Minik vasitələrindən istifadə edərkən Allahın nemətlərini anmaq

İn­san­la­rın ya­şa­maq üçün möh­tac ol­du­ğu əsas eh­ti­yac­lar­dan baş­qa onlara sırf asan­lıq və ra­hat­lıq üçün ve­ri­lən bir çox ne­mət­lər də var. İn­san­la­rın ayaqla gedə bil­məsi müm­kün ol­ma­yan yer­lə­rə get­mə­si­ni tə­min edən mi­nik va­si­tə­lə­ri də bu ne­mət­lər­dən­dir. Hə­min mi­nik va­si­tə­lə­ri Al­la­hın in­san­la­ra olan mər­hə­mət və eh­sa­nı­nın bir nü­mu­nə­si və də­li­li­dir. Bu sə­bəb­dən də Al­lah mi­nik hey­van­la­rın­dan is­ti­fa­də edil­di­yi za­man Onun in­san­la­ra olan bu mər­hə­mət və lüt­fü­nü xa­tır­la­yıb zikr et­mə­lə­ri­ni əmr edir:

«Ona gö­rə ki, on­la­rı mi­nə­si­niz, son­ra mi­nib otur­du­ğu­nuz za­man Rəb­bi­ni­zin ne­mə­ti­ni ya­da sa­la­raq de­yə­si­niz: «Bun­la­rı bi­zə ram edən Al­lah pak və mü­qəd­dəs­dir! Bi­zim on­la­ra gü­cü­müz çat­maz­dı. Hə­qi­qə­tən, biz Rəb­bi­mi­zin hü­zu­ru­na qa­yı­da­ca­ğıq!» («Zux­ruf» su­rə­si, 13-14)

Mü­səl­man­lar Al­la­hın qul­la­rı­na qar­şı mər­hə­mət sa­hi­bi ol­du­ğu­nu bil­dik­lə­ri­nə gö­rə, on­la­rın xid­mət­i­nə ve­ri­lən av­to­mo­bil, təy­ya­rə, qa­tar, lift ki­mi mi­nik va­si­tə­lə­rin­dən is­ti­fa­də et­dik­lə­ri za­man hə­min ayə­lə­ri tək­rar­la­yar­lar. Al­la­hın şə­ni­ni ucal­dar, Al­la­hın di­lə­mə­di­yi və bun­la­rın el­mi­ni in­san­la­ra öy­rət­mə­di­yi təq­dir­də, əs­la be­lə bir ra­hat­lı­ğa sa­hib ola bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni bir da­ha xa­tır­la­yar­lar.

2011-10-10 19:32:56

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top