Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a bənzəyən bəzi fiziki xüsusiyyətləri

 

 1. “Allah Elçisi sallallahu əleyhi və səlləm çox yaraşıqlı və cazibədar idi. Mübarək üzü ayın on dördüncü günündəki kimi bütöv ay kimi parlayardı... BURNU ÇOX GÖZƏL İDİ... Gur saqqallı, iri gözlü, düz yanaqlı idi. Ağzı geniş, DİŞLƏRİ İNCİ KİMİ PARLAQ İDİ... Boynu sanki bir gümüş kimi parlaq idi... İKİ ÇİYNİ ARASI GENİŞ, çiyin sümük başları qalın idi...”  Böyük Hədis Külliyatı, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5-ci cild, İz Yayıncılık, səh. 31
 2. Ənəs ibn Malik (r.ə) belə izah edir: “Rəsulullah əfəndimizin boyu; nə çox uzun, nə də çox qısa idi. BƏDƏNİ DƏ NƏ DURU AĞ, NƏ DƏ TÜND ƏSMƏR İDİ. SAÇLARI İSƏ NƏ DÜZ, NƏ DƏ BURUQ İDİ. ... Bu fani həyata vidalaşdıqda, saçında və saqqalında 20 tel ağ saç yox idi.” Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 4.-cü cild, səh.201
 3. “RƏSULULLAH (S.Ə.V) AĞ, GÖZƏL VƏ MUTƏDİL (yavaş və mülayim, etidallı) idi.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh. 7-8
 4. Ənəs ibn Malik (r.ə) belə izah edir: “Peyğəmbərimiz ORTA BOYLU İDİ; uzun da deyildi, qısa da deyildi; xoş bir görünüşü vardı. Saçı isə nə buruq, nə də düz idi. Mübarək (İlahi xeyirin olduğu şey, bərəkətlənmiş, çoxalmış, xeyirli, uğurlu) ÜZÜNÜN RƏNGİ İSƏ NURANİ AĞ İDİ.” Et-Tirmizi İmam Ebu İsa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh. 7-8
 5. Bera ibn Azib (r.ə) belə izah edir: “... Rəsulullah əfəndimizdən daha GÖZƏL birini görmədim. ÇİYİNLƏRİNİ DÖYƏN SAÇLARI VARDI. İKİ ÇİYİN ARASI GENİŞ İDİ. BOYU İSƏ NƏ QISA İDİ, NƏ DƏ UZUN İDİ.” Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, IV cild, səh.
 6. Hz. Əlinin nəvələrindən İbrahim ibn Məhəmməd (r.ə) belə rəvayət edir: “Babam hz. Əli, Peyğəmbərimizi izah edərkən Onu belə təvsif (səciyyələndirərdi) edərdi: “Peyğəmbərimiz, NƏ HƏDDİNDƏN ARTIQ DƏRƏCƏDƏ UZUN, NƏ DƏ QISA İDİ; O OLDUĞU BİRLİYİN ORTA BOYLUSU İDİ. SAÇLARI, NƏ BURUQ NƏ DƏ DÜMDÜZ İDİ; YÜNGÜLCƏ DALĞALI İDİ. MÜBARƏK ÜZÜNÜN RƏNGİ QIRMIZIYA ÇALAR ŞƏKİLDƏ AĞ; GÖZLƏRİ QARA; KİRPİKLƏRİ SIX VƏ UZUN; ÇİYİN BAŞLARI İRİ QURULUŞLU İDİ. O, insanların ən comərdi, ən doğru sözlüsü, ən yumşaq təbiətlisi və ən yoldaş canlısı idi. ONU QƏFLƏTƏN GÖRƏNLƏR, ONUN HEYBƏTİ QARŞISINDA ÇOX ŞİDDƏTLİ HƏYƏCANLANARLAR; ÜSTÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ BİLƏRƏK SÖHBƏTİNDƏ OLANLAR İSƏ, onu hər şeydən çox sevərlər...” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh. 18-19
 7. Hz. Həsən (r.ə) belə nəql edir: “RƏSULULLAH ƏFƏNDİMİZ, YARADILIŞDAN HEYBƏTLİ VƏ MÖHTƏŞƏM İDİ. MÜBARƏK ÜZÜ, BÜTÖV AY HALINDAKI AYIN PARLAQLIĞI KİMİ NUR SAÇARDI. ORTA BOYLUDAN UZUN, İNCƏ UZUNDAN QISA İDİ. Saçları buruq ilə düz arası idi; əgər özbaşına ikiyə ayrılmışsa onları başının iki yanına salar, deyilsə ayırmazdı. Uzatdığı təqdirdə saçları qulaq məməsini keçərdi. PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V)-İN RƏNGİ, ƏZHƏR-UL-LƏVN (ÇOX AĞ VƏ PARLAQ RƏNG) İDİ, YƏNİ NURANİ AĞ İDİ. ALNI AÇIQ İDİ. QAŞLARI; AYPARA KİMİ GUR... Boyu, saf mərmərdən meydana gələn heykəllərin boyu kimi gümüş aydınlığında idi. Bədəninin bütün üzvləri bir-biri ilə uyğun olub YARAŞIQLI BİR QURULUŞA SAHİB İDİ...” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh. 18-23
 8. Əbu Hüreyrə (r.ə) belə izah edir: “HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏR, GÜMÜŞDƏN YARADILMIŞ KİMİ NURLU AĞ İDİ; SAÇLARI DA YÜNGÜL DALĞALI İDİ.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh. 28-29
 9. “ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V) AĞA ÇƏHRAYI QARIŞIQ RƏNGDƏ İDİ...” Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2-ci cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, səh. 519/
 10. “ALLAH RƏSULUNUN ALINI GENİŞ OLUB AYPARA QAŞLI İDİ, QAŞLARI GUR İDİ. İki qaşı arası açıq olub, xalis gümüş kimi idi..... SAQQALI GUR İDİ. BOYU ÇOX GÖZƏL İDİ, NƏ UZUN NƏ QISA İDİ. BOYUNUN GÜNƏŞ VƏ KÜLƏK GÖRƏN QİSİMİ QIZIL XƏLİTƏLİ GÜMÜŞ QAB KİMİ, GÜMÜŞÜN AĞLIĞI VƏ QIZILIN DA QIRMIZILIĞINI ƏKS ETDİRƏR ŞƏKİLDƏ PARILDAYARDI. SİNƏSİ GENİŞ İDİ, SİNƏSİNİN DÜZLÜYÜ AYNANI, AĞLIĞI DA AYI XATIRLADARDI. ÇİYİNLƏRİ GENİŞ İDİ. QOL VƏ BAZULARI İRİCƏ İDİ. Ovucları ipəkdən daha yumşaq idi.” Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, səh. 820
 11. “... Aydın üzlü və GÖZƏL YARADILIŞLI idi; ZƏİF VƏ İNCƏ DƏ DEYİLDİ. ... Saçı ilə kirpik və bığları gümrah idi (bol, gur). Səsi qalın idi. Susduğu zaman təmkinli (ciddilik, həlim və heybətlilik), DANIŞDIĞI ZAMAN DA HEYBƏTLİ idi. Uzaqdan baxıldığında insanların ən gözəli və ən sevimlisi görünüşündə idi; yaxından baxıldığında da şirin və xoş görünüşü vardı. Çox şirin danışırdı. ORTA BOYLU İDİ; baxan kimsə nə qısa nə də uzun olduğunu hiss edərdi. ÜÇ ADAMIN ARASINDA ƏN GÖZƏL GÖRÜNƏNİ VƏ NUR ÜZLÜ OLANI İDİ. ....” İbni Sa'd, Tabakat, I, 230-231; Taberani, el-Mu'cem'ül-Kebir, IV, 49, nu:3605, VII, 105, nu:6510; Hakim, el-Müstedrek, III, 9-10; Beyhaki, Delail'ün-Nübüvve, I, 276-284; İbn'Asakir, Tarihu Medineti Dumeşk, III, 314-336, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III cild, İstanbul, 1998, səh.48
 12. Cabir ibn Səmürə (r.ə) belə izah edir: “MƏN RƏSULULLAH ƏFƏNDİMİZİN KÜRƏK SÜMÜKLƏRİ ARASINDA OLAN PEYĞƏMBƏRLİK MÖHÜRÜNÜ GÖRDÜM. ...” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh.
 13. Əbu Nadrə (r.ə) belə izah edir: “Səhabələrdən Əbu Səid əl-Hüdriyə Rəsulullah əfəndimizin PEYĞƏMBƏRLİK MÖHÜRÜNÜN necə bir şey olduğunu soruşdum. MÜBARƏK KÜRƏYİNDƏ GÜL TUMURCUĞU KİMİ BİR ƏT PARÇASI olduğunu söylədi.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh.
 14. Əbu Hüreyrə (r.ə) belə izah edir: “Mən Rəsulullah əfəndimizdən daha gözəl birini görmədim; sanki günəş, onun mübarək üzündə dövr edir kimi idi. PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZDƏN DAHA SÜRƏTLİ GEDƏN BİRİNİ DƏ GÖRMƏDİM; gedərkən sanki yer üzü ayaqları altında dürülürdü. BİZLƏR, ARXASINDAN GEDƏRKƏN, GERİ QALMAMAQ ÜÇÜN BÖYÜK SƏY GÖSTƏRƏRDİK.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh.
 15. Hz. Əbu Atabə (r.ə)-dən: “GEDƏRKƏN QÜVVƏLİ ADDIMLARLA GEDƏRDİ.” G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/
 16. Allah Rəsulu insanların ən bəliğ (bəlağətli kimsə, məramını tamamilə, nöqsansız və gözəl sözlərlə izah etməyə müqtədir olan. Kafi dərəcədə olan. Yetərli olan), ƏN DÜZ DANIŞANI VƏ ƏN ŞİRİN SÖZLÜ OLANI İDİ (ağzından bal axırdı)! O, belə deyirdi: “Mən ərəbin ən fəsihiyəm (səhvsiz olaraq söyləyən. Açıq və gözəl danışan).” (Taberani, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, II cild, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, səh. 800)
 17. Hz. Əbu Ümamə (r.ə)dən: “İNSANLARIN ƏN GÜLƏR ÜZLÜSÜ VƏ XOŞCANLISI İDİ.” (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 545/4)
2018-03-28 21:55:25

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."