ƏRƏB ALƏMİNDƏ DARVİNÇİ FİTNƏ

"Ərəb sosializmi" nədir? Sosial Darvinizm, Ərəb Sosializminin formalaşmasına və genişlənməsinə nəcə yol açıb? Milyonlarla günahsız insanın ölməsinə səbəb olan bu ideologiya, Ərəb ölkələrinə necə sızıb? Darvinist-kommunist fikir sisteminin ərəblər üçün dağıdıcı təsirləri nələr olub? Cənab Adnan Oktarın bu mövzuda fikirləri nələrdir? Dünyada böyük əks-səda doğuran "Yaradılış Atlası" adlı əsəri və digər əsərləri  ilə milyonlarla insanda maraq oyadan Adnan Oktar Allın izniylə hansı önəmli hadisələrə səbəb olub?

 

Sosial Darvinizmin ən çılğın tərəfdarları arasında kommunistlər hər zaman əsas yer tutublar. Davinizm ve Kommunizm arasındakı əlaqə, hər iki cərəyan yarandığı gündən mövcuddur. Kommunizmin qurucuları - Marks və Engels, Darvinin "Növlərin Mənşəyi" adlı kitabının ilk oxuyucularından olub, kitabın dialektik-materialist məzmununa heyran qalmışdı.Öz aralarında yazdıqları məktublaşmalar da hər ikisinin Darvinin nəzəriyyəsini  ˝kommunizmin təbiət elmləri baxımından təməli˝ hesab etdiklərini gostərir.

 

Həmçinin Engels, Darvinin təsiri ilə qələmə aldığı "Təbiətin Dialektikası" adlı kitabında Darvini dəstəkləyir və ˝meymunun insana çevrilməsi prosesində əməyin rolu˝ adlı bölməsində təkamül nəzəriyyəsinə öz tövhələri ilə əlavələr edir.

 

Marks və Engelsin davamçıları, Plexanov, Lenin, Trotski, Stalin və s. kimi rus kommunistləri də Darvinin nəzəriyyəsini mənimsəmişdilər.

 

Rus kommunizminin qurucusu sayılan Plexanov  ˝Marksizm, Darvinizmin sosial elmlərə tətbiq  olunmasıdır˝ fikriylə tanınır. (Robert M. Young DARWINIAN EVOLUTION AND HUMAN HISTORY, Historical Studies on Science and Belief, 1980)

 

Trotski isə ˝Darvinizm, dialektik materializmin ən böyük uğurudur˝  deyib. (Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993)

Kommunist kadrların formalaşmasında(yetişməsində) ˝Darvinizm tərbiyyəsi˝ nin böyük rolu var. Məsələn Stalinin, gəncliyində din adamı olduğu halda Darvinin kitablarının təsiri ilə ateist olması tarixçilər tərəfindən açıqlanan faktdır. (Alex de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet Uninon, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, s. 22 )

Kommunist rejimini Çində hakim edən və milyonlarla insanı qətl edən Mao isə qurduğu bu sistemin fəlsəfəsini açıq şəkildə belə izah edir: ˝Çin sosializminin təməli Darvinə və Təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır˝ . (Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977 
[v] Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları: 1/111-112.)

 

Qısa olaraq desək, təkamül nəzəriyyəsi ilə kommunizm arasında ayrılmaz bir bağlılıq var. Təkamül nəzəriyyəsi canlılar aləminin təsadüflər nəticəsində yarandığını iddia etməklə ateimzə "elmi" əsasla təmin edir.

 

Tamamilə ateist ideologiya olan kommunizm də məhz bu səbəbdən tamamilə Darvinizmə bağlıdır.

 

Darvinist-materialist düşüncə tərzini əsas götürən kommunizmin XX əsr boyu təkcə ərəb torpaqlarında milyonlarla insanı qətlə yetirdiyini nəzərə alsaq, darvinizmin dünyaya gətirdiyi fəlakətin ölçüsünü daha yaxşı anlamaq olar.

 

XX ƏSRDƏ MÜSƏLMANLARIN VƏZİYYƏTİ

 

Dünya tarixində ən son İslam birliyi şanlı Osmanlı İmperiyası idi. Onun süqutundan sonra İslam dünyası irili-xırdalı müxtəlif dövlətlərə bölündü. Bu dövlətlərin çoxu uzun müddət Qərb dövlətlərinin müstəmləkəsi oldu. XX əsrin 20-ci illərindən etibarən bütün Yaxın Şərq, Şimali Afrika, Hindistan Yarımadası və Sakit Okean bölgəsi müsəlmanları İngiltərə və Fransa başda olmaqla digər Avropa dövlətlərinin müstəmləkəsi oldular. Orta Asiya və Qafqaz müsəlmanları daha qəddar rejimin, Sovet-Rus diktaturasının hakimiyyəti altına girdilər. Balkan müsəlmanları isə serblər və xorvatlar kimi qeyri-müsəlman xalqların boyunduruğu altında yaşadılar.

Qısa desək, XX əsrdə Müsəlman ölkərlərinin böyük bir hissəsi müstəmləkə idi. II Dünya müharibəsindən sonra isə müsəlman  dovlətlərinin əsas idarəetmə sistemləri kommunist ideologiyanı mənimsəyərək antiislamı fəaliyyət yeritməyə başladılar. 1950-ci illərdə müstəqillik əldə edən İslam ölkərlərinin bəzilərində İslam əxlaqının əsasını təşkil edən dəyərlərə zidd olan ideoloji cərəyanlar üstünlük qazandı. 1950-60–cı illərdə ərəb dünyasına təsir edən ˝Ərəb Sosializmi˝ buna nümunədir.

 

Osmanlılardan Sonra Ərəb Dünyasında Formalaşan Ərəb Sosializmi

 

Ərəb sosializmi radikal millətçilik və fanatik üçüncü dünya sosializmini özündə birləşdirən, Sovet İttifaqından dəstək alan bir hərəkat idi. Sovet kommunizminin bir az zəif formasını radikal ərəb millətçiliyi ilə sintez edən Ərəb sosializmi ilk olaraq iqtidara gəldi Misirdə. Misir kralını devirən hərbiçilərdən biri olan Camal Abdul Nasir qısa müddət ərzində müsəlman xalqa güclü təzyiq göstərən və əzən bir idarəetmə üsulu ortaya qoydu. Suriya və İraq da həmçinin Misirin yolunu izlədi. Bütün bu ölkərlərdə solçu rejimlər qanlı üsullarla iqtidarı ələ keçirdilər.

Ərəb sosialistləri sülh, asayiş, səbr (tolerantlıq) kimi anlayışlara sahib deyildilər. Əksinə, Marksist ideologiyanın əsası olan dialektik mübarizə anlayışı onlara daha yaxın idi. Bu ab-hava ərəb dünyasındakı gərginliyi getdikcə daha da artırdı.

˝Pax-Ottomana˝-nı (Osmanlı sülhü) təmin edən İslam Birliyi radikal ərəb irqçiliyi ilə əvəz olundu. Ərəblər də öz aralarında bölündülər. Beləliklə, XX əsrin əvvəlində Osmanlı İmperatorluğunun süqutundan sonra Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada yaşayan müsəlmanlar sahibsiz qaldılar. Əvvəl xilafətə tabe olan ərəb dünyası, xilafətin dağılması ilə süni krallıqlara parçalandı.  Xüsusilə I Dünya Müharibəsi dönəmində Osmanlıya qarşı ˝Ərəb Qiyamını˝ qaldıran Məkkə şərifi Hüseynin ailəsi bu krallıqların başına keçdi. Hər iki Dünya Müharibəsi arasındakı dövrdə müsəlman coğrafiyası müstəmləkəçi dövlətlərin təsir dairəsinə düşdü. Digər tərəfdən isə ateist-sionistlər, İsrail dövlətinin qurulmasını həyata keçirmək üçün şiddətli üsullar tətbiq edirdilər. Fasiləsiz bombardmanlar, terror aktları, siyasi məqsədli sui-qəsdlər törədilirdi.

Region hərb meydanına dönmüşdü. Dövrün Ərəb ziyalıları və dövlət rəhbərləri siyasi təsirlərini artırmaq üçün yeni hədəf seçdilər: Müsəlman xalqı İslam dinindən uzaqlaşdırmaq və yerinə liderlərin mənimsədiyi süni ideologiyaları qoymaq...

 

Darvinist-kommunist Fikir Sistemi Ərəb Ölkələrində İqtidarı Tədricən Necə Ələ Keçirdi?

- İdarəetmə mərhələsi: Osmanlının süqutu ilə II Dünya Müharibəsi arasındakı dövrdə müstəmləkəçi Fransa və İngiltərə Əlcəzair, Misir, Tunis, İraq, Suriya və Livana olan təzyiqləri artırdılar, onlar üzərində ağır idarəetmə sistemi qurdular. Digər tərəfdən faşist İtalyası və Almaniyası, Liviya və Efiopya kimi müsəlman ölkələrindəki xalqı əzirdilər. Dindarlara daim təzyiq və işgəncələr tətbiq olunduğu halda yeni nəsil ˝ziyalıları˝ və dövlət rəhbərləri Avropada Darvinist-materialist təhsil almaqla məşğul idi. Məqsədləri isə ilk olaraq ərəb ölkələrinin rəhbər dairələrini, daha sonra xalqı İslam əxlaqından uzaqlaşdırmaq və bunun vasitəsilə müstəmləkəçi sistemləri qorumaq idi. Avropada tədris edilən kommunist və Darvinist təhsil müsəlman-ərəb dünyasında kommunist, din əxlaqından uzaq olan nəslin və düşüncə sisteminin yetişməsi ilə nəticələnəcəkdi.

 

 - Hərbi mərhələ: II Dünya Müharibəsi Avropa dövlətlərinin iqtisadi məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Bu məğlubiyyətdən sonra regionda soyuq müharibənin - dünyanın iki böyük qütbünün güc mübarizəsi başlandı. Eyni zamanda ərəb ölkələrində kommunist cərəyan tüğyan etməyə başladı. Bu, ərəb millətçiliyi adı altında kommunist-sosialist idarə sistemini hakim etmək üçün qurulan oyun idi. Kommunist ideologiya əsasən orduda tərəfdarlar qazandı, çünki ərəb ölkələrinə məxsus ordular müstəmləkə dövründə Avropada darvinist-materialist təhsil almışdılar. Nəticədə ordu İslam dinindən uzaq kadrlardan formalaşmışdı.

 

- Çevriliş mərhələsi: Ərəb sosialist-kommunist hərəkatı XX əsrin 70-ci illərinə qədər çoxsaylı çevrilişlər edərək hakimiyyəti ələ keçirdi. Misirdə Camal Abdul Nasir, Liviyada polkovnik Qəddafi, İraqda general Həsən əl Bəqr və ardınca Səddam Hüseyin, Suriyada Ərəb Sosialist Baas Partiyası və Hafiz Əsəd ilə birlikdə Ərəb Sosializmi dönəmləri başladı. Bu çevrilişlər ərəb dövlətlərini kommunistləşdirdi. Kommunist hərəkat İraq və Suriya siyasətində Baas Partiyası adı ilə fəaliyyət göstərdi. İllərlə hakimiyyətdə olan iqtidar dövlətin aparıcı orqanlarında - ordu, bürokrati sistemdə və təhsildə kommunist kadrlar yerləşdirməklə siyasətin istiqamətini təyin etdi.

 

1988-ci ildə İraqın şimalındakı Hələbcə kəndinin camaatı Səddam Hüseyinin hökmranlığına boyun əymədiyi üçün, onları kimyəvi silahla ˝cəzalandırdı˝. Kənddə 5000-ə yaxın sivil kürdlər kimyəvi silahın yandırıcı təsiriylə faciəvi şəkildə can verdilər.

- Ərəb torpaqlarında Darvinist-kommunist Təhsilin Tədris edilməyə başlanması: Soyuq müharibə dövründə ərəb dövlətlərini idarə edən kommunist rəhbərlər Sovet İttifaqı ilə yaxınlaşmağa başladılar. Sovet ideoloqları Avropada tədris olunan darvinist, meterialist, kommunist təhsili ərəb ölkələrinə gətirdilər. 30-40 il davam edən təhsil nəticəsində xalqı müsəlman olan, lakin dini qurumları yox edilmiş və İslam əxlaqından uzaqlaşdırılmış, şiddətə əsaslanan kommunist rejimin təsirinə düşmüş ölkələr ortaya çıxdı.

 

Darvinist Komunist Fikir Sisteminin Ərəblər Üzərindəki Məhvedici Təsiri

 

XX əsrin ikinci yarısından etibarən müsəlman ərəb xalqları darvinist-kommunist rejimlər və qurumlar tərəfindən idarə edilmişdir. Bu dövrdə müxtəlif ölkələr şəklində yaşayan  ərəb xalqları müharibələr, etnik qətliamlar, terror aktları və ya hökumət tərəfindən tətbiq edilən təzyiqlərlə yaşamaq məcburiyyətində qalmışdılar. Bir-birinin ardınca gələn kommunist çevrilişlər daim sabitliyi pozur və yoxsulluğun artması ilə nəticələnirdi. Səmimi müsəlmanlar əldə edilən külli miqdarda neft gəlirlərinə rəğmən hər gün daha da yoxsullaşırdı. Bunun əksinə, rəhbər zümrələr və onların ətrafları getdicə daha da zənginləşırdilər. Ərəb kommunizmi digər kommunist rejimlər kimi hər cür təzyiq üslullarından istifadə edir, hər vəchlə gücü əlində saxlamaqla ərəb millətçiliyi maskasına bürünmüşdü. Bölgədə Osmanlı dövründə İslam əxlaqına müvafiq olaraq yaşanan sevgi, şəfqət və mərhəmət kommunizmin vəhşiliyi, babarlığı və qolçomaqlığı ilə əvəz olunmuşdu.

 

Osmanlının idarəsi dönəmlərində Yaxın Şərqdə sabitlik və dinclik hökm sürürdü. XX əsrin əvvəllərində Osmanlının regiondan çıxarılması yaranmış boşluğun yerini yeni güc mərkəzlərinin doldurması demək idi. Bundan istifadə edən ateist-sionist liderlər müqəddəs torpaqları əldə etmək üçün Osmanlının bölgədən çıxarılması məqsədi üzərində birləşdilər. Satqın ərəb liderlərinin ilk nümunələrini məhz bu dövrdə aparılan ilkin əməliyyatlar formalaşdırdı. Yaxın Şərqdə müqəddəs torpaqların idarəsiz qalması ilə üsyanlar, müharibələr törədildi və yeni ssennarilər yazılmağa başladı. Bölgədə o gündən bu yana qeyri-sabit vəziyyət və çaxnaşma davam edir, qan və göz yaşı kəsilmir...

 

 

Ərəb Dünyasının Kommunist Liderləri

 

1.         İRAQ – Səddam Hüseyn

Səddam Hüseyn kommunist və stalinist Baas partiyasının öndə gələn fəallarından idi. Bu partiyanın üzvü kimi darvinçi-materialist  hərbi təhsil almış, daha sonra partiyadaxili inqilab yolu ilə İraqda iqtidarı ələ keçirmişdir. Hassan əl Bəkrin üsyandan sonrakı hökumətdə rəhbər köməkçisi və İnqilab İdarə Şurasının Rəhbəri ikən, 1979-cu ildə rəsmi şəkildə idarəçiliyi ələ keçirmişdi. Bundan sonra Baas Partiyası idarəçiliyinin 68 idarəçisini xaincəsinə təqsirləndirərək həbs etmiş və ardınca 22-sini edam etdirmişdir. Bu qanlı partiyadaxili inqilabla ölkənin  idarəsində yeganə səlahiyyətli nümayəndəyə çevrilmişdi. Səddam sosial darvinist Camal Abdul Nasiri özünə nümunə götürmüş və özünü sosialist inqilabçı kimi tanıtmışdır.

 

1980-ci ildə 8 il davam edən İran-İraq müharibəsini, 1991-ci ildə də Küveyti işğal edərək Körfəz Müharibəsini törətmişdir. Hər iki müharibə milyonlarla müsəlmanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Bundan əlavə, Şimali İraqdakı Hələbçə kəndinə kimyəvi silahlarla təşkil etdyi və on minlərlə günahsız müsəlmanın ölümünə səbəb olan hücum Səddam rejiminin ən qanlı əməllərindən biridir. Habelə Səddam Hüseyn Körfəz Müharibəsindən sonra on minlərlə şiə müsəlmanın ölümü ilə nəticələnən qətliamın da əsas səbəbkarıdır.

 

Səddam hökumətinin İrana qarşı başladığı müharibə nəticəsində İraqın 17 milyonluq əhalisindən 1 milyonu ölmüş və yaralanmışdır. Əhalinin 1 milyondan çoxu ölkəni iqtisadi və siyasi səbəblərdən tərk etməli olmuşdur. İraq illərlə davam edən mühraibə nəticəsində xarabalığa çevrilmişdi.

 

LİVİYA – Muammər Əl Qəddafi

 

Avropada Darvinizmin mərkəzi olan İngiltərədə darvinist-materialist təhsil almış ərəb liderlərindən biridir. Muammər Əl Qaddafi 1969-ci ildə bir qrup aşağı rütbəli hərbiçilərlə çevriliş edib kral I İdrisi vəzifəsindən kənarlaşdırmışdır. Qəddafinin rəhbərlik etdiyi İnqilab Komandanlığı Şurası təxminən 40 ildir ölkəni idarə edir. Qurulan rejim totalitar kommunizmdir. Ölkənin indiki adı Böyük Liviya Ərəb Sosialist Xalq Respublikasıdır. Ölkədəki yeganə siyasi partiya Ərəb Sosialist Birliyidir...

 

FƏLƏSTİN – Corc Həbəş (George Habash)

Darvinizm, Marksizm və Leninizmin fəallarındandır. Qurucusu olduğu Fələstin Xalq Qurtuluş Cəbhəsi, Fələstin Azadlıq Təşkilatının kommunist ideologiyası əsasında fəaliyyət göstərən alt qurumudur. 70-80-ci illərdə törədilən terror aktları, təyyarə qaçırma cinayətindən təqsirli bilinir. Qara Sentyabr adlandırılan Fələstin-İordaniya müharibəsinin ən əsas səbəbkarlarından idi. Livanı dünyanın hər tərəfindən gələn kommunist fəallarının tədrisi mərkəzinə çevirnişdir.

 

Fələstin Azadlıq Təşkilatı

İlk mərhələdə Marksist, Leninist təşkilat kimi quruldu. Bu səbəbdən uzun illər terror təşkilatı kimi qəbul edilirdi. SSRİ-dən və sosialist ərəb dövlətlərindən aldığı köməklə geniş miqyasda fəaliyyət göstərən solçu təfəkkürlü təşkilat idi.

 

Eyni şəkildə 1959-cu ildə Yasir Ərəfatın rəhbərliyi ilə qurulan “Əl-Fətih” də kommunist ideologiyaya sahib idi. Darvinist-materialist quruluşu ilə diqqət çəkirdi. 1968-ci ildə Fələstin Azadlıq Təşkilatı tərkibində nüfuz qazanan “Əl-Fətih” xüsusi partizanlar yetişdirərək öz terrorçu fəaliyyətlərinə hazırlıq görürdü. Həmçinin 1971-ci ildə “Əl-Fətih” təşkilatının yetişdirməsi olan ″Qara Sentyabr″ adlı partizan dəstəsi aldığı darvinist–materialist təlqinlər nəticəsində 1972-ci ildə keçirilən Münhen Olimpiyadalarında 11 idmançını əsir alıb vəhşicəsinə öldürmüşdü.

 

Lakin son illərdə istər Fələstin Azadlıq Təşkilatı, istərsə də Əl-Fətih sahib olduqları darvinist, leninist ideologiyaları tərk edərək,  günahsız müsəlmanların müdafiəsi istiqamətində mühüm işlər görməyə başaladı.

 

4. SURİYA- Hafiz Əsəd

Suriya Baas Partiyasının kommunist lideridir. SSRİ-də darvinist-materialist təhsil almışdır. Hərbi Hava Qüvvələri və Müdafiə Nazirliyini qurduqdan sonra 1970-ci ildə partiyadaxili çevrilişlə iqtidarı ələ keçirmişdi. Hakimiyyətə gəldikdən sonra SSRİ ilə sıx əlaqələr quran Əsəd hökuməti hər zaman Rusiyadan dəstək alırdı. Hakimiyyəti dövründə gücü məhz dövlət terroru ilə əlində saxlayırdı. Özünü “Sosialist Xalq Demokratı” kimi adlandıran Hafiz Əsəd höküməti Suriyanı qısa müddətdə despotizmin və zülmün hökm sürdüyü bir ölkəyə çevirdi.  Bütün siyasi partiyaların fəaliyyətlərini dayandırdı. Ərəb Sosialist Baas Partiyasının müdafiə etdiyi sosialist ideologiyadan başqa bütün dü.üncələr qadağan edildi. Bütün İslami fəaliyyətlərə məhdudiyyətlər qoyuldu. Bu hərəkatların liderləri həbs olundu və şiddətli işgəncələrə məruz qalaraq həyatlarını itirdilər. Beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının məruzələrində Əsəd dövründə Suriya musəlmanlarının böyük təzyiq və zülm gördükləri, müsəlman qadınlara təcavüz  edildiyi və kişilərin inanılmaz işgəncə üsullarına məruz qaldıqları qeyd edilirdi. Hafiz Əsəd hökuməti bununla yanaşı evlərə və məscidlərə basqınlar, müsəlman xalqa ardı-arası kəsilməyən təhqirlər və işgəncələr etməklə xalqın mənəvi gücünü sındırmış və bu işdə də xeyli müvəffəqiyyət əldə etmişdi.

 

Bundan başqa 1982-ci ildə suiqəsdləri bəhanə edərək Suriya Gizli Xidmət orqanı ölkədəki müsəlmanlar və Müsəlman Qardaşları Partiyası əleyhində gizli əməliyyatlar aparmağa başladı. Hafiz Əsədin əmri ilə həyata keçirilən əməliyyatlarda 150.000-200.000 dinc əhalinin qətl edildiyi qeydə alınıb. Bir çox beynəlxalq kommunist terrorçu təşkilatlar Hafiz Əsədin hakimiyyəti illərində ölkəyə sığınıb dəstək almışdı. Abdulla Öcalan və PKK da bu dəstəyi alanlardan idi.

 

Hafiz Əsəd və qardaşı Rifad Əsəd 1982-ci ildə Suriyanın Hama və Humun şəhərlərində 40 min müsəlmanı qətlə yetirmişdi. 27 gün davam edən qətliamda ateist-sionist İsrailin tətbiq etdiyi terror üsullarından istifadə olundu:

 

Suriyadakı sosialist idarəetmə sistemi dostu və müəllimi Menahem Beqindən öyrəndiyi bəzi terror üsullarını mənimsədi. Bu, ailələrin məhrəm həyatına təcavüz edilməsi, qadın və qızların qaçırılması, mal və mülklərin sahiblərindən alınması, qadınlarının və uşaqlarının gözləri önündə ailə başçılarının parçalanması kimi cinayətlərdir. (Hürriyet, 15 Noyabr 1984)

 

Əsəd rejiminin 1982-ci ilin fevral ayında təşkil etdiyi bu əməliyyat əsl qətliam idi. Əslində bu yeni bir hadisə də deyildi. Bundan iki il əvvəl də Suriyanın Hələb, Hama və Xümüs kimi böyük şəhərlərində evlər mühasirəyə alınaraq atəşə tutulmuş və çox yerdə kütləvi qırğınlar törədilmişdi. Suriyada xüsusi qəddarlığı və ammansız qətlləri ilə tanınan Rifad Əsəd qətliam törədərkən belə deyirdi:

"Napalm bombaları ilə vurun! Alova qərq olmayan bir ev belə görməyim ." (Cumhuriyet, 6 Mart 1982)

“Hama qətliamlarından sonra Rifad Əsəd xarabalığa çevrilmiş şəhərin səmasından vertolyotla uçarkən “Ən  azı 5 il üçün uğurlu əhali tədarükü etdik” , demışdi.” (Hürriyət, 13 Noyabr 1984)

 

    Baas Partiyasının Quruluşu

 

•          İraq və Suriyada kommunist siyasi rejimi Baas Partiyası formalaşdırmışdır. Akademik, siyasi, hərbi, və bürokratik kadrlar, radikal stalinist partiya kadrlarından hazırlanmıdır. Baas Partiyasının bütün strukturları leninist məntiqlə fəaliyyət göstərir. Hətta eyni partiyaya məxsus müxtəlif strukturlar bir-birilərinin üzvlərini belə tanımırlar. İraqdakı müqaviməti də terror təşkilatlarına bənzər strukturu sayəsində bu təşkilat yönləndirir. Baas partiyasi bu strategiyanı həm Suriyada, həm də İraqda istər xalq, istərsə də rəsmi dairələrə tətbiq etmişdir. 

•          Baas Partiyası 1963-cü ildə əvvəlcə İraqda (Abdulkərim Qasımı devirərək) , sonra da Suriyada çevriliş edərək hakimiyyəti ələ keçirmişdir. Dövlətin başına tanınmış darvinist və kommunist Səlahəddin Bitarı gətirmişdi.

 

Hafiz Əsədin ölümündən sonra onun oğlu Bəşir Əsəd hakimiyyətə gəldi. Suriyada dəyişikliklər baş verdi. Daha elmli, daha demokratik, daha müasir bir quruluş formalaşdı. Turkiyə ilə daha sıx və pozitiv əlaqələr quruldu. Bəşir Əsəd höküməti Türk İslam Birliyini istəyən, regiondakı ölkələrlə sülh içində yaşamağı hədəfləyən bir siyasət izləməyə başladı.

 

Hafiz Əsəd rəhbərliyi qadınlara təcavüz edir, onları ölənə qədər döyür, ayaqlarından tavana asır, qısaca hər cür vəhşəti törədirdi. Eyni zamanda evlərə və məscidlərə basqınlar edib, təhqir və alçaldıcı işgəncələr etməklə müsəlman xalqda mənəvi böran yaratmağı hədəfləyən rəhbərlik bu işdə xeyli müvəffəq olmuşdur.

 

5. MİSİR – General Cəmal Əbdül Nasir

1952-ci ildə, özlərini "Azad zabitlər" adlandıran bir qrupa başçılıq edirdi. Bu qrupun təşkil etdiyi hərbi çevriliş ilə Kral Faruq taxtdan endirildi. 20 il  boyunca ölkə şiddətə əsaslanan kommunist diktatura rejimində yaşadı. Cəmal Abdül Nasir ərəb sosialist hərəkatının inqilabçı üzvlərindən idi. Nasirizm adlanan darvinist-stalinist millətçi ideoloqiya formalaşdırmışdı. Üzvü olduğu Azad Zabitlər təşkilatı da kommunist quruluşa sahib idi. İnqilabdan əvvəl də, sonra da Kommunist pariya ilə qurduğu yaxın əlaqələrini tarix sübut etmişdir. (http://www.marksist.com/ilkay_meric/nasirdan_chaveze_bonapartizm_cesitlemeleri.htm )

 

Nasirin hakimiyyəti dövründə əsl diktatura və zülm hökm sürürdü. Quruduğu kəşfiyyat idarəsinin köməyi ilə bütün müxalifəti ortadan qaldırmışdı. Çox qısa müddət ərzində zalım diktatora çevrilmişdi.

 


Nasir iqtidara gəldiyi zaman dəstək aldığı böyük İslam cəmiyyəti olan Müsəlman Qardaşlarının cəmiyyət tərəfindən çox sevilməsindən və güc qazanmasından narahatçılıq hissi keçirirdi. Bu təşkilatı bağlamaq üçün uyğun zamanı gözlədi. 1954-cü ildə xalqa yaxın olan tələbələrin etiraz nümayişlərindən istifadə edərək minlərlə təşkilat üzvünü həbs etdirdi. Buna qarşı çıxanları cəzalandırmaq üçün inqilab məhkəmələri quruldu. Bu məhkəmədə Müsəlman Qardaşların öndə gələnlərini ölümə məhkum etdi. 1965-ci ildə özünə qarşı saxta sui-qəsd törədərək, bunun Müsəlman Qardaşalar təşkilatı tərəfindən olduğunu iddia etdi. Bu şəkildə müsəlmanları təzyiq altında saxladı. Bu hadisələrdən sonra bütün siyasi pariyalar bağlandı və yeni partiya qurulması da qadağan edildi. Hakimiyyəti əsnasında Əl-Əzhər İslam Universiteti və buradan yetişən ziyalılar da təzyiq altında tutulurdu. Onun dövründə Əl-Əzhər, tədris sistemi dəyişdirilərək dövlət universitetinə çevrildi. Şəxsi məscidləri dövlətə bağladı. Sosial təyinatlı torpaqları tamamilə əlinə keçirmiş, dini təhsili demək olar ki, imkansız hala gətirmişdi.   (http://misir.ihh.org.tr/insan/insan.html)

 

Nasir dövründə Misirin ən sadiq dostu Rusiya idi. Ordu, iqtisadiyyat, 
təshil, universitetlər və mətbuat adətən Rusiyanın idarəsi altında idi.
 Kruşçev kimi liderlərin Misrir ziyarətindən sonra kommunizm daha geniş miqyasda tətbiq olunurdu. Kommunist Rusiya ərəb millətçiliyinin kommunist əsaslara uyğun şəkildə olmasını istəyirdi. Misir də bu missiyanı ərəb ölkələrində tətbiq etməyi öz öhdəsinə götürmüşdü. Nasir dövründə təhsil sistemində kommunist və darvinist fikirlər üstünlük qazanmışdı.

Misir rus cəsusları ilə dolu idi. Xüsusilə 1962-ci ildən etibarən kommunizmə meyl artdı. Nasirin kommunist çıxışları artırdı. Milli Birlik Partiyasının adı dəyişdirilib Ərəb Sosialist Biriliyi oldu. Nasır SSRİ-dən gələn göstərişə əsasən həbsdə olan kommunist quldurları bağışlayıb, onları Misirin mətbuat xidmətlərinə rəhbər etmışdi. (http://www.akintarih.com/yazilar/milletvezaman.htm)

 

Kommunist Rusiyasının idrəsinə keçən Misir mətbuatı uzun illər İslam dininə, İslam alimlərinə və İslam camaatlarına qarşı yalan və böhtan kampaniyası yeritmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları maddi yardım və külli miqdarda silah satışı qarşılığında SSRİ-nin idarəsinə verilmişdi.  Nasir, SSRİ-nin ən yüksək dərəcəli şərəf ordeni olan Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Milyonlarla insanı vəhşicəsinə qətl edən kommunist lider Stalin də bu ordenlə təltif edilmişdi. 1965-ci il seçkilərində prezidentliyə tək namizəd idi. Təzyiq və şiddət nəticəsində saxtalaşdırılmış seçkidə səslərin 99 %-ni topladı. Nasirin seçkilərdə qazandığı uğurdan sonra Müsəlman Qardaşları cəmiyyəti daha çox təzyiqə məruz qaldılar. Bir çox İslam alimləri həbs edildi və bir çoxu da edam edildi. Həsən-əl-Bənna, Seyid Qütb, Məhəmməd Qütb, Əbdülqadir Udeh kimi İslam alimləri edam edildi. Minlərlə müsəlman işgəncəyə məruz qaldı, bir çoxları həyatlarını itirdi. O dövrdə həbs edilən müsəlmanlar Nasirin ölümündən sonra azadlığa çıxa bildilər. Nasirin kommunusit diktaturası rejimi altında əlli min Müsəlman Qardaşları Cəmiyyəti üzvü həbsxanalarda ağır işgəncələr gördülər. Müsəlman tarixçiləri onun dövrünü Mussolini İtalyasına bənzədirlər. Nasirin dövründə Misir İsrail ilə iki böyük müharibə apardı. Bu “Altı günlük müharibə” müharibədə Nasirin müsəlmanları satdığı, Qəzzanı və Sinanı İsrailə verdiyi birçox tarixçi tərəfindən bu gün də açıq şəkildə qeyd edilir. Mətbuatla yanaşı məhkəmə sisteminə də kommunist və inqilabçı kadrlar yerləşdirmişdi. 1969-cu ildə Misir Hakimlər Klubunun idarə heyətinə qarşı olan tənqidlərə əsasən – sonralar hüquq qətliamı kimi adlandırılan qərarla – Nasir rejimi tərəfindən yüzlərlə ali məhkəmənin üzvü olan hakimlər vezifələrindən azad edilmiş və boş qalan yerlərə kommunist kadrlar yerləşdirilmişdi.

 

Nasirdən sonra Misirdə heç bir dəyişiklik olmadı

Müsəlman Qardaşları Təşkilatının və digər İslam camaatlarının Misirdə müəyyən mənada siyasi çəkisi(nüfuzu və ya sanbalı) olub hər zaman, amma buna baxmayaraq, davamlı təzyiqlərə məruz qalıblar. 
Lakin Misirdə, 1970-ci illərdən etibarən İslam ideologiyasının yüksəliş dövründə Nasirə qarşı İslami müqavimət ortaya çıxdı. Nasirin ölümündən sonra Ənvər Sədat prezident oldu. Sədat əvvəlcə daha ağıllı siyasət yeridərək, kommunist Rusiyasının ölkədəki təsirini azaltmışdı. Əsasən Qərb yönümlü siyasət yeridirdi. Lakin bu çox qısa sürdü. O da Nasir kimi müsəlmanlara qarşı zülmə və şiddətə müraciət etdi. Konstitusiyaya dəyişikliklər edərək, öz səlahiyyətlərini genişləndirdi və eyni ilə Nasir kimi ölkəni tək gücünə çevrildi. 

Sedat 1981 də öldürüldü. Hüsnü Mübarək hakimiyyətə gəldi. (İndi də bu vəzifəsinə  liderlərindən geri qalmadı, hətta daha önə keçdi. Yeni qanunlar icad edərək müsəlmanlara qarşı təzyiqləri rəsmi terror halına gətirdi. Müsəlman Qardaşlara və digər İslam camaatına qarşı həbsləri, işgəncələri və gizli əməliyyatları illərlə davam etdirdi.

 

 

 

DARVİNİST-STALİNİST DİKTATOR NASİRİN ŞƏHİD ETDİYİ İKİ BÖYÜK İSLAM ALİMİ

 

Həsən əl-Bənna : Müsəlman Qardaşları təşkilatının qurucusu olan Həsən əl-Bənna bütün İslam dünyasında nüfuzu olan çox büyük İslam alimidir. Onun atası hədis alimi idi, özü də bir çox hədis kitablarının müəllifidir. İngilislərin müsəlmanlara etdikləri zülmə müqavimət göstərmək üçün Müsəlman Qardaşları təşkilatını qurdu. Bütün həyatı insanları İslam exlaqına dəvət etmək üçün etdiyi cehdlerle keçib. Hətta kəndlərdə də , qəsəbələrdə də təşkilatın şöbələrini açmışdı. Misirdə İslam şüurunun formalaşması kimi böyük vəzifəni yerinə yetirdi. 12 fevral 1949-ci ildə Kral Faruqun adamları adamları tərəfindən silahlı basqına məruz qaldı. Yerləşdirildiyi xəstəxanada Kralın əmriylə müalicə almasına bilərəkdən maneə törədildi və şəhid oldu.

 

Seyid Qütb : XX əsrin ən böyük və ən önəmli mütəfəkkirlərindən biridir. İslam inancını təbliğ edərkən kommunist Misir rəhbərliyi tərəfindən məruz qaldığı təzyiqlərə səbr edərək bu yolda şəhid olan dəyərli İslam alimidir. Həyatının ilk dövrlərində sosialist olsa da, sonralar İslamı bütün qəlbi ilə mənimsəmişdi və öz keçmişini cahiliyyə dövrü kimi qiymətləndirirdi. Müsəlman Qardaşları təşkilatının fəal üzvüydü. 1954-cü ildə həbs edildi və illərlə Nasir hakimiyyətinin ağır təzyiqlərinə məruz qaldı. Uzun illər həbsdə qaldı və ağlasığmaz hər cür işgəncələr gördü. Onu yolundan döndərə bilməyən kommunist vandallar, onun gözləri önündə qohumlarına, bacısına və anasına işgəncə etdilər. Seyid Qütb, Nasir tərəfindən 1966-cı ildə edam yolu ilə şəhid edildi və bu şəhadət İslam dünyasında böyük bir qarşıdurmaya səbəb oldu. ″Fi Zilalil Quran″ onun şah əsəridir. Bu kitab, Qütbdən sonra gələn müsəlman mütəfəkkirlərə və camaatlara böyük təsiri olan, (önəmli)Quran təfsiridir.

 

6. ƏLCƏZAİR – Əhməd Bin Bella

Əhməd Bin Bella, Əlcəzair Fransadan müstəqillik əldə etdikdən sonra hakimiyyətə gəlir. O, əvvəllər Fransa ordusunda legioner olaraq fəaliyyət göstərmiş, Fransada darvinist-materialist təhsil almışdır. “Sovet ittifaqı Qəhramanı” adına layiq görülüb. Hakimiyyəti dövründə bütün idarəetmə sturukturlarına kommunistləri yerləşdirmişdi. Bu gün də Afrika Birliyinin idarə heyətində yer alır.

 


7. TUNİS – Həbib Burqiba

Həbib Burgiba uşaqlıqdan fransızların nəzarətində olub. Darvinist təhsil alıb, Fransada Sorbon Universitetində hüquq və siyasət oxumuşdur. Tunisə qayıtdıqdan sonra xalqı üsyana təşviq edən Burqiba, fansız işğalçılarının müsəlmanları yox etməyinə zəmin yaradırdı(lazım olan şəraiti formalaşdırırdı). Müstəqillik əldə olunduqdan sonra Tunisin  prezidenti oldu. Müsəlman ölkəsinin prezidenti olsa belə, mövqeyini birdən-birə dəyişdirərək İslama qarşı siyasət yeritməyə başladı.

 

Tunisin simvolu olan Zeytunə Universiteti başda olmaqla İslam təhsil qurumlarının fəaliyyətini dayandırdı. Məscidləri nəzarət altında saxlayaraq, müəyyən olunmuş saatdan sonra namaz qılmağı qadağan etdi. Müsəlmanları həbs edərək, həbsxanalarda ağır işgəncələrə məruz qoyurdu. Minlərlə müsəlman Burgiba dövründə həyatlarını itirdilər.

 

Rütbəli mason olan Burgiba, ixtidarda olduğu dövrdə müsəlman Tunis xalqı üçün deyil, Fransız Böyük Lojasının mənfəətləri üçün fəaliyyət göstərdi.

 

8. YƏMƏN - İmam Əhməd

Cənubi Yəmən əvvəllər İngiltərə tərəfindən idarə olunurdu. Qərb yönümlü mötədil ölkə idi. Sonralar Sovet müttəfiqi oldu. Şimali Yəmən 1962-ci ilədək darvinist və materialist dikatator olan İmam Əhmədin hakimiyyətinə tabe idi. Ölkədəki qəbilələrə qarşı ağır vergilər tətbiq etmişdi. Onları nəzarətdə saxlaya bilmək və ola biləcək üsyanın qarşısını almaq üçün hər bir qəbilənin öndə gələn bir neçə nəfərini sarayda girov tuturdu. Xaricə səyahətə getdikdə belə onları özü ilə aparırdı.

 

 

PƏHLƏVİ XANƏDANI İRANDA DARVİNİST CƏMİYYƏT

 QURMAĞI ÖZÜNƏ HƏDƏF SEÇMİŞDİR

 

Rıza şah Pəhləvi 1920-ci ildə Bolşeviklərin dəstəyi ilə yaranan İran Sovet Sosialist İmperiyasını, Rusiyada maariflənmiş generalların və ingilislərin dəstəyi ilə süquta uğradıb, ordunun başına keçdi. 1925-ci ildə özünü şah elan edərək, Pəhləvi xanədanlığının əsasını qoydu. İlkin hədəfi ingilislərin İrandakı mənafelərini bərqərar etmək idi. Rıza şah Pəhləvinin hakimiyyəti dövründə Müsəlmanlar çox böyük təzyiqlərlə qarşılaşmışdılar. İslam təhsil sistemi dəyişdirilərək, Darvinist təlim sisteminə keçildi. İslam geyim tərzi və  və qadınların örtülmələri qadağan olundu. Ordu Avropa modelində təşkil olundu. 1960-cı illərin əvvəllərində ingilisləri ABŞ əvəz etdi. ABŞ tərəfindən dəstəklənən və dövləti idarə etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Məhəmməd Rıza Pəhləvi hakimiyyətə gəldi. Pəhləvinin müsəlmanlara qarşı təzyiqi artdıqca, xalqın müqaviməti də yavaş- yavaş güclənirdi. Pəhləvinin 65000 nəfərlik SAVAK təşkilatı isə böyük qırğınlar törətməyə hazırlaşırdı. Qırğınlar zamanı nümayişi keçirən tələbələrə atəş açıldı və minlərlə insan qətlə yetirildi.

 

 

Nəticə:

 

TÜRK İSLAM BİRLİYİ ALLAHIN İZNİ İLƏ İSLAM DÜNYASININ QIZIL ƏSRİNƏ VƏSİLƏ OLACAQ

 

Müsəlman ölkələri XX əsrdə İslam əxlaqı ilə idarə olunmayıblar. Mövzuda göstərdiyimiz misallardan da görünür ki, müsəlman ölkələrindəki rəhbərliklər darvinist, kommunist və totalitar idealogiyaya məxsus şəxslərdən ibarət olmuşdur. Ordu kommunist təlim keçmişdir. Yəni müsəlman dövləti olmalarına baxmayaraq Sovet İttifaqı və ya Şərq bloku ölkələrindən (siyasi məqsədlərinə görə) fərqləri yox idi. Regionun inkişafda geri qalmasının səbəbi  darvinist –materialist çevrələrdə təlqin olunan İslamiyyət deyil, əksinə kommunist zehniyyətinin təbliği səbəbiylə İslam əxlaqının yaşana bilməməsidir. 

 

Bu gün ərəb dünyasında idarə sistemi və xalq yenicə darvinist, kommunist idealogiyanın əsarətindən qurtulmağa başlayıblar. Türkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayib Ərdoğanın Davos Zirvə görüşündə fələstin xalqına göstərdiyi dəstək və qoruyucu münasibət ərəb dünyasında rəğbətlə qarşılanmışdı. Bu, onların Osmanlı və İslam əxlaqına göstərdikləri maraqdan da bəlli olur. Darvinizmin 150 illik əsarəti sona çatdıqdan və bütün iddialarının yalnış olduğu sübut edildikdən sonra bütün dünyada olduğu kimi ərəb aləmində də imani oyanış baş verib. Bunda Hörmətli Adnan Oktarın Darvinizmin saxtakarlığını, lüzumsuzluğunu meydana çıxaran və Darvinizmin təsirini yox edən  şah əsəri olan “Yaradılış Atlası”nın və digər əsərlərinin danılmaz rolu olmuşdur. (Bunda Cənab Adnan Oktarın "Yaratılış Atlası" adlı Darvinizmin saxtakarlıqlarını, ortaya qoyan ve Darvinizmin bütün təsirlərini qıran şah əsərinin və internetdən yüklənilən milyonlarla  sayda digər əsərlərin  təsiri büyüktür.)

 

XXI əsrdə darviznizmin və darvinist diktatorluğun dağılması ilə İslam dünyasında başlayan dirçəliş Allahın izni ilə Türk İslam Birliyinin qurulması ilə nəticələnəcək. Qədərdə Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəldiyi zaman İslam əxlaqı bütün dünyaya hakim olacaq və İslam Aləmində Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədislərində bildirdiyi yüz illərdir gözlənilən  “Qızıl Əsr” başlayacaqdır.

 

Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! (Nəsr Surəsi, 1-3)

 

 

Ərəb Kommunizminin İdeoloqları

•    Ərəb sosializmi, XIX əsrin alman İohan Fixt (Johann Fichte)və fransız Ogüst Kont (Auguste Comte) kimi darvinist və materialist  filosofların təsiri altında inkişaf etmişdir.

 

•    Ərəb kommunizminin qurucusu kimi tanınan Mişel Aflyaq (Michel Aflaq), əslində suriyalıdır. Anası yəhudi, atası isə xristiandır. Fransada marksist təhsil alıb, 1930-cu illərdə darvinizmin, kommunizmin iqamətgahı olan Sorbon universitetində oxuyub. 1943-cü ildə Aflyaq Suriyada qurulan Baas Partiyasının marksist və qeyri-İslami təfəkkürə əsaslanan ilk konstitusiyasını hazırlayır. Konstituiyada dindən bir kəlmə belə söz edilmirdi. Baas Partiyası 1953-cü ildə Ərəb Sosialist Partiyası ilə birləşir. Beləliklə, adı Ərəb Sosialist Baas Partiyası olur. Bu partiya darvinist, marksist, sosialist əsaslar üzərində qurulur. Sonralar Livan, İordaniya, Cənubi Yəmən, İraq və Liviya başda olmaqla bütün Ərəb ölkələrində fəaliyyət göstərməyə başladı. Bəzilərində açıq, bəzilərində gizli fəaliyyət göstərirdi. Aflyak Suriyada Təhsil Naziri kimi işləmişdi. Suriyadan sonra İraqa fəaliyyətini davam etdirir. Səddam Hüseyni keşf edən, ideoloji olaraq hazırlayan və iqtidara gətirən odur. Eyni zamanda İraq Baas Partiyasının qurucularından və ideoloqlarındandır. Ölümünə qədər (1989) İraq Baas Partiyasının sədr köməkçisi vəzifəsində işləyib. Ölümündən sonra Səddam Hüseyn tərəfindən Müsəlman elan edilərək, adına türbə qoyulur. Lakin İraqın yeni rəhbərliyi bu türbəni dağıdır.

 

•    Əli Saleh əl Səədi İraq Baas Partiyasının ideoloqlarındandır və partiyanın kommunist stalinist xətt üzrə istiqamətlənməsinə nail olmuşdu.

•    Suriya Baas Partiyasının qurucularından və ideoloqlarından olan Zəki əl Arzusi də Sorbon Universitetinin fəlsəfə fakultəsində təhsil almışdır. Satial Husri(Mustafa Satı bəy) kimi ideoloqlar da dövrünün Nasist Alman irqçiliyinin təsiri altında idilər

[i] Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları: 1/111-112.

 

Cənab Adnan Oktarın ərəb ölkələrində hakimiyyətə gələm darvinist – materialist fikir sistemi ilə əlaqədar şərhi

"O dövrlər darvinist və materialistlər bütün İslam aləminə osminoq kimi qol atmışdılar. Camal Abdul Nasir Misirdə. Misir Kommunistlərin nəzarətində idi. Səddamın köməyi ilə Iraq stalinistlərin əlinə keçmişdi. Suriya Hafiz Əsəd xəttiylə stalinistlərin əlində idi. Yəmən də kommunistlərin əlində idi. Fələstin onsuzda kommunistlərin məktəbi idi, yəni onların təlim təhsil düşəgəsiydi. Bütün İslam aləminə darvinizm yaymışdılar. Rəvayəttə bəhs edilən də budur. Sarıqlı yetmişmin din alimi Dəccala uyacaq. Yəni kommunist, darvinist və materialist olacaqlar və Müsəlmanları dinsizliyə, imansızlığa hiyləgərcəsinə yönəldəcəklər. Bu mənanı kəsb edən hədis var. Bu, eyni zamanda, kommunist din adamlarına işarə edir." (Cənab Adnan Oktarın 2009-cu il 22 Mart tarixində Kanal 67-də olan canlı reportajdan)

"ÜMMƏTİMDƏN BAŞISARIQLI YETMİŞ MİN ALİM DƏCCALA TABE OLACAQ." 
(İmam Əhməd İbn Hənbəl, Müsnəd, s. 796)

 

MİSİR HÖKUMƏTİNİN QƏZZA MƏSƏLƏSİNDƏKİ MÖVQEYİNİN SƏBƏBİ DARVİNİZMDİR

 

Bu yaxınlarda uzun illərdir Qəzzada ağır şərtlər altında yaşayan fələstin xalqına Turkiyənin də iştirakı ilə yardım təşəbbüsü həyata keçirildi. Ingiltərənin paytaxtı Londondan yola çıxan 500 nəfərlik Azadlıq Konvoyu Fransa, İtaliya və Yunanıstanı keçərək Turkiyəyə gəldi. Bir yerə toplaşan konvoy Türkiyədən yola davam edərək, Misiri keçərək Qəzzaya  yola düşəcəkdi. Lakin Misir hökumətinin maneələri konvoya çətinliklər törətdi. 500 nəfərlik komandanın bir magistral yoldan istifadə ederək türk bayraqları ilə tranzitinə izin verən Misir hökuməti,  sərhəddə bu qərarından da boyun qaçırdı. Konvoy, Misirin Əl Ariş limanında günlərlə gözlədi. Bunun ardınca idarə orqanlarının əmri ilə limanda gözləyən mühafizə dəstəsinə çətinlik törədən, pasportları müsadirə edən Misir polisi Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin müdaxiləsilə gərginliyi nisbətən azaltdı. Bundan bir neçə gün sonra Konvoy, sivil geyimdə olan 100 nəfər Misir polisi tərəfindən daşqalağa tutuldu  və gözyaşardıcı qazla basqına məruz qaldı. Onlardan 40 nəfər yaralnadı. Üstəlik Misir rəhbərliyi yaralananların xəstəxanaya aparılmasına maneələr törətdi. Yaralılara əldə olan məhdud imkanlarla kömək göstərildi. Konvoy 10 gün boyunca Misir rəhəbərliyi tərəfindən törədilən çətinliklərə məruz qaldı. Türkiyədən gələn millət vəkilləri, siyasətçilər və rəsmilər işə müdaxilə etdi. Konvoyun qısa müddət ərzində Qəzzanı tərk etmək şərti ilə daxil olmasına icazə verildi. Bu hadisə həqiqəti bir daha ortaya çıxardı və hər kəsi düşündürdü. Ötən aylar Misir beynəlxalq təkamül konfransına ev sahibliyi edən ilk müsəlman ölkə idi. Müsəlman ölkəsi olduğu halda, bu konfransı dəstəkləməsi və Qəzzaya edilən yardımlara maneələr törətməsi kimi diqqətçəkici və şaşırtıcı münasibəti, Misitin darvinist mərkəzlərlə yaxın əlaqələri olduğunu göstərdi.

 

Misirdə illərlə davam edən "Darvinist Diktatorluq"

1950-ci və 1960-cı illərdə "Ərəb sosializmi" ərəb dünyasını dərindən sarsıtdı. Bu hərəkat, radikal millətçiliyi fanatik üçüncü dünya kommunizmi ilə birləşdirən və ən əsası dövrün kommunist gücü olan Sovet İttifaqının dəstəyini görmüş bir hərəkatdir. Radikal ərəb millətçiliyi ilə birləşən ərəb sosializmi, əvvəlcə Misirdə iqtidara gəldi. Misir Kralını devirən zabitlər arasından önə çıxan Camal Əbdül Nasir, müsəlman xalqa təzyiq göstərən bir idarəetmə modelini dəstəkləməyə başladı. Suriya və İraq da Misirin yolunu izlədi və bütün bu ölkələrə hakim kəsilən kimmunist rejimlər qanlı çevrilişlər edərək iqtidarı ələ keçirdilər.

 

Ərəb sosialistlərinin idarəetmə proqramında sülh, sükunət, tolerantlıq kimi anlayışlar yox idi. Əksinə, marksist və darvinist ideologiyanın əsasını təşkil edən "qarşıdurma"(xaos) anlayışı onlar üçün daha çox əhəmiyyətli idi. Bu illərdəki mövcud durum, mühit ərəb alımindəki gərginliyi getdikcə artırmışdı.

 

1952-ci ildə Misirdə, General Abdül Nasir, "Azad Zabitlər Komitəsi" adı altında 9 zabitlə birlikdə qaldırdığı qiyam nəticəsində Kral Faruqu taxtdan endirmiş və 20 il ölkəni şiddətə meylli bir kommunist diktatorluq altında saxlamışdır. Nasir ərəb sosialist hərəkatının qiyamçı üzvlərindəndir. Nasırizm adlı darvinist-stalinist millətçilik ideologiyasını təkmilləşdirmişdir. Üzvü olduğu Azad Zabitlər Komitəsi də kommunist təşkilatlanma idi. Qiyamdan əvvəl də, sonra da Kommunist Partiyası ilə çox yaxın əlaqələr olmuşdu.

 

Nasirin hakimiyyət illəri sözün əsl mənasında diktatura və zülm dövrü idi. Nasir, qurduğu kəşfiyyat idarəsi vasitəsilə bütün müxaliflərini zərərsizləşdirmişdi. Çox qısa müddət ərzində zalım diktator halına gəlmişdi. Darvinist sistemin bütün azğınlığını dövlət işlərində tətbiq edirdi. Nasirin hakimiyyəti dövründə təhsil sistemində kommunist və Darvinist fikirlər əsas yer tuturdu. Xüsusilə 1962-ci ildən etibarən kommunizmə meyl və Nasir tərəfindən dilə gətirilən kommunist ifadələr getdikcə artırdı. Milli Birlik Partiyasının adı Ərəb Sosialist Birliyinə çevrilmişdir. Nasir kommunist dövlətlərin istəklərini nəzərə alıb, həbsdəki bütün kommunist quldurları bağışlamış, Misir mətbuatını bu zenhniyyətli insanların əmri ilə fəaliyyət göstərməsini təmin etmişdi.

 

Kommunistlərin nəzarətində olan  Misir mətbuatı uzun illər boyunca İslam dininə, İslam alimlərinə və İslami camaatlara qarşı təzyiq, böhtan kampaniyası həyata keçirmişdir. Nasir, SSSR-in ən yüksək dərəcəli  medallarına sahib olan və milyonlarla insanı vəhşicəsinə qətl edən kommunist lider Stalinə verilən Sovet İttifaqı Qəhrəmanı medalının sahibi idi. 1965-ci ildə tək namizəd olaraq seçkilərə qatılan Nasir, təzyiq və şiddət altında reallaşan, qərəzli seçki nəticəsində  99% səslə qalib olduqdan sonra Müsəlman Qardaşları Cəmiyyətinə qarşı təzyiqini daha da artırmışdı. Çox sayda İslam alimi həbs olunub edam edilmişdi. Həsən-əl Bənna, Seyid Qütb, Məhəmməd Qütb, Abdülqədir Udeh kimi İslam alimləri edam edilənlər arasında idi. Minlərlə Müsəlman işgəncə görmüş, şəhid edilmişdi. O dövrdə həbs olunan müsəlmanları ancaq Nasirin ölümündən sonra həbsdən çıxa bilmişdilər. Nasirin kommunist diktəsi altında 50.000 "Müsəlman Qardaşları Cəmiyyəti" üzvü zindanlarda ağır işgəncə görmüşdü. Onun dövrü bir çox Müsəlman tarixçisi tərəfindən Mussolininin İtaliyasına bənzədilir.

 

Nasirin hakimiyyəti zamanı reallaşan, Sinay yarımadasının İsrailə verildiyi "Altı Gün" döyüşündə, Nasirin müsəlmanlara xəyanət etdiyi bir çox tarixçi tərəfindən bu gün də açıq şəkildə dilə gətirilməkdədir.

 

Nasirdən sonra Misir dəyişdimi?

1970-ci illərdən sonra İslami düşüncə Misirdə böyük bir yüksəliş etsə də, ölkə rəhbərliyindəki darvinist hakimiyyət dəyişməmişdi. Nasirdən sonra ölkənin rəhbəri olan  Ənvər Sədat da, əvvəl mülayim görünsə də, Müsəlmanlara zülm və şiddət tətbiq etməkdə Nasirdən geri qalmadı.

 

Hal hazırkı dövrdə belə darvinist diktaturanın Misirdə sona çatdığını iddia etmək çətindir. Misir xalqı illərlə darvinist, marksist və kommunist ideologiya əsasında idarə olunmuş və uşaqlarını darvinist təhsillə yetişdirmək məcburiyyəti ilə yaşamışdır. Xalqın bir qisimi hələ də darvinist diktaturanın təzyiqi altındadır. Misir rəhbərliyinin bir qisimi üzərində olduqca təsirli olan darvinist, kommunist ideologiyanın son dövrlərdəki ən dəqiq təzahürlərindən(ən bariz) biri, Fələstində zərər çəkən məzlum, dindar qardaşlarımıza göstərilən yardımın səbəbsiz yerə əngəllənməsidir. Bu, zəiflərin məhv olması düşüncəsinin istinad nöqtəsi olan darvinizmin insanlığa gətirdiyi böyük bəladır. Bilindiyi kimi I və II Dünya müharibələrində 350 milyondan çox insanın ölümü, şəhid edilməsi və milyonlarla insanın aclıq, səfalət, qorxu və dəhşət içində yaşaması , darvinizm kimi azğın düşüncəyə əsaslanırdı. Fələstin xalqı, aclıq, kasıbçılıq və ağlasığmaz çətinliklərlə üz-üzə olduğu halda, qadın və uşaqların yemək və dərmana möhtac olduqları halda, edilən bu insani yardıma maneə törətmək səyləri, darvinizm bəlasının nə qədər qorxunc ölçülərə yüksəldiyini açıq şəkildə göstərdi.

 

Keçmişdə Misirə geniş şəkildə hakim olan darvinist-kommunist diktənin təsirini itirməməsini istəyən Darvinist qruplar, bir neçə ay əvvəl bu ölkədə beynəlxalq "təkamül nəzəriyyəsi" konfransı təşkil etmişdir. İştirakçıların dünyada Darvinizmin məhvini təəssüflə və "ağılarla" elan etdikləri bu konfransın Misirdə reallaşdırılmasının məqsədi isə şübhəsiz, guya  Darvinizmi Müsəlman ölkələrdə yenidən "qəbul edilən" bir düşüncə halınna gətirə bilməkdir. İştirakçıların özlərinin də dilə gətirdikləri kimi, başda müsəlman ölkələri olmaqla bütün dünyada cənab Adnan Oktarın (Harun Yəhya) fəaliyyətlərindən sonra təkamül saxtakarlığı tamamilə süquta uğradı. Konfransın, məhz, keçmişdə darvinist diktaturanın hakim olduğu ölkələrdən biri olan Misirdə keçirilməsi darvinistlərin böyük və köklü məğlubiyyətini açıq şəkildə göstərdi.

 

Lakin bunun nəzərə çatdırılması vacibdir: Misir rəhbərliyində, Darvinist diktaturanın hər nə qədər təsiri qalsa da və bu səbəbdən bəzi insanlığa yaraşmayan hadisələr baş versə də, bütün dünyada olduğu kimi Misirdə də böyük İslami oyanış baş verib. Artıq Misir xalqı, təqdim edilən açıq elmi dəlillərdən və keçmişdə yaşadıqları zalım diktatura səbəbindən Darvinizm fitnəsinin böyüklüyünü, təkamülün saxtakarlıq dərəcələrini çox yaxşı anlayır və görürlər. Bu böyük oyanışdan sonra Misir xalqının, Uca Rəbbimizə olan imanları güclənmiş və Quran əxlaqına olan bağlılıqları artmışdır. Allahın iznilə, bütün dünya ölkələri kimi, Misir də, çox yaxında Darvinizm fitnəsindən tamamilə təmizlənəcək.

 

Allahın iznilə Hz. Mehdinin (a.s.) gələcək və dünyada davam edən zülm sistemindən əsər-əlamət qalmayacaqdır. Bolluq və bərəkətin hakim olduğu bu dövrdə, Fələstin xalqı bütün əziyyət və çətinliklərdən xilas olacaq, Fələstin də, İsrail də, Misir də, sülh, dinclik və bolluq içində yaşayacaq. Hz. Mehdi (ə.s.) dövrü, Allahın iznilə Darvinizm fitnəsinin tamamilə ortadan qalxdığı, müharibələrin, qorxunun, zülm və haqsızlıqların tamamilə sona çatdığı dövr olacaqdır.

 

Mövzuyla əlaqədar Cənab Adnan Oktarın açıqlaması:

Aparıcı: Fransadan Mərd Aslanın sualı var. Adnan müəllim, Qəzza konvoyu Türkiyənin müdaxiləsi ilə Misirə girə bildi. Bu inkişafi nece dəyərləndirirsiniz?

 

Adnan Oktar: Halal olsun deyirem. Ancaq bunun problem olması qəribədir? Fələstinli qardaşlarımız onsuz da çox pis vəziyyətdədirlər. Onlar insandırlar. Hamilə anaları var. Uşaqları yenicə olmuş analar var. Onsuz da ac, səfil və pərişan vəziyyətdədirlər. Bu insanlara dərman və yemək-içmək çox rahat şəkildə çatdırılmalıdır. Biz silah, bomba versinler demirik ki. Kitab , geyim və bütün geyim əşyaları çatdırılsın və bu işə heç bir problem törətməsinlər deyirik. O tunel məsələsi … onları açsınlar, qanuni istifadəyə verilsin, nə istəyirlərsə, götürsünlər.

 

Onsuz da heç bir hadisə baş vermir. Getdikcə yaxşıya doğru irəliləyiş var. Fələstinlə İsrailin arası da düzələcək, çünkü biri İsmailoğulları, Hz. İbrahimin oğullarından olan İsmailoğullarıdır, digəri isə Yaquboğullarıdır. Yəni hər ikisi də eyni Allaha inanırlar. Tək Allaha. Xülasə, eyni peyğəmbərlərə inanırlar, yəni keçmiş peyğəmbərləri olaraq. Bəli, onlar Hz. Məhəmmədə tabe deyillər, amma müsəvilərin bele bir gözəl xüsusiyyətləri var. Xristianlar kimi deyillər. Bəzi xristianlar müsəlmanları birbaşa kafir adlandırırlar. Bu çox pis. Hətta Dəccal tərəfdarları kimi  görürlər. Musəvilər haqq əhli olaraq görürlər müsəlmanları. Yəni Bəni Nuh olaraq qəbul edirlər. Demək olar ki, əksəriyyəti Quranı haqq kitab kimi qəbul eidrlər, amma biz Musəviyik deyirlər. Yəni Allah bizə Tövratı mühafizə etmək vəzifəsi verib, deyirlər. Təbii ki, Quran da haqq kitabdır deyirlər. Hz. İsanın (ə.s.) zamanında onsuz da hamısı müsəlman olacaqlar. Hz. İsanın (ə.s.) gəlişinə çox az qalıb. Onların narahat olacaqları heç bir şey yoxdu. Belə ki, Fələstinli ərəb qardaşlarımızla Musəviləri barışdırmaq çox vacibdir. Onların rahat yaşamağı önəmlidi. onların huzur içinde yaşaması çok elzem. Bu mövzuda Türkiyə çox gözəl təşəbbüs göstərir. Türkiyə hər yeri barışa, sevgiyə, dostluğa, demokratiyaya, qardaşlığa çağırır. Bu istiqamətdə Türkiyəni təbrik edirəm. Millətimizi təbrik edirəm. Allah onları hər yerdə belə öncül, təqdirəlayiq işlərin sahibi, icraçısı olaraq yaradır. Türk İslam Birliyinin məqbul lideri olduğunu gördük, ele deyilmi? Gördük. Başqa ölkələr bunu edə bildilərmi? Etmədilər. Kim etdi? Türkiyə etdi. Niyə? Sevilən ölkə olduğu üçün. Həm də sevilən millət.

 

Oktar Babuna: Bu dedikləriniz istiqamətində yeni xəbərlər var. Eyni şəkildə sizin dediyiniz kimi, Türkiyə çox güclü ölkə olduğu üçün, təbii liderdir. Nazirimizin də belə bir çıxışı olub, Fələstin birləşsin, biz də bayram edək.

 

Adnan Oktar: Kim?

 

Oktar Babuna: Baş Nazirimiz, Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Fələstin birləşsin bayram edəcəyik.

 

Oktar Babuna: Fələstin lideri Mahmud Abbas ilə görüşündə bildirib bunu.

 

Aparıcı: Bəli, bu mövzuyla əlaqədar bir sual var.

 

Aparıcı: İstəyirsiniz açıqlamadan qabaq sualı səsləndirim.

 

Adnan Oktar: Buyur

 

Aparıcı: Ankaradan Hülya Ayyılmaz soruşub, Cənab Adnan Oktar, Fələstin dövlətinin lideri Mahmud Abbas və Baş Nazir Ərdoğanın görüşü sizin xüsusi diqqət yetirdiyiniz mövzuların müzakirə olunmasına vəsilə olduğunu düşünürəm. Ərdoğan bu görüşündə, “Siz Fələstinlilər, öz aranızda birləşdiyiniz zaman, ixtilaflarınızı həll etdiyiniz zaman, biz bayram edəcəyik” deyə bildirdi. Siz də müsəlmanların birləşməsinin, daxili çəkişmələrin dayandırılmasının çox vacib olduğunu dəfələrlə demişdiniz. Bu məsələnin gündəmə gəlməsi çox böyük irəliləyiş olduğunu düşünürəm, siz nə düşünürsünüz? Bir tamaşaçımız soruşub.

 

Adnan Oktar: Əlbəttə ki, bu çox gözəldir. Fələstində torpaq bölünməsi var. Elə deyil, ayrı-ayrı, çox kiçik hissələrə bölünüb. Onların birləşməsi lazımdı. Bu birinci məsələ. Çünki çox əhəmiyyətli, təsəvvür edin Konya bizdən ayrıdır və arada başqa bir yer var, Allah qorusun, bu olmaz. Hamısını birləşdirmək lazımdır. Həmasla, Əl-Fətih.

 

Adnan Oktar: Düzdür, Fələstin Azadlıq Təşkilatıdırlar. Tək bədən kimi olmalıdırlar, çünki Allahımız bir, kitabımız bir, dinimiz bir, qaradaşıq. Hətta irq olaraq da eynidirlər, hamısı İsmayıl oğullarındandır. Xülasə bölünmə olmayacaq. Amma birləşmə də bu problemi həll etməyəcək. Nə lazımdır bəs? Türk İslam Birliyi lazımdır. Əsl məsələ də budur. Türk İslam Birliyi. Türk İslam Birliyi olmasa, Fələstin birləşsə də, fitnə, çəkişmə bitməz, sakitləşməzlər və rahatlıq da olmaz. Birləşmə heç nəyi həll etməz. Hətta daha çox problemlər yarada bilər və bu birləşmədə bərəkət olmaz.

 

Adnan Oktar: Tək çarə Türk İslam Birliyidir. Türk İslam Birliyi, Türkiyənin liderliyində, regionda böyük birliyin formalaşması və bu şəkildə Avropa birliyinə girməyimizdir. Avropa Birliyi də bizim Türk İslam Birliyimizə daxil olacaq, çox möhtəşəm olacaq.

 

Adnan Oktar: Bəli, dünyanın sonu gözəl bitəcək, İnşaAllah.

(Cənab Adnan Oktarın 7 Yanvar 2010 tarixli ″Çay TV″ və ″Maraş Aksu TV″ müsahibəsindən)


2011-09-08 15:31:53

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."