Allahın rəhmindən ümidi üzməmək

«Mən­dən on­la­ra de: «Ey Mə­nim öz­lə­ri­nə zülm et­mək­də həd­di aş­mış bən­də­lə­rim! Al­la­hın rəh­min­dən ümid­siz ol­ma­yın. Al­lah bü­tün gü­nah­la­rı ba­ğış­la­yar. Hə­qi­qə­tən, O ba­ğış­la­yan­dır, rəhm edən­dir!» («Zu­mər» su­rə­si, 53)

Ayə­də bil­di­ril­di­yi ki­mi, in­san­lar bə­zən bi­lə­rək­dən və ya bil­mə­yə­rək­dən səhv­lər edir­lər. Bu möv­zu ilə bağ­lı ayə­nin xi­ta­bın­dan da mə­lum ol­du­ğu ki­mi, bu­ra­da Al­la­hın rəh­mə­ti­ni uman in­san­la­ra üz tu­tu­lur. Yə­ni ayə­də bil­di­ri­lən öz əleyh­lə­ri­nə ol­maq­la həd­di aşan in­san­lar Al­la­ha iman gə­ti­rən in­san­lar­dır. Bu­na gö­rə də be­lə bir hal de­mək olar ki, mü­səl­man­la­ra da aid­dir.

Al­lah bir çox ayə­lə­rin­də hət­ta təq­va sa­hi­bi olan mü­səl­man­la­rın da səhv edə bi­lə­cək­lə­ri­ni vur­ğu­la­mış­dır. Be­lə açıq­la­ma­lar in­sa­nın qəl­bi­nə fə­rəh ve­rir. Əks hal­da bilərəkvə ya bilməyərəksəhv edən mü­səl­man bö­yük bir sı­xın­tı  və ya vic­da­n əzabı çəkə  bi­lər. La­kin mü­səl­man­la­rın Al­la­ha qar­şı hər hansı bir xətaya və ya nöqsana yol verməməkdədiq­qət­li ol­duq­la­rı­nı bi­lən Rəb­bi­miz Quran­da əməlləri və əxlaqları mədh edilərək bəhs edilən pey­ğəm­bər­lər­dən də nü­mu­nə­lər ve­rə­rək,  is­tis­nasız ol­araq, hər bir in­sa­nın bö­yük və ki­çik səhv edə bi­lə­cə­yi­ni diq­qə­tə çat­dır­mış­dır. Be­lə­lik­lə, ayə­lər­də bu cür şövq­ve­ri­ci və qəl­bi fə­rəh­lən­di­rən ifa­də­lər mü­səl­man­la­rın hər han­sı bir səhv­dən son­ra ümid­siz­li­yə düş­mə­si­nin qar­şı­sı­nı alır. Hət­ta Al­lah in­san­lar­ınsəhv­lə­rinino qə­dər müx­tə­lif ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­dir ki, in­san­la­rın səhv et­dik­dən son­ra peş­man­lıq du­yub töv­bə et­dik­lə­ri za­man, is­tis­na­sız ola­raq, hər bir səh­vin ba­ğış­la­na­ca­ğı­nı bu­yur­muş­dur.

La­kin Quran­dakı qəl­bi fə­rəh­lə­dən, in­san­la­ra ümid ve­rən müx­tə­lif ifa­də­lə­rə bax­ma­ya­raq, qü­sur­lu ol­du­ğu­nu əsla qə­bul et­mə­yən bir çox in­san­lar da vardır. Ayə­lər­də­ki açıq­la­ma­la­ra rəğ­mən səhv et­dik­dən son­ra ümid­siz­li­yə qa­pıl­maq, üzün­tü və sı­xın­tı­ya düş­mək xə­ta­sız­lıq id­dia­sın­da olan in­san­la­ra xas olan bir dav­ra­nış­dır. Səh­vi­ni tə­kəb­bü­rü uc­ba­tın­dan və lov­ğa­lı­ğı­na gö­rə heç bir vəch­lə qə­bul et­mək is­tə­mə­yən bir in­san et­dik­lə­ri­nə gö­rə bö­yük üzün­tü­yə qa­pı­lır. Be­lə lov­ğa adam­lar asan­lıq­la səhv edən, yan­lış qə­rar­lar qə­bul edə bi­lən, yan­lış dav­ra­na bi­lən və ya yan­lış da­nı­şa bi­lən var­lıqlar ol­duq­la­rı­nı qə­bul et­mək­də çə­tin­lik çə­kir­lər. On­lar qü­sur­suz­lu­ğun və xə­ta­sız ol­ma­ğın yal­nız Al­la­ha xas bir vəsf ol­du­ğu­nu dü­şü­nə bil­mir­lər. Öz­lə­ri də qü­sur­suz ol­maq is­tə­yir­lər. La­kin bu­nu heç cür ba­ca­ra bil­mə­mə­lə­ri və is­tə­mə­dən də bir çox səhv­lə­rə yol vermələri on­la­rı ümid­siz­li­yə sü­rük­lə­yir. Mü­səl­man­lar isə Al­la­hın qar­şı­sın­da qü­sur­la­rı­nı və aciz­lik­lə­ri­ni qə­bul edə­rək ra­hat hə­yat tər­zi ke­çi­rir və heç bir za­man səhv­siz­lik id­dia­sın­da ol­mur­lar.

Bu­nu da unut­ma­maq la­zım­dır ki, in­san­la­rın hət­ta ən iman­lı olan­la­rı­nın da qü­sur­lu və asan­lıq­la səhv edə­cək şə­kil­də ya­ra­dıl­ma­la­rı Al­la­hın qü­sur­suz­luq vəs­fi­ni dərk edə bil­mək üçün­dür. Çün­ki in­san qü­sur­suz­lu­ğu yal­nız bir qü­sur və əs­kik­lik gö­rə­rək dərk edə bi­lər. Bu sə­bəb­dən də in­sa­nın öz aciz­li­yi­ni gör­mə­si onun Al­la­hın mü­kəm­məl­li­yi­ni da­ha yax­şı an­la­ma­sı­na sə­bəb ola­caqdır.

2011-10-10 19:42:38

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top