Bütün canlıları mükəmməl yaradılışla yaradan Allah onların yer üzündə ortaya çıxdıqları dövrü də ehtiyaclarına uyğun şəkildə müəyyən etmişdir.

Buna misal olaraq yer üzündə ən qədim bakteriyalara aid fosillərlə rastlaşdığımız 3,5 milyard il əvvəlki yer üzünü nəzərdən keçirək. Bu dövr bir çox mürəkkəb canlının və insanın həyatı üçün atmosfer şərtləri və temperatur baxımından əsla əlverişli deyil. Bu uyğunsuzluq təkamülçü Kencenin təkamülün əsassız olduğunu sübut etmək istəyənə insan fosili tapmaq üçün məsləhət gördüyü Kembri dövrünə də aiddir. 530 milyon il əvvələ çıxan bu dövr qidalanma şərtləri baxımından insan üçün heç cür uyğun deyil. (Bu dövrdə quruda yaşayan canlı yoxdur).

Sonrakı dövrlərin böyük əksəriyyəti üçün də vəziyyət eynidir. Fosilləri tədqiq etdikdə insanın yer üzündə yaşaması üçün lazımi şərtlərin ancaq bir neçə milyon il əvvəl təmin edildiyi görünür. Bu vəziyyət digər bütün canlılara da aiddir. Hər canlı qrupu onun üçün uyğun şərtlər təmin edildikdə, yəni vaxtı gəldikdə ortaya çıxmışdır.

Təkamülçülər bu həqiqəti təhrif edir və sanki “bu uyğun şərtlər canlıları yaratmışdır” kimi düşünürlər. Əslində isə uyğun şərtlərin təmin edilməsi sadəcə canlıların “vaxtının gəldiyini” göstərir. Canlıların ortaya çıxması ancaq şüurlu surətdə, yəni Allah’ın qüsursuz yaratması ilə mümkündür.

Buna görə də canlıların mərhələli şəkildə ortaya çıxması təkamülün deyil, onları yaradan Allah’ın sonsuz ağlının və biliyinin bir dəlilidir. Yaradılan hər canlı qrupu özündən sonrakının varlığı üçün lazımlı şərtləri təmin etmiş və bizim üçün çox uzun zaman ərzində bütün canlılar ekoloji tarazlıq qurularaq yaradılmışdır.

Təkamülçülər bir canlı növünün digər bir canlı növünə çevrildiyini göstərmək istəyirlərsə, bu canlıların yer üzündə mərhələli şəkildə çıxdığını göstərməli deyillər. Onlar bu müxtəlif canlı növlərini bir-birinə bağlayan keçid formalarının fosillərini dəlil kimi göstərməlidirlər. Çünki meduzanın balıqlara, balıqların sürünənlərə, sürünənlərin quşlara və məməlilərə çevrildiyini iddia edən bir nəzəriyyənin sübut edilməsi üçün fosilləri tapmaq çətindir. Darvin də bunu qəbul etmiş, bu fosillərdən saysız-hesabsız nümunə tapılmasının vacibliyini, ancaq əlində heç bir nümunə olmadığını yazmışdır. O vaxtdan bəri 150 il keçsə də, yenə heç bir ara keçid forma tapa bilməmişlər. Təkamülçü paleontoloqlardan Derek V. Eycerin qəbul etdiyi kimi, fosillər mərhələli təkamüllə deyil, birdən-birə yer üzündə əmələ gələn qrupları göstərir. (Derek A. Ager, The Nature of the Fossil Record, Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, s. 133)

Nəticədə, təbiət tarixi canlıların təsadüflərlə əmələ gəlmədiyini, uzun dövrlər ərzində mərhələ-mərhələ yaradıldıqlarını göstərir. 

2014-01-17 23:06:36

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."