İMTAHANIN SİRRİ

Щазырда бцтцн бяшяр сцрятля юлцм анына йахынлашыр. Бу эцн эянъ олан бир адам цчцн дя, йашлы бир инсан цчцн дя юлцм ейни узаглыгдадыр. Чцнки кимин ня вахт вя неъя юляъяйи билинмир. Юлцмцн йахынлыьы инсана дцнйанын яhямиййятсизлийини эюстярир. Инсан дцнйада она верилян гыса вахт ярзиндя ахирятя ян чох газанъ ялдя едиб апармаглла вязифялидир. Виъданлы бир адамын вязифяси виъданынын сясиня гулаг асыб Аллаhын ону имтаhандан кечиртдийини hеч вахт йаддан чыхармамасыдыр. Аллаh дцнйа hяйатында инсанлара ряhбяр олараг Гурани-Кярими, нцмуня кими дя елчиляри вя салеh мюминляри эюндярмишдир. Сямими шякилдя Аллаhа цз тутан бир инсан гарышысына ня ъцр чятинлик чыхарса-чыхсын, мцтляг бир асанлыгла гаршылашаъаг вя гуртулаъагдыр. Йяни бу имтаhан дцнйасынын ян бюйцк сирляриндян бири иман эятирянляр цчцн мцтляг бир газанъла битмясидир.

2004-08-30 17:38:43

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top