Şeytanın silahı: Romantizm

Ta­rix bo­yun­ca in­san­la­ra və cə­miy­yət­lə­rə say­sız dərd-bə­la gə­ti­rən giz­li bir təh­lü­kə var. Bu təh­lü­kə in­san­la­rı eh­ti­ras­lar, zə­if­lik­lər və inad­lar için­də ya­şa­ma­ğa sövq edir. Bə­zən bir fa­şis­tin sı­xıl­mış yum­ru­ğun­da, kom­mu­nis­tin oxuduğu bir marş­da, bə­zən də gənc bir oğlanın sev­di­yi qıza yaz­dı­ğı eşq mək­tu­bun­da or­ta­ya çı­xır. Bu təh­lü­kə­nin adı ro­man­tizm­dir. Ro­man­tizm din­dən kə­nar olan in­san­la­ra və cə­miy­yət­lə­rə xas olan bir xü­su­siy­yət­dir. Bu, Şey­ta­nın bə­şə­riy­yə­ti yol­dan çı­xar­maq üçün is­ti­fa­də et­di­yi bir si­lah­dır. Ağlın əvə­zi­nə hiss­lə­ri ya­şa­dır. Öz ağ­lın­dan ya­rar­la­na bil­mə­yən­lər isə Al­la­hın qüd­rə­ti­ni dərk edə bil­məz və Onun ya­ra­dı­lış də­lil­lə­ri ba­rə­də la­zı­mın­ca dü­şün­məz­lər. "Sad" su­rə­sin­də buy­rul­du­ğu ki­mi, Al­lah Qu­ra­nı "ayə­lə­ri­ni dü­şü­nüb dərk et­sin­lər və ağıl sa­hib­lə­ri də ib­rət al­sın­lar de­yə" ("Sad" su­rə­si, 29) na­zil edib. İn­sa­nı ağıl­dan uzaq­laş­dı­ran ro­man­tizm onu ey­ni za­man­da din­dən də uzaq­laş­dır­mış olur. Bu film­də ro­man­tiz­min ya­xın ta­rix­də və gün­də­lik hə­yat­da nə qə­dər bö­yük əzab­la­ra sə­bəb ol­du­ğu­nu araş­dı­ra­ca­ğıq. Quranın rəhbərliyi ilə bu təhlükədən uzaqlaşmağın nə qədər asan olduğunu öyrənəcəksiniz.
2008-09-04 18:18:56

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top