AXIRZAMAN - 2 (QIZIL DÖVR)

 

 

 

Qı­zıl dövr Qu­ran əx­la­qı­nın Meh­di va­si­tə­si­lə bü­tün dün­ya­ya ha­kim ola­ca­ğı və in­san­la­rın hə­qi­qi ima­na qo­vu­şa­caq­la­rı dövr­dür. Bu iki ha­di­sə­nin çox mü­hüm olan bə­zi mad­di nə­ti­cə­lə­ri var: Qı­zıl dövr­də əmin-aman­lıq, təh­lü­kə­siz­lik və əda­lət tam şə­kil­də tə­min edi­lə­cəkdir. Bə­şə­riy­yət iq­ti­sa­di çə­tin­lik­lər­dən qur­tu­la­caq, eh­ti­yac için­də olan adam ol­ma­ya­caq, is­tə­yə­nə is­tə­di­yin­dən də ar­tı­ğı ve­ri­lə­cəkdir. Hə­min döv­rə qə­dər gö­rün­mə­miş bir bol­luq ya­şa­na­caq, məh­sul­lar sa­yıl­ma­dan, çə­kil­mə­dən hər is­tə­yə­nə pay­la­na­caqdır. Bu döv­rün diq­qə­ti cəlb edən baş­qa bir xü­su­siy­yə­ti də mü­ha­ri­bə və iğ­ti­şaş­la­ra son qo­yul­ma­sı­dır. Əv­vəl­lər düş­mən olan xalq­lar ara­sın­da sülh və əmin-aman­lıq ya­şa­na­caq. İn­san­lar bu dövr­də tex­no­lo­gi­ya­nın bü­tün ne­mət­lə­rin­dən is­tə­dik­lə­ri qə­dər və is­tə­dik­lə­ri öl­çü­də fay­da­la­na­caq, tex­no­lo­gi­ya­da­kı hər cür tə­rəq­qi­dən in­san­la­rın ra­hat­lı­ğı, kom­for­tu, se­vin­ci və xoş­bəxt­li­yi üçün is­ti­fa­də edi­lə­cəkdir. Tə­ba­bət­də, əkin­çi­lik­də, ra­bi­tə­də, sə­na­ye tex­no­lo­gi­ya­sın­da və nəq­liy­yat­da­kı ix­ti­ra­lar ye­ni cı­ğır­lar aça­caq. İn­cə­sə­nət­də bir-bi­rin­dən gö­zəl əsər­lər or­ta­ya çı­xa­caq, Al­la­ha olan ima­nın in­san­la­ra qa­zan­dır­dı­ğı ge­niş üfüq və də­rin dü­şün­cə bü­tün sə­nət sa­hə­lə­ri­nə rəh­bər­lik edə­cəkdir. Bir hə­dis­də­ki ifa­də ilə de­sək, "in­san­lar vax­tın ne­cə keç­di­yi­ni bil­mə­yə­cək, bu gö­zəl­lik­lər­dən da­ha çox is­ti­fa­də et­mək üçün Al­lah­dan ömür­lə­ri­nin uza­dıl­ma­sı­nı is­tə­yə­cək­lər". İn­di qeyd edilən föv­qə­la­də ha­di­sə­lə­rin ne­cə hə­ya­ta ke­çə­cə­yi­ni Bu filmdə seyr edəkciniz.

2005-04-11 13:51:27

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top