QANIN ORQANİZMİMİZDƏKİ FUNKSİYALARI

Qan orqanizmin, toxumalardakı hüceyrələrin qidalanmasında, tənəffüs proseslərində iştirak edir müdafiə rolunu və tənzimləmə vəzifəni daşıyır. Bədənimizdə hərəkət etdiyi müddətdə onu isti saxlayır, soyudur, toxumaları qanla təchiz edir, qoruyur, ona enerji verir və orqnizm daxilindəki zəhərli maddələrin atılmasını təmin edir. Orqanlar arasında əlaqənin demək olar ki hamısını öz boynuna götürür. Bundan başqa damarlarda əmələ gələn zədələnməni qanda olan fibrin lifləri qan damarının zədələnmiş hissəsinə çökür və tor əmələ gətirərək aradan qaldırır. Beləliklə, orqanizm müntəzəm olaraq yenilənir. 60 kq. ağırlığındakı insanın damarlarında orta hesabla 5 lt. qan dövr edir. Ürək, bu miqdarda qanı bədəndə asanlıqla, bir dəqiqə ərzində dövr etdirir. Ancaq, fiziki güc tələb olunduqda və ya idman edərkən, bir dəqiqədə qeyd edilən bu miqdarın beş misli qədər qan dövr etdirə bilir.

 

Oksigen Daşıyıcısı

 

Tənəffüs etdiyimiz hava, həyatımız üçün ən vacib amildir. Alovun, odunu yaxa bilməsi üçün necə oksigenə ehtiyacı varsa, hüceyrələrin də enerji istehsalı zamanı şəkəri parçalaya bilmək üçün oksigenə ehtiyacları vardır. Bunun üçün, oksigenin ağciyərlərdən əzələlərə çatdırılması lazımlıdır. Mürəkkəb quruluşlu qan dövran sistemimiz bu vəzifəni öz boynuna götürür. Oksigenin orqanlara daşınması vəzifəsini, qırmızı qan hüceyrələrinin daxilindəki hemoqlobin hormonu həyata keçirir. Yastı, yumru və hər iki tərəfi basıq diskəbənzər eritrosidlərdən yalnız biri təxminən 300 milyon hemoqlobin daşıyır. Qırmızı qan hüceyrələrinin(hemoqlobinin), qüsursuz iş sistemi vardır. Onun əsas funksiyası qanda olan oksigen və karbon qazını daşımaqdır. Bu funksiyasını da ən gözəl şəkildə həyata keçirir. Qırmızı qan hüceyrələri, oksigeni toxuma hüceyrələrinə çatdırarkən, toxumalarda yaranan karbon qazı ilə birləşib,onu ağciyərlərə gətirir. Ağciyərlərdə karbon qazı hemoqlobindən ayrılır və orqanizmdən xaric olunur .

 

Qanın damarlarda hərəkəti. Qan təzyiqi

 

Hemoqlobin molekulları oksigenlə birlikdə azot monooksid (NO) qazını da daşıyır. Əgər bu qaz qanda daşınmasaydı qan təzyiqi stabil qalmazdı. Hemoqlobin azot monooksidin köməyi ilə toxumalara verilən oksigenin miqdarına da nəzarət edir.

 

İdeal dizayna malik hüceyrələr

 

Eritrositlər digər qan hüceyrələrinə nisbətən çoxluq təşkil edirlər. Orta yaşlı insanın qan damarlarında olan ümumi qırmızı qan hüceyrələrinin sayı 30 milyard təşkil edir. Bu miqdarada qan hüceyrələri futbol sahəsinin demək olarki yarısını əhatə edir. Hemoqlobinin tərkibinə dəmir elementi daxil olduğu üçün hemoqlobin qana qırmızı rəng verir. Eritrosidlər nüvəsiz, hər iki tərəfi basıq diskəbənzər qırmızı qan hüceyrələridir. Elastik olduqları üçün ən dar damarlardan,hətta ən kiçik məsamələrdən keçə bilirlər. Bu xüsusiyyətə malik olmasaydılar damarlarda tıxac əmələ gətirə bilərdilər. Çünki tükşəkilli damarların diametri 4-5 mikrometr qalınlığındadır. Halbuki, eritrositin diametri 7,5 mikrometrdir. Əgər eritrositlər elastiklik kimi xüsusiyyətə mailk olmasaydılar nə baş verərdi? Bu sualın cavabını şəkər xəstəliyini araşdırmaqla tapa bilərik. Şəkər xəstələrinin qan hüceyrələri öz elastikliyini itirmişdir. Bu səbəbdən xəstələrin gözlərindəki həssas toxumalar elastikliyini itirmiş qan hüceyrələri tərəfindən tıxanır. Bu tıxanma səbəbi ilə xəstəliyin axır mərhələsi insanın kor olması ilə nəticələnir.

 

Avtomatik işləyən təcili yardım sistemi

 

Bir qırmızı qan hücüyrəsi orqanizmdə təxminən 120 gün yaşayır. Bu müddət ərzində öz vəzifəsini yerinə yetirir və makrofaj (ölü hüceyrələri məhv etmə funksiyasını daşıyır) adlı müdafiə hüceyrələri tərəfindən məhv edilir. Bu itki dayanmadan baş verən istehsalla tənzimlənir. Normal şərtlərdə saniyədə 2,5 milyon qan hüceyrəsi istehsal olunur, ancaq lazım gəldikdə bu rəqəm arta bilər. İstehsal sürəti eritopolietin adlı hormon vasitəsi ilə tənzimlənir. Məsələn, qəza nəticəsində ağır qanaxmalarda və ya burun qanaxmaları zamanı qırmızı qan hüceyrələri sürətlə tənzimlənir. Bundan əlavə qırmızı qan hüceyrələrinin istehsalı qanda oksigenin səviyyəsinin aşağı düşməsi zamanı da reallaşır. Məsələn, Himalay dağına qalxarkən yüksəklik artdıqca oksigenin miqdarı aşağı düşür, orqanizm isə bu vəziyyəti hiss etmədən öz tədbirini almış olur.

 

Mükəmməl nəqliyyat sistemi

 

Qandakı hüceyrələr xaricində orqnizmə daxil olan yad maddələr qan plazmasında daşınır. Bu maye orqanizmin müdafiə funksiyasını reallaşdıran leykositlərdir. Plazma orqanizmin 5%-ni təşkil edir ki, bunun da 90%-dən artığı sudur. Tərkibi duzlar, minerallar, karbohidratlar, yağlar və yüzlərlə müxtəlif formada zülallardan təşkil olunmuşdur. Qandakı bəzi proteinlər daşıma funksiyasını həyata keçirirlər. Proteinlər yağlarla birlikdə toxumalara çatdırılır. Əgər proteinlər yağlarla birlikdə daşınmasaydı, onda yağ molekulları bir-biri ilə birləşərək- necəki yeməyin üzərində xüsusi yağ təbəqəsi gətirir, o çəkildə damarlarda toplanardı. Bunun nəticəsində damarlarda tıxac əmələ gələrdi ki, bu da insanın ölümü ilə nəticələnə bilir. Bədəndəki bu təcili yardım vəzifəsini hormonlar öz üstlərinə götürürlər. Hormonlar orqanlar arasında əlaqə yaratmağa da xidmət edir. Albumin (suda həll olmaq qabiliyyətinə malik zülal) zülalı da orqanizmdə daşıyıcı funksiyanı həyata keçirir. Xolestrol kimi yağları, hormonları, zəhərli maddə olan öd kisəsi mayesini özündə birləşdirir. Zəhərli maddələri qaraciyərdə buraxır, qida maddələrini və hormonları isə lazımlı yerlərə çatdırır. Həzm prosesində əmələ gələn zəhərli maddələrin 95% -ə qədəri qaraciyərdə zərərsizləşdirilir və ödlə birlikdə bağırsaqlardan xaric edilir.

 

Xüsusi yoxlama mexanizmləri

 

Qida maddələrinin, arteriyalardan lazım olduğu toxumalara çatdırılması üçün toxuma divarını keçməsi lazımdır. Toxuma divarı çox kiçik məsamələrə malik olsa da heç bir maddə bu divarı keçə bilmir. Bu problemi həll edən və qidaları toxuma divarından keçirən isə qan təzyiqidir. Qida maddələri toxumalara artıq miqdarda keçərsə bu zaman toxumada iltihab meydana gələcək. Buna görə də qan təzyiqini nizamlayan xüsusi sistem yaradılmışdır. Bu vəzifəni yenə də albumin hormonu öz üzərinə götürmüşdür. Albumin toxuma divarındakı kiçik məsamələrdən keçmək üçün böyükdür və bu səbəblə də qandakı suyu süngər kimi özünı çəkir. Albumin hormonu olmasaydı bədən suda saxlanan paxla kimi şişərdi. Beyində isə qandakı maddələrin yoxlanılmadan toxuma divarlarından keçməsi lazımlıdır. Çünki lazım olmayan maddələr sinir hüceyrələrinə (neyronlara) zərər verə bilər. Bu səbəblə beyin yaranacaq bütün zərərlərə qarşı tədbirini alır. Məsamələr sıx hüceyrə təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Hər maddənin toxumaya asanlıqla daxil ola bilməsi üçün yoxlamadan keçməsi demək, elə bu hüceyrələrdən keçməsi deməkdir. Bu şəkildə bədənin ən həssas orqanı olan beyin nizamlı şəkildə qida axını ilə təmin olunmuş olur.

 

Orqanizmimizdəki termostat

 

Qan, orqanizmdə bir çox maddələrin daşınması ilə bərabər istiliyin də daşınmasında iştirak edir. Üzvi maddələrin parçalanması və oksidləşməsi zamanı enerji ayrılır. Yaranan istiliyin bir hissəsi bədən temperaturunu sabit saxlamağa sərf olunur, artığı isə orqanizmdən xaric olunur. Deməli, orqanizm ilə xarici mühit arasında daima maddələr və enerji mübadiləsi gedir. Maddələr və enerji mübadiləsinin kəsilməsi ilə orqanizmdə həyat prosesləri dayanar. Əgər orqanizmimizdə istiliyin paylanması kimi mühüm proses olmasaydı, qol əzələləri ilə etdiyimiz hər hansı iş nəticəsində qollarımız həddindən artıq isinər, orqanizmin digər sahələri isə soyuq qalardı. Belə hallar isə maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarardı.

 

Elə bu səbəbə görə istilik bədəndə bərabər paylanır. Bunun baş verməsinə səbəb isə orqanizmin qan dövranıdır. Orqanizmdə həddindən artıq istilik yarandıqda istiliyin müəyyən hissəsi tər vəziləri vasitəsi ilə xaric olunur.

 

Bundan əlavə dəri altındakı qan damarları genişlənir və beləliklə də qanın daşıdığı istiliyi havaya xaric etməsi asanlaşır. Bu səbəbdən də qaçdığımız və ya hər hansı fiziki əməklə məşqul olduğumuz zaman üzümüz qızarır.

 

Qan istiliyin soyudulmasına qədər qorunması işində də mühüm rol oynayır. Soyuq hava dərimizin altındakı qan damarlarını daraldır. Bunun səbəbi də xarici mühitə yaxın olan bölgələrdə qanın miqdarını azaltmaq və bununla da soyumanı minimuma çatdırmaqdır. Soyuqda olan insanın dərisinin ağappaq olması orqanizmin aldığı avtomatik tədbir səbəbiylədir.

 

Orqanizmimizdə bu qədər mühüm vəzifələri olan qan, bütün bu xüsusiyyətləri ilə birlikdə tək Yaradıcı tərəfindən yaradılmışdır. Bu yaradıcı üstün elm və qüdrət sahibi olan Allahdır.


2011-06-07 16:41:19

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."