Elçiyə qəlbən hörmət bəsləmək

Al­la­hın seç­di­yi el­çi­lə­rə də­rin hör­mət bəs­lə­mə­yin və on­la­ra qeyd-şərt­siz ita­ət et­mə­yin fərz ol­du­ğu­nu Quran­dan öy­rə­ni­rik. Bu dövr­də el­çi­yə ita­ət et­mək isə yal­nız onun sün­nə­si­nə tam mə­na­sı ilə ta­be ol­maq­la ye­ri­nə ye­ti­ri­lə bi­lər. Sün­nə­yə tam və şü­ur­lu şə­kil­də ta­be ol­maq isə ayə­lər­də el­çi­yə ve­ri­lən əhə­miy­yət və qiy­mə­ti dərk edib qəlb­ən dərk edAl­la­hın seç­di­yi el­çi­lə­rə də­rin hör­mət bəs­lə­mə­yin və on­la­ra qeyd-şərt­siz ita­ət et­mə­yin fərz ol­du­ğu­nu Quran­dan öy­rə­ni­rik. Bu dövr­də el­çi­yə ita­ət et­mək isə yal­nız onun sün­nə­si­nə tam mə­na­sı ilə ta­be ol­maq­la ye­ri­nə ye­ti­ri­lə bi­lər. Sün­nə­yə tam və şü­ur­lu şə­kil­də ta­be ol­maq isə ayə­lər­də el­çi­yə ve­ri­lən əhə­miy­yət və qiy­mə­ti dərk edib qəlbə yerləşdirməklə həyata keçirilə bilər. Elə bu sə­bəb­dən də, bü­tün dövr­lər­də ya­şa­yan mö­min­lə­rin el­çi ilə bağ­lı hökm­lə­ri öy­rən­mə­lə­ri lazımdır. Aşa­ğı­da mö­min­lə­rin el­çi­lərlə münasibətdə gös­tər­mə­li ol­du­ğu dav­ra­nış­la­rı mü­əy­yən edən Quran hökm­lə­rin­dən bəhs edə­cə­yik.

 El­çi­nin nəf­si­ni öz nəf­sin­dən üs­tün tut­maq, onu mü­da­fiə edib dəs­tək­lə­mək

Qurana diq­qət ye­ti­rən­də Al­la­hın seç­di­yi el­çi­lə­rin di­gər mö­min­lə­rə nis­bə­tən xü­su­si və fərq­li möv­qe­yə ma­lik ol­duq­la­rı­nı gö­rü­rük. El­çi­lər Al­la­hın yer üzə­rin­də­ki xə­li­fə­si, İs­lam əx­la­qı­nın ən bö­yük təm­sil­çi­si və mö­min­lə­rin li­de­ridirlər. El­çi­lər Al­la­hın Öz qul­la­rı ara­sın­da ən çox ra­zı ol­du­ğu, On­dan ən çox qor­xub-çə­ki­nən, Ona ita­ət et­mək­də və təs­lim ol­maq­da ha­mı­dan irə­li­də ge­dən, hər bir sa­hə­də mö­min­lə­rə nü­mu­nə olan üs­tün əx­laq­a malik in­san­lar­dır. Al­lah Öz el­çi­lə­ri­nə xü­su­si əhə­miy­yət ve­rir və on­la­rı bir çox ayə­lər­lə qo­ru­du­ğu­nu bil­di­rir.

Al­lah Öz el­çi­lə­ri­nin möv­qe və mə­qa­mı­nı hər kəs­dən üs­tün tutmuşdur. Bu sə­bəb­dən də el­çi­lər mö­min cə­miy­yət­lə­ri ara­sın­da ən əsas və mər­kə­zi mə­qa­ma sa­hib­dir­lər. Mö­min hər za­man və hər bir sa­hə­də el­çi­nin nəf­si­ni öz nəf­sin­dən üs­tün tutmalıdır. Bu möv­zu Quran­da be­lə bil­di­ri­lir:

«Mə­di­nə­li­lə­rə və on­la­rın ət­ra­fın­da olan bə­də­vi­lə­rə Al­la­hın Pey­ğəm­bə­rin­dən ge­ri qal­maq, on­dan öz­lə­ri­ni kə­na­ra çək­mək ya­raş­maz...»(«Töv­bə» su­rə­si, 120)

«Pey­ğəm­bər mö­min­lə­rə on­la­rın öz­lə­rin­dən da­ha ya­xın­dır...»(«Əh­zab» su­rə­si, 6)

El­çi­lə­rin ma­lik ol­du­ğu bu xü­su­si mə­qa­ma gö­rə bir çox Quran ayə­sin­də mö­min­lə­rə el­çi­lə­ri mü­da­fiə edib dəs­tək­lə­mək əmr edil­miş­dir:

«...Ona (o pey­ğəm­bə­rə) iman gə­ti­rən, yar­dım gös­tə­rən və onun­la en­di­ril­miş nu­run ar­dın­ca ge­dən­lər - məhz on­lar ni­cat ta­pan­lar­dır!»(«Əraf» su­rə­si, 157)

«Hə­qi­qə­tən, Biz sə­ni bir şa­hid, bir müj­də­çi və qor­xu­dan bir pey­ğəm­bər ola­raq gön­dər­dik ki, Al­la­ha və Onun Rə­su­lu­na iman gə­ti­rə­si­niz, Ona yar­dım edə­si­niz, Onu bö­yük sa­yıb eh­ti­ra­mı­nı sax­la­ya­sı­nız və sə­hər-ax­şam təq­dis edib şə­ni­nə tə­rif­lər de­yə­si­niz!»(«Fəth» su­rə­si, 8-9)

«Hə­qi­qə­tən, Al­lah və Onun mə­lək­lə­ri Pey­ğəm­bə­rə sa­la­vat gön­də­rir­lər. Ey iman gə­ti­rən­lər! Siz də ona sa­la­vat gön­də­rib la­yi­qin­cə sa­lam­la­yın!»(«Əh­zab» su­rə­si, 56)

El­çi­nin önü­nə keç­mə­mək

Quran­da xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, el­çi­lər ağıl, zə­ka, an­la­yış, qav­ra­yış və bir çox baş­qa xü­su­siy­yət­lə­ri ba­xı­mın­dan di­gər mö­min­lər­dən da­ha yük­sək ya­ra­dı­lı­şa ma­lik­dirlər. Al­la­hın bir çox si­fət­lə­ri el­çi­lə­rin üzə­rin­də da­ha ay­dın şə­kil­də əks olu­nur, mö­min­lik əla­mət­lə­ri­ni öz­lə­rin­də da­ha çox da­şı­yan in­san­lar Al­la­hın seç­di­yi el­çi­lər­dir. Be­lə olan hal­da mö­min də öz ye­ri­ni bil­mə­li və el­çi­nin bu açıq-aş­kar üs­tün­lü­yü qar­şı­sın­da mü­la­yim və sə­mi­mi əx­laq nü­ma­yiş et­dir­mə­li, el­çi­ni dəs­tək­lə­mə­li­dir. Bu hal ayə­də «mö­min­lə­rin el­çi­nin hü­zu­run­da önə keç­mək­dən çə­kin­mə­lə­ri» şək­lin­də ifa­də edi­lir:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Al­lah­dan və Pey­ğəm­bə­rin­dən önə keç­mə­yin. Al­lah­dan qor­xun. Hə­qi­qə­tən, Al­lah eşi­dən­dir, bi­lən­dir!» («Hu­cu­rat» su­rə­si, 1)

Al­la­hın rə­su­lu­nun hü­zu­run­da önə keç­mək onun qar­şı­sın­da öz ağ­lı­nı ön pla­na çı­xa­ran dav­ra­nış göstərmək, özü­nü bi­lik­li gös­tər­mək, onun sö­zü­nü kəs­mək ki­mi müx­tə­lif for­ma­lar­da nümayiş etdirilə bi­lər. Əl­bət­tə, bir mö­mi­nin be­lə hə­rə­kət­lə­ri bilərək et­mə­si­ni dü­şün­mək ol­maz. La­kin bir an­lıq qəf­lə­tə, unut­qan­lı­ğa da­lıb, Al­la­hın mü­əy­yən et­di­yi sər­həd­lə­ri aş­maq­dan da çə­kin­mək la­zımdır.

El­çi­nin ya­nın­da sə­si qal­dır­maq

El­çi­lə­rin mö­min­lər ara­sın­da Quran ayə­lə­ri ilə mü­əy­yən edil­miş xü­su­si və fərq­li möv­qe­lə­rə ma­lik ol­ma­sın­dan bəhs et­miş­dik. Hə­qi­qə­tən də, mö­min­lə­rin bir-bi­ri­lərinə qar­şı gös­tər­mə­li ol­du­ğu dav­ra­nış­lar­la ya­na­şı el­çi­lə­rə qar­şı diq­qət və dav­ra­nış­la­rın­dan da bəhs edər­kən, on­la­rın is­ti­fa­də edə­cək­lə­ri ən ki­çik səs ton­la­rı­na qə­dər hər bir de­tal ayə­lər­də xü­su­si olaraq izahedil­miş­dir. Ayə­lər­də qeyd olu­nan bu dav­ra­nış­lar­da xoş mü­na­si­bə­tin və yük­sək hör­mət an­la­yı­şı­nın əsas gö­tü­rül­dü­yü­nün şa­hi­di olu­ruq:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Sə­si­ni­zi Pey­ğəm­bə­rin sə­sin­dən ar­tıq qal­dır­ma­yın və bir-bi­ri­niz­lə uca­dan da­nış­dı­ğı­nız ki­mi onun­la uca­dan da­nış­ma­yın! Yox­sa, özü­nüz də bil­mə­dən, əməl­lə­ri­niz puç olar» («Hu­cu­rat» su­rə­si, 2)

Al­lah mö­min­lə­rə Onun el­çi­si ilə da­nı­şar­kən səs­lə­ri­ni qal­dır­ma­ma­ğı, öz ara­la­rın­da ol­du­ğu ki­mi yük­sək ton­la da­nış­ma­ma­ğı xa­tır­lat­mış­dır. Bu­ra­da diq­qət ye­ti­ril­mə­li olan mə­qam isə hə­min dav­ra­nı­şın bir ədəb və ya nə­za­kət qay­da­sı ol­maq­dan çox, onun Al­la­hın qə­ti əm­ri ol­ma­sı­dır. Bu­nun ək­si olan dav­ra­nı­şın əməl­lə­ri puç edənhə­rə­kət ol­ma­sı möv­zu­nun əhə­miy­yə­ti­ni göstərir. Bu­nu Quranın açıq hök­mü ki­mi yox, hər han­sı bir dav­ra­nış qay­da­sı ki­mi gör­mək, «ye­ri­nə ye­ti­ri­lər­sə, çox yax­şı, ye­ti­ril­məz­sə birazayıb sa­yı­lar» ki­mi yanlış məntiq irə­li sür­mək, Al­la­hın ayə­lə­ri­ni qu­la­qar­dı­na vur­maq mə­na­sı­na gə­lir. Hal­bu­ki el­çi­yə gös­tə­ri­lən hör­mət Al­la­ha gös­tə­ri­lən hör­mət de­mək­dir. Həm­çi­nin, bu­nun ək­si olan bir dav­ra­nış nü­ma­yiş et­di­ril­sə, bu da Al­la­ha qar­şı gös­tə­ril­miş dav­ra­nış olar. El­çi­yə qar­şı mü­na­si­bət­də bilərək etinasız yanaşmaya yol ver­mək i­sə Al­la­hın ra­zı qal­ma­ya­ca­ğı bir dav­ra­nış­dır. La­kin qəs­dən de­yil , cə­ha­lət, dü­şün­cə­siz­lik, yan­lış bir sə­mi­miy­yət an­la­yı­şı nə­ti­cə­sin­də el­çi­nin hü­zu­run­da sə­si­ni yük­səl­dən bir in­san mö­min də ol­sa, o, bu yanlış davranışını tərk etməli, elçiyə duyduğu güclü hörmət və bağlılığı ən gözəl, ən nəzakətli şəkildə ifadə etməlidir. Al­la­hın bu möv­zu­ya ver­di­yi əhə­miy­yət bu­na ria­yət edən­lə­rin mədh edil­di­yi və müj­də­lən­di­yi ayə ilə daha da ay­dın olur:

«Hə­qi­qə­tən, Al­la­hın Pey­ğəm­bə­ri ya­nın­da as­ta­dan da­nı­şan­lar o kim­sə­lər­dir ki, Al­lah on­la­rın ürək­lə­ri­ni təq­va üçün im­ta­ha­na çək­miş­dir. On­la­rı ba­ğış­lan­ma və bö­yük mü­ka­fat göz­lə­yir!»(«Hu­cu­rat» su­rə­si, 3)

Həmçinin, el­çi­nin hər han­sı bir in­san ki­mi uzaq­dan ça­ğı­rıl­ma­sı­nın, ona uzaq mə­sa­fə­dən yük­sək səs­lə mü­ra­ci­ət edil­mə­si­nin ağıl­sız­lıq əla­mə­ti ol­ma­sı bir ayə­də be­lə bil­di­ri­lir:

«Şüb­hə­siz ki, sə­ni otaq­la­rın ar­xa­sın­dan ça­ğı­ran­la­rın ço­xu­su­nun ağ­lı kəs­mir!»(«Hu­cu­rat» su­rə­si, 4)

 Ça­ğı­rıl­ma­dan və ica­zə al­ma­dan el­çi­nin evi­nə da­xil olmamaq

Al­lah bü­tün in­san­la­ra el­çi­lər ilə münasibətdə onlara mad­di-mə­nə­vi sı­xın­tı və əziy­yət ve­rə bi­lə­cək dav­ra­nı­şlarıqa­da­ğan edib. Qəs­dən ol­ma­sa da, baş­qa mö­min­lər ara­sın­da tə­bii he­sab edi­lən dav­ra­nış­la­rı el­çi­nin hü­zu­run­da et­mək dü­şün­cə­siz hə­rə­kət olar. Ayə­də bil­di­ri­lən ça­ğı­rıl­ma­dan və ya xə­bər­siz şə­kil­də el­çi­ni zi­ya­rət et­mək, tək­lif edil­mə­di­yi hal­da ora­da olar­kən ye­mək vax­tı­nı göz­lə­mək, ye­mək­dən son­ra uzun söh­bə­tə baş­la­maq ki­mi dü­şün­cə­siz hə­rə­kət­lər də Al­la­hın Quran­da qa­da­ğan et­di­yi dav­ra­nış­lar­dır:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Pey­ğəm­bə­rin ev­lə­ri­nə si­zə ye­mə­yə ica­zə ve­ril­mə­dən gi­rib onun biş­mə­si­ni göz­lə­mə­yin. La­kin də­vət olun­duq­da ge­din və ye­dik­dən son­ra söh­bə­tə qa­pıl­ma­yıb da­ğı­lın. Bu, Pey­ğəm­bə­rə əziy­yət ve­rir, am­ma o siz­dən uta­nır­dı. La­kin Al­lah doğ­ru söz­dən çə­kin­məz...» («Əh­zab» su­rə­si, 53)

Bir mö­min bu ki­mi möv­zu­lar­da el­çi­yə nə­in­ki əziy­yət ver­mə­mə­li və ona yük ol­ma­ma­lı,  əksinə, hər za­man ona əlin­dən gə­lən dəs­tə­yi və kö­mə­yi gös­tər­mə­li, onun yü­kü­nü azalt­ma­lı­dır. Bu, mö­mi­nin Quran­da gös­tə­ri­lən ən mü­hüm və­zi­fə­lə­rin­dən­dir.

Mü­səl­man ol­mağı və ya ye­ri­nə ye­ti­ri­lən xid­mət­lər­i ilə el­çi­yə min­nət qoymamaq

Al­lah bir çox insanlara di­nin mə­na­fe­yi ba­xı­mın­dan xidmətlər və baş­qa vəzifələr verə bi­lər. La­kin hə­min adam­lar mö­min də ola bi­lər, di­ni in­kar edənlər də. Be­lə ki, şey­tan­la­rın Hz.Sü­ley­ma­na xid­mət­çi olaraq təyin edil­mə­si Quran­da bil­di­ri­lən açıq hə­qi­qət­dir. İs­tər mö­mi­nin, is­tər­sə də di­ni in­kar edən in­sa­nların hər bi­ri hər hansı bir işin yerinə yetirilməsində bir vasitə­dir. Ye­ga­nə güc və ira­də sa­hi­bi yal­nız Al­lah­dır. Al­lah da İs­la­m dinini dün­ya­da bir sıra sınaqlardan keçirməklə qüv­vət­lən­di­rə­cək və ha­kim edəcək­.

Al­lah Öz ayə­lə­rin­də bü­tün bu hə­qi­qət­lər­dən xə­bər­siz olub mü­səl­man ol­duq­la­rı­na gö­rə öz­lə­ri­ni qiy­mət­li bir var­lıq ki­mi gö­rən­lər­dən, mü­səl­man ol­ma­la­rı­nı İs­lam dini və el­çi üçün bö­yük bir qa­zanc, lütf ki­mi gös­tə­rən­lər­dən bəhs edir:

«On­lar is­la­mı qə­bul et­dik­lə­ri­nə gö­rə sə­nə min­nət qo­yur­lar. De: «Mü­səl­man ol­du­ğu­nuz­la mə­nə min­nət qoy­ma­yın! Xeyr, əgər doğ­ru de­yir­si­niz­sə, bi­lin ki, si­zi ima­na mü­vəf­fəq et­mək­lə əs­lin­də Al­lah si­zin boy­nu­nu­za min­nət qoy­muş olur!»(«Hu­cu­rat» su­rə­si, 17)

Ayə­də də qeyd edil­di­yi ki­mi, əs­lin­də bu mə­sə­lə in­san­la­rın dü­şün­dük­lə­ri­nin tam ək­si­nə­dir: İs­la­ma da­xil olan bir in­san İs­la­mı şə­rəf­lən­dir­məz, ək­si­nə, İs­lam ona şə­rəf ve­rər.

Al­lah Quranın müx­tə­lif ayə­lə­rin­də İs­la­ma xid­mət edən in­san­la­rı Onun qə­bul et­di­yi əx­la­qı ya­şa­ma­ğa ça­lış­ma­ya­caq­la­rı təq­dir­də, on­ları da­ha xe­yir­li in­san­lar­la də­yiş­di­rə bi­lə­cə­yin­dən bəhs edir. Bü dü­şün­cə­yə ma­lik olan in­san­lar hə­min ayə­lə­rin hök­mü­nü pozmaqdan qorx­ma­lı və bu yanlış düşüncələrini dəyişməlidirlər. Sə­mi­mi bir iman və niy­yət­lə, Al­lah ri­za­sın­dan baş­qa heç bir şe­yi nə­zər­də tut­ma­dan İs­la­ma xid­mət edən in­sa­nın əc­ri­ni, sa­va­bı­nı isə Al­lah müt­ləq ve­rə­cək­dir.

Qəl­bən heç bir narahatlıq hiss etmədən el­çi­nin söz­lə­ri­nə ita­ət et­mək

Mö­min in­san Al­la­hın və Onun el­çi­si­nin əmr­lə­ri­ni qəl­bən və bo­yun əyə­rək ye­ri­nə yetirər, onun söz­lə­ri­nə ita­ət edər­kən qəl­bin­də ən ki­çik bir sı­xın­tı və narahatlıq hiss etməz. Mö­min insan Al­la­hın və Onun el­çi­si­nin hökm et­di­yi hər şe­yin ən doğ­ru, ən yax­şı və ən xe­yir­li ol­du­ğu­nu bilər. Bə­zən şey­tan el­çi­nin de­di­yin­dən fərq­li iş­lər ye­ri­nə ye­tir­mə­si­ni əmr et­sə də, mö­min ən xe­yir­li yo­lun öz el­çi­si­nin əmr et­di­yi yol ol­du­ğu­nu bi­lə­rək hə­rə­kət edər. Bu qəl­bdən gələn sə­mi­mi mü­na­si­bət isə mö­mi­nin ima­nın­dan qaynaqlanır.

Əks hal­da, yə­ni za­hi­rən ita­ət edib qəlb­ən tam təslimiyyətin ol­ma­ma­sı isə ayə­lər­də bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, hə­min in­sa­nın əs­lin­də iman gətirmədiyini sübut edir:

«Xeyr! Rəb­bi­nə and ol­sun ki, on­lar öz ara­la­rın­da baş ve­rən ix­ti­laf­lar­da sə­ni ha­kim (mün­sif) tə­yin et­mə­yin­cə və ver­di­yi hökm­lə­rə gö­rə öz­lə­rin­də bir sı­xın­tı duy­ma­dan sə­nə tam bir ita­ət­lə bo­yun əy­mə­yin­cə iman gə­tir­miş ol­maz­lar» («Ni­sa» su­rə­si, 65)

Bir in­san İs­la­mın və mö­min­lə­rin gü­cün­dən çə­kin­di­yi üçün za­hi­rən ita­ət­li dav­ra­na və de­yi­lən­lə­ri qü­sur­suz ola­raq ye­ri­nə ye­ti­rə bi­lər. La­kin hə­min in­sa­nın qəl­bi tam mə­na­sı ilə ita­ət etmədikcə, o, hə­qi­qə­tən iman gə­tir­miş sa­yıl­maz. Çün­ki be­lə bir dav­ra­nış o in­sa­nın qəl­bin­də hə­lə də Al­lah və el­çi­si haq­qın­da bə­zi şəkk-şüb­hə­nin ol­du­ğu­nu gös­tə­rir. Qəl­bən, ya­xud, baş­qa söz­lə, «ba­ti­ni» bir itaə­tə ma­lik ol­ma­ma­sı, yal­nız fi­zi­ki ita­ət gös­tər­mə­si hə­min in­sa­nın gör­dü­yü iş­lə­rin də bo­şa get­mə­si­nə sə­bəb ola bi­lər. O, za­hi­rən ita­ət et­miş ki­mi görünsə də axi­rət­də bun­la­rın əvə­zi­ni almaya bilər. Bu­na gö­rə də mö­min, öz dünyəvi mənfəətlərinə zidd olsa belə, Al­la­hın el­çi­sin­dən gə­lən hök­mü qəlb­dən gə­lən nə­şə və se­vinc­lə qar­şı­la­ma­lı, ima­nı­nın və təs­limiyyətinin ləz­zə­ti­ni sidqi-ürəklə hiss et­mə­li­dir. Haqq olan bir şe­yin qar­şı­sın­da sı­xın­tı çək­mək, şüb­hə və tə­rəd­düd hiss­lə­ri ke­çir­mək ima­na zidd olan dav­ra­nış­dır.

2011-10-10 16:30:41

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com