İtirilənlərə görə məyus olmamaq və əldə edilənlərə görə öyünməmək

Mü­səl­man­la­rın Al­la­h'a və Onun di­ni­nə olan bağ­lı­lıq­la­rı heç bir şərt qoşmadan tam bir sə­mi­miy­yə­tə bağlı olur. Bu sə­bəb­dən də, mü­səl­ma­nın din əx­la­qı­na uy­ğun ya­şa­maq­da­kı şöv­qü, əh­val-ru­hiy­yə­si, gü­cü, qə­tiy­yə­ti şə­rai­tin də­yiş­mə­sin­dən ası­lı de­yil­dir. Bu, çox mü­hüm bir Quran əx­la­qı­dır. Bu mövzu ilə əlaqədar Quran­da mü­səl­ma­nın iki əsas xü­su­siy­yə­tin­ə diqqət çəkilir. Bi­rin­ci­si, müsəlmanın üzləşdiyi istənilən çə­tin şə­ra­it­də sarsılmaması və prob­lem­lə­rə gö­rə əh­val-ru­hiy­yə­si­ni pozmamasıdır. İkin­ci­si isə, mü­səl­ma­nın sa­hib ol­du­ğu im­kan­la­ra gö­rə lov­ğa­lı­ğa və tə­kəb­bü­rə qa­pıl­ma­ma­sı­ ilə bağlıdır. Al­lah mü­səl­man­la­rın bu xü­su­siy­yə­ti­ni bir ayə­də be­lə bil­di­rir:
 

«Bu si­zin əli­niz­dən çı­xa­na kə­dər­lən­mə­mə­yi­niz və si­zə ve­ri­lə­nə də se­vi­nib qür­rə­lən­mə­mə­yi­niz üçün­dür. Al­lah özü­nü bə­yə­nən, (özü ilə) fəxr edən heç bir kə­si sev­məz!» (Hə­did su­rə­si, 23)

 
İn­san hə­ya­tın­da nə­lər­lə qar­şı­la­şa­ca­ğı­nı əs­la bil­məz. Gənc ya­şın­da heç göz­lə­mə­di­yi bir xəs­tə­li­yə tu­tu­la bi­lər və ya bir qə­za nəticəsində ömrünü yataq xəstəsi kimi başa vura bilər. Bü­tün mül­kü­nü iti­rə və yaqarşılaşdığıha­di­sə­lər heç eh­ti­mal et­mə­di­yi şə­kil­də baş ve­rə bi­lər. Be­lə bir və­ziy­yət­də Al­la­h'a ima­nı zə­if olan in­san­lar ümid­siz­li­yə qa­pı­lır və düş­dük­lə­ri bu vəziyyətlərə görə üs­yan edir­lər. Al­la­h'ın on­la­ra ver­di­yi bü­tün ne­mət­lə­ri bir an­da unu­dur və Al­la­h'a olan sev­gi və eti­bar­la­rı­nı bir an­da iti­rə bi­lir­lər.
 
Əsl mü­səl­man­la­rın fər­qi məhz bu yer­də or­ta­ya çı­xır. Çün­ki mü­səl­man­lar Al­la­h'a qeyd-şərt­siz iman gə­ti­rir­lər. On­la­rın Al­la­h'a olan sev­gi və eti­bar­la­rı baş­la­rı­na gə­lən ha­di­sə­lə­rə gö­rə də­yiş­mir. Al­la­h'ın hər şey­də bir gö­zəl­lik və xe­yir ya­rat­dı­ğı­nı bi­lir və baş­la­rı­na gə­lən göz­lə­nil­məz ha­di­sə­lər qar­şı­sın­da yal­nız səbir edə­rək tə­vək­kül edir­lər. On­la­rın Al­la­hın ağ­lı­na, mər­hə­mə­ti­nə, əda­lə­ti­nə eti­bar­la­rı tam və qə­ti­dir. Bu sə­bəb­dən də, nəyi itirdiklərindən asılı olmayaraq, bu­nu bir it­ki say­maz və bu­na gö­rə mə­yus ol­maz­lar.
 
Həmçinin, Quran­da hə­qi­qi mü­səl­man­la­rın ol­duq­ca dinamik və bəzən çə­tin­lik­lər­lə do­lu bir hə­yat ke­çir­dik­lə­ri bil­di­ri­lir. Haqqı təbliğ və müdafiə edən hər bir mü­səl­man, əlbəttə, haq­qın or­ta­ya çıx­ma­sın­dan na­ra­hat olan in­san­la­rın ən­gəl və təz­yiq­lə­ri ilə qar­şı­la­şa­caq. Mü­səl­man­la­rın in­san­la­rı də­vət et­di­yi gö­zəl əx­la­qı öz mən­fə­ət­lə­ri­nə uy­ğun gör­mə­yən və din əx­la­qı­nın yaşanmasınıis­tə­mə­yən in­san­lar, əl­bət­tə ki, ola­caq­dır. Məhz bu in­san­lar bə­zən söz­lə, bə­zən də əmə­li su­rət­də mü­səl­man­la­rın din əxlaqına əməl et­mə­lə­ri­nə və in­san­la­rı Quran əx­la­qı­na də­vət et­mə­lə­ri­nə ma­ne­ olacaqlar. Bu ma­neə­lər əs­na­sın­da mü­səl­man­lar bə­zən mad­di it­kiyə uğraya bi­lər, bə­zən hə­yat­la­rı təh­lü­kə ilə üzləşə bi­lər və ya ya­şa­dıq­la­rı yer­lə­ri tərk et­mək məc­bu­riy­yə­tin­də qa­la bi­lər­lər. La­kin it­ki ki­mi gö­rü­nən bü­tün bu ha­di­sə­lər mü­səl­man­la­ra axi­rət­də bö­yük mülk, gö­zəl­lik, əzə­mət və təm­tə­raq ki­mi ge­ri qa­yı­da­caq. Bu­na gö­rə də, mü­səl­man­lar baş­la­rı­na gə­lən hər bir ha­di­sə­ni se­vinc və şövq­lə qar­şı­la­yır­lar.
 
İn­san­la­rın hə­ya­tın­da göz­lə­nil­məz it­ki­lər ola bi­lə­cə­yi ki­mi, göz­lə­nil­məz bö­yük qa­zanc­lar da ola bi­lər. Al­lah di­lə­di­yi in­sa­na Öz mül­kü­nün qa­pı­la­rı­nı tam şə­kil­də aça bi­lər, ona uğur, ha­ki­miy­yət, və­zi­fə, qa­bi­liy­yət ve­rə bi­lər. Be­lə bir və­ziy­yət­də Al­lah mü­səl­man­la­rın se­vi­nə­rək lov­ğa­lıq et­mə­mə­lə­ri­nin va­cib­li­yi­ni bil­dir­miş­dir. Çün­ki in­san mal-mülkün, vəzifənin və ya hər han­sı bir qazancın yal­nız əma­nət sa­hi­bi­dir. Be­lə ki, in­sa­na ve­ri­lən hər şe­yin əsas və ye­ga­nə sa­hi­bi Al­lah'­dır. Bu­na gö­rə də, in­san özü­nə aid olan hər han­sı bir xü­su­siy­yə­tə gö­rə de­yil, Al­la­h'ın lüt­fü­nə və di­lə­mə­si­nə gö­rə ra­hat­lıq və qa­zan­ca ma­lik­dir. Bu­nu bi­lən mü­səl­man­lar çox bö­yük ne­mət­lə­rə və var-döv­lə­tə malik olsalar da, aciz ol­duq­la­rı­nı əs­la unut­maz, təkəbbür gös­tər­məz və bö­yük­lük iddiasında olmazlar. Sa­də­cə Al­la­h'a şükür edər və on­la­ra ve­ri­lən ne­mət­lə­rin haq­qı­nı ver­mə­yə ça­lı­şar­lar.
2011-10-10 18:49:01

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."