Elçiyə qəlbən hörmət bəsləmək

Al­la­hın seç­di­yi el­çi­lə­rə də­rin hör­mət bəs­lə­mə­yin və on­la­ra qeyd-şərt­siz ita­ət et­mə­yin fərz ol­du­ğu­nu Quran­dan öy­rə­ni­rik. Bu dövr­də el­çi­yə ita­ət et­mək isə yal­nız onun sün­nə­si­nə tam mə­na­sı ilə ta­be ol­maq­la ye­ri­nə ye­ti­ri­lə bi­lər. Sün­nə­yə tam və şü­ur­lu şə­kil­də ta­be ol­maq isə ayə­lər­də el­çi­yə ve­ri­lən əhə­miy­yət və qiy­mə­ti dərk edib qəlb­ən dərk edAl­la­hın seç­di­yi el­çi­lə­rə də­rin hör­mət bəs­lə­mə­yin və on­la­ra qeyd-şərt­siz ita­ət et­mə­yin fərz ol­du­ğu­nu Quran­dan öy­rə­ni­rik. Bu dövr­də el­çi­yə ita­ət et­mək isə yal­nız onun sün­nə­si­nə tam mə­na­sı ilə ta­be ol­maq­la ye­ri­nə ye­ti­ri­lə bi­lər. Sün­nə­yə tam və şü­ur­lu şə­kil­də ta­be ol­maq isə ayə­lər­də el­çi­yə ve­ri­lən əhə­miy­yət və qiy­mə­ti dərk edib qəlbə yerləşdirməklə həyata keçirilə bilər. Elə bu sə­bəb­dən də, bü­tün dövr­lər­də ya­şa­yan mö­min­lə­rin el­çi ilə bağ­lı hökm­lə­ri öy­rən­mə­lə­ri lazımdır. Aşa­ğı­da mö­min­lə­rin el­çi­lərlə münasibətdə gös­tər­mə­li ol­du­ğu dav­ra­nış­la­rı mü­əy­yən edən Quran hökm­lə­rin­dən bəhs edə­cə­yik.

 El­çi­nin nəf­si­ni öz nəf­sin­dən üs­tün tut­maq, onu mü­da­fiə edib dəs­tək­lə­mək

Qurana diq­qət ye­ti­rən­də Al­la­hın seç­di­yi el­çi­lə­rin di­gər mö­min­lə­rə nis­bə­tən xü­su­si və fərq­li möv­qe­yə ma­lik ol­duq­la­rı­nı gö­rü­rük. El­çi­lər Al­la­hın yer üzə­rin­də­ki xə­li­fə­si, İs­lam əx­la­qı­nın ən bö­yük təm­sil­çi­si və mö­min­lə­rin li­de­ridirlər. El­çi­lər Al­la­hın Öz qul­la­rı ara­sın­da ən çox ra­zı ol­du­ğu, On­dan ən çox qor­xub-çə­ki­nən, Ona ita­ət et­mək­də və təs­lim ol­maq­da ha­mı­dan irə­li­də ge­dən, hər bir sa­hə­də mö­min­lə­rə nü­mu­nə olan üs­tün əx­laq­a malik in­san­lar­dır. Al­lah Öz el­çi­lə­ri­nə xü­su­si əhə­miy­yət ve­rir və on­la­rı bir çox ayə­lər­lə qo­ru­du­ğu­nu bil­di­rir.

Al­lah Öz el­çi­lə­ri­nin möv­qe və mə­qa­mı­nı hər kəs­dən üs­tün tutmuşdur. Bu sə­bəb­dən də el­çi­lər mö­min cə­miy­yət­lə­ri ara­sın­da ən əsas və mər­kə­zi mə­qa­ma sa­hib­dir­lər. Mö­min hər za­man və hər bir sa­hə­də el­çi­nin nəf­si­ni öz nəf­sin­dən üs­tün tutmalıdır. Bu möv­zu Quran­da be­lə bil­di­ri­lir:

«Mə­di­nə­li­lə­rə və on­la­rın ət­ra­fın­da olan bə­də­vi­lə­rə Al­la­hın Pey­ğəm­bə­rin­dən ge­ri qal­maq, on­dan öz­lə­ri­ni kə­na­ra çək­mək ya­raş­maz...»(«Töv­bə» su­rə­si, 120)

«Pey­ğəm­bər mö­min­lə­rə on­la­rın öz­lə­rin­dən da­ha ya­xın­dır...»(«Əh­zab» su­rə­si, 6)

El­çi­lə­rin ma­lik ol­du­ğu bu xü­su­si mə­qa­ma gö­rə bir çox Quran ayə­sin­də mö­min­lə­rə el­çi­lə­ri mü­da­fiə edib dəs­tək­lə­mək əmr edil­miş­dir:

«...Ona (o pey­ğəm­bə­rə) iman gə­ti­rən, yar­dım gös­tə­rən və onun­la en­di­ril­miş nu­run ar­dın­ca ge­dən­lər - məhz on­lar ni­cat ta­pan­lar­dır!»(«Əraf» su­rə­si, 157)

«Hə­qi­qə­tən, Biz sə­ni bir şa­hid, bir müj­də­çi və qor­xu­dan bir pey­ğəm­bər ola­raq gön­dər­dik ki, Al­la­ha və Onun Rə­su­lu­na iman gə­ti­rə­si­niz, Ona yar­dım edə­si­niz, Onu bö­yük sa­yıb eh­ti­ra­mı­nı sax­la­ya­sı­nız və sə­hər-ax­şam təq­dis edib şə­ni­nə tə­rif­lər de­yə­si­niz!»(«Fəth» su­rə­si, 8-9)

«Hə­qi­qə­tən, Al­lah və Onun mə­lək­lə­ri Pey­ğəm­bə­rə sa­la­vat gön­də­rir­lər. Ey iman gə­ti­rən­lər! Siz də ona sa­la­vat gön­də­rib la­yi­qin­cə sa­lam­la­yın!»(«Əh­zab» su­rə­si, 56)

El­çi­nin önü­nə keç­mə­mək

Quran­da xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, el­çi­lər ağıl, zə­ka, an­la­yış, qav­ra­yış və bir çox baş­qa xü­su­siy­yət­lə­ri ba­xı­mın­dan di­gər mö­min­lər­dən da­ha yük­sək ya­ra­dı­lı­şa ma­lik­dirlər. Al­la­hın bir çox si­fət­lə­ri el­çi­lə­rin üzə­rin­də da­ha ay­dın şə­kil­də əks olu­nur, mö­min­lik əla­mət­lə­ri­ni öz­lə­rin­də da­ha çox da­şı­yan in­san­lar Al­la­hın seç­di­yi el­çi­lər­dir. Be­lə olan hal­da mö­min də öz ye­ri­ni bil­mə­li və el­çi­nin bu açıq-aş­kar üs­tün­lü­yü qar­şı­sın­da mü­la­yim və sə­mi­mi əx­laq nü­ma­yiş et­dir­mə­li, el­çi­ni dəs­tək­lə­mə­li­dir. Bu hal ayə­də «mö­min­lə­rin el­çi­nin hü­zu­run­da önə keç­mək­dən çə­kin­mə­lə­ri» şək­lin­də ifa­də edi­lir:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Al­lah­dan və Pey­ğəm­bə­rin­dən önə keç­mə­yin. Al­lah­dan qor­xun. Hə­qi­qə­tən, Al­lah eşi­dən­dir, bi­lən­dir!» («Hu­cu­rat» su­rə­si, 1)

Al­la­hın rə­su­lu­nun hü­zu­run­da önə keç­mək onun qar­şı­sın­da öz ağ­lı­nı ön pla­na çı­xa­ran dav­ra­nış göstərmək, özü­nü bi­lik­li gös­tər­mək, onun sö­zü­nü kəs­mək ki­mi müx­tə­lif for­ma­lar­da nümayiş etdirilə bi­lər. Əl­bət­tə, bir mö­mi­nin be­lə hə­rə­kət­lə­ri bilərək et­mə­si­ni dü­şün­mək ol­maz. La­kin bir an­lıq qəf­lə­tə, unut­qan­lı­ğa da­lıb, Al­la­hın mü­əy­yən et­di­yi sər­həd­lə­ri aş­maq­dan da çə­kin­mək la­zımdır.

El­çi­nin ya­nın­da sə­si qal­dır­maq

El­çi­lə­rin mö­min­lər ara­sın­da Quran ayə­lə­ri ilə mü­əy­yən edil­miş xü­su­si və fərq­li möv­qe­lə­rə ma­lik ol­ma­sın­dan bəhs et­miş­dik. Hə­qi­qə­tən də, mö­min­lə­rin bir-bi­ri­lərinə qar­şı gös­tər­mə­li ol­du­ğu dav­ra­nış­lar­la ya­na­şı el­çi­lə­rə qar­şı diq­qət və dav­ra­nış­la­rın­dan da bəhs edər­kən, on­la­rın is­ti­fa­də edə­cək­lə­ri ən ki­çik səs ton­la­rı­na qə­dər hər bir de­tal ayə­lər­də xü­su­si olaraq izahedil­miş­dir. Ayə­lər­də qeyd olu­nan bu dav­ra­nış­lar­da xoş mü­na­si­bə­tin və yük­sək hör­mət an­la­yı­şı­nın əsas gö­tü­rül­dü­yü­nün şa­hi­di olu­ruq:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Sə­si­ni­zi Pey­ğəm­bə­rin sə­sin­dən ar­tıq qal­dır­ma­yın və bir-bi­ri­niz­lə uca­dan da­nış­dı­ğı­nız ki­mi onun­la uca­dan da­nış­ma­yın! Yox­sa, özü­nüz də bil­mə­dən, əməl­lə­ri­niz puç olar» («Hu­cu­rat» su­rə­si, 2)

Al­lah mö­min­lə­rə Onun el­çi­si ilə da­nı­şar­kən səs­lə­ri­ni qal­dır­ma­ma­ğı, öz ara­la­rın­da ol­du­ğu ki­mi yük­sək ton­la da­nış­ma­ma­ğı xa­tır­lat­mış­dır. Bu­ra­da diq­qət ye­ti­ril­mə­li olan mə­qam isə hə­min dav­ra­nı­şın bir ədəb və ya nə­za­kət qay­da­sı ol­maq­dan çox, onun Al­la­hın qə­ti əm­ri ol­ma­sı­dır. Bu­nun ək­si olan dav­ra­nı­şın əməl­lə­ri puç edənhə­rə­kət ol­ma­sı möv­zu­nun əhə­miy­yə­ti­ni göstərir. Bu­nu Quranın açıq hök­mü ki­mi yox, hər han­sı bir dav­ra­nış qay­da­sı ki­mi gör­mək, «ye­ri­nə ye­ti­ri­lər­sə, çox yax­şı, ye­ti­ril­məz­sə birazayıb sa­yı­lar» ki­mi yanlış məntiq irə­li sür­mək, Al­la­hın ayə­lə­ri­ni qu­la­qar­dı­na vur­maq mə­na­sı­na gə­lir. Hal­bu­ki el­çi­yə gös­tə­ri­lən hör­mət Al­la­ha gös­tə­ri­lən hör­mət de­mək­dir. Həm­çi­nin, bu­nun ək­si olan bir dav­ra­nış nü­ma­yiş et­di­ril­sə, bu da Al­la­ha qar­şı gös­tə­ril­miş dav­ra­nış olar. El­çi­yə qar­şı mü­na­si­bət­də bilərək etinasız yanaşmaya yol ver­mək i­sə Al­la­hın ra­zı qal­ma­ya­ca­ğı bir dav­ra­nış­dır. La­kin qəs­dən de­yil , cə­ha­lət, dü­şün­cə­siz­lik, yan­lış bir sə­mi­miy­yət an­la­yı­şı nə­ti­cə­sin­də el­çi­nin hü­zu­run­da sə­si­ni yük­səl­dən bir in­san mö­min də ol­sa, o, bu yanlış davranışını tərk etməli, elçiyə duyduğu güclü hörmət və bağlılığı ən gözəl, ən nəzakətli şəkildə ifadə etməlidir. Al­la­hın bu möv­zu­ya ver­di­yi əhə­miy­yət bu­na ria­yət edən­lə­rin mədh edil­di­yi və müj­də­lən­di­yi ayə ilə daha da ay­dın olur:

«Hə­qi­qə­tən, Al­la­hın Pey­ğəm­bə­ri ya­nın­da as­ta­dan da­nı­şan­lar o kim­sə­lər­dir ki, Al­lah on­la­rın ürək­lə­ri­ni təq­va üçün im­ta­ha­na çək­miş­dir. On­la­rı ba­ğış­lan­ma və bö­yük mü­ka­fat göz­lə­yir!»(«Hu­cu­rat» su­rə­si, 3)

Həmçinin, el­çi­nin hər han­sı bir in­san ki­mi uzaq­dan ça­ğı­rıl­ma­sı­nın, ona uzaq mə­sa­fə­dən yük­sək səs­lə mü­ra­ci­ət edil­mə­si­nin ağıl­sız­lıq əla­mə­ti ol­ma­sı bir ayə­də be­lə bil­di­ri­lir:

«Şüb­hə­siz ki, sə­ni otaq­la­rın ar­xa­sın­dan ça­ğı­ran­la­rın ço­xu­su­nun ağ­lı kəs­mir!»(«Hu­cu­rat» su­rə­si, 4)

 Ça­ğı­rıl­ma­dan və ica­zə al­ma­dan el­çi­nin evi­nə da­xil olmamaq

Al­lah bü­tün in­san­la­ra el­çi­lər ilə münasibətdə onlara mad­di-mə­nə­vi sı­xın­tı və əziy­yət ve­rə bi­lə­cək dav­ra­nı­şlarıqa­da­ğan edib. Qəs­dən ol­ma­sa da, baş­qa mö­min­lər ara­sın­da tə­bii he­sab edi­lən dav­ra­nış­la­rı el­çi­nin hü­zu­run­da et­mək dü­şün­cə­siz hə­rə­kət olar. Ayə­də bil­di­ri­lən ça­ğı­rıl­ma­dan və ya xə­bər­siz şə­kil­də el­çi­ni zi­ya­rət et­mək, tək­lif edil­mə­di­yi hal­da ora­da olar­kən ye­mək vax­tı­nı göz­lə­mək, ye­mək­dən son­ra uzun söh­bə­tə baş­la­maq ki­mi dü­şün­cə­siz hə­rə­kət­lər də Al­la­hın Quran­da qa­da­ğan et­di­yi dav­ra­nış­lar­dır:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Pey­ğəm­bə­rin ev­lə­ri­nə si­zə ye­mə­yə ica­zə ve­ril­mə­dən gi­rib onun biş­mə­si­ni göz­lə­mə­yin. La­kin də­vət olun­duq­da ge­din və ye­dik­dən son­ra söh­bə­tə qa­pıl­ma­yıb da­ğı­lın. Bu, Pey­ğəm­bə­rə əziy­yət ve­rir, am­ma o siz­dən uta­nır­dı. La­kin Al­lah doğ­ru söz­dən çə­kin­məz...» («Əh­zab» su­rə­si, 53)

Bir mö­min bu ki­mi möv­zu­lar­da el­çi­yə nə­in­ki əziy­yət ver­mə­mə­li və ona yük ol­ma­ma­lı,  əksinə, hər za­man ona əlin­dən gə­lən dəs­tə­yi və kö­mə­yi gös­tər­mə­li, onun yü­kü­nü azalt­ma­lı­dır. Bu, mö­mi­nin Quran­da gös­tə­ri­lən ən mü­hüm və­zi­fə­lə­rin­dən­dir.

Mü­səl­man ol­mağı və ya ye­ri­nə ye­ti­ri­lən xid­mət­lər­i ilə el­çi­yə min­nət qoymamaq

Al­lah bir çox insanlara di­nin mə­na­fe­yi ba­xı­mın­dan xidmətlər və baş­qa vəzifələr verə bi­lər. La­kin hə­min adam­lar mö­min də ola bi­lər, di­ni in­kar edənlər də. Be­lə ki, şey­tan­la­rın Hz.Sü­ley­ma­na xid­mət­çi olaraq təyin edil­mə­si Quran­da bil­di­ri­lən açıq hə­qi­qət­dir. İs­tər mö­mi­nin, is­tər­sə də di­ni in­kar edən in­sa­nların hər bi­ri hər hansı bir işin yerinə yetirilməsində bir vasitə­dir. Ye­ga­nə güc və ira­də sa­hi­bi yal­nız Al­lah­dır. Al­lah da İs­la­m dinini dün­ya­da bir sıra sınaqlardan keçirməklə qüv­vət­lən­di­rə­cək və ha­kim edəcək­.

Al­lah Öz ayə­lə­rin­də bü­tün bu hə­qi­qət­lər­dən xə­bər­siz olub mü­səl­man ol­duq­la­rı­na gö­rə öz­lə­ri­ni qiy­mət­li bir var­lıq ki­mi gö­rən­lər­dən, mü­səl­man ol­ma­la­rı­nı İs­lam dini və el­çi üçün bö­yük bir qa­zanc, lütf ki­mi gös­tə­rən­lər­dən bəhs edir:

«On­lar is­la­mı qə­bul et­dik­lə­ri­nə gö­rə sə­nə min­nət qo­yur­lar. De: «Mü­səl­man ol­du­ğu­nuz­la mə­nə min­nət qoy­ma­yın! Xeyr, əgər doğ­ru de­yir­si­niz­sə, bi­lin ki, si­zi ima­na mü­vəf­fəq et­mək­lə əs­lin­də Al­lah si­zin boy­nu­nu­za min­nət qoy­muş olur!»(«Hu­cu­rat» su­rə­si, 17)

Ayə­də də qeyd edil­di­yi ki­mi, əs­lin­də bu mə­sə­lə in­san­la­rın dü­şün­dük­lə­ri­nin tam ək­si­nə­dir: İs­la­ma da­xil olan bir in­san İs­la­mı şə­rəf­lən­dir­məz, ək­si­nə, İs­lam ona şə­rəf ve­rər.

Al­lah Quranın müx­tə­lif ayə­lə­rin­də İs­la­ma xid­mət edən in­san­la­rı Onun qə­bul et­di­yi əx­la­qı ya­şa­ma­ğa ça­lış­ma­ya­caq­la­rı təq­dir­də, on­ları da­ha xe­yir­li in­san­lar­la də­yiş­di­rə bi­lə­cə­yin­dən bəhs edir. Bü dü­şün­cə­yə ma­lik olan in­san­lar hə­min ayə­lə­rin hök­mü­nü pozmaqdan qorx­ma­lı və bu yanlış düşüncələrini dəyişməlidirlər. Sə­mi­mi bir iman və niy­yət­lə, Al­lah ri­za­sın­dan baş­qa heç bir şe­yi nə­zər­də tut­ma­dan İs­la­ma xid­mət edən in­sa­nın əc­ri­ni, sa­va­bı­nı isə Al­lah müt­ləq ve­rə­cək­dir.

Qəl­bən heç bir narahatlıq hiss etmədən el­çi­nin söz­lə­ri­nə ita­ət et­mək

Mö­min in­san Al­la­hın və Onun el­çi­si­nin əmr­lə­ri­ni qəl­bən və bo­yun əyə­rək ye­ri­nə yetirər, onun söz­lə­ri­nə ita­ət edər­kən qəl­bin­də ən ki­çik bir sı­xın­tı və narahatlıq hiss etməz. Mö­min insan Al­la­hın və Onun el­çi­si­nin hökm et­di­yi hər şe­yin ən doğ­ru, ən yax­şı və ən xe­yir­li ol­du­ğu­nu bilər. Bə­zən şey­tan el­çi­nin de­di­yin­dən fərq­li iş­lər ye­ri­nə ye­tir­mə­si­ni əmr et­sə də, mö­min ən xe­yir­li yo­lun öz el­çi­si­nin əmr et­di­yi yol ol­du­ğu­nu bi­lə­rək hə­rə­kət edər. Bu qəl­bdən gələn sə­mi­mi mü­na­si­bət isə mö­mi­nin ima­nın­dan qaynaqlanır.

Əks hal­da, yə­ni za­hi­rən ita­ət edib qəlb­ən tam təslimiyyətin ol­ma­ma­sı isə ayə­lər­də bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, hə­min in­sa­nın əs­lin­də iman gətirmədiyini sübut edir:

«Xeyr! Rəb­bi­nə and ol­sun ki, on­lar öz ara­la­rın­da baş ve­rən ix­ti­laf­lar­da sə­ni ha­kim (mün­sif) tə­yin et­mə­yin­cə və ver­di­yi hökm­lə­rə gö­rə öz­lə­rin­də bir sı­xın­tı duy­ma­dan sə­nə tam bir ita­ət­lə bo­yun əy­mə­yin­cə iman gə­tir­miş ol­maz­lar» («Ni­sa» su­rə­si, 65)

Bir in­san İs­la­mın və mö­min­lə­rin gü­cün­dən çə­kin­di­yi üçün za­hi­rən ita­ət­li dav­ra­na və de­yi­lən­lə­ri qü­sur­suz ola­raq ye­ri­nə ye­ti­rə bi­lər. La­kin hə­min in­sa­nın qəl­bi tam mə­na­sı ilə ita­ət etmədikcə, o, hə­qi­qə­tən iman gə­tir­miş sa­yıl­maz. Çün­ki be­lə bir dav­ra­nış o in­sa­nın qəl­bin­də hə­lə də Al­lah və el­çi­si haq­qın­da bə­zi şəkk-şüb­hə­nin ol­du­ğu­nu gös­tə­rir. Qəl­bən, ya­xud, baş­qa söz­lə, «ba­ti­ni» bir itaə­tə ma­lik ol­ma­ma­sı, yal­nız fi­zi­ki ita­ət gös­tər­mə­si hə­min in­sa­nın gör­dü­yü iş­lə­rin də bo­şa get­mə­si­nə sə­bəb ola bi­lər. O, za­hi­rən ita­ət et­miş ki­mi görünsə də axi­rət­də bun­la­rın əvə­zi­ni almaya bilər. Bu­na gö­rə də mö­min, öz dünyəvi mənfəətlərinə zidd olsa belə, Al­la­hın el­çi­sin­dən gə­lən hök­mü qəlb­dən gə­lən nə­şə və se­vinc­lə qar­şı­la­ma­lı, ima­nı­nın və təs­limiyyətinin ləz­zə­ti­ni sidqi-ürəklə hiss et­mə­li­dir. Haqq olan bir şe­yin qar­şı­sın­da sı­xın­tı çək­mək, şüb­hə və tə­rəd­düd hiss­lə­ri ke­çir­mək ima­na zidd olan dav­ra­nış­dır.

2011-10-10 16:30:41

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."