Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
12 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Fiziki Xüsusiyyətləri

Ümumi Görünüşü

63- Gözəl Simalidir

Hz. İmam Hüseynin belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: "... Çünki o (HZ. MEHDİ (ə.s)) XALQA GÖZƏL SİMALI BİRİ OLARAQ GƏLƏCƏKDİR..." (Ikd-üd Dürer, səh. 41)

Humran ibn Ayan deyir ki: İmam Məhəmməd Baqirə : "... (HZ. MEHDİ (ə.s)) ÜZÜ GÖZƏLLƏRİN ÖVLADIDIR. (Yəni üzü gözəldir)...". (Şeyh Muhammed Ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 252-253)


64- Peyğəmbərlər Kimi Əzəmətlidir

Abdullah ibn Zamrə, İbn-i Matı-i Himyəri (Kab-ul Əhbar)-dan nəql edərək, belə dedi: "... Qiyam edəcək (Qaim) olan hz. Mehdi (ə.s), .... ALLAH PEYĞƏMBƏRLƏRƏ VERDİYİ (ƏZƏMƏTİ) ONA DA VERƏCƏK..." (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 169)

65- Görünüş Cəhətdən Hz. İsa (ə.s)-a Bənzəyər

Abdullah ibn Zamrə, İbni Matı-i Himyəri (Kab-ul Əhbar)-dan nəql edərək dedi: "... Qiyam edəcək (Qaim) olan hz. Mehdi (ə.s), ...Xeyirdə, GÖRÜNÜŞDƏ VƏ ƏXLAQDA ƏN ÇOX HZ. İSA (ə.s)-a BƏNZƏYƏN ODUR. Allah peyğəmbərlərə verdiyi (əzəməti) ona da verəcək..." (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 169)

66- Üzü Nurludur

Üzü parlayan ULDUZ KİMİ NURLUDUR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh.22)
 


GÖZƏL ÜZLÜDÜR. ÜZÜNÜN NURLARI ONA ƏZƏMƏT VERƏR. (Mer’iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

67- Çöhrəsi Hüzur Verir.

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) GÖZƏLLİYİ TƏMİZ ÜZÜNDƏN YÜKSƏLƏR, SƏHƏR MƏLTƏMİ HÜZUR VERƏN ÇÖHRƏSİNDƏN YAYILAR. (Minanur Rəhman, 2/237)

68- Üzü Görkəmlidir

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: "… Üzü iffət nuru ilə və görkəmlə doludur. Görkəmli lider görünüşü vardır…" (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

69- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Heyranliq Yaradan Bir Cazibədarliğa Sahib Olmasi

Əbdülvahid ibn Abdullah, Əhməd ibn Məhəmməd ibn Rabah əz-Zühri, Əhməd ibn Əli əl-Himəyri, Həsən ibn Əyyub, Əbdülkərim ibn Əmr əl-Əmr əl-Həsəmi, İshaq ibn Cərir və Hucr ibn Zaidə vasitəsilə Humran ibn Ayandan rəvayət edir: Əbu Cəfər [Məhəmməd Baqir]-dən soruşdum:

"Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] sənsənmi?

"Mən Rəsulullah (s.ə.v)-in övladı və qanından bir kəsəm. Allah istədiyini edəndir"―deyə buyurdu.

Sualımı təkrarlayınca belə dedi:

"Hara çatmaq istədiyini bilirəm. Sənin sahibin, geniş qarınlıdır VƏ HEYRANLIQ YARADAN BİR CAZİBƏDARLIĞA MALİKDİR". (Muhammed ibn İbrahim Nu’mânî,  Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), səh.216. [İSAM demirbaş no: 016351])           

      

70- Yaşi Artdiqca Da Görünüşü Gənclər Kimi Olacaq

...Vəd edilmiş qaim (hz. Mehdi (ə.s)) ORTA YAŞLARDA, AMMA BİR GƏNC SURƏTİNDƏ ZÜHUR EDƏCƏK. (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 32; İsbat-ul Hudat,6-cı cild, səh. 19)


Uzunömürlü və GƏNC ÜZLÜDÜR. Onu görən 40 yaşında deyə düşünər və bir işarəsi də ALLAHIN ƏMRİ GƏLƏNƏ QƏDƏR YAŞLANMAYACAĞIDIR. (Kemalüddin, səh. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2-ci cild,  səh. 284)

Və onun (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) İŞARƏLƏRİNDƏN BİRİ DƏ, GÜNLƏRİN VƏ GECƏLƏRİN KEÇMƏSİ İLƏ YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, səh. 285) 

71- Görünüşü ilə İsrailoğullarina Bənzəyər

Abdullah ibn Harris belə deyir: "Hz. Mehdi (ə.s) qırx yaşında ikən qiyam edəcək və (görünüş baxımından) İSRAİLOĞULLARINA BƏNZƏYƏCƏK". (Kitab-ul Havi li'l Feteva, 2-ci cild, səh. 135)        

72- Bəni-İsrail Vücudludur

Hz. Mehdi (ə.s)-ın boyu-buxunu ELƏ BİL BƏNİ-İSRAİLLİLƏRDƏNDİR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh.36, 29)


73- Orta Boyludur

Mehdi ORTA BOYLU olacaq. (Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh.41)
 


74- Uzun Ömürlüdür

UZUN ÖMÜRLÜ və gənc üzlüdür.... (Kemalüddin, səh. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2-ci cild, səh. 284)

75- Hz. Nuh Kimi Uzun Yaşayacaq

İmam Zeynəl Abidin deyir ki: "İMAM MEHDİDƏ NUHUN MİZACI (ƏLAMƏTİ, oxşarlığı) VARDIR VƏ BU, HƏYATININ UZUN OLMASIDIR". (Kamaluddin, səh. 322)

76- Dərisi Parlaqdir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın... DƏRİSİ ÇOX PARLAQDIR. (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, səh. 243) (Farscadan tərcümə)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın üzü QIZIL-BÜRÜNC BİR METAL KİMİ PARLAYAR. ELƏ PARLAQ Kİ, az qala dərisinin əsl rəngi görünməyəcək. (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, səh. 263)

77- Dərisinin Rəngi, Qirmiziyla Qarişiq Ağdir

Rəngi ƏRƏB RƏNGİDİR. (Kitab-ül Burhan Fi Elamət-İl Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 24)

Ərəb irqinin dəri rəngi qırmızıyla qarışıq ağdır. Hz. Peyğəmbər (s.ə.v)-in dəri rəngi də qırmızıya çalan ağ rəng idi. Lakin bədəninin görünən qisimləri günəş, külək kimi amillərlə əsmərə çalırdı. Rəvayətlərdən hz. Mehdi (ə.s)-ın dəri rənginin də Peyğəmbər (s.ə.v)-lə eyni rəngdə olacağı aydın olur:

Əsmər deyilməklə məqsəd dümağ olmayıb az qırmızılığı isbat etməkdir. Çünki Rəsulu- Əkrəm həzrətlərinin rəngi, hamamdan hələ yeni çıxmış və ona qırmızılıq gəlmiş ağ insanın o andakı rəngi kimidir. Yəni Rəsulu-Əkrəm həzrətlərinin mübarək rəngi, QIRMIZI İLƏ QARIŞIQ NURANİ AĞ İDİ.   (İbni Kesir, Semail-ür -Resul, səh. 28)

Rəsulumuz (s.ə.v) ağ ilə çəhrayının qarışıq rəngində idi... (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2-ci cild, səh. 519/4)

78- Dərisinin Rəngi Bəzən Açiq, Bəzən Daha Tünddür

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın)... ÜZÜ BƏZƏN AÇIQ RƏNG VƏ QIZIL KİMİ PARLAQ, BƏZƏN DAHA TÜND RƏNG VƏ AY KİMİ PARLAQDIR. (Bihar-ül Ənvar, 13-cü cild)

Burnunun Gözəlliyi

79-Burnu Çox Müntəzəmdir

O, açıq alınlı, KİÇİK BURUNLUDUR... (Muhammed İbn Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, səh. 163)

İmam Ahmə Əbu Yala, Səmuyəh, Ziya-ül-Makdisi əl-Muhtarədə Əbu Səid (r.ə)-dən rəvayət etdiklərinə görə, həzrəti Peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Əhli -beytimdən saçı düz, alnı açıq, BURNU MÜNTƏZƏM BİR KƏSDİR (HZ. MEHDİ (ə.s)) ..." (Muhammed ibn Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, səh. 202)

80- İncə Burunludur

Onun alnı geniş, BURNU İSƏ İNCƏ OLACAQ. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-cild, səh. 365)
 


81- Burnu Kiçikdir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) BURNU KİÇİKDİR... (Bihar-ül Envar, 13-cü cild.)

82- Burnunun Orta Hissəsində, Müəyyən Naməlum Çox Kiçik Bir Çixinti Vardir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) burnu kiçikdir və tam KÖRPÜ HİSSƏSİNDƏ ÇOX KİÇİK BİR ÇIXINTISI (DİKLİK) VARDIR. (Bihar-ül Envar, 13-cü cild)

Alninin Xüsusiyyətləri

83- Alni Parlaqdir

Əbu Səid əl-Hudri, Allahın Elçisi (s.ə.v)-dən nəql edir, "Şübhəsiz Uca Allah mənim soyumdan və Əhli-Beytimdən... PARLAQ ALINLI BİRİNİ (hz. Mehdi (ə.s)ı) çıxardacaq..." (İkdüd Dürer fi Ekber-i Muntazar, səh. 101)

84- Alni Genişdir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın)... ALNI GENİŞDİR...(Bihar-ül Envar, 13-cü cild )

ONUN ALNI GENİŞ, burnu isə incə olacaq. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5-ci cild, səh. 365)
 


85- Açiq Alinlidir

Mehdi məndəndir... AÇIQ ALINLIDIR.  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il

O, AÇIQ ALINLIDIR.  (Mer'iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")


86- Alninda Bir İz (Yara İzi) Vardir

Humran ibn Ayan deyir ki: İmam Məhəmməd Baqirə belə ərz etdim: "... ALNINDA İZ, üzündə isə xal vardır. (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 252)


87- Alninda Yüngül Bir Batiq Vardir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) ... alnı genişdir və ALNINDA YÜNGÜL BATIQ VARDIR.... (Bihar-ül Envar, 13-cü cild)

Yanağindaki Xalin Xüsusiyyətləri

88- Yanağinda Xal Vardir

Üzündə BİR XAL olacaq. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41)
 


YANAĞINDA, İNCİNİ XATIRLADAN, BİR ULDUZ KİMİ ÜZÜNÜ İŞIQLANDIRAN BİR İŞARƏ VARDIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan

89- Bu Xal, Açiq Rəngli və Parlaqdir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın... YANAĞINDAKI XALI ...ULDUZ KİMİ PARLAQDIR. (Bihar-ül Envar,13-cü  cild, səhifə: 243 (Farsca tərcümə))

90- Xali Hz. Musa (ə.s)-ın Yanağindaki Xal Kimidir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın.. YANAĞINDAKI XALI  HZ. MUSA (ə.s)-DA OLDUĞU KİMİ xaricə çıxıq və ulduz kimi parlaqdır... (Bihar-ül Envar,13-cü  cild, səh. 243 (Farsca tərcümə))

91- Yanağindaki Xal Xaricə Çixintilidir

Hz. Mehdi (a.s)-ın.. YANAĞINDAKI XALI XARİCƏ ÇIXINTILIDIR.... (Bihar-ül Envar,13-cü  cild, səh. 243 (Farsca tərcümə))

Gözlərinin və Qaşlarinin Quruluşu

92- Qiyiq Gözlüdür

Humran ibn Ayan deyir ki: İmam Məhəmməd Baqirə belə ərz etdim: "... Mehdinin GÖZLƏRİ QIYIQDIR..." (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani Səh. 252)

93- Yaşil Gözlüdür

O (HZ. MEHDİ (ə.s)) YAŞIL GÖZLÜ (ƏKHALUL AYNEYNİ) … bir gəncdir... (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep  İmamlarının Menkıbeleri  Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cild: 628 77 93) səh. 588-589)

 “O (HZ. MEHDİ) YAŞIL GÖZLÜ (AYNUL HADRA), hilal qaşlı, dik burunlu, sıx saqqallı, sağ yanağına doğru saqqalsız  bir gəncdir”. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 cild: 628, 77, 93)

94- Qaşlari Qövsüdür

Qaşı QÖVSÜDÜR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, səh. 163)

“O (HZ. MEHDİ) yaşıl gözlü (aynul hadra), AYPARA QAŞLI, dik burunlu, sıx saqqallı, sağ yanağına doğru saqqalsız bir gəncdir“. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki  İmam, Kutuplar ve Mezhep  İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 cild: 628, 77, 93)

95- İki Qaşinin Arasinda Tək Xətt Kimi Kiçik Bir Çuxur Vardir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın  ... İKİ QAŞ ARASINDA KİÇİK BİR ÇUXUR VARDIR... (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, səh. 243 (Farsca tərcümə))

Saçinin və Saqqalinin Gözəl Xüsusiyyətləri

96- Saçi Gurdur

(HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) SAÇI SIXDIR... (Bihar-ül Envar, 13-cü cild)

97- Saçi Qaradir

“QARA SAÇLIDIR...”. (Mer'iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

98- Saçlari Gözəlliyi ilə Diqqət Çəkər

“O (HZ. MEHDİ (ə.s)) ... GÖZƏL SAÇLIDIR...” (Ahbar-ud Duvel, səh. 117-Hicri 1382 çapı)

... O (HZ. MEHDİ (ə.s))... GÖZƏL SAÇLI... bir gəncdir”. (Simt-ul Nucum-il Avali, 4-cü cild, səh. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, səh. 157)
 


99- Saçlari Qulağinin Üstündə Qivrilar

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: "…Saçları qulağının üzərində qıvrılar..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

100- Saqqali Sixdir

“Saqqalı SIXDIR”. (Kiyamet Alametleri, səh. 163)

“Saqqalı BOL VƏ SIX olacaq”. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh.23)

101- Saqqali Qaradir

“QARA SAQQALLIDIR. (Mer'iy ibn. Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf elMakdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

102- Saqqali Cəzm Edilmiş, Yəni Düzəldilmişdir

... (Hz. Mehdi (ə.s)) ...MƏCZUM (CƏZM EDİLMİŞ, YƏNİ YANLARINA NƏZƏRƏN DAHA UZUN, AMMA DÜZƏLDİLMİŞ SAQQAL ŞƏKLİNƏ SAHİBDİR),... Bir adam ki, ona Şuayb ibn Saleh deyilər. ... (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Bu hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-a Şuayb ibn Saleh deyə xitab edir. Hədisi izah edən böyük İslam alimi Həytəmi həzrətləri, hz. Mehdi (ə.s) üçün istifadə edilən Şuayb sözünün şöbəcik mənasında istifadə edildiyini ifadə etmiş, bu ifadə ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın çoxlu sayda inkarçılara qarşı fikri mübarizə aparan dost qrupunun sayının son dərəcə az olduğunun ifadə edildiyini söyləmişdir. Yenə İbn Saleh ifadəsi ilə də, hz. Mehdi (ə.s)-ın atasının da saleh bir insan olduğuna diqqət çəkildiyini açıqlamışdır.

103- Saqqali Yanlarda Daha Azdir

... (Hz. Mehdi (ə.s))..., KƏVSƏCDİR (SAQQALI YANLARDA AZDIR)... (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi, səh.41)

“O ... (hz. Mehdi (ə.s))... SAĞ YANAĞINA YAXIN SAQQALSIZ BİR GƏNCDİR”. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cild: 628, 77, 93) səh. 588-589)

Bir çox hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqallı olacağını xəbər verən Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisində də bu saqqalın şəkli ilə bağlı xırdalıqları bildirmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqalının incə quruluşlu olduğunu, şəkil olaraq da yanlardan az, yəni incə olaraq enən, aşağı qismi isə uzun olacaq bir şəklə sahib olduğunu ifadə etmişdir.

104- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Saqqali İncə Tüklü, Yanlarda Az, Aşaği Tərəfi İsə Uzun Olacaq

... (Hz. Mehdi (ə.s)) orta boylu, əsmər, MƏCZUM (CƏZM EDİLMİŞ, YƏNİ YANLARINA NƏZƏRƏN DAHA UZUN, AMMA DÜZƏLDİLMİŞ SAQQAL ŞƏKLİNƏ SAHİB), KƏVSƏCDİR (SAQQALI YANLARDA AZ)... Bir şəxsdir ki, ona Şuayb ibn saleh deyilər... (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Hədisdəki "məczum" yəni "cəzm edilmiş, yanlarına nəzərən daha uzun, amma düzəldilmiş saqqal" ifadəsi ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqalının şəkli, həmçinin kəvsəc ifadəsi ilə də saqqalının həm yanlardan seyrək olduğu, həm də incə tüklü bir quruluşa sahib olduğu aydın olur. Eyni zamanda hədisdəki kəvsəc ifadəsi ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqalının gur saqqal deyil, eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də olduğu kimi seyrək saqqal şəklində olduğu da aydın olur.

Bütün Bədəni Genişdir

105- Geniş Vücudludur

“İRİ GÖVDƏLİDİR...” (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
 


O (hz. Mehdi (ə.s)), alnı açıqdır... QARNI BÖYÜKDÜR, iki uyluq (buddan dizə qədər olan nahiyə) arası açıqdır... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 13)
 


“İKİ BUD ARASI AÇIQDIR...” (Mer'iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf elMakdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")


106- Çiyinləri Genişdir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) KÖRPÜ SÜMÜYÜ MÜLAYİMDİR, İRİDİR... İKİ ÇİYNİNİN ARASI GENİŞDİR. (. (Bihar, Cilt 13, Sayfa 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cild: 1 səhifə: 203-214 ve cild:3 səhifə 76-80)

107- Çiyinləri Heybətlidir

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: "İncə və gözəl bir burnu vardır. Alnı geniş və parlaqdır, çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

108- Budlari Genişdir

Axırzamanda soyumdan bir adam (hz. Mehdi (ə.s)) çıxacaq, ... Açıq və geniş qarınlı olacaq, BUD SÜMÜKLƏRİ GENİŞDİR... Diqqətə çarpan olacaq... (İmam Mehdi’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el-Kureyşi)

109- Qarini Genişdir

O (hz. Mehdi (ə.s)) ... QARNI BÖYÜKDÜR, iki bud arası açıqdır... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 13)

110- Başi Böyükdür

O (hz. Mehdi (ə.s)) GENİŞ ÜZLÜ bir gəncdir”. (Simt-ul Nucum-il Avali, 4-cü cild, səh. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, səh. 157)


Hz. Mehdi məndəndir (nəsilimdəndir). ALNI GENİŞ VƏ AÇIQDIR.(İmam Şarani “Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri”, Bedir Yayınevi, səh. 432-448)

Hədislərdən də aydın olduğu kimi, hz. Mehdi (ə.s)-ın alnı və üzü genişdir, buna görə də başı böyükdür.

Bədənindəki Xal və İzlər

111- Bədənində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-Kilərlə Eyni Rəngdə Olan İki Xal Vardir

Əbu Cəfər, İmam Məhəmməd Bəkir həzrətləri cədləri yolu ilə, Əhli-Beytin lideri, həzrətləri, möminlərin əmirinin minbərdən söylədiklərini nəql etmişdir: "Axırzamanda soyumdan bir adam (hz. Mehdi (ə.s)) çıxacaq,... PEYĞƏMBƏRİN RƏNGİNDƏ İKİ ƏT XALI OLACAQ. O (hz. Mehdi (ə.s)) yüksələcək". (İmam Mehdi’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el- Kureyşi)

112- Sağ Ayağinda Qara Bir İz Vardir

(Mehdi (ə.s)-ın) SAĞ AYAĞINDA QARA BİR İZ VARDIR. . (Şeyh Muhammed ibnİbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 251)


113- Sağ Ayağindaki İz Bədən Rəngindən Fərqlidir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın)...sağ ayağında BƏDƏN RƏNGİNDƏN FƏRQLƏNƏN BİR İZ var. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi cild:4 səh.154 ve Kemal-ud Din cild:2 səh.376 ve Bihar, Cild:52, səh. 322)

114- Sağ Budunda Bir Xal Vardir

Həzrəti Əli İmam Mehdi (ə.s)-dan bu sözlərlə bəhs edərdi: "... SAĞ BUDUNDA BİR XAL VARDIR." (Yenabi-ül Mevedde, səh. 423)

115- Kürəyində Bir Xal Vardir

Əbu Basar deyir ki: İmam Məhəmməd Baqir və ya Cəfəri Sadiq belə buyurdu: "... İKİ KÜRƏK SÜMÜYÜNÜN ARASINDA BİR XAL VARDIR...." (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253)

116- Sol Kürək Sümüyünün Alt Tərəfində Yarpaq Şəklində Bir Xal Vardir

Əbu Basar deyir ki: İmam Məhəmməd Baqir və ya Cəfəri Sadiq belə buyurdu: "... SOL KÜRƏK SÜMÜYÜNÜN SOL ALT TƏRƏFİNDƏ BİR YARPAQ VARDIR, eynilə mərsin yarpağı kimi". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 253)

117- Çiynində Peyğəmbərlik Möhürü Vardir

Mehdi (ə.s)-ın çiynində PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZ (s.ə.v)-DƏKİ PEYĞƏMBƏRLİK MÖHÜRÜ olacaq. (El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh.41)

Çiynində PEYĞƏMBƏR (s.ə.v)-iN NİŞANI vardır. (Kıyamet Alametleri, səh.163)
 


118- Alninda İz Vardir

Humran ibn Ayan İmam Məhəmməd Baqirə belə deyir: "... ALNINDA İZ VARDIR üzündə isə xal..." (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 252-253)


Bədən Gücü

119- Heybətli Bir Şəxsdir

(Hz. Mehdi (ə.s)) HEYBƏTLİ BİR ŞƏXSDİR. (İkdud dürer)

Hz. Mehdi (ə.s) sanki BƏNİ-İSRAİLDƏN BİR ŞƏXSDİR. (Rəftarı onlara bənzəyər, yəni HEYBƏTLİ VƏ GÜCLÜDÜR)(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 23-30)

120- Bədəni Çox Güclüdür

...Vəd edilmiş Qaim (hz. Mehdi (ə.s)) O QƏDƏR GÜCLÜDÜR Kİ, YER ÜZÜNÜN ƏN BÖYÜK AĞACINA DA ƏL UZATSA ONU KÖKÜNDƏN SÖKÜB ÇIXARAR.. (Bihar-ul Envar, 52-ci cild, səh. 32; İsbat-ul Hudat, 6-cı cild, səh. 19)

121- Səsi Çox Güclüdür

...Vəd edilmiş Qaim (hz. Mehdi (ə.s) O qədər güclüdür ki; ... DAĞLAR ARASINDA FƏRYAD EDƏCƏK OLSA SƏRT QAYALAR UN KİMİ OLAR. ... (Bihar-ul Envar,52-ci cild, səh. 32; İsbat-ul Hudat,6-cı cild, səh. 19)

122- Səsi Nəfəs Kəsicidir

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: "Görkəmli bir lider görünüşü vardır, baxışları fərqlidir, SƏSİ GÜCLÜ VƏ NƏFƏS KƏSİCİDİR". (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

123- Sümük Quruluşu Gəncdir

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) KÖRPÜ UCU SÜMÜYÜ MÜLAYİMDİR ... (Bihar, 13-cü cild, səhifə 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i Melahim-i Fiten Cild :1 Səhifə:203-214 ve Cild:3. Səhifə 76-80)

124- Budlarinin Arasi Açiqdir

(Hz. Mehdi),... qarnı böyükdür, İKİ BUD ARASI AÇIQDIR... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 13)

İKİ BUD ARASI AÇIQDIR... (Mer'iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf elMakdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
 


125- Diz Qapaqlari Önə Çixiqdir

(HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) İKİ DİZ QAPAĞI DA ÖNƏ ÇIXIQDIR. (Mucem-ul Ehadis-iİmam Mehdi Cild:4.səhifə 154 ve Kemal-ud Din Cild:2. Səhifə 376 ve Bihar Cild:52 Səhifə 322)

126- Ayaq Quruluşu Bütün Bədəni Kimi Geniş Quruluşlu Olacaq

(HƏZRƏTİN) (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) AYAQLARI GENİŞDİR, İRİ VƏ SAĞ AYAĞINDA BƏDƏN RƏNGİNDƏN FƏRQLƏNƏN BİR İZ VAR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi cild:4. Səhifə 154 ve Kemal-ud Din cild:2 səhifə: 376 ve Bihar cild:52. Səhifə 322)

Digər Bəzi Bədən Xüsusiyyətləri

127- Baxişlari Təsirlidir

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: "Görkəmli bir lider görünüşü vardır, BAXIŞLARI FƏRQLİDİR, səsi güclü və nəfəs kəsicidir". (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve

Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

128- Heyranliq Yaradan Bir Cazibədarliğa Malikdir

Əbdülvahid ibn Abdullah, Əhməd ibn Məhəmməd ibn Rabah əz-Zühri, Əhməd ibn Əli əl-Himəyri, Həsən ibn Əyyub, Əbdülkərim ibn Əmr əl-Əmr əl-Hasamı, İshaq ibn Cərir və Hucr ibn Zaidə vasitəsilə Humran ibn Ayandan rəvayət edir:

Əbu Cəfər [Məhəmməd Baqirə]-dən soruşdum: "Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] sənsənmi? "Mən Rəsulullah [s.ə.v]-in övladı və qanından bir kəsəm. Allah istədiyini edəndir" ―deyə buyurdu. Məsuliyyəti təkrarlayınca belə dedi: "Hara çatmaq istədiyini bilirəm. Sənin sahibin, geniş qarınlıdır VƏ HEYRANLIQ OYANDIRAN BİR CAZİBƏDARLIĞA MALİKDİR". (Muhammed ibn İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), səh. 216. [İSAM demirbaş no: 016351])

129- Yanaqlari Daha Az Dolğundur

Rəsullulah (s.ə.v) buyurdu: "…YANAQLARI DAHA AZ DOLĞUN GÖRÜNƏR və (yuxusuz qaldığına görə) bəzən solğundur..." (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

130- Dodaqlari Mükəmməl Gözəllikdədir

Qaşları qövslü və güclüdür. Saçları qulağının üzərində qıvrılar. DODAQLARI MÜKƏMMƏL VƏ GÖZƏLDİR, görünüşü yaxşı və yaraşıqlıdır… (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

131- Dişləri Gözəl və Parlaqdir

DİŞLƏRİ PARLAQ olacaq. (Nuaym ibn Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 41)

... (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) ÖN DİŞLƏRİ PARLAQDIR... (Yenabi-ül Mevedde, səh. 423)

132- Yerişi

... Bir xüsusiyyəti də GEDƏRKƏN BUDLARININ AÇIQ VƏ BİR-BİRİNDƏN ARALI OLMASIDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 32)

133- Danişarkən Bəzən Dilində Ağirliq Meydana Gələr

DİLİNDƏ AĞIRLIQ VARDIR.... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh.1699, səh.174)

...YAVAŞ VƏ AĞIR DANIŞDIĞI ZAMAN sağ əlini sol dizinə vurar... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh.1699, səh.174)

134- Danişiğinda Nəyisə Vurğulamaq Üçün Sağ Əlindən İstifadə Edər

...Yavaş və ağır danışdığı zaman SAĞ ƏLİNİ SOL DİZİNƏ VURAR... İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, səh.174)
 


135- Uzun Ömürlüdür

Əbu Səiddən Həsən ibn Əli belə buyurdu: "... ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) QEYBƏTİNDƏ ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZADACAQ ... və bu, Allahın hər şeyə Qadir olduğunun bilinməsi üçündür". (Kemal-ud Din, 1-ci cild, səh. 315)

 

12 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top