Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
11 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Adi

51- Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Hz. Mehdi (ə.s)-ın Adini Bir Hikmətlə Gizli Tutmuşdur

Cabir Əbu Cəfərdən nəql edir, ... iman edənlərin şəhzadəsi (hz. Əli) dedi ki: "Mənim sevimli və yaxın dostum (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)) dedi ki, UCA ALLAH ONU ORTAYA ÇIXARANA QƏDƏR ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN ADINI KİMSƏYƏ SÖYLƏMƏMƏYİM ÜÇÜN MƏNDƏN SÖZ ALDI. ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) ADI UCA ALLAHIN ELÇİSİNƏ ƏMANƏT ETDİYİ MƏLUMATLARDAN BİRİDİR. (İkmal al Din) (Gaybet, Allame Muhammed Bakır El-Meclisi, Ansariyan Yayınları,  İran, 2007)         

52- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Adi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Adina Uyğundur

Abdullah ibn Ömər (r.ə)-dən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Mənim Əhli-Beytimdən  ADI ADIMA UYĞUN OLAN BİR ADAM (HZ. MEHDİ (ə.s)) bütün ərəblər üzərində hakimiyyət qurana qədər dünya (yox olub) getməz".

Dünya həyatından yalnız bir gün qalsa belə, MƏNİM ƏHLİ-BEYTİMDƏN ADI ADIMA UYĞUN OLAN BİR ADAM (HZ. MEHDİ (ə.s)) GÖNDƏRƏNƏ QƏDƏR ALLAH O GÜNÜ, ŞÜBHƏSİZ, UZADAR... (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Beyhaki ve Ebu Amr Ed-Dâni tahric etmişlerdir)

53- Atasinin Adi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Atasinin Adina Uyğundur

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) adı adıma, ATASININ ADI DA ATAMIN ADINA UYĞUN OLACAQ... (Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 9-cu nəşr, səh.159-160)

54- Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Bəni-Adnanidir, Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in Soyadi Adnandir

"İbn İshaqa görə İsmayılın hz. Məhəmməd (s.ə.v)-ə qədər soyu belədir: Nabit, Yəşcub, Yarub, Təyrah, Nahor, Muqavvəm, Udəd, ADNAN. Peyğəmbər (s.ə.v) Adnanda dayanar başqasını xatırlamazdı..."

Hz. Əli isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə "MUSTAFA ADNAN" olaraq xitab edərdi:

Buna görə iki ad sahibi oldum. Bir də ləqəb ki, daha əvvəl heç eşitməmişdim. Əbu Turab mənə bu ləqəbi vermişdi: “ HADİ OLAN MUSTAFA (s.ə.v) ADNAN PEYĞƏMBƏRİ...” (Ercuzə)

55- Hz. Mehdi (ə.s) İlk Əvvəl Adinin Yayilmasindan və Taninmasindan Qaçar

Müfəzzəl ibn Ömər deyir ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiqin hüzurunda idim və mənimlə birlikdə başqaları da vardı. İmam bizə belə buyurdu: "ƏSLA HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN ADINI YAYMAYIN..." (Şeyh Muhammed ibn.  İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 174)

56- İslam Əxlaqi Bütün Dünyaya Hakim Olana Qədər Hz. Mehdi (ə.s) Adi ilə Xatirlanmayacaq

Ət-Tövhid əsərindən, Dəqqaq və əl-Vərrəq, Məhəmməd ibn Harun əs-Sufi, Rəvyani vasitəsilə Əbdüləzim əl-Hasənidən rəvayət edir: Əbul-Həsən əs-Salis [əleyhissalam] əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] haqqında belə buyurdu:

Zühur edib zülm və haqsızlıqla dolub daşan DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURANA QƏDƏR ONU (HZ. MEHDİ (ə.s)-ı), ADI İLƏ XATIRLAMAĞA İCAZƏ YOXDUR. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, 51-ci cild, səh.32)

57- Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Bir Hikmətlə Hz. Mehdi (ə.s)-ın Adini Açiq Söyləməmişdir

İkmalüd-Din əsərindən: İbn İdris, atası, Əyyub ibn Nuh, Məhəmməd ibn Sinan, Səfvan ibn Mihrandan rəvayət edir: Cəfər Sadiq ibn Məhəmməd buyurdu ki: “Əl-Mehdi mənim övladımdır. Onu ADI İLƏ XATIRLAMANIZA İCAZƏ VERİLMƏMİŞDİR. (Hadisin benzeri ed-Dakkâk, el-Esedî, Sehl ibn. Mahbûb, Abdülaziz el-Abdî, İbn Ebû Ya’fur ve Ebû Abdullah [Cafer Sadık] senediyle İkmâlü’dDin eserinde zikredilmiştir.) (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, 51-ci cild, səh.32)

58- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Bir Adi Da "Aslan" Dir

Məvvarənnəhrdən bir şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) çıxar, ONA ƏL-HƏRİS İBN-UL HƏRRAS** deyilir. (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (ra) (EtTac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, 5-ci cild, səh. 617) (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)

(** Həris aslan deməkdir. O şəxsin adı ilə eyni mənadadır. Buna görə də hədis kinayəli olaraq o şəxsdən bəhs edir)

HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN BİR ADI DA "ASLAN"DIR. (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))

60- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Adi Peyğəmbərlərə Gələn Müqəddəs Kitablarda Keçər

Nuaym buyurdu ki: "MƏN MEHDİNİ PEYĞƏMBƏRLƏRİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ BELƏ TAPARAM: “Mehdinin əməlində nə zülm, nə də eyib yoxdur”. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 21)

PEYĞƏMBƏRLƏRƏ DAİR OLAN KİTABLARDA, "Mehdinin işi zülm və pislik deyil" şəklində işarə edilmişdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh.49)

61- Həm Adi, Həm Də Ləqəbi ilə Taninacaq

Müfəddil dedi: "Ey Mövlam! Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru necədir?" (Sadiq) dedi: "Ey Müfəddill! ORTAYA ÇIXMAQ ÜÇÜN ŞÜBHƏLİ ZÜHUR EDƏR, ADI YAYILAR, ƏMRİ BİLİNƏR, ADI İLƏ VƏ LƏQƏBİ İLƏ XATIRLANAR, nəsəbi açıqlanar, qəbul edən və etməyən, təhqiq edib inkar edənlərin dilinə düşər ki, bəhs edilən isbatlara uyğun gəlsin və ona olan dəlillərimiz isbat edilsin, SOYUNU, ADINI VƏ LƏQƏBİNİ İFADƏ ETDİK Kİ, İNSANLAR ADINI, SOYUNU VƏ LƏQƏBİNİ BİLMİRİK DEMƏSİNLƏR..." (Bihar-ül Envar, 53-cü cild)

62- Hz. Mehdi (ə.s)-ın ''Əl-Qaim'' və “Əl-Mehdi” Olaraq Adlandirilmasinin Hikməti

Şeyx Tusinin Qaybət əsərindən: Fəzl, Musa ibn Sədan və Abdullah ibn Qasım əl-Hazrəmi vasitəsilə Əbu Səid əl-Xorasanidən rəvayət edir: Əbu Abdullahdan [Cəfər Sadiq] soruşdum:

"Əl-Mehdi və əl-Qaim eyni adamdırmı?"

―"Bəli!" dedi.

"Nə üçün əl-Mehdi olaraq adlandırılar?" ―dedim.

―Buyurdu ki:

"ÇÜNKİ ÖZÜNƏ BÜTÜN GİZLİ ŞEYLƏR GÖSTƏRİLMİŞDİR. ƏL-QAİM OLARAQ ADLANDIRILMASI DA ÖLDÜYÜ  DEYİLDİKDƏN (YƏNİ ÇIXIŞINDAN ÜMİD KƏSİLDİKDƏN, ÇIXMAYACAĞI İDDİA EDİLDİKDƏN) SONRA BÖYÜK BİR ƏMRLƏ QİYAM EDƏCƏYİ ÜÇÜNDÜR". (Meclisî, Bihârü’lEnvâr, Beyrut, 1404, 51-ci cild, səh.30)

 

11 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top