“Hz. İsa öldü” deyənlər böyük xəta edirlər

Tarix boyunca bir çox peyğəmbərə olduğu kimi, iman gətirməyənlər Hz. İsaya da müxtəlif tələlər qurmuş və onu öldürməyə cəhd etmişlər. Ancaq Allah inkar edənlərin Hz. İsaya qurduqları tələləri pozmuş, Hz. İsanı öldürə bilməmişlər. Hz. İsa Allah qatına yüksəldilmişdir və -xristianların da gözlədikləri kimi- Allah`ın təqdir etdiyi zaman gəldikdə yenidən dünyaya gələcəkdir.
 
Hz. İsa uca Allah`ın insanları doğru yola çağırmaqla vəzifələndirdiyi seçilmiş bir elçisidir. Hz. İsanı digər  peyğəmbərlərdən ayıran xüsusiyyətlərindən ən əhəmiyyətlisi onun ölmədiyi, Allah qatına yüksəldildiyi və yer üzünə təkrar geri dönəcəyidir. Ancaq Hz. İsanın yenidən yer üzünə gəlməsi ilə əlaqədar mübahisələrin gün keçdikcə artması bir çox iddia və sualı da özü ilə gətirir. Bu səbəblə, yazımızın məqsədi hz. İsanın yenidən dünyaya dönüşü ilə bağlı səhv məlumat və təbliğləri Allah`ın izni ilə aydınlaşdırmaqdır.
 
Hz. İsanın bioloji ölümü hələ reallaşmamışdır
 
“Maidə” surəsinin 117-ci ayəsində keçən "...Məni vəfat etdirdikdə (təvəffəytəni) üzərlərindəki nəzarətçi Sən idin..." ifadəsindəki “vəfat etdirmək” sözü bəzi kəslərin iddia etdiyi kimi bioloji ölüm deyil. Vəfat etdirmək həmişə bioloji olaraq insanın ölümü mənasında istifadə edilmir. Məsələn, bu ayədə "vəfat etdirmə" olaraq tərcümə edilən  sözlə “Ənam” surəsinin 60-cı ayəsində istifadə edilən söz eynidir. Ancaq "vəfat" sözünün ərəbcə qarşılığı azəricədə istifadə edilən ölüm mənasından fərqli mənalar daşıyır.
 
"Sizi gecə vəfat etdirən  (təvəffakum) və gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən Odur, sonra O, sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın...." (“Ənam” surəsi, 60)
 
Bu ayədən də aydın olduğu kimi, Allah yatan insanın da canını alır, amma insan bildiyimiz mənada ölmür. “Təvəffa” sözünün yuxu mənasında istifadə edildiyini söyləyənlərə görə, ayənin təfsiri "Səni yatırdacağam" şəklindədir. Demək ki, hz. İsanın yuxuya bənzər vəziyyətə salınıb Allah qatına yüksəldildiyini, bu hadisənin bildiyimiz ölüm olmadığını söyləyə bilərik (Ən doğrusunu Allah bilir). Hz. İsa gəldikdə  Hz. Mehdi ilə birlikdə yaşadıqları bütün çətinliklərə, özlərinə kömək edilməməsinə və hətta onlara qarşı xoşagəlməz fəaliyyətlərin aparılmasına baxmayaraq, Allah`ın izni ilə, gerçək islam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək.
 
Hz. İsanın yenidən gələcəyini düşünmək İslama zidd deyil
 
Əvvəlcə, bunu bildirmək lazımdır ki “Əhzab” surəsinin 40-cı ayəsində də bildirildiyi kimi, Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v) "Allah`ın Elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur" və hz. İsanın ikinci dəfə yer üzünə gəlməsi bəzi adamların önə sürdüyü kimi, bu həqiqəti dəyişdirməz. Hz. İsa hz. Muhamməddən (s.ə.v) sonra göndərilən peyğəmbər kimi deyil, hz. Muhammədin (s.ə.v) şəriətini davam etdirəcək və dünyaya Allah`ın izni ilə, din əxlaqını hakim edəcək elçi kimi gələcəkdir. Hz. İsanın ikinci dəfə gəlişi ilə İslam əxlaqının hakim olacağı bir hədisdə belə bildirilmişdir:
 
"İslamdan başqa (heç bir dini) qəbul etməyəcək... Din müctəhidi (yol  göstərən) olacaq... Allah`dan başqa heç kimə və heç bir şeyə ibadət edilməyəcək..." (Ruhul-Məani, 7/60)
 
Hz. İsa səmada deyil, zaman və məkandan asılı olmayan ayrı bir məqamda yaşayır
 
Hz. İsanın Allah qatına yüksəldilməsini bizim asılı olduğumuz zaman və məkan anlayışları ilə qiymətləndirmək son dərəcə səhvdir. Bildirmək lazımdır ki, hz. İsanın Allah qatına yüksəldilməsində məqsəd hz. İsanın bilinən mənada səmada yaşamağa başlaması deyil. Hz. İsanın yüksəldilməsində məqsəd Allah`ın hz. İsanı zaman və məkandan asılı olmayan ayrı bir məqama almasıdır (Ən doğrusunu Allah bilir).
 
Hz. İsa ölümsüz deyil
 
1. Bəzi adamlar “Ənbiya” surəsinin 34 və 35-ci ayələrində bildirilən "…heç bir bəşərə əbədiyyət (ölməzlik) vermədik…" və "Hər bir kəs ölümü dadacaqdır…" ifadələrinə diqqət çəkib İsanın da öldüyünü önə sürür. Ancaq ayələrdə Allah`ın hz. İsanı inkar edənlərin qurduğu tələdən qurtardığı bildirilmişdir. Bu isə, əlbəttə, hz. İsanın ölümsüz olduğu mənasını verir. Unutmaq olmaz ki, "O …bir bəndədir" (“Zuxruf” surəsi, 59) ayəsi ilə bildirildiyi kimi, hz. İsa da Allah`ın yaratdığı bir quldur və hamı kimi ölümlüdür.
 
Hz. İsa ilə əlaqədar Kutubi-sittədə olan bəzi hədislər
 
Səhihi Buxari
 
Səid ibnul, Müsəyyəb Əbu Hüreyrədən belə dediyini eşitmişdir: Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: "Nəfsim əlində olan Allah`a and içirəm ki, şübhəsiz, irəlidə Məryəm oğlu İsa sizin içinizə ədalətli bir hakim olaraq enəcək. O zaman o, səlibi qıracaq, donuzu öldürəcək, cizyə vergisini qaldıracaq, mal o qədər çoxalacaq ki, heç kim mal qəbul etməyəcək. Nəhayət, bir tək səcdə dünya və dünyadakı hər şeydən daha xeyirli olacaq". (Səhihi-Buxari Müxtəsəri Təcridi-Sərih tərcüməsi və şərhi, hədis nömrə: 1018, Diyanət İşləri Nazirliyi Nəşrləri, Ankara 1986, c. 6, s. 532) 
________________________________________
 
Səhihi Müslim
 
Cabiru'bnu Abdillah (rə) belə demişdir: Peyğəmbərdən (s.ə.v) eşitdim, buyurdu ki: "Ümmətimdən bir tayfa qiyamət gününə qədər haqq üzərində mübarizə aparıb müzəffər olmaqda davam edəcək". Nəhayət Məryəm oğlu İsa enər və müsəlmanların amiri ona: "Gəl, bizə namaz qıldır" deyər. Bunun üzərinə İsa: "Xeyr, Allah`ın bu ümmətə bir hörməti olaraq sizin bir qisminiz digər bir qisim üzərinə amirsiniz" deyər.
 
Hz. İsanın gələcəyinə inanmaq xristianlığı müdafiə etmək mənasına gəlmir
 
Hz. İsa Allah qatında təriflənmiş, seçilmiş, mübarək bir peyğəmbərdir. Üstün əxlaqı və dərin imanı bütün möminlər tərəfindən hörmətlə xatırlanır və nümunə götürülür. Hz. İsanın əxlaqını tərifləmək, belə müqəddəs insanın yenidən dünyaya gələcəyindən həyəcanlanmaq, bu həqiqəti bütün iman gətirənlərə müjdələmək gözəl davranış nümunələridir. "Xristianlığa dəstək vermək olar" kimi ağıl və məntiqdən kənar  bəhanələr önə sürüb hz. İsanın gələcəyi həqiqətini gözardı etməyə çalışmaq qətiyyən məqbul davranış deyil.
 
Ayrıca, bildirmək lazımdır ki, hz. İsa yenidən dünyaya gəldiyində kitab əhlinin batil inanclarını ortadan qaldıracaq, insanları Allah qatında haqq olan dinə, yəni İslama çağıracaq. Quran və sevimli əfəndimizin (s.ə.v) sünnəsi ilə hökm edəcək. Bu həqiqət bir hədisdə belə müjdələnmişdir:
 
"Qırx (40) il Allah`ın Kitabı və mənim sünnəmlə hökm edər, vəfat edər." (Kitabul-Burhan Fi Əlamətil-Həzrəti-Mehdiyyil-Axırzaman, s. 92)
 
Hz. İsanın ölmədiyi və təkrar yer üzünə gələcəyi inancı xristianlığa aid təhrif edilmiş inanc deyil
 
Hz. İsanın Allah qatına yüksəldilməsi mövzusunda xristianların üçləmə və hz. İsanı ilahlaşdırmaqla (Allah`ı tənzih edirik) bağlı bəzi səhv şərhləri vardır. Xristianların bu şərhləri təhrif etmiş, gerçək din əxlaqına uyğun olmayan şərhlərdir və Quranda bu təhrif olmuş inanc və hökmlərin hansıları olduğu göstərilir. Ancaq xristianların hz. İsanın təkrar yer üzünə gələcəyinə dair inancları Quranda açıq və dəqiq olaraq göstərilmişdir. Əgər hz. İsanın yenidən yer üzünə dönəcəyi xristianların təhrif edilmiş inanclarından biri olsaydı (ki bu doğru deyil), heç şübhəsiz, digər bütün yanlış inanclarda olduğu kimi, bu da Quranda bildirilərdi.
 
Hz. İsanın yenidən gəlişi ilə imtahan mühiti ortadan qalxmayacaq
 
Yüzlərlə il əvvəl Allah qatına yüksəldilmiş müqəddəs bir şəxsin yenidən dünyaya geri gəlməsinə şahidlik olunması, şübhəsiz, bütün möminlər üçün böyük bir şərəfdir. Ancaq, əlbəttə, bu, imtahan mühitini ortadan qaldırmayacaq. Bəzilərinin zənn etdiyi kimi, hz. İsanın dönüşü bütün insanlar tərəfindən dərhal qəbul edilməyə bilər. Hz. İsa xüsusilə, inkar edənlər, gerçək din əxlaqını yaşamayanlar və ya imanı zəif olanlar tərəfindən şübhə ilə qarşılana bilər.
 
Unutmaq olmaz ki, tarix boyunca göndərilən peyğəmbərlərin bir çoxu insanları imana dəvət edə bilmək üçün onlara Allah`ın diləməsi ilə bir çox möcüzələr göstərmişlər. Lakin gördükləri möcüzələr qarşısında insanların böyük bir qismi iman gətirməmiş, tam əksinə daha da təkəbbürlənmiş və inkarlarında inad etmişlər. Bu səbəbdən bəzi insanların iddia etdiyi kimi, hz. İsanın gəlişi kimi böyük bir möcüzənin reallaşması ilə imtahan mühitinin ortadan qalxması qətiyyən mümkün deyil.
 
Din əxlaqını  hakim etmək üçün nəyə görə hz. Muhamməd (s.ə.v) deyil, Hz. İsa göndərilir?
 
Sevimli Peyğəmbərimiz hz. Muhamməd (s.ə.v) həyatı boyunca Allah yolunda bütün insanlığa nümunə olacaq mübarizə sərgiləmiş və Allah`ın təqdir etdiyi müddət dolanda isə digər bir çox peyğəmbər kimi, ömürü sona çatmışdır. Hz. İsa üçün isə Allah fərqli qədər təqdir etmiş və onun yenidən yer üzünə dönəcəyini vəd etmişdir. Bu, Rəbbimizin təqdiridir və şübhəsiz, böyük hikmətləri vardır. Hz. İsanın yenidən gəlməsinin hikmətlərindən biri isə (ən doğrusunu Allah bilir) xristian və yəhudilərin düşdükləri vəziyyətdən ancaq bu şəkildə xilas olmalarının mümkün olmasıdır. Bilindiyi kimi, xristianlar hz. İsadan sonra peyğəmbərlərini ilahlaşdıraraq bir çoxu doğru yoldan azmışdırlar (Allah`ı tənzih edirik) və dinlərini təhrif etmişlər. Xristian dünyasının bütün batil inanclardan təmizlənib gerçək din əxlaqına və son haqq din olan İslama yönəlməsi üçün hz. İsanın gəlməsi böyük əhəmiyyət daşıyır.
 
Hz. isanı gözləmək iman gətirənləri şövqləndirər
 
Hz. İsanı gözləməyin iman gətirənləri tənbəlliyə aparacağını düşünən bəzi adamların bu iddialarının tam əksinə, Allah`ın insanlara elçi göndərməsi səmimi iman gətirənlər üçün çox böyük şövq mənbəyidir. Könüldən iman gətirən bir adam elçinin gələcəyi mühit üçün əlindən gələn ən yaxşı və gözəl hazırlığı edər. İmani həyəcan və eşqlə həm özünü, həm də ətrafındakı insanları bu müqəddəs hadisəyə hazırlayar. Tənbəllik və şövqsüzlük isə imani zəifliyi olanların xüsusiyyətləridir.
 
Nəticə: Hz. İsa yer üzünə yenidən gəldikdə hər davranışı ilə hikmətli və bənzərsiz olacaq
 
Hz. İsanın gəlişi və bu qiymətli peyğəmbəri görə bilmək bütün insanlıq üçün çox böyük nemət və Rəbbimizdən bir lütfdür. Onun doğumu, həyatı, Allah qatına alınması və yer üzünə ikinci dəfə gəlməsi, gəlişindən sonrakı həyatı da Allah`ın izni ilə  möcüzələrlə dolu olacaq. Bütün insanlar onun üstün əxlaqına və bənzərsiz ağlına heyran olacaqlar. Onun söylədiyi hər söz, hər hərəkət hikmətli və aldığı hər qərar Allah`ın ilhamı ilə məqsədəuyğun olacaq.
 
Hz. İsa haqqındakı bütün bu həqiqətlər səmimi iman gətirənlərin bu əhəmiyyətli mövzunu bir dəfə yenidən düşünmələri və vicdanlarının səsini dinləyərək maddi-mənəvi gərəkli bütün hazırlıqları etmələri üçün əhəmiyyətli xatırlatmadır. Bu xatırlatmaya uyanlar, Allah`ın izini ilə, bu müqəddəs elçi yenidən yer üzünə gəldikdə sevimli Peyğəmbərimizin (s.ə.v) müjdələdiyi kimi, özünün köməkçisi və dəstəkçisi olmaq şərəfinə nail olmağı ümid edə bilərlər. Heç şübhəsiz, bu, könüldən iman gətirən bütün müsəlmanların duasıdır. 
 

2010-05-03 23:06:45

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."