Allahın rəhmindən ümidi üzməmək

«Mən­dən on­la­ra de: «Ey Mə­nim öz­lə­ri­nə zülm et­mək­də həd­di aş­mış bən­də­lə­rim! Al­la­hın rəh­min­dən ümid­siz ol­ma­yın. Al­lah bü­tün gü­nah­la­rı ba­ğış­la­yar. Hə­qi­qə­tən, O ba­ğış­la­yan­dır, rəhm edən­dir!» («Zu­mər» su­rə­si, 53)

Ayə­də bil­di­ril­di­yi ki­mi, in­san­lar bə­zən bi­lə­rək­dən və ya bil­mə­yə­rək­dən səhv­lər edir­lər. Bu möv­zu ilə bağ­lı ayə­nin xi­ta­bın­dan da mə­lum ol­du­ğu ki­mi, bu­ra­da Al­la­hın rəh­mə­ti­ni uman in­san­la­ra üz tu­tu­lur. Yə­ni ayə­də bil­di­ri­lən öz əleyh­lə­ri­nə ol­maq­la həd­di aşan in­san­lar Al­la­ha iman gə­ti­rən in­san­lar­dır. Bu­na gö­rə də be­lə bir hal de­mək olar ki, mü­səl­man­la­ra da aid­dir.

Al­lah bir çox ayə­lə­rin­də hət­ta təq­va sa­hi­bi olan mü­səl­man­la­rın da səhv edə bi­lə­cək­lə­ri­ni vur­ğu­la­mış­dır. Be­lə açıq­la­ma­lar in­sa­nın qəl­bi­nə fə­rəh ve­rir. Əks hal­da bilərəkvə ya bilməyərəksəhv edən mü­səl­man bö­yük bir sı­xın­tı  və ya vic­da­n əzabı çəkə  bi­lər. La­kin mü­səl­man­la­rın Al­la­ha qar­şı hər hansı bir xətaya və ya nöqsana yol verməməkdədiq­qət­li ol­duq­la­rı­nı bi­lən Rəb­bi­miz Quran­da əməlləri və əxlaqları mədh edilərək bəhs edilən pey­ğəm­bər­lər­dən də nü­mu­nə­lər ve­rə­rək,  is­tis­nasız ol­araq, hər bir in­sa­nın bö­yük və ki­çik səhv edə bi­lə­cə­yi­ni diq­qə­tə çat­dır­mış­dır. Be­lə­lik­lə, ayə­lər­də bu cür şövq­ve­ri­ci və qəl­bi fə­rəh­lən­di­rən ifa­də­lər mü­səl­man­la­rın hər han­sı bir səhv­dən son­ra ümid­siz­li­yə düş­mə­si­nin qar­şı­sı­nı alır. Hət­ta Al­lah in­san­lar­ınsəhv­lə­rinino qə­dər müx­tə­lif ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­dir ki, in­san­la­rın səhv et­dik­dən son­ra peş­man­lıq du­yub töv­bə et­dik­lə­ri za­man, is­tis­na­sız ola­raq, hər bir səh­vin ba­ğış­la­na­ca­ğı­nı bu­yur­muş­dur.

La­kin Quran­dakı qəl­bi fə­rəh­lə­dən, in­san­la­ra ümid ve­rən müx­tə­lif ifa­də­lə­rə bax­ma­ya­raq, qü­sur­lu ol­du­ğu­nu əsla qə­bul et­mə­yən bir çox in­san­lar da vardır. Ayə­lər­də­ki açıq­la­ma­la­ra rəğ­mən səhv et­dik­dən son­ra ümid­siz­li­yə qa­pıl­maq, üzün­tü və sı­xın­tı­ya düş­mək xə­ta­sız­lıq id­dia­sın­da olan in­san­la­ra xas olan bir dav­ra­nış­dır. Səh­vi­ni tə­kəb­bü­rü uc­ba­tın­dan və lov­ğa­lı­ğı­na gö­rə heç bir vəch­lə qə­bul et­mək is­tə­mə­yən bir in­san et­dik­lə­ri­nə gö­rə bö­yük üzün­tü­yə qa­pı­lır. Be­lə lov­ğa adam­lar asan­lıq­la səhv edən, yan­lış qə­rar­lar qə­bul edə bi­lən, yan­lış dav­ra­na bi­lən və ya yan­lış da­nı­şa bi­lən var­lıqlar ol­duq­la­rı­nı qə­bul et­mək­də çə­tin­lik çə­kir­lər. On­lar qü­sur­suz­lu­ğun və xə­ta­sız ol­ma­ğın yal­nız Al­la­ha xas bir vəsf ol­du­ğu­nu dü­şü­nə bil­mir­lər. Öz­lə­ri də qü­sur­suz ol­maq is­tə­yir­lər. La­kin bu­nu heç cür ba­ca­ra bil­mə­mə­lə­ri və is­tə­mə­dən də bir çox səhv­lə­rə yol vermələri on­la­rı ümid­siz­li­yə sü­rük­lə­yir. Mü­səl­man­lar isə Al­la­hın qar­şı­sın­da qü­sur­la­rı­nı və aciz­lik­lə­ri­ni qə­bul edə­rək ra­hat hə­yat tər­zi ke­çi­rir və heç bir za­man səhv­siz­lik id­dia­sın­da ol­mur­lar.

Bu­nu da unut­ma­maq la­zım­dır ki, in­san­la­rın hət­ta ən iman­lı olan­la­rı­nın da qü­sur­lu və asan­lıq­la səhv edə­cək şə­kil­də ya­ra­dıl­ma­la­rı Al­la­hın qü­sur­suz­luq vəs­fi­ni dərk edə bil­mək üçün­dür. Çün­ki in­san qü­sur­suz­lu­ğu yal­nız bir qü­sur və əs­kik­lik gö­rə­rək dərk edə bi­lər. Bu sə­bəb­dən də in­sa­nın öz aciz­li­yi­ni gör­mə­si onun Al­la­hın mü­kəm­məl­li­yi­ni da­ha yax­şı an­la­ma­sı­na sə­bəb ola­caqdır.

2011-10-10 19:42:38

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."