Quran elmə yol göstərir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bü­tün kai­na­tı Al­lah ya­ra­dıb və bü­tün ya­ra­dı­lan­lar in­sa­na Al­la­hın də­lil­lə­ri­ni gös­tə­rir. Elm bu ya­ra­dıl­mış var­lıq­la­rı təd­qiq et­mək üçün bir üsul­dur. Bu­na gö­rə də din­lə el­min bir-bi­ri ilə zid­diy­yət təş­kil et­mə­si müm­kün de­yil.

Ək­si­nə, İs­lam di­ni el­mə ça­ğı­rır, el­min in­ki­şa­fı­nı təş­viq edir. İs­lam ta­ri­xin­də­ki bö­yük el­mi in­ki­şaf bu təş­vi­qin əhə­miy­yə­ti­ni üzə çı­xa­rır. El­mi ma­te­ria­list fəl­sə­fə ilə qa­rış­dır­maq is­tə­yən XIX əs­rin müd­dəa­la­rı bu gün öz qüv­və­si­ni iti­rib.

Bə­şə­riy­yət ya­xın za­man­lar­da da­ha ay­dın şə­kil­də dərk edə­cək ki: Bü­tün kai­na­tı və can­lı­la­rı Al­lah ya­ra­dıb. Elm bu ya­ra­dı­lı­şın də­lil­lə­ri­ni gös­tə­rir və bu hə­qi­qə­ti 14 əsr bun­dan əv­vəl bil­dir­miş Qu­ra­ni-Kə­rim el­mə yol gös­tə­rir.

2005-04-11 14:05:26

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top