Etməyəcəyi şeyi deməmək

Et­mə­yə­cəyi şey­lə­ri demək Quran əx­la­qı­na uy­ğun ya­şa­ma­yan, Quran əx­la­qın­dan xə­bər­siz olan in­san­la­ra xas olan xü­su­siy­yət­lə­rdən­dir.
 
Be­lə in­san­lar öz­lə­ri­ni ol­duq­la­rın­dan üs­tün və va­cib in­san ki­mi gös­tər­mək, lov­ğa­lanmaq  məq­səd­iləedə bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni de­yir, öh­də­sin­dən gə­lə bil­mə­yə­cək­lə­ri iş­lər­dən bəhs edir­lər. Mü­vəq­qə­ti xe­yir və mən­fə­ət­lər əl­də et­mək üçün əs­lin­də et­mə­yə niy­yət­lə­ri ol­ma­dı­ğı şey­lə­ri vəd edir­lər. Bu qey­ri-sə­mi­mi hərəkət cə­miy­yət­də çox əhə­miy­yət ve­ril­mə­yən, vər­diş edil­miş bir davranışdır. Hal­bu­ki in­san­la­rın edə bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni de­mə­lə­ri Al­lah dər­ga­hın­da se­vil­mə­yən və gü­nah ki­mi xa­rak­te­ri­zə edi­lən bir dav­ra­nış­dır:
 

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Et­mə­yə­cə­yi­niz bir şe­yi ni­yə de­yir­si­niz? Et­mə­yə­cə­yi­niz bir şe­yi de­mək Al­lah ya­nın­da bö­yük qə­zə­bə sə­bəb olar.» (Səff su­rə­si, 2-3)

 
Bu davranış ayələrdə pislənən yalançılıq, ikiüzlülük, qeyri-səmimilik kimi bir çox pis xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Quran­da gös­tə­ri­lən gö­zəl əx­la­qa ən uy­ğun şə­kil­də ya­şa­ma­ğı öz­lə­ri­nə qanun ki­mi qə­bul et­miş mö­min­lər Al­lah dər­ga­hın­da pis­lə­nən bu dav­ra­nış­dan uzaq ol­ma­ğa ça­lı­şır­lar.
2011-10-10 16:40:40

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com