Müsəlmanları müjdələmək

«Doğ­ru­dan da, Biz sə­ni haq­la müj­də ve­rən və qor­xu­dan bir pey­ğəm­bər ki­mi gön­dər­dik. Elə bir üm­mət yox­dur ki, onun için­dən qor­xu­dan bir el­çi gə­lib get­mə­sin!» («Fa­tir» su­rə­si, 24)

Mü­səl­man­la­rın xə­bər­da­re­di­ci xü­su­siy­yət­lə­ri ilə ya­na­şı, müj­də­ve­ri­ci xü­su­siy­yət­lə­ri də vardır. Çün­ki Quran in­san­la­ra həm xə­bər­dar­lıq, həm də müj­də ki­mi na­zil edil­miş­dir.

Quran­da müs­bət xa­rak­ter­li in­san­lar üçün bir çox müj­də­lər var. Şüb­hə­siz ki, bun­la­rın ən əhə­miy­yət­li­lə­rin­dən bi­ri gö­zəl əx­laq­lı in­san­lar üçün ha­zır­la­nan cən­nət­dir. Al­lah in­san­la­rın səbir­li, sə­mi­mi, əda­lət­li, gö­zəl söz­lü, tə­va­zö­kar, gö­zəl xa­rak­ter­li ola­caq­la­rı təq­dir­də axi­rət­də, bir çox mü­ka­fat­lar­la qar­şı­lıq gö­rə­cək­lə­ri­ni bil­dir­miş­dir. Cən­nət bu dün­ya ilə mü­qa­yi­sə edil­mə­yə­cək qə­dər bö­yük gö­zəl­li­yə, zən­gin­li­yə, əzə­mə­tə və möh­tə­şəm­li­yə ma­lik­dir. İn­san­lar, ev­lər, mə­kan­lar bu gü­nə qə­dər bən­zə­ri­nə rast gəl­mə­di­yi­miz şə­kil­də və ən gö­zəl hal­da ya­ra­dı­la­caq. Burada mə­nə­vi cə­hət­dən in­san­la­rın hə­yat­da gördüklərindən qat-qat çox xoş­bəxt­lik, se­vinc və fə­rəh hissi yaşana­caq. Al­lah cən­nət haq­qın­da Quran­da bir çox mə­lu­mat­lar ve­rir. Al­la­hın cən­nə­ti mü­səl­man­lar üçün bu cür tə­rif et­mə­si və in­cə­lə­mə­si mü­səl­man­lar üçün bö­yük bir şövq və hə­yə­can mən­bə­yi­dir. Mü­səl­man­lar cən­nət ba­rə­də dü­şün­dük­cə, on­la­rın axi­rət üçün ça­lış­maq və xid­mət et­mək is­tək­lə­ri daha da ar­tır. Al­la­hın heç bir əmə­li mü­ka­fat­sız və əvəz­siz qoy­ma­dı­ğı­nı, hət­ta ən ki­çik yax­şı­lı­ğın da mü­ka­fa­tı­nı ver­di­yi­ni bir da­ha dü­şü­nür və Al­la­ha da­ha bö­yük qə­tiy­yət­lə bağ­la­nır­lar.

Al­lah mü­səl­man­la­ra həm də bu dün­ya­da mü­ka­fat ve­rir. Bu müj­də­lərdə Quran­da bil­di­ril­miş­dir. Al­la­hın ver­di­yi qəlb ra­hat­lı­ğı, iman gə­tir­mə­yən­lər üzə­rin­də­ki müt­ləq qa­li­biy­yət, mül­kə va­ris et­mə­si, gö­zəl bir hə­yat­la ya­şat­ma­sı ki­mi bir çox vəd­lər bu müj­də­lə­rə aid­dir. Bu müj­də­lə­rin mü­səl­man­la­ra təş­viq və se­vinc sə­bə­bi ol­ma­sı üçün Al­lah on­la­rı ayə­lər­də bil­dir­miş­dir.

Bu­na gö­rə də mü­səl­man­la­rın Quran­da bil­di­ri­lən bu möv­zu­lar­da bir-bi­ri­nə müj­də ver­mə­lə­ri mü­hüm iba­dət­dir. Müsəlmanlara Allahın necə kömək etdiyi, Allahın onları necə qoruduğu və necə zəfərlər verdiyi ilə bağlı müjdələr inanların güclənməsinə səbəb olduğu halda, münafiqlərin vəkafirlərin isə ruhdan düşməsinə səbəb olacaq. Bu­na gö­rə də Al­lah pey­ğəm­bər­lə­ri­ni «xə­bər­da­re­di­ci» ol­maq­la ya­na­şı, həm də «müj­də­ve­ri­ci­lər» ki­mi təq­dim et­miş­dir.

 

2011-10-10 19:31:29

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top