Hz. Mehdi (ə.s) dövründə ədalət

Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaqdır. Heç kimsə arasında düşmənçilik qalmayacaq və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz itib gedəcək.

(Səhihi Müslim, 1/136)

 

... Cənabı Haqq İslamı necə bizimlə başlatmışsa onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) sona çatdıracaq. Necə, bizimlə onlar aralarındakı şirk və ədavətdən (hüsumət və düşmənçilikdən) xilas olmuş və ürəklərinə ülfət (dostluq) və söhbət (sevgi) yerləşmişsə, (hz. Mehdi (ə.s) gəlişi ilə) yenə elə olacaq.

(Axırzaman Mehdisinin Əlamətləri, Cəlaləddin Suyuti, səh. 20)

 

... Onun (hz. Mehdi (ə.s )) dövründə yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər.

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 17)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) İNSANLAR ARASINDA DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ HÖKM VERƏCƏK

 

İman edənlərin əfəndisi (ə.s) deyir ki: “... İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏYİN DOĞRU, NƏYİN SƏHV OLDUĞUNU DAHA YAXŞI BİLƏR. PİS HÖKMLƏRİ ÜZƏRİNİZDƏN GÖTÜRÜB ATACAQ. (HZ. MEHDİ (Ə.S) TƏHLÜKƏLƏRİNİZİN QARŞISINI KƏSƏCƏK VƏ ƏDALƏTSİZ İDARƏÇİLƏRİNİZİ ARADAN QALDIRACAQ VƏ DÜNYANI DÜRÜST OLMAYANLARDAN TƏMİZLƏYƏCƏK. DÜZGÜNLÜK İLƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK VƏ SİZİN ARANIZDA İNSAFLI ƏDALƏT TƏRƏZİSİ QURACAQ... Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmanızın intiqamını alacaq olanın və HAQQLARINIZIN QURTARICISI OLANIN, O OLDUĞUNU QƏTİ OLARAQ ANLAYACAQSINIZ. Həqiqətən Allah adına and içərəm ki, doğrusu Allah dindar olan və yaxşılıqda olan kəslərlə birlikdədir.”

(Kitabül Qaybət, [Büharil Ənvar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, hazırlayan: Muhammed Bakır əl-Məclisi, İran-Qum, 2003, səh. 182)

 

 

HZ. MEHDİ, GÖRÜNMƏMİŞ ƏDALƏT ANLAYIŞINA SAHİB OLACAQ

Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış olsa Allah mənim Əhli beytimdən bir şəxsi göndərəcək yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Sünəni Əbu Davud, 5/92)

 

Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Sünəni Əbu Davud, 5/93)

 

Bu (Əmir) də (hz. Mehdi) insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Sünəni İbni Macə, 10/348)

 

Zülmlə dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 20)

 

HZ. MEHDİNİN ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR BOL OLACAQ Kİ, zorla alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaq.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 23)

 

ONUN (HZ. MEHDİNİN) ƏDALƏTİ HƏR YERİ ÖRTƏCƏK və insanlar arasında hz. Peyğəmbərin sünnəsi ilə rəftar edəcək. Hətta birindən, mala ehtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyləyəcək, o adam əmrini yerinə yetirdiyində, yalnız bir adam gələcəkdir.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 20)

 

Hz. Mehdiyə aralarında qadınların da olduğu 314 adam beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. ZAMANI O QƏDƏR ƏDALƏTLİ OLACAQ Kİ, QƏBİRDƏKİ ÖLÜLƏR DİRİLƏRƏ QİBTƏ EDƏCƏK... (Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 22)

 

İnsanlar, bal arılarının şanın ətrafında toplanması kimi, hz. Mehdinin ətrafında toplanarlar. DAHA ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLU OLAN DÜNYANI O, ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. ƏDALƏTİ O CÜR OLAR Kİ, YUXUDA OLAN BİR KİMSƏ BELƏ OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. DÜNYA, SANKİ ƏSRİ SƏADƏT DÖVRÜNƏ GERİ DÖNƏR.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 29)

 

Dünya həyatının bir günü qalsa, Allahu Təala o günü uzadar, mənim Əhli beytimdən bir kimsə göndərər. Onun adı mənim adım kimidir. Atasının adı atamın adı kimidir. ZÜLM VƏ PİSLİKLƏ DOLMUŞ DÜNYANI, ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURACAQ.

(Büyük Fitnə Məsih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, səh. 80) (Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, V cild, səh. 365)

 

“Hz. Mehdi ilə müjdələnin. O Qureyşdən və Əhli beytimdən bir adamdır. O, insanların ixtilaf və ictimai sarsıntılar içində olduqları zamanda çıxar. O (HZ. MEHDİ) YER ÜZÜNÜ, ÖZÜNDƏN ƏVVƏL ZÜLM VƏ TƏZYİQ İLƏ DOLDURULDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ İNSAF İLƏ (mərhəmətlə) DOLDURAR.

(Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1-ci cild, səh. 7, No 7) Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 13)

 

O (HZ. MEHDİ) ƏRZƏ SAHİB OLAR VƏ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL TƏZYİQ VƏ ZÜLMLƏ DOLU OLAN ƏRZİ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. Sizdən Ona kim yetişsə, qar üzərində sürünərək belə olsa gəlsin, ona qatılsın. Çünki o hz. Mehdidir.

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 14) (Hz. İbn-i Mes'ud (Büyük Kıyamet Alametleri, 135/3)

 

Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolduqdan sonra, mütləq mənim Əhli beytimdən biri (hz. Mehdi) çıxar VƏ NECƏ DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ DÜŞMƏNÇİLİKLƏ DOLUDURSA, O DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 11)

 

Məndən sonra ... ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR KİMSƏ (HZ. MEHDİ) GƏLİR, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Hz. Əbdurrahman Ibni Kays / Ramuz Əl-hadis 2-ci cild, səh. 518, No 4)

 

“Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolmadıqca qiyamət qopmaz. DAHA SONRA ƏHLİ BEYTİMDƏN VƏ MƏNİM SOYUMDAN BİR KİMSƏ ÇIXAR, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURAR.

(İmam-ı Ahmed, İbn’i Hibban, Hakim.)

 

Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun ƏHLİ BEYTİMDƏN MÜTLƏQ BİR KİMSƏ GƏLƏCƏK, DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLU OLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ MƏRHƏMƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani V cild, səh. 365)

 

Heç şübhəsiz; ərz, cəfa (haqsızlıq, kədər) və zülmlə dolacaq. Zülm və cəfa ilə dolduğu o zaman, ALLAH ƏHLİ BEYTİMDƏN ADI MƏNİM ADIMDA, ATASININ ADI ATAMIN ADINDA BİR KİMSƏNİ GÖNDƏRƏR, DÜNYANI ƏDALƏTLƏ VƏ DÜZGÜNLÜKLƏ (ədalətlə, doğruluqla) DOLDURAR. Əvvəl zülm və cəfa (haqsızlıqla, kədərlə) dolduğu kimi.

(Hz. Muaviye Ibni Kur’an r.a. / Ramuz El-Ehadis II cild, səh.346, No 6)

 

Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə, CƏNABI ALLAH mütləq zülm və cəfa ilə (haqsızlıqla, kədərlə) doldurduğu YER ÜZÜNÜ DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURMAQ ÜZRƏ, ADI ATAMIN ADINA UYĞUN GƏLƏN MƏNDƏN (ƏHLİ BEYTİMDƏN) BİR KİMSƏNİ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN O GÜNÜ UZADARDI.”

(Əbu Davud və Tirmizi)

 

Əli ibn Əbu Talib (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: 

“Dəhrdən bir gündən başqa qalmamış olsaydı belə, Allah ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLDURDUĞU KİMİ, ONU ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR KİMSƏNİ MÜTLƏQ GÖNDƏRƏRDİ.”

(Əbu Davud təxric etmişdir.)

(Fi Zilali’l- Kuran’da Kıyamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, səh. 113)  

 

Ya Abbas, bu işi Allah mənimlə başlatdı. Sənin sülaləndən olan biri ilə bitirəcək. O CAVAN (HZ. MEHDİ) DÜNYANI, ƏVVƏLCƏ ZÜLMLƏ DOLDUĞU KİMİ, YENİDƏN ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ... (Hz. Ammar İbn-i Yaser (Büyük Kıyamet Alametleri, 498/1)

 

YER ÜZÜ ZÜLM VƏ İŞGƏNCƏ ƏVƏZİNƏ ƏDALƏTLƏ DOLACAQ. (HZ. MEHDİ) HƏR ŞEYİ HAQQ VƏ ƏDALƏTLƏ BƏRABƏR BİR HALDA PAYLAYACAQ. Beləliklə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi, havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə razı qalacaqlar.

 (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 1699, səh. 175)

 

… Əbu Həmzə Somalidən: Bir gün imam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Yanındakılar dağılıb getdikdən sonra mənə belə buyurdu:  

“Ey Əbu Həmzə! Allahın yanında dəyişməyəcək olan qəti hökmlərdən biri hz. Mehdimizin qiyamıdır... YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUQDAN SONRA, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ OLAN HZ. MEHDİ...

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 90-91)

 

… Abdi Hayrdan: Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: “Rəsulullah (s.ə.v) mənə belə buyurdu:

... “(HZ. MEHDİNİN) adı, mənim adım, YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLANDA ÇIXACAQ, ONU ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”

 (Şeyx Məhəmməd b.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 97-98)

  

İmam Zeynalabdın əleyhissalamın nəvəsi Əli ibn Ömər deyər ki: imam Əbu Abdullah, Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“MƏNİM ÖVLADLARIMDAN OLAN QAİM (HZ. MEHDİ)... YER ÜZÜNÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 217)

 

İshaq ibn Qalib deyir: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam hz. Mehdinin hal və xüsusiyyətlərini izah edən bir xütbəsində belə buyururdu:

GENİŞ NURU, MƏŞHUR ŞƏFASI İLƏ AÇIQ, HAQQ VƏ AŞKAR BİR BƏYANLA ƏDALƏTİ TƏTBİQ EDƏR.

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 267)

 

Cabir ibn Abdullahı Ənsarı deyir ki: ...VƏ YER ÜZÜ ZÜLM, HAQSIZLIQ, ŞƏR İLƏ DOLDUĞU KİMİ, HZ. MEHDİ ONU ƏDALƏT, BƏRABƏRLİK VƏ NUR İLƏ DOLDURACAQ.”

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 278)

 

… İbni Əbu Həmzədən:

ONA (HZ. MEHDİYƏ) ƏDALƏT, MƏRHƏMƏT VƏ LÜTFKARLIQ (bağışlamaq, yaxşılıq etmə) SİFƏTLƏRİ HƏDİYYƏ EDİLMİŞDİR.

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 287)

 

Xişam ibn Səlim deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“Hz. Mehdinin zühuruna qədər xalqın hər sinfi xalqa hökm edəcək. Belə ki, artıq heç kim “əgər biz hökumət qursaydıq ədaləti tətbiq edərdik” deyə bilməyəcək. DAHA SONRA QAİM (HZ. MEHDİ) ƏLEYHİSSALAM HAQQ VƏ ƏDALƏT İLƏ QİYAM EDƏCƏK.”

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 322)

 

Fəzl ibn Yesər belə deyir: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: 

ALLAHA AND OLSUN Kİ, EYNİLƏ İSTİ VƏ SOYUĞUN EVLƏRİNƏ DOLDUĞU KİMİ, HZ. MEHDİNİN ƏDALƏTİ DƏ ONLARIN EVİNƏ DOLACAQ.”

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 351)

 

 Hz. Mehdi mənim Əhli-beytimdən və mənim nəslimdəndir. O (HZ. MEHDİ), YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, səh. 438, (816))

 

HZ. MEHDİ, ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ÇIXACAQ...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏDALƏTİ ELƏ OLACAQ Kİ, HEÇ KİMƏ, HEÇ BİR ŞEYDƏ, HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK.

(Kafi, cild 4, səh. 427)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mühakimə və hökmlərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın hökümətində HEÇ KİMƏ BİR İYNƏ UCU QƏDƏR BELƏ ZÜLM VƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK VƏ HEÇ KİM TƏHQİR EDİLMƏYƏCƏK.

 (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, cild 1, səh. 280, 283-284)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏDALƏT ÖLÇÜ VƏ TƏRƏZİSİNİ XALQIN ARASINDA BURAXACAQ VƏ BELƏLİKLƏ, HEÇ KİM, BAŞQA BİRİNƏ ZÜLM EDƏ BİLMƏYƏCƏK.

 (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, cild 1, səh. 280, 283-284)

 

Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə-bəzi çətinliklər çıxdıqdan və döyüşlər edildikdən sonra- ZÜLM VƏ HAQSIZLIĞI ORTADAN QALDIRACAQ VƏ YER ÜZÜNÜN HƏR YERİNİ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

 (Bihar'ül Envar, cild 51, səh. 146)

 

(HZ. MEHDİ (Ə.S)) HEÇ KİMİ BİR BAŞQASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAQ.

(əl-Mehdiyy-il Mev'ud, cild 1, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cild 2, səh. 11)

 

Əbu Səid Xüdri də Peyğəmbər (s.ə.v)-in minbər üzərində belə buyurduğunu nəql edir: “Əhli-beytimdən olan vəd edilmiş HZ. MEHDİ (Ə.S) AXIRZAMANDA ZÜHUR EDƏCƏK. Göy ona yağışını yağdıracaq və yer ona bitkilərini bitirəcək. İNSANLAR YER ÜZÜNÜ ZÜLMLƏ DOLDURDUQDAN SONRA O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.”

 (Bihar-ul Envar, cild 51, səh. 74, İsbat-ul Hudat, cild 7, səh. 9)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Lütfkarlıq edən zaman çox bərəkətli bir yağışdır.

 (Məhəmməd ibn Rəsul Əl Hüseyn Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 188)

 

BƏDİÜZZAMAN, “HZ. MEHDİNİN BÜTÜN DÜNYAYA ƏDALƏT VƏ DÜZGÜNLÜK GƏTİRƏCƏYİNİ” BİLDİRMİŞDİR

Yüzlərlə qüdsi (müqəddəs) qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi başçını ümmətin başına gətirən, Quran həqiqətlərinin (Quranın əsasının) mayası ilə, imanın nuru ilə, İslamiyyətin şərəfi ilə bəslənən (yetkinləşən, kamala çatan) əhli Beyt əlbəttə axır zamanda şəriəti Məhəmmədiyəni (Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) yolunu) və HƏQİQƏTİ FURKANİYƏNİ (Quranın əsası və mahiyyəti) VƏ SÜNNƏTİ ƏHMƏDİYƏNİ (Peyğəmbərimizi (s.ə.v.)) ƏHYA İLƏ (yenidən canlandırmaqla), ELAN İLƏ (hər kəsə eşitdirməklə), İCRA İLƏ (tətbiq etməklə) BAŞÇILARI OLAN BÖYÜK HZ. MEHDİNİN KƏMALI ƏDALƏTİNİ (yüksək ədalətini) VƏ DÜZGÜNLÜYÜNÜ (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ çox məqbul olmaqla birlikdə çox lazım, zəruri və həyati-ictimaiyəni insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların muktezasıdır (qaydaların tələbidir). (Şüalar, səh. 456)

 

Dünya hərc-mərc (fitnə, dağınıqlıq) içində qaldığında, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində, bəziləri bəzisinə hücum etdiyində, böyük kiçiyə mərhəmət etmədiyi, böyüyə təmkinli davranmadığında Allah, bu sırada onlardan ədavətin kökünü qazıyaraq dəlalət qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə mənim dəstək olduğum kimi, Axırzamanında dinə dəstək olacaq, əvvəldən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduracaq birini (Mehdi) göndərəcək. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 12)

 

MEHDİNİN İZLƏYİCİLƏRİ ONA SIĞINARLAR, BAL ARILARININ KRALİÇA ARIYA SIĞINDIQLARI KİMİ (ONUN YANINDA GÜVƏN VƏ DİNCLİK TAPARLAR), o yer üzünü ədalət və dürüstlüklə dolduracaq. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 11)

2018-03-28 21:58:37

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."