İnsanın yaradılışı

Bu sənədli film in­sa­nın ne­cə ya­ra­dıldığını, han­sı mər­hə­lə­lər­dən keç­əndən sonra xəlq edilməsindən bəhs edir. Bu film si­zin haq­qı­nız­da­dır.

Bir vaxtlar ananızın bət­nin­də bir hü­cey­rə idiniz. Eyni ilə dünyadakı başqa insanlar kimi... Son­ra bu hü­cey­rə bö­lün­dü. İki hü­cey­rə ol­du. Da­ha son­ra bö­lü­nə­rək dörd hü­cey­rə ol­du. Son­ra sək­kiz, son­ra on al­tı... Hü­cey­rə­lər get-ge­də ço­xa­ldı. Əv­vəl­cə or­ta­ya bir ət par­ça­sı çıx­dı. Son­ra hə­min ət par­ça­sı for­ma al­dı. Qol­la­rı, ayaq­la­rı, göz­lə­ri ol­du. Əv­vəl­ki hü­cey­rə 100 mil­yard də­fə bö­yü­dü, 6 mil­yard də­fə ağır­laş­dı. Ön­cə yal­nız bir su dam­la­sı ikən Al­lah bir mö­cü­zə ger­çək­ləş­dir­di və in­sa­nı ya­rat­dı. İn­sa­nı ne­cə ya­rat­dı­ğı­nı da Qu­ran­da be­lə bil­dir­di:

"Mə­gər in­san elə gü­man edir ki, o, baş­lı-ba­şı­na bu­ra­xı­la­caq?! Mə­gər o, tö­kü­lən bir qət­rə nüt­fə de­yil­di­mi?! Son­ra lax­ta­lan­mış qan ol­du və Al­lah onu ya­ra­dıb su­rət ver­di. Son­ra da on­dan bir ki­şi, bir qa­dın ol­maq­la iki cift ya­rat­dı. Elə isə o Al­lah ölü­lə­ri di­rilt­mə­yə qa­dir de­yil­dir­mi?!" ("Qi­ya­mət" su­rə­si, 36-40).

2008-08-25 13:36:33

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top