Niyə İslam Birliyi?

Dünyada sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasının İslam aləminin gələcəyi ilə birbaşa bağlı olduğu bir çox İslam aliminin müştərək fikridir. Ümumilikdə 1.6 milyard əhalisi olan müsəlman ölkələri zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri, əlverişli relyefi ilə güclü mövqeyə sahibdir. II Dünya müharibəsinə qədər müstəmləkə olan bəzi müsəlman dövlətləri müharibə başa çatdıqdan sonra müstəqillik qazandı və bununla da İslam coğrafiyası yenidən formalaşdı. Lakin əsl dəyişiklik soyuq müharibənin başa çatması ilə başladı. Bu dövrə qədər Afrika-Asiya ərazisi kimi bilinən İslam dünyası Albaniya və Bosniyadan tutmuş Çeçenistan və Tacikistana qədər uzanan Avrasiya ərazisini əhatə edirdi. 80-ci illərdə Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) üzv olan yeganə müsəlman ölkəsi Türkiyə idisə, bu gün artıq 9 müsəlman ölkəsi bu təşkilatın üzvüdür.

Bütün bu dəyişikliklər İslam dünyasının demoqrafik bölgüsünə də təsirsiz ötüşmədi.  20-ci əsrin əvvəllərinə qədər müsəlmanlar qısa müddətli işğallar istisna olmaqla İslam torpaqlarında, yəni müsəlmanların hakimiyyəti altında yaşamışdılar. 20-ci əsrin ilk dövrlərindən etibarən isə öz istək və iradələri ilə müxtəlif Avropa ölkələrinə və Amerikaya köç edərək burada əhalinin mühüm tərkib hissəsinə çevrildilər. Bu gün Amerika və bir çox Avropa ölkəsində İslam ən sürətli yayılan dindir və qərbdəki müsəlmanların sayının artması müsəlman təşkilatlarının ictimai və siyasi həyatda təsirini artırır. Beləliklə İslam coğrafiyası təkcə müsəlmanların hakimiyyəti altında olan və ya əhalisinin böyük bir qismi müsəlman olan ölkələrlə məhdudlaşmayan çox böyük anlayışa çevrildi.  

Qafqazdan Tanzaniyaya, Mərakeşdən Ficiyə qədər geniş ərazilərə yayılan müsəlmanlar mühüm tarixi mədəni ocaqların oratya çıxdığı və inkişaf etdiyi bölgələrdə yaşayırlar. Geosiyasi, mədəni və iqtisadi amilləri ilə bu torpaqlar beynəlxalq əlaqələrdə və dünya siyasətində əhəmiyyətli mərkəzə çevrilmişdir.

Dünya ticarət yollarının mühüm kəsişmə nöqtələrinin İslam torpaqlarından keçməsi; Qara dənizi Aralıq dənizinə,  Aralıq dənizi və Bəsrə (Fars) körfəzini Hind Okeanına qovuşduran boğaz və kanalların, Hind Okeanındakı asas keçid məntəqələrinin müsəlmanların hakimiyyəti altında olduğunu nəzərə alsaq İslam dünyasının qlobal tarazlıqdakı rolunu aydın görərik. Neft və  təbii qaz kimi yeraltı sərvətləri ilə İslam torpaqları dünyanın ən zəngin bölgələrindəndir. Bütün bu amillər müsəlmanlar üçün güclü strateji mövqe yaradır və bu amillərin düzgün istifadəsi müsəlmanların dünya siyasətindəki fəaliyyətini artıracaqdır.

Bu gün baş verən hadislərin gedişatı da 21-ci əsrdəmüsəlmanların birbaşa və ya bilavasitə vacib bir mövqeyə yiyələnəcəyindən xəbər verir. Lakinəsas məsələ bu rolun başda İslam dünyası olmaqla, bütün bəşəriyyət üçün faydalı olmasıdır.Şübhəsiz ki, müsəlmanlar bu məsuliyyəti boynuna götürəcək gücə və ağıla sahibdirlər. Ancaq hazırda İslam dünyasında tüğyan edən despotik rejim, istər texnoloji, istərsə də iqtisadi sahədə zəif inkişaf nəzərdən qaçmır. Dünya siyasətində lider mövqelərdən birini tutmağa hazırlaşan İslam ölkələri bu və buna bənzər problemləri dərhal həll etməlidir.

Lakin bütün bunlardan əvvəl ümmətin ən mühüm və ilkin vəzifəsi birləşməkdir. Hazırda İslam aləmində baş verən xaosun, zülmün və bütün problemlərin səbəbi dünya müsəlmanlarının güclü və fəal İslam Birliyini qura bilməmələridir. Bu birlik qurulsaydı bütün bu problemlər ya heç baş verməyəcək ya da qısa müddətdə öz həllini tapacaqdı.

Nəzərinizə çatdıraq ki, İslam aləminin parçalanmasında tək səbəb plüralizm, yəni fərqli məzhəb və əqidələr deyil. Müsəlmanların birləşməsi məzhəb və əqidələrinin ortadan qaldırılması demək deyil. Buradakı əsas məqsəd müxtəlif əqidələri inanc, plüralizm, tolerantlıq və həmrəylik altında birləşdirməkdir. Müxtəlif əqidə və fərqliliklərin hər kəs tərəfindən qəbul edilməsi və onlara hörmətlə yanaşılması Quran əxlaqının tələbidir. Bütün cəmiyyətlərdə, hətta kiçik topluluqlarda belə əqidə,fikir fərqlilikləri mütləq vardır. Lakin irqi, dili, vətəni və məzhəbindən asılı olmayaraq,bütün müsəlmanlar qardaş olduqlarını əsla unutmamalıdırlar. İslam aləmi fərqlilikləri zənginklik kimi dəyərləndirməli, bu amillər müsəlmanları münaqişə və parçalanmaya səbəb olaraq əsas məsələlərdən, həlli vacib olan problemlərdən uzaqlaşdırmamalıdır.

Parçalanmanın səbəbləri

İslam aləmi 20-ci əsrinəvvəllərindən etibarən parçalanmağa başladı. Daha əvvəl fərqli məzhəblərdən, irq və dillərdən olan müsəlmanlar müxtəlif İslam ölkələrində dinc və təhlükəsiz şəraitdəyaşayırdılar.Burada ən diqqətə layiq nüans isə bu dövrdə müsəlmanların daha güclü olmasıdır.

Ancaq 19-cu əsrin ən böyük cərəyanlarından biri olan radikal milliyyətçilik İslam dünyasına da təsirini göstərdi. Müsəlmanların bir qisimi təsir altında qalaraq onlara təlqin edilən qərb ideologiyalarını mənimsədilər. Bu dövrdə İslam imperiyalarının zəifləməsi ilə müsəlman ölkələrinin əksəriyyəti Qərbin müstəmləkəsinə çevrildi. Qərb öz qüvvələrinin İslam torpaqlarından çıxararkən belə süni sərhədlər yaradıb müxtəlif dövlətlər meydana gətirdi. Bu vəziyyət radikal milliyyətçilik hərəkatları ilə birləşdikdə böyük xaos yarandı. Etnik fərqliliklər konfliktlərin zəmininə çevrildi. Bir az əvvəl bu  torpaqlarda qardaş kimi yaşayan xalqlar arasında sərhədlər yarandı, konflikt və anlaşmazlıqlar meydana gəldi. Hər bir ölkə ilə qonşusuarasında başda sərhəd problemləri olmaqla, müxtəlif mübahisələr yarandı. Bu anlaşmazlıqların bir qismi İran-İraq müharibəsi kimi iki müsəlman dövlətin düşmən kəsilməsinə səbəb oldu. Beləliklə İslam aləmi bir əsr davam edən qeyri-stabil dövrə qədəm qoydu.

Nəzərinizə çatdıraq ki, millət və vətən sevgisi, müstəqillik tələbi hər kəsin haqqıdır və qanunidir. Milliyyətçilik sevgisi ehtirasa çevrildikdə qanun çərçivəsini aşır. Bir insan millətini sevib digər millətlərə səbəbsiz kin bəsləyirsə, öz millətinin mənfəətləri naminə başqa millətlərin və xalqların hüquqlarını tapdalayırsa, torpaqlarını ələ keçirməyi, mallarını yağmalamağı hədəfləyirsə bu, qeyri-qanunidir. Yaxud millət sevgisi irqçiliyə çevrildikdə, yəni insan millətinin irsən daha üstün olduğunu iddia edərsə bu nə əxlaq, nə də qanun çərçivəsinə sığmır. Milliyyətçiliyin irqçi ideologiyaya çevrilib iki müsəlman cəmiyyəti arasındakı "qardaşlığı" zədələməsi, nifrət toxumları səpəcək şəkildə təbliğ edilməsi səhv addımdır.

Quranda "cahiliyyə lovğalığı" adlandırılan bu düşüncə cahillik xüsusiyyəti kimi izah edilir:

“Kafirlər öz qəlbində təkəbbürlüyə – cahiliyyə lovğalığına qapıldıqları zaman Allah Öz Elçisinə və möminlərə (mənəvi) rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi bilir.”(Fəth surəsi, 26)

Ayədə Allah`ın "cahiliyyə lovğalığı"na qapılanlardan fərqli olaraq möminlərə güvən və rahatlıq duyğusu nazil etdiyi bildirilir. Gördüyümüz kimi, öz cəmiyyətinə (tayfasına və ya millətinə) duyduğu sevgi nəticəsində digər cəmiyyətlərə nifrət bəsləmək və təcavüzkar yanaşmaq Quran əxlaqına ziddir. 19-cu əsrdə Avropada inkişaf edən və daha sonra müsəlman cəmiyyətlərinə də yayılan qəzəb və şiddət dolu milliyyətçilik materialsit düşüncənin bir təzahürüdür.  Bu, təkcə İslam dünyasında deyil, demək olar ki, bütün dünyada xaosa, konfliktlərə və siyasi qeyri-stabilliyə səbəb olmuşdur.

Halbuki, insanlar arasında nəsil və irqi ayrı-seçkilik etmək, etnik fərqlilikləri böyük problemə çevirmək Quran əxlaqına qəti şəkildə ziddir. Rəbbimiz bir ayədə belə bildirir:

“Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız (irq və soy baxımından deyil), təqvada ən irəlidə olanınızdır. Həqiqətən, Allah Biləndir, Xəbərdardır.”(Hucurat surəsi, 13)

 

Allah "Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır" (Rum surəsi, 22) ayəsində insanların fərqli irqvə millətlərdən olmasının ayələrindən biri olduğunu bildirmişdir. Bu fərqliliklər konflikt və ədavətə səbəb deyil, əksinə zənginlikdir, gözəllikdir.

Tarix İslamın etnik qrupları uzlaşdırma nümunələri ilə doludur. Hz. Muhəmməd (s.ə.v) səhabələri irq və qəbilə ayrı-seçkiliyi etməkdən, insanları millətlərinə, cinsiyyətlərinə, dillərinə, tayfalarına görə parçalamaqdan, hətta eyni cəmiyyət içində insanları maddi imkanlarına görə təsnif etməkdən də qəti şəkildə çəkindirmişdir. Peyğəmbərimiz vida xütbəsində "Ey İnsanlar! Şübhəsiz ki, Rəbbiniz və atanız da birdir. Hamınız Adəmdən, Adəm də torpaqdandır. Allah yanında ən üstün olanınız Ondan ən çox qorxanınızdır. Ərəbin əcəmə (ərəb olmayana), əcəmin də ərəbə, ağın qaraya, qaranın da ağa üstünlüyü yoxdur, təqva istisna olmaqla." sözləri ilə müsəlmanları bu mövzuda diqqətli olmağa dəvət etmişdir.

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) və dörd xəlifənin dövründə İslam dünyasının sərhədləri şərqdən qərbə doğru genişlənmiş, müxtəlif millətlərin mənsubları İslam bayrağı altında birləşmişdir. Qəbilə qarşıdurmalarına, bitib-tükənmək bilməyən qanlı döyüşlərə boğulmuş Yaxın Şərq, İslam əxlaqı ilə dincliyə qovuşmuş, təkcə ərəb dünyasındakı deyil, müsəlmanların fəth etdikləri bütün torpaqlardakı qarşıdurmalar da sona çatmışdır. Xristian məzhəbləri arasında olan çəkişmələr də İslamın hakim olduğu torpaqlarda sülhlə nəticələnmişdir. Bir-biri ilə döyüşən qəbilələr, bir-birlərini amansızlıqla məhv etməyə çalışan qruplaşmalar İslamın təsiri ilə bir-birlərinin hüquqlarını tanıyır və hörmət göstərirdilər.

Müasir müsəlmanların dünyagörüşüdə bu istiqamətdə olmalıdır. Müsəlmanlar üçün əsas meyar bir insanın irqi, etnik mənşəyi, dili, sahib olduğu imkanları, vəzifəsi deyil, imanı və gözəl əxlaqıdır. Səmimi iman gətirənlərin sevgisi Allah qorxusu, Rəbbimizə qarşı olan dərin sevgi, saleh əməl, gözəl əxlaqa əsaslanır.Əgər bir insan həyatını Allah`a həsr etdiyini bütün rəftar və davranışları ilə sübut edir, hər anında Allah`ın rizasını və rəhmətini güdərək gözəl əxlaq göstərirsə, möminlər o insana qarşı sevgi və hörmət bəsləyirlər, bu insanın dərisinin rəngi, mənsub olduğu milləti, maddi imkanları möminlər üçün meyar deyil. Eyni zamanda müsəlman cəmiyyətləri arasındakı əlaqələrdə də bu meyarlar əsas götürülməlidir. Belə ki, Quranda müsəlmanların bir-birlərinin köməkçisi və vəlisi olduğu bildirilir.

İslam dünyasında parçalanmanın ən ümdə səbəblərindən biriQuran əxlaqının tətbiq edilməməsi, dinsiz ideologiya və düşüncələrin geniş vüsət almasıdır. Bəzi ziyalılar qərbdə geniş yayılmış dindən kənar fəlsəfə və ideologiyaların İslam aləmində inkişafa səbəb olacağını güman edirdilər. Bu tarixi səhvin nəticələri isə göz qabağındadır.  Ədaləti, fədakarlığı, mərhəməti, nəzakəti, açıqsözlülüyü, uzaqgörənliyi əmr edən Quran əxlaqının yerinə azğın fəlsəfə və ideologiyaların cəmiyyətə mənimsədilməsi nəticəsində  müsəlman dünyasındakı nizam və həmrəylik xaos və parçalanma ilə əvəzləndi. Bu xaosu dayandırmaq üçün bəzi ölkələrdə yenə Quran əxlaqına zidd olan sistem yaradılmışvə xalqı amansızlıqla əzən despotik rejimlər qurulmuşdur.

Bu gün İslam dünyasının gələcəyi naminə hər hansı addım atarkən mütləq tarixə nəzər yetirməli, eyni səhvləri təkrarlamamalıyıq. Tarix göstərir ki, İslam aləmi öz dəyərlərinə yiyələnsə sürətlə inkişaf edər.Bu dəyərlərdən ən əhəmiyyətlisi Quran əxlaqı və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsi üzərində qurulan birlikdir, İslam Birliyidir.

 

2009-12-07 22:07:09

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."