< <
1 / total: 12

İkinci Nəşrə Ön Söz

İslam Birliyinin qurulması ilə təkcə İslam dünyası deyil, bütün dinlərin mənsubları və hər düşüncədəki insanlar xilas olacaq. Bu birlik dünyanın hər yerinə qardaşlıq, dostluq, bolluq, bərəkət və sevgi gətirəcək. İslam Birliyi yer üzünün tamamilə fərqli gözəlliyə bürünməsinə, elm və incəsənətin inkişaf etməsinə, güclü və köklü mədəniyyətin inşa edilməsinə vasitə olacaq. Allahın izni ilə İslam Birliyi mütləq qurulacaq. Bu, Allahın təqdir etdiyi taledir.

Hz.Mehdinin İstanbulu Mənəvi Yöndən Fəth Etməsi

altın kelebek

İbni Əmrdən rəvayət edilir:

Peyğəmbərimiz (səv) buyurdu ki, ey ümmət, altı şey vardır ki, onlar olmadan Qiyamət qopmaz... Altıncısı mədinənin fəthi. Soruşdular ki, hansı mədinə (şəhər)? Buyurdu ki, Konstantinopol (İstanbul). (Qiyamət əlamətləri, 204; Ramuz əl-əhadis, 296)

altın kelebek

Allah Konstantinopolu (İstanbulu) çox sevdiyi dostlarının əli ilə (hz.Mehdi ilə) fəth edəcək... Onlardan xəstəliyi və sıxıntını dəf edəcək. (Qiyamət əlamətləri, səh.181)

Şəhərlər ona tabe olacaq. Allah-Təala Konstantinopolun (İstanbulun) (mənəvi) fəthini ona (hz.Mehdiyə) müyəssər edəcək. (Kitabül-Bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axırzaman, səh.56)

Hz.Mehdi Türklərin Arasinda Təbliğat Aparacaq

beyaz çiçekler

Hz.Mehdi Rumdan, yəni türklərdən (Türkiyəyə qədimdə Rum diyarı deyirdilər) ayrılmayacaq. (İşafür-Rağibindən nəql edilir, Tilsimlər, səh.212)

Tirmizidə qeyd edilən bir hədisdə hz.Mehdinin ərəblərə hakim olmayana qədər Qiyamətin qopmayacağından bəhs edilir (Tirmizi, Fitən: 43). Buradan belə başa düşürük ki, o, ərəblərin arasından çıxmayacaq. Çünki ərəblərə hakim olmaq üçün onların xaricində olmaq lazımdır. (Qiyamət əlamətləri, səh.170)

Şərqdən bir qrup insan çıxacaq və hz.Mehdiyə zəmin hazırlayacaq. Hz.Mehdi onların arasında hökmdar olacaq. (İbni Macə, Kitabül-Fitən: 35 (4088))

Bu hədis hz.Mehdinin şərqdə olan və ya şərqdən gələn bir millətin arasından çıxacağını göstərir ki, bu da çox güman, o zamanlar şərqdə olub sonradan Anadoluya yerləşən türklərə işarə edir. (Qiyamət əlamətləri, səh.171)

İbni Xəldun və Qurtubi hz.Mehdinin Məşriq (şərq), Xorasan (Xəzər dənizinin qərbində qalan hissəsi) və Amudərya (Ceyhun çayı) tərəflərindən (Bu yerlər türklərin yaşadığı ərazilərdir) çıxacağını yazırlar. (Macdonald, İslam ensiklopediyası, 7:478)

Bütün bunlar hz.Mehdinin türklərin arasında fəaliyyət aparacağını göstərir. (Şaban Döyen, “Mehdi və Dəccal, səh.172)

Seyid Əhməd Hüsaməddin (ra) “İstixracnamə” əsərində hz.Mehdinin zühur edəcəyi yer ilə əlaqədar belə deyir:

“Müsəlmanlardan bir zat gələcək, bu zatın şərəfi Qafqazın ən ulu dağından ətrafa günəş şüası kimi şölə saçacaq”. (Osman Yüksel Serdengeçti, Məbədsiz şəhər, “Serdengeçti” Nəşriyyatı VI, səh. 107)

Hz.Mehdi Dağiniq Türk Dövlətlərini Birləşdirəcək

çiçekler

...Və küncdə-bucaqda oğluma (hz.Mehdiyə) yardım edəcək dağınıq türk bayraqları zühur edəcək. (Qeybəti-Numani, səh.323)

...Allah ona (hz.Mehdiyə) Rumu, Deyləmi, Sindi, Hindistanı, Qabilşahı və Xəzəri fəth etdirəcək. (Şeyx Muhəmməd bin İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani, səh.274)

Peyğəmbərimizin (səv) hədislərində xəbər verildiyi kimi, hz.Mehdi əvvəlcə türk bayrağı ilə Türkiyədən çıxacaq, daha sonra yaşıl bayrağa sahib İslam ölkələrinə də mənəvi yöndən hakim olacaq. Hz.Mehdi İslam Birliyinin qurulmasına vasitə olacaq bu birliyə mənəvi liderlik vəzifəsini öz üzərinə götürəcək. Bununla bağlı bir hədisdə belə qeyd olunur:

Həmin ildə qırmızı bayrağın və sonra yaşıl bayrağın sahibi olan oğlumun (hz.Mehdinin) qeybəti elan olunacaq. (Şeyx Muhəmməd bin İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani, səh.170)

Hz.Mehdinin Yaninda Müqəddəs Əmanətlər Olacaq

Axırzaman hədislərini nəql edən alimlər axırzaman hadisələrini öz dövrlərindəki xilafət mərkəzlərini əsas alıb nəql etmişlər. Buna görə də hər alim hz.Mehdinin zühur yeri kimi öz dövrünün xilafət mərkəzi olan Şam, Kufə, Mədinə kimi şəhərləri qeyd etmişdir. Ancaq axırzamanla əlaqədar bəhs edilən rəvayətlər onu göstərir ki, bu hadisələr bir xilafətin mərkəzində baş verəcək. Müəyyən olduğu kimi, son xilafətin mərkəzi İstanbul şəhəridir. Xəlifəlik keçən əsrin əvvəllərində rəsmi şəkildə ləğv edilmişdir və o dövrdən indiyə kimi dünyanın heç bir yerinə daşınmamışdır. Nəticə etibarilə, bu mənəvi ünvanı qoruyan yeganə şəhər hələ də İstanbuldur. Peyğəmbərimizin (səv) sancağı, qılıncı, köynəyi və digər müqəddəs əmanətlər də İstanbulda Topkapı sarayında qorunur.

Abdulla bin Şurəfədən rəvayət edilir: hz.Mehdinin yanında Peyğəmbərimizin bəzədilmiş bayrağı olacaq. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axırzaman, səh. 65)

Nuaym bin Həmmad Əbu Cəfəridən belə rəvayət edir: hz.Mehdi Peyğəmbərimizin (səv) sancağı, köynəyi, qılıncı, işarətləri, nuru və gözəl ifadəsi ilə İşa vaxtında çıxar. (Əli bin Sultan Muhəmməd əl-Qari əl-Hənəfi Risalətül-məşrəb əlvərdi fi məzhəbil-Mehdi)

kutsal emanetler

1. Peyğəmbərimizin (səv) Minbəri-şərif sancağı
2. Solda, Peyğəmbər qılıncı
3. Aşağıda, Peyğəmbərimizin (səv) köynəyi
4. Aşağıda, Peyğəmbərimizin (səv) əsası. Bu əsa Rəsulullahın sancağı və minbəri ilə birlikdə xilafət əlaməti kimi qəbul edilir.

H.Mehdi Peyğəmbərimizin (səv) bayrağı ilə çıxacaq. O bayraq dördküncdür, rəngi isə qaradır. O, Rəsulullahın (səv) vəfatından bəri açılmayıb, yalnız Mehdi zühur edəndə açılacaq. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh.41-42, 52, 54)

Əlamətlərə gəlincə, hz.Mehdinin yanında Allah Rəsulunun köynəyi, qılıncı və sancağı olacaq. Hansı ki o sancaq Peyğəmbərin vəfatından bu günə kimi heç açılmayıb. (Qiyamət əlamətləri, səh.164)

kutsal emanetler

1. Topqapı sarayında qorunan müqəddəs əmanətlərdən biri də hz.İbrahimin istifadə etdiyi rəvayət edilən qazandır.

2. Yuxarıda Peyğəmbərimizin möhürünün qorunduğu qutu görünür. Topqapı sarayındakı müqəddəs əmanətlərdən biridir. Peyğəmbərimizin möhüründə üç sətir halında “Muhəmməd Rəsulullah” kəlməsi yazılıb. Birinci sətirdə “Muhəmməd”, ikinci sətirdə “Rəsul”, üçüncü sətirdə isə “Allah” kəlməsi yazılıb.

3. Aşağıda Topqapı sarayındakı Peyğəmbərimizin (səv) qılıncı görünür.

Peyğəmbərin qumaş bayrağı ilə çıxacaq. O bayraq dördküncdür, rəngi isə qaradır. O bayraqda bir halə var. O, Rəsulullahın (səv) vəfatından bəri açılmayıb, yalnız Mehdi zühur edəndə açılacaq. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axırzaman, səh.23)

Axırzamanda yalnız hz.Mehdi tərəfindən açılacağı bildirilən həmin sancağın başqa bir xüsusiyyəti odur ki, bu sancaq Peyğəmbərin (səv) vəfatından bu günə qədər heç açılmayıb. Dövrümüzə qədər Osmanlı İmperiyası da daxil olmaqla, heç bir dövlət tərəfindən Peyğəmbərimizə hörmət məqsədilə açılmayan sancaq müharibə və mərasimlərə aparıldıqda qabından belə çıxarılmamışdır. 1400 il boyu eyni şəkildə mühafizə edilən sancağın hz.Mehdinin gəlişi ilə İslam əxlaqının hakim olacağı dövrdə açılması gözlənilir.

İslam Birliyi Qurulanda Yer Üzündə Qətiyyən Qan Axidilmayacaq

çiçekler

İslam Birliyi növbəti səhifələrdə daha geniş məlumat verildiyi kimi, Quran əxlaqını əsas alır. Dolayısilə, istənilən düşüncə və inanca sahib olanlara, bütün millətlərin nümayəndələrinə qarşı şəfqətlə yanaşan, hər kəsin haqqını qoruyan asayiş və sülh birliyi olacaq. Bu birliyin qurulması anarxiya və fitnələrin sonunu gətirməklə bütün qarşıdurma və terror əməllərini ortadan qaldıracaq. İslam Birliyinin təsis edilməsi ilə musəvi və xristianlar təhlükəsiz mühitdə həm ibadətlərini rahat yerinə yetirə biləcəklər, həm sərbəst şəkildə ticarət işləri ilə məşğul olacaqlar, həm də istədikləri yerlərdə rahat məskunlaşacaqlar. İslam Birliyinin qurulması damla qan axıdılmadan və müsəlmanların sevgi və şəfqətlə bir araya gəlməsi ilə gerçəkləşəcək.

Həmin dövrlərdə qarşıdurmaların sona çatacağını, insanların sülh və sevgi içində yaşayacağını Peyğəmbərimiz (səv) də müjdə verir. Peyğəmbərimiz (səv) hz.Mehdi dövründə yer üzündə heç qan tökülməyəcəyini xəbər vermişdir. Hz.Mehdinin zühur etdiyi və İslam Birliyinin qurulduğu dövrlərdə bütün yer üzünü əhatə edən sülh, ədalət, dinclik və etimad hədislərdə belə xəbər verilir:

İnsanlar, bal arılarının başçılarının ətrafında toplandığı kimi, Mehdinin ətrafında toplanacaqlar. Daha öncə zülmlə dolu olan dünyanı o, ədalətlə dolduracaq. Elə ədalətli olar ki, yuxuda olan kəs belə oyandırılmaz və bir damla qan axıdılmaz. Dünya sanki Səadət əsrinə geri dönər. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 29 və 48)

Mehdi Peyğəmbərin (səv) yolu ilə gedəcək, yatan adam oyandırılmayacaq, QAN DA AXIDILMAYACAQ. (Muhəmməd bin Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci, Qiyamət əlamətləri, 10-cu nəşr, səh. 163)

Mehdi dövründə heç kim yuxudan oyandırılmayacaq və heç kimin burnu belə qanamayacaq. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 44)

Mehdiyə beyət edənlər (Kəbə ətrafındakı) Rükun və Məqam arasında beyət edərlər. Yatanı oyandırmaz, ƏSLA QAN TÖKMƏZLƏR. (Hiytəmi, Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 24)

Bu (Əmir) da (hz.Mehdi) insanlar yer üzünü daha öncə zülmlə doldurduqları kimi, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Sünəni-İbni Macə, 10/348)

Zülm və fisqlə dolu olan DÜNYA, O (HZ.MEHDİ) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 20)

HZ.MEHDİ DÖVRÜNDƏ ƏDALƏT O QƏDƏR GÜCLÜ OLACAQ Kİ, zorla alınan hər mal sahibinə geri veriləcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 23)

ONUN (HZ.MEHDİNİN) ƏDALƏTİ HƏR YERİ ƏHATƏ EDƏCƏK) və insanlar arasında Peyğəmbərin (səv) sünnəsi ilə hökm edəcək. Hətta bir nəfərdən kimin mala ehtiyacı varsa çağırmağını istəyəcək, o adam bu əmri yerinə yetirəndə təkcə bir nəfər gələcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 20)

Qiyamətin qopması üçün zamanda bir gündən başqa vaxt qalmasa da, Allah mənim əhli-beytimdən (soyumdan) bir şəxsi – Mehdini göndərəcək. Yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Sünəni-Əbu Davud, 5/92)

Hz.Mehdi məndəndir, yer üzü zülm, işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜRÜSTLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Sünəni-Əbu Davud, 5/93)

Qab su ilə dolduğu kimi, YER ÜZÜ SÜLHLƏ DOLACAQ. Heç kimin arasında düşmənçilik qalmayacaq. BÜTÜN DÜŞMƏNÇİLİK, PAXILLIQ VƏ DAVA-DALAŞLAR YOX OLUB GEDƏCƏK. (Səhihi-Müslim, 1/136)

...Cənabi-Haqq İslamı necə bizimlə başlatdısa, onunla da (Hz.Mehdi ilə) sona çatdıracaq. Necə ki bizimlə onlar aralarındakı ŞİRK VƏ ƏDAVƏTDƏN XİLAS OLUB, QƏLBLƏRİNƏ DOSTLUQ VƏ MƏHƏBBƏT YERLƏŞİBSƏ, (HZ.MEHDİNİN GƏLİŞİ İLƏ) YENƏ ELƏ OLACAQ. (Axırzaman Mehdisinin əlamətləri, Cəlaləddin Suyuti səh.20)

...ONUN (HZ.MEHDİNİN) DÖVRÜNDƏ YAXŞI İNSANLARIN YAXŞILIĞI ARTAR, PİSLƏRƏ QARŞI BELƏ YAXŞILIQ EDİLƏR. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axırzaman, səh. 17)

Peyğəmbərimizin (səv) hədislərində İstanbul və Türkiyəyə xüsusi diqqət çəkilmişdir. Hədislərdə xəbər verildiyi kimi, hz.Mehdi İstanbulda fəaliyyət aparacaq, müqəddəs əmanətlərlə birlikdə çıxıb dağınıq türk dövlətlərini birləşdirməklə İslam Birliyini təsis edəcək.

The Greatest Religious Obligation of The Age is Islamic Union
Bediüzzaman Said Nursi

süs

For Muslims to be united and not to fall into division and fragmentation is a command that Allah reveals in the Qur'an. All Muslims are brothers, no matter what their language, race or sect. The closeness and friendship between them should therefore resemble that between brothers. No matter where in the world they may live, Muslims must love, protect and support one another like true brothers, in the same way that brothers never leave one another in difficulties, always run to help and support one another and protect and watch over each other.

If Muslims do not do this, if they do not love and protect one another like brothers, if they are not united in a spirit of solidarity, then they have disobeyed Allah's command. And that is a situation no Muslim will wish to find himself in. It is essential for every Muslim who loves and fears Allah and scrupulously obeys all His commands to strive and constantly pray for the unity of the Islamic world.

If the Islamic world wishes to construct a powerful, stable and prosperous civilization and to guide the world and lead the way in all spheres, then it must act as one. The lack of such unity, division and fragmentation among Muslim countries, the failure of the Islamic world to speak with one voice, leaves innocent Muslim peoples defenseless. Helpless and needy women, children and elderly people are waiting to be saved from oppression in Palestine, Iraq, Afghanistan, Kashmir, East Turkestan, Moro and many other places. Responsibility for these innocent people lies with the Islamic world before anyone else. Muslims must never forget our Prophet's (may Allah bless him and grant him peace) words, "A Muslim is the brother of a Muslim. He neither oppresses him nor leaves him in danger."

Throughout his life the great Islamic scholar Bediuzzaman waged an intellectual struggle for the unification of the Muslim world and made Muslims aware of the importance of that union being established. Bediuzzaman, who said, "The greatest religious obligation of the age is Islamic Union...," expressed the importance of striving for the unity of the Islamic world in the wisest manner. In his Risalat an-Noor he frequently concentrated on Muslims loving and supporting one another, displaying solidarity and protecting and watching over one another, and himself always behaved in a reconciliatory and unificatory manner.

Today, too, it is most important for all Muslims to adopt this language of Bediuzzaman's as a role model, live by the joy and determination even more than he displayed for the unification of the Islamic world and to allow nobody to make them faint-hearted on this subject. It must not be forgotten that Muslim unity is a command of Allah's and, by His will, will certainly come about. As Bediuzzaman says: "Almighty Allah, Who fills and empties the world between the heavens and earth with clouds, and in an instant stills the storms of the sea, and in an hour in spring creates samples of the summer and in an hour in summer creates a winter storm, such an All-Powerful One of Glory can also scatter the darkness of the world of Islam by means of Hazrat Mahdi (pbuh). He has promised this, and certainly He will carry out His promise." (Letters / Twenty - Ninth Letter - Seventh Section - p.515) And by Allah's leave, these are tidings that the Islamic world will definitely be united, that it will be bound together like buildings welded with lead, that they will act like true brothers on the path of Allah and will be instrumental in people all over the world living by the moral values of the Qur'an.

süs

Said Nursi describes Islamic Union as follows in his Damascus Sermon:

The way of the Prophet Muhammad (may Allah bless him and grant him peace) is free of all doubts and trickery, and therefore does not condescend to concealing things, which is suggestive of doubt and trickery. Anyway, such a mighty, extensive, all-embracing truth could in no way be hidden, especially from the people of this time. How could an ocean be concealed in a pitcher? I repeat: the means of unity of the Muhammadan Union, which in reality is Islamic Unity, is Divine Unity. Its oath and pledge is belief… Its membership consists of all believers. Its code of rules are the practices of the Prophet (may Allah bless him and grant him peace). Its laws are the commands and prohibitions of the Shari‘a [the morality of the Qur'an]. THIS UNION IS NOT A TRADITION BUT A WORSHIP. (The Damascus Sermon / First Addendum / Third Part - p. 81)

In these words, Bediuzzaman clearly and explicitly describes the values that Muslims should base their union upon:

All Muslims who

  • - Believe in the One Allah,
  • - Follow the Prophet Muhammad (may Allah bless him and grant him peace) and
  • - Have adopted the Qur'an and the Sunnah as their guides are brothers and have a responsibility to act together as one.

The fact that they live in different countries, belong to different races or cultures and possess different ideas or practices is no obstacle to their being brothers or united. On the contrary, each of these qualities is a blessing created by Allah, and a source of wealth for Muslims. As Bediuzzaman also says, Muslims must not regard the establishment of the Turkish-Islamic Union as a pleasant hope, a good tradition or a political necessity, and must never forget that union is a religious obligation.

Bediuzzaman also notes that Muslims must have no hesitations or doubts regarding the fulfillment of this obligation and says that every Muslim who heeds the voice of his conscience has a great responsibility to strive for the establishment of the Turkish-Islamic Union, "the greatest religious obligation":

süs

Hiding and fear are both hypocrisy, but there is no hypocrisy in performing the obligatory acts of religion. The obligatory act of greatest importance at the present time is Islamic Unity. While the aim and goal of Unity is to stir into life the long, many- branched, far-reaching luminous chain which binds together the centers of Islam and their places of worship, to arouse those bound to it, and through the wishes and promptings of their consciences drive them to the way of progress. (The Damascus Sermon / First Addendum / Third Part - p. 81)

As Bediuzzaman also said Muslims must combine all the means at their disposal to strive for the unity of the Islamic world, work on that path with enthusiasm, fervor and determination and rouse all Muslims to establish this blessed union.

Another matter that Bediuzzaman particularly stresses in discussing the Turkish-Islamic Union is that it will be a union of hearts, one of love and friendship. Muslims have a duty to tell others of the indispensable nature of this union, by way of love, knowledge and pleasant words. But there is no sense in entering on such an initiative without basing it on the power of faith, love for Allah, the moral values of the Qur'an and the Sunnah of our Prophet (may Allah bless him and grant him peace). That is because Allah would never permit such an initiative to be successful. But, by Allah's leave, those who act honestly, with love for Allah and the joy of faith and under the guidance of the moral virtues bestowed by the Qur'an and the hadiths, will definitely enjoy success on this path.

The way of this Union is love; its enmity is only for ignorance, poverty, and strife. Non-Muslims should feel sure that this Union attacks only those three facts. Our actions towards non-Muslims consist only of persuasion, for we know them to be civilized. And we suppose them to be fair-minded, so we should demonstrate that Islam is lovable and elevated. The lax and negligent should know that they cannot ingratiate themselves with the non-Muslims by being irreligious, for they only show that they are unprincipled. And no one likes unprincipledness and anarchy. Those who join this Union after due investigation will not leave it by blindly imitating such people. We present to public opinion the ideas, way, and reality of the Muhammadan Union, which is Islamic Unity. If anyone has any objections, let him voice them; we are ready to answer them. (The Damascus Sermon / First Addendum / Third Part - p. 81)

süs

As Bediuzzaman describes with such wisdom, the Turkish-Islamic Union will also protect and watch over non-Muslims. As is set out in detail in the following sections of the book, the moral values of Islam make it essential to treat people of other faiths and beliefs with affection and compassion. A Muslim will preach Islam using wise, rational and pleasant language and strive to prevent evil and spread good, but he will be aware in so doing that "there is no compulsion in the religion." In an environment where people live by the moral values of Islam, everyone is free to practice his own faith, perform religious observances as he wishes and express his own ideas. As the embodiment of these requirements of Islamic moral values, the Turkish-Islamic Union will be democratic and attach great importance to human rights and will establish a climate in which freedom of expression prevails, in which the rights of Jews, Christians, people of other beliefs and even with no belief at all, and atheists are protected, and in which everyone is treated as a first-class citizen.

One subject that Bediuzzaman also concentrates on in the context of Islamic union it that this blessed union will come about through Hazrat Mahdi (pbuh) and under that blessed individual's leadership. The fact that Hazrat Mahdi (pbuh) will bring about the union of the Turkish and Islamic world is revealed in the hadiths. Said Nursi sets this truth out as follows:

His Third Duty: ... THAT INDIVIDUAL WILL SEEK TO FULFILL THAT GREAT DUTY WITH THE SPIRITUAL ASSISTANCE OF ALL BELIEVERS, AND THE SOLIDARITY OF ISLAMIC UNION, AND ALL SCHOLARS AND LEARNED MEN, AND IN PARTICULAR WITH THE CONTRIBUTION OF MILLIONS OF DEVOTED SAYYIDS DESCENDED FROM THE LINE OF OUR PROPHET (MAY ALLAH BLESS HIM AND GRANT HIM PEACE). (Emirdag Addendum, p. 260)

As can clearly be seen in this passage from Bediuzzaman, one of the three duties Hazrat Mahdi (pbuh) will do is to unite all Muslims and establish the Turkish-Islamic Union. Therefore, at a time in which the moral values of the Qur'an are ignored, Hazrat Mahdi (pbuh) will be instrumental in people returning to those values. He will found the Turkish-Islamic Union, and there will be many righteous individuals who support him in this work. Bediuzzaman reveals that this third task of Hazrat Mahdi's (pbuh) is very important and will be supported by a great mass of people. By referring to "THE SPIRITUAL ASSISTANCE OF ALL BELIEVERS," Bediuzzaman is saying that a union established through an alliance of "ALL MUSLIMS" will assist Hazrat Mahdi (pbuh) in this task. Hazrat Mahdi (pbuh) and his helpers will be brave people who draw courage from love for Allah and joy of faith. The light of their faith will be instrumental in the illumination of the whole world. Support from such a wide-ranging alliance including all Muslims did not come about in Bediuzzaman's own day. As Bediuzzaman reveals, the spiritual help from this great mass of people will only come about in the End Times that we are currently living in and together with Hazrat Mahdi (pbuh), and it will play a major role in the fulfillment of his third task.

 

1 / total 12
"Harun Yəhyanın İslam Həmrəyliyinə Çağırış kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top