Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
13 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Çixdiği Dövrün Ümumi Xüsusiyyətləri

136- Həqiqi Möminlər Sayca Çox Azdir

Elə bir zaman gələr ki, insanlar MƏSCİDLƏRİNDƏ TOPLANIB NAMAZ QILARLAR. LAKİN ARALARINDA MÖMİN OLMAZ. (Hakim; Son Zamanlarla  İlgili Hadisler, səh. 19)       

137- O Zamanda Fitnələr Çoxalar

Qiyamət yaxınlaşdığı zaman və MÖMİNLƏRİN ÜRƏYİ ÖLÜM, ACLIQ, FİTNƏLƏR, SÜNNƏLƏRİN İTMƏSİ, BİDƏTLƏRİN ORTAYA ÇIXMASI, ƏMRİ BİL MƏRUF VƏ NƏHYİ ANİL MÜNKƏR (YAXŞILIĞI ƏMR EDİB PİSLİKDƏN ÇƏKİNDİRMƏ) İMKANLARININ İTMƏSİ KİMİ SƏBƏBLƏRLƏ ZƏİFLƏDİYİ ZAMAN mənim övladlarımdan hz. Mehdi (ə.s) ilə Cənabı Haqq sünnələri canlandırar..." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh.66)
 


MƏĞRİBDƏ (QƏRBDƏ) QARIŞIQLIQLAR, FİTNƏLƏR VƏ QORXU OLACAQ... FİTNƏLƏR ÇOXALACAQ. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Səh.440)

138- İstisnasiz Hər Yerə Çatan Fitnələr Görülər

HEÇ BİR TƏRƏFİN ONDAN GİZLİ QALMAYACAĞI BİR FİTNƏ ZÜHUR EDƏCƏK... və bu vəziyyət bir münadinin səmadan səslənərək: "Ey insanlar, əmriniz artıq Mehdidir" deməsinə qədər davam edəcək.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)

139- Fitnələr Sürətlə Yayilar

Heç bir tərəfin ondan gizli qalmayacağı bir fitnə zühur edəcək, bu FİTNƏ QALDIĞI YERDƏN DƏRHAL BAŞQA BİR TƏRƏFƏ YAYILACAQ... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 21-22)

140- Fitnələr Heç Durulmaz

Bu şübhəsiz ki, (BİR-BİRİNİ İZLƏYƏN) BƏZİ FİTNƏLƏR OLACAQ. SONRA TƏKRAR FİTNƏLƏR OLACAQ. SONRA YENƏ FİTNƏLƏR OLACAQ. . (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 375, no. 684)
 


141- İnsanlari İmandan Uzaqlaşdiran Fitnələr Olar

Qiyamətə yaxın qaranlıq gecələrin parçaları kimi qarışıqlıqlar olacaq. BU QARIŞIQLIQLAR İÇİNDƏ ADAM MÖMİN OLARAQ SƏHƏRİ AÇIB KAFİR OLARAQ GECƏLƏYƏCƏK, MÖMİN OLARAQ GECƏLƏYİB KAFİR OLARAQ SƏHƏRİ AÇACAQ. (Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, səh. 155)

Qiyamət əvvəli QARANLIQ GECƏLƏR KİMİ FİTNƏLƏR VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)

142- İnsanlarin Fitnələrdən Bezdiyi Bir Dövrdə Çixar

Sələmə ibn Züfər belə deyir: "...MEHDİ İNSANLARIN PİSLİK CANİLIK VƏ ZÜLMDƏN BEZDİYİ və heç bir qərib onun qədər əziz və sevimli olmadığı bir zamanda qiyam edəcək". (El-Havi, 2-ci cild, səh.159)

143- Sistemlər Dəyişər, Zalim Rejimlər Yixilar

Zamanın ARXASININ KƏSİLDİYİ (SİSTEMLƏRİN DƏYİŞDİYİ) BİR DÖVRDƏ  hz.Mehdi (ə.s) deyilən bir şəxs gələcək... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 14)

144- Hər Kəsin Xilaskar İstədiyi Bir Zamanda Çixar

Cəfər Sadiq belə buyurur: "XALQ HƏR YERDƏ (XİLASKAR) AXTARAR. ONDAN BAŞQASINI  TAPA BİLMƏYİNCƏ YENƏ ONA (HZ. MEHDİ (ə.s)-a) DOĞRU QAÇARLAR" (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 326)

145- O Dövrdə Müsəlmanlarin Mənəvi Lideri Yoxdur

Əbu Səid, Peyğəmbər (s.ə.v)-in belə buyurduğunu rəvayət edir: "Axırzamanda sultanlar tərəfindən ümmətimə şiddətli bir bəla gələcəkdir. Elə bir bəla ki, ondan daha şiddətlisi eşidilməmişdir. Belə ki, geniş yer üzü onlara dar gələcək və zülmlə dolacaq. MÖMİNLƏR BU ZÜLMDƏN XİLAS OLMAQ ÜÇÜN BİR SIĞINACAQ VƏ BİR XİLASKAR TAPA BİLMƏYƏCƏKLƏR..."  (El-Beyan, səh. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, səh. 161, Yenabi-ul Mevedde, 2-ci cild, səh. 177)

ONUN ÇIXACAĞI İL, İNSANLAR HƏCCƏ  BAŞLARINDA BİR ƏMİR (müsəlmanların mənəvi lideri) OLMADAN GEDƏCƏKLƏR... (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, səh. 168-169)

146- O Dövrdə Haramlar Halal Sayilar

... BUNDAN SONRA BÜTÜN HARAMLARIN HALAL SAYILACAĞI BİR FİTNƏ GƏLƏR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 26)

147- Döyüşlər və Anarxiya Çox Olar

DÜNYA HƏRC-MƏRCLİK İÇİNDƏ QALDIĞINDA, fitnələr zühur etdiyində, YOLLAR KƏSİLDİYİNDƏ, bəziləri bəzilərinə HÜCUM ETDİYİNDƏ... (Kıyamet Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 454)
 


"Hərc-mərclik" sözünün lüğətlərdəki qarşılığı "darmadağın, qarmaqarışıq" kimi izah olunur.

148- İmana və Əxlaqa Deyil, Pula Hörmət Edilər

... PULLARINA GÖRƏ ZƏNGİNLƏRİN HÖRMƏT GÖRMƏSİ... ... (Kıyamet Alametleri, səh. 146)
 


149- Səmimi İman Edənlərin Sayi Azalar

İnsanlar üçün elə bir zaman gələcəkdir ki, İslamın tək adı, Quranın isə rəsmi qalacaq. MƏSCİDLƏR XARİCİ GÖRÜNÜŞLƏRİ İLƏ XOŞ, LAKİN İÇLƏRİ  HİDAYƏTDƏN sMƏHRUM OLACAQ... (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer sÖngüt, səh. 54)       

İNSANLAR MƏSCİDLƏRLƏ BİR-BİRİNƏ QARŞI ÖYÜNMƏDİKCƏ qiyamət qopmaz. (Nesai)

150- Allahin Açiq Şəkildə İnkar Edilməsi (Allahı Tənzih Edərik)

 AÇIQ-AŞKAR ALLAH TƏALA İNKAR EDİLƏNƏ QƏDƏR hz. Mehdi (ə.s) gəlməz. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)

151- İnsanlar Allaha İman Etdiyi Üçün Təzyiq Görər

Hz. Əlidən nəql edildiyinə görə bir adam ondan hz. Mehdi (ə.s)-ı soruşdu. Hz. Əli isə "O (hz. Mehdi (ə.s)) Axırzamanda çıxacaq. İNSANIN "ALLAH" DEDİYİ ÜÇÜN ÖLÜMƏ MƏHKUM EDİLƏCƏYİ BİR ZAMANDA GƏLƏCƏKDİR" deyə cavab vermişdir. (Sıddık Rasan Han, el-İzan, səh.128)

152- Quran Əxlaqini Yaşayanlar Çox Az Olar

Rəsulullah (s.ə.v) hədisi-şəriflərində buyurur ki: "ÜMMƏTİMƏ ELƏ BİR ZAMAN GƏLƏCƏKDİR Kİ, İSLAMIN TƏK ADI, İMANIN RƏSMİ, QURANDAN İSƏ HƏRF VƏ XURAFAT QALACAQ..."(Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, səh. 50)

153- Dünya Daxilində Zalim İdarəçilər Hakim Olar

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Ümmətimə elə bir zaman gələcək ki, İDARƏÇİLƏRİ ZALIM, alimləri tamahkar və təqvasız (imansız) olacaq..."  (Bihar’ulEnvar, 23-cü cild, səh. 22)

154- Bir Çox Ölkədə Zalim Liderləri Digər Zalim Liderlər İzləyər

Şeyx Tusinin El-Emali kitabında: "ƏVVƏLKİNDƏN DAHA PİS OLMAYAN YENİ BİR İL GƏLMƏZ VƏ HƏR GƏLƏN İDARƏÇİ DƏ, ƏVVƏLKİNDƏN PİS OLAR... Bu vəziyyət insanlar fəsad və ədalətsizlik içində təbiətinə qədər və fəsad, haqsızlıq xaricində bir şey bilməyənə qədər davam edəcək". (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır elMeclisi, İran-Kum, 2003, səh. 120)

155- Ticarət Həyati Etibarsiz Olar

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Ümmətimə elə bir zaman gələcək ki ... TACİRLƏRİ SƏLƏMÇİ, AYIBLARI GİZLƏMƏLƏRİ DƏ YALNIZ ALVERDƏ OLACAQ..." (Bihar’ul-Envar, 23-cü il, səh. 22)

156- Haramlar Açiq Şəkildə İşlənən Hala Gələr

KÜFR HƏR YANI ZƏBT EDİB HÖKMÜ CƏMİYYƏT İÇİNDƏ AŞKAR İŞLƏNMƏDİKCƏ hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz. Bu vaxtda baş verən isə... küfrün zəbtidir. Onun qüvvətidir (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)
 


157- Oxuyub Yazanlar Çoxalar

QİYAMƏTİN YAXINLAŞMASINA DOĞRU… OXUCU-YAZAR ÇOXALAR. (Müslim, Ahmed bin Hanbel; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh. 98; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

158- Böyük Hadisələr və Heyrətləndirici Hallar Meydana Gələr

Onun zamanında, ÇOXLU  HEYRƏTLƏNDİRİCİ HALLAR ZÜHUR EDƏCƏK (meydana gələcəkdir). (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

159- Allahin Varliğini İnkar Edən Materialist və Darvinist Fəlsəfə Yayilar

BİSMİLLAH HƏRFLƏRİN DƏYƏRİ İTİRDİRİLDİYİ ZAMAN Mehdi (ə.s) zühur edər. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, səh. 29)

160- Bəzi İnsanlarin Üzlərində Pozulma və Çirkinləşmə Olar

Hz. Aişə (r.ə)-dən: "BU ÜMMƏTİN SONUNDA, hasf (yerə batma), MESH (SURƏT DƏYİŞMƏSİ)... olacaq..."(Muhammed İbn Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 111)

Axırzamanda yerə batmaq, daş yağma zühur edəcək və İNSAN CİLDİNDƏN ÇIXMA OLACAQDIR. (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, 2-ci cild, səh. 302/8)

161- Təkamül ilə Meymunla Ortaq Atadan Gəldiklərinə İnanan Bəzi İnsanlar, Meymun və Donuz Xarakterində Olacaqlar

Məhəmməd (s.ə.v)-in nəfsi yəd-i qüdrətində olana and içirəm ki, ÜMMƏTİMDƏN BİR CAMAAT...SƏHƏR QALXDIQLARINDA DONUZ VƏ MEYMUN SURƏTİNDƏ QALXACAQLAR... (Hz. Ubade RA) (Kıyamet Alametleri, Râmûz el-Ehàdîs'ten Dersler, 459/2)
 


Nəfsim yeddi qüdrətində olana and içirəm ki, ÜMMƏTİMDƏN  BİR QİSİM İNSANLAR... BİR MEYMUN VƏ HINZIR (DONUZ) HALINA DÖNƏCƏKLƏR. Râmûzu'l-Ehadîs, Hadîs no: 5711)

162- Həcc Fərzi Allahin Raziliğini Qazanmaq Üçün Deyil, Başqa Məqsədlər Üçün Edilən Hala Gələr

İnsanlara elə zaman gələr ki, ZƏNGİNLƏR TƏNƏZZÜH (SƏYAHƏT) ÜÇÜN, ORTA SƏVİYYƏLİLƏR TİCARƏT ÜÇÜN, ONLARIN QURRALARI (ALİMLƏRİ) RİYAKARLIQ VƏ NÜMAYİŞ ÜÇÜN, KASIBLAR İSƏ DİLƏNMƏK ÜÇÜN HƏCC EDƏRLƏR. (Ramuz-El Ehedis, 503/8)

163- Qiyamlar Çox Olar

... (O sırada) fitnələr, qarışıqlıqlar, QİYAMLAR ÇOX OLAR, İNSANLAR BİR-BİRLƏRİNİ ÖLDÜRƏRLƏR... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 482, no. 901; Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)


164- Dünyani Qarişiqliq və Qayğilar Bürüyər

DÜNYA HƏRC-MƏRCLİK İÇİNDƏ QALDIĞINDA, FİTNƏLƏR ZÜHUR ETDİYİNDƏ, YOLLAR KƏSİLDİYİNDƏ, BƏZİLƏRİ BƏZİSİNƏ HÜCUM ETDİYİNDƏ, BÖYÜYÜN KİÇİYƏ MƏRHƏMƏT ETMƏDİYİ, BÖYÜYƏ HÖRMƏT OLUNMADIĞI DÖVRDƏ Allah onlardan ədəvətin (düşmənliyin) kökünü kəsərək dəlalət (iman və İslamiyyətdən ayrılmaq, azğınlıq) qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə mənim diriltdiyim kimi, Axırzamanda dini yüksəkliyə qaldıracaq, əvvəldən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduran birini (Mehdi) göndərəcək. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh.12)

165- Məşhur Qirğinlar Olar

Hz. Mehdi (ə.s)-dan əvvəl, MƏŞHUR QIRĞINLARIN BAŞ VERƏCƏYİ BÖYÜK BİR FİTNƏ GÖRÜLƏCƏK. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 37)

166- Kasibliq Artar

“KASIBLAR ÇOXALACAQ”.  (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh.455)

167- Acliq Artar

ACLIQ VƏ HƏYAT BAHALIĞI OLDUQCA ÇOX  YAYILACAQ. (ÖlümKıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 440)

168- İqtisadi Vəziyyət Pisləşər

(Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl) BAZARIN DURĞUN OLMASI, QAZANCLARIN AZALMASI OLACAQ. (Kıyamet Alametleri, səh. 148)

Hər kəsin AZ QAZANCDAN ŞİKAYƏTLƏNMƏSİ, pulları üçün zənginlərin hörmət görməsi olacaq. (Kıyamet Alametleri, səh. 146)

169- Malin Dəyəri Qalmayacaq

İnsanlar 1995-ci ilə qədər malik olacaq, yəni işləri yaxşı gedəcək, 1997 və ya 1999-cu ildə MÜLKLƏRİ YOX OLACAQ...  ... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 54)
 


170- Allahdan Başqa, Saxta İlahlar Yaradilar

(Allahı tənzih edirik)

LAT-UZZAYA, YENİDƏN ALLAHDAN BAŞQA İLAH ƏLDƏ EDİLƏRƏK TAPINILMADIQCA qiyamət qopmaz. (Kıyamet Alametleri, səh.281)

171- İnsanlarin Bir-Birlərinə Güvənmədikləri, Sanki Bir-Birindən Çəkindikləri Bir Mühit Meydana Gələr.

"Ey Allahın Elçisi, Ahlas fitnəsi nədir?". “ÇƏKİNMƏK”-YƏNİ İNSANLAR ARASINDA HƏDDİNDƏN ARTIQ DÜŞMƏNLİKLƏRİN YARANMASINA GÖRƏ BİR-BİRLƏRİNƏ GÜVƏNƏ BİLMƏDİKLƏRİ ÜÇÜN BİR-BİRLƏRİNDƏN ÇƏKİNMƏLƏRİ- və insanların mallarının talan edilməsidir" buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 386, no.714)

172- Cəmiyyətdə Böyük Qarişiqliq və Fitnələr Baş Verər

...SONRA FİTNƏ DOĞULACAQ VƏ BƏLALAR ENƏCƏK, MİLLƏTÇİLİK TƏƏSSÜBÜ DİRİLƏCƏK (etnik, milliyətçilik fanatikliyi), XALQ DİNİNDƏ YOLUNU İTİRƏCƏK. (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 163)

Müsəlmanlarin Vəziyyəti

173- Müsəlmanlar Təzyiq Görər

Axırzamanda ümmətimin başına sultanlarından şiddətli bəlalar gələr, belə ki, YERLƏRİ MÜSƏLMANLARA DAR GƏLƏR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 12)        

174- Müsəlmanlar Arasinda Döyüşlər Olar

“Bəli nəfsim əlində olan Allaha and içirəm ki, SİZ O FİTNƏ ZAMANINDA YÜKSƏLİB BİR-BİRİNİZİN BOYUNLARINI BURAN İLANLAR HALINA GƏLƏCƏKSİNİZ” buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 368, no. 672)
 


İKİ BÖYÜK İSLAM ORDUSU BİR-BİRLƏRİ İLƏ MÜHARİBƏ ETMƏDİKCƏ qiyamət qopmayacaq. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 454, no.831)
 


175- Bəzi Müsəlmanlar Bir-Birlərini İttiham Edər (İnkarçi Elan Edər), Lənətləyərlər

Amirə binti Nufəyl İmam Hüseynin belə buyurduğunu deyir: "SİZLƏR BİR-BİRİNİZDƏN UZAQ OLDUĞUNUZU SÖYLƏMƏDİKCƏ, BİR-BİRİNİZİN ÜZÜNƏ TÜPÜRMƏDİKCƏ, BİR-BİRİNİZƏ KAFİR DEMƏDİKCƏ VƏ BİR-BİRİNİZƏ LƏNƏT OXUMADIQCA gözlədiyiniz (hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru) baş verməyəcək. Qeyd etdim ki: “Elə isə o zamanda heç bir xeyr yoxdur”. Buyurdu ki: "Xeyirin hamısı o zamandadır. Qaimimiz (HZ. MEHDİ (ə.s)) QİYAM EDƏCƏK (ZÜHUR EDƏCƏK) VƏ BUNLARIN HAMISINI ORTADAN QALDIRACAQ"  (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 240)

176- İslam Dünyasinin Bir Qismi Quran Əxlaqindan Uzaqlaşar

Allaha and içirəm ki, məndən sonra ümmətimin içində böhran dövrü olacaq. O dövrdə HƏR KƏS HALALI AXTARMADAN  MAL TƏLƏBİNDƏ OLACAQ, QANLAR AXIDILACAQ VƏ ŞEİR QURANA ƏVƏZ TUTULACAQ (Deylemi; Geleceğin Tarihi I, səh.50)


177- Bəzi İnsanlar İmanlarini Mühafizə Edə Bilməyəcəklər

Hz. Ənəs (r.ə) Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurduğunu izah edir: "Qiyamət qopmamışdan əvvəl gecə qaranlığının parçaları kimi fitnələr olacaq. (O VAXT) ADAM MÖMİN OLARAQ SƏHƏRƏ ÇIXAR, KAFİR OLARAQ AXŞAMA QOVUŞAR. MÖMİN OLARAQ AXŞAMA ÇATAR, KAFİR OLARAQ SƏHƏRƏ QOVUŞAR. BİR ÇOXLARI AZACIQ DÜNYA MÜQABİLİNDƏ DİNLƏRİNİ SATARLAR". (Tirmizi, Fiten 30, (2196))

178- Elə Çətin Bir Mühit Olar Ki, Bir Səmimi Mömin Əlli Adamin Savabini Qazanar

Əbu Üməyyə eş-Şabani belə izah edir: "...Nə vaxt bir əməl edilən xəsislik, izlənilən bir həva-istək, (dinə, axirətə) seçilən dünyalıq görər, rəy sahiblərinin (sələfi dinləmədən) öz rəylərini bəyəndiklərini müşahidə etsən, o zaman özünə bax. İnsanlarla məşğul olmaqdan əl çək. Çünki (bu mərhələyə gəlincə) arxanızda səbirli günlər var deməkdir. O GÜNLƏR ƏLDƏ KÖZ TUTMAQ KİMİ ÇƏTİNDİR. O GÜNLƏRDƏ, SİZİN QƏDƏR ƏMƏL EDƏ BİLƏN BİR KİMSƏYƏ ƏLLİ ADAMIN XİDMƏTİ VERİLƏCƏK". (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (401)

179- Bir Çox İnsan Allahin və Axirətin Varliğindan Qafildir

DÜNYA XALQI, YATDIQLARI  HALDA İCRA EDİLƏN KARVAN ƏHLİNƏ BƏNZƏR. (Nech-ül Belağa, Hikmetli Sözler, səh. 64)

180- Quran Ayələri Lazimi Qədər Düşünülməz

Peyğəmbər (s.ə.v) belə dedi:"Elm insanlardan alınacaq".

Ziyad belə dedi:"EY ALLAHIN ELÇİSİ, BİZ QURANI OXUDUQ VƏ OXUYURUQ, XANIMLARIMIZA VƏ UŞAQLARIMIZA DA OXUDURUQ. BU ELM BİZDƏN NECƏ ALINACAQ?" PEYĞƏMBƏR BELƏ BUYURDU: "YƏHUDİLƏRİN TÖVRATI VƏ XRİSTİANLARIN İNCİLİ HAQQINDA MƏLUMATIN YOXDURMU? ONLAR O QƏDƏR TÖVRAT VƏ İNCİL OXUDULAR, BƏS, ONLARDA BUNDAN BİR ŞEY QALDIMI?" (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 483)
 


181- Bəzi Müsəlmanlar, Müsəlman Olmayanlara Diqqət Edər

(Axırzamanda) SİZDƏN ƏVVƏLKİ MİLLƏTLƏRİ QARIŞ-QARIŞ, ARŞIN-ARŞIN İZLƏYƏCƏKSİNİZ, HƏTTA ONLAR KƏRTƏNKƏLƏ DƏLİYİNƏ GİRSƏLƏR, SİZ DƏ ARXALARINCA GİRƏCƏKSİNİZ.  (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 470)

182- İslam Əxlaqindan Uzaq Bir Həyatin Təbliğatini Edən, İnsanlari Əxlaqdan Kənar Bir Həyata Təşviq Edən Kəslər Ortaya Çixar

"O DÖVRDƏ XALQI CƏHƏNNƏM QAPILARINA ÇAĞIRAN BƏZİ DƏVƏTÇİLƏR OLACAQ. HƏR KİM O TƏBLİĞATÇILARIN DƏVƏTİNƏ RAZILIQ VERSƏ, ONU CƏHƏNNƏMƏ ATACAQLAR". "Ya Rəsulullah, o dəvətçilər zümrəsinin xüsusiyyətlərini bizə bəyan edin". "Yaxşı, onlar bizim millətimizdən olub bizim dilimizdə danışan bir zümrədir" ―buyurdu. Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh. 382, no. 698)
 


183- Bəzi Din Adamlarinin Belə Əxlaqi Pozular

AXIRZAMANDA QURD OXUCULAR OLACAQ. KİM O ZAMANA YETİŞSƏ, ŞƏRLƏRİNDƏN ALLAHA SIĞINSIN. Onlar çox çirkli insanlardır. Riyakarlıq (ikiüzlülük) hakim olacaq, riya (ikiüzlülük) və göstərişdən utanılmayacaq. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 470)

184- Əksəriyyət Namaz Qilmaz, İslamda Şərabin Haram Buyrulduğunu Bilməz

Hz. Huzəyfənin izah etdiyinə görə Rəsulullah belə buyurmuşdur:

"Ey Huzəyfə! O gündə (hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində) onlar riddə (dindən çıxmaq) üzrə olacaqlar. ŞƏRABIN HALAL OLDUĞUNU ZƏNN EDƏCƏKLƏR VƏ NAMAZ DA QILMAYACAQLAR".  (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali ibn Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

185- "Yaxşiliği Əmr Etmək, Pislikdən Çəkindirmək" İbadəti Tərk Edilər

YAXŞILIQ TƏRK EDİLİB ƏMR EDİLMƏDİKDƏ, PİSLİK İŞLƏNİB ÇƏKİNDİRİLMƏDİKDƏ qiyamət yaxınlaşmış olacaq. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 480)
 


186- Quran Əxlaqi Tərk Edilər

İnsanlara elə zaman gələr ki, QURANİ KƏRİM BİR VADİDƏ İNSANLAR BAŞQA BİR VADİDƏ (yerdə) OLARLAR (Hakim, Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh.25)
 


187- Fərdi Mənfəətlərə İslam və Müqəddəsatin Mənfəətlərindən Daha Çox Üstünlük Verilər

Marufa sarılın, münkərdən də çəkinin! NƏ VAXT ƏMƏL OLUNAN XƏSİSLİK, BİR İSTƏK, (DİNƏ, AXİRƏTƏ) ÜSTÜNLÜK VERİLƏN DÜNYA HƏYATI GÖRƏR, RƏY SAHİBLƏRİNİN (MÜCTƏHİDLƏRİ DİNLƏMƏDƏN) ÖZ FİKİRLƏRİNİ BƏYƏNDİKLƏRİNİ MÜŞAHİDƏ ETSƏN, O ZAMAN ÖZÜNƏ BAX. İnsanlarla məşğul olmaqdan əl çək. Çünki (bu mərhələyə gəlincə) qarşıda səbir günləri var deməkdir. O günlər ovucda köz tutmaq kimi çətindir. O günlərdə, sizin qədər əməl edə bilən bir kimsəyə əlli adamın mükafatı veriləcək. (Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014))

188- Dini Dəyərləri Göstəriş Üçün İstifadə Edənlər Olar

Ümmətimin son zamanlarında MƏSCİDLƏRİNİ BƏZƏYİB ÜRƏKLƏRİNİ XARAB EDƏN,, PALTARINI  QORUDUĞU QƏDƏR DİNİNİ QORUMAYAN, DÜNYA İŞLƏRİNİN YOLUNDA GETMƏSİ ÜÇÜN DİNİNİ VASİTƏ ETMƏYƏ DİQQƏT VERMƏYƏN bəzi insanlar törəyəcək. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh. 27)        

189- Dində Qadağan Olanlari Edənlər Müsəlmanlara Qalib Gələr

Məscidlərin içində FISKI-FÜCUR ƏHLİNİN (ALLAHA ÜSYAN EDƏNLƏR, GÜNAH İŞLƏYƏNLƏR) SƏSLƏRİNİN YÜKSƏLMƏSİ, QADAĞAN OLAN ŞEYLƏRİ EDƏNLƏRİN, DİNİN ƏMR ETDİKLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN SƏMİMİ MÖMİNLƏR ÜZƏRİNDƏ QALİB GƏLİB ONLARA HÖKMRANLIQ (TƏZYİQ, HÖKM) ETMƏLƏRİDİR, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 450, no. 828)

190- Saxta Məsihlər və Mehdilər Ortaya Çixar

Hər biri Allahın elçisi olduğunu iddia edən OTUZA YAXIN YALANÇI GÖNDƏRİLMƏDİKCƏ qiyamət qopmayacaq.(Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim: 16)

191- Allah Müsəlmanlarin Üzərindən Çətinlikləri Mehdi (ə.s) Vəsiləsi ilə Qaldiracaq

Allah Konstantinopolu (İstanbulu) çox sevdiyi dostlarının əhlinə fəth edəcək... ONLARDAN XƏSTƏLİYİ VƏ KƏDƏRİ QALDIRACAQ.   (Kıyamet Alametleri, Berzenci, səh. 181)

192- İctimai Nizam Pozular

... İnsanların İXTİLAF VƏ İCTİMAİ (SOSİAL) SARSINTILAR İÇİNDƏ OLDUQLARI ZAMAN.  (Ramuz-El Ehadis, 7/7)

193- Şirk Six Şəkildə Hakim Olar

İman edənlərin Əfəndisi belə buyurur: "... Bundan əmin olun ki, HZ. MEHDİ (ə.s)-ı  QARŞILAYAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYYƏ) NİZAMINIZIN TƏSİRİ OLACAQ. Çünki o gün -İLAHİ RƏHMƏT GÖSTƏRİLƏNLƏR İSTİSNA OLMAQLA-BÜTÜN ÜMMƏT ŞİRK QOŞANLAR OLACAQ..."(Kitab-ül Gaybet, [Biharul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İranKum, 2003, səh. 182)

194- Pis Əxlaq İnsanlar Arasinda Yayilacaq

Mufazzal ibn Ömər, İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiqin belə buyurduğuu deyir: "...VƏ XALQDAN SAVAŞ ÇIXARANLAR, ƏDƏBSİZLƏR OLDUĞUNDA, ZÜHUR BAŞ VERƏCƏK (HZ. MEHDİ (ə.s) ORTAYA ÇIXACAQ)".  (Şeyh Muhammed ibn  İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 187)

195- Narkotik və Cinayətlərlə Bağli Ölümlər Artar

Hz. Əli belə buyurmuşdur: "MEHDİNİN QİYAMININ ƏVVƏLİNDƏ QIRMIZI ÖLÜM VƏ AĞ ÖLÜM OLACAQ..."   (Ikdü'd-Dürer, səh. 98, Gaybet-i Numani, səh.

Hədisdə, Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl cəmiyyətlərdə cinayət hadisələrinin çoxalacağına diqqət çəkilmişdir. Hədisdən açıq şəkildə aydın olduğu kimi, indiki vaxtda AĞ ZƏHƏR (hər cür narkotik maddə) olaraq adlandırılan narkotiklər ilə hədisdə ifadə edildiyi kimi AĞ ÖLÜM reallaşacaq və insanları maddi və mənəvi olaraq öldürəcək. Həmçinin, hədisdə ifadə edilən (qan rəngində) QIRMIZI ÖLÜMLƏ də hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışının əvvəlində QANLI CİNAYƏTLƏR OLACAĞINA diqqət çəkilmişdir. QIRMIZI VƏ AĞ ÖLÜMLƏRİN sayındakı bu artım hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun əlamətlərindəndir.

196- Hz. Mehdi (ə.s)-Dan Əvvəl Bütün Rəhbərlik Şəkilləri Sinanacaq

Hişam ibn Salam İmam Sadiqin belə buyurduğunu rəvayət edir:

 "XALQIN BÜTÜN TƏBƏQƏLƏRİ İQTİDARA ÇATMADIQCA HZ. MEHDİ (ə.s) ZÜHUR ETMƏYƏCƏK." Beləcə heç kim "ƏGƏR BİZ SUVEREN OLUB HÖKUMƏT QURSAYDIQ ƏDALƏTLİ  DAVRANARDIQ" deyə bilməyəcək. (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 244)

197- Bəzi Siyasət Adamlarinda Əxlaqi Korlanma Çox Şiddətlənər

Axırzamanda, ZALIM ƏMRLƏR, FASİQ NAZİRLƏR, XAİN QAZILAR, YALANÇI MÜƏLLİMLƏR OLACAQ. Bunlara hər hansı biri yetişsə onların yanında müttəfiq olmasın, köməkçi, istiqamətləndirici olmasın... (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, səh. 182)
 


198- Maruf (Yaxşiliq, Düzgünlük) ilə Münkər (Pislik) Bir-Biri ilə Qarişdirilar

(Peyğəmbər (s.ə.v):)"Əmri bil-marufa (yaxşılığı əmr etmə) olmadığınız, nəhyi anıl-münkər (pislikdən çəkindirmə) etmədiyiniz vaxt halınız nə olar?" ―deyə soruşdu. "Yəni bu olacaqmı?" dedilər. "Bəli, hətta daha betəri!" buyurdular və soruşmağa davam etdilər: "Münkəri (pisliyi) əmr edib, marufu (yaxşılığı) qadağan etdiyiniz zaman halınız nə olar?" (Yanında olanlar heyrətə düşərək): "Ey Allahın Elçisi! Bu mütləq olacaqmı?" dedilər. "Bəli, hətta daha betəri!" buyurdu və davam etdi:"MARUFU MÜNKƏR, MÜNKƏRİ DƏ MARUF HESAB ETDİYİNİZ ZAMAN HALINIZ NƏ OLAR?" (Yanındakı səhabələr:) "Ey Allahın Elçisi! Bu mütləq olacaqmı?" deyə soruşdular. "Bəli, olacaq!" buyurdu. (Ebu Ya'lâ, Müsned; Taberâni, elMu'cemu'l-Evsat; Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid, 7, 281)

199- Ulduz Falina İnanilar və Qədər (Alin Yazisi) İnkar Edilər

Axırzamanda ümmətim haqqında ən çox narahatlıq duyduğum ULDUZLARA (İNANMAQ), QƏDƏRİ YALANLAMAQDIR. (Ramuz-El Ehadis, 1/1540)


200- İnsanlarin Çoxu Eqoist Ehtiraslarina Üstünlük Verərlər

İnsanlara elə bir zaman gələcək, QAYĞILARI, ŞƏRƏFLƏRİ, MALLARI, QİBLƏLƏRİ, QADINLARI OLACAQ. DİNLƏRİ DƏ QIZIL VƏ GÜMÜŞ OLACAQ. Bunlar xalqın şərliləridir və Allah yanında onların nəsibləri yoxdur. (Sülemi; Geleceğin Tarihi 1, səh.19)
 


201- Xainə Etimad Edilər, Doğrular Xain Sayilar

İnsanlar üçün aldadıcı illər gələcək. O illərdə XAİNƏ ETİMAD EDİLƏCƏK, DOĞRU ADAM XAİN SAYILACAQ. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 476)

202- Etibarli İnsanlarin Sayi Azalar

Axırzamanda ümmətim içərisində ƏN AZ OLACAQ ŞEY HALAL PUL VƏ ETİBARLI YOLDAŞDIR. (Suyuti, Camiü`s-Sagir, 2/71)

203- Əmanət Əhli Olan İnsanlar Azalar

Qənimət müəyyən kəslərin inhisarında (idarəsində) olduğu, ƏMANƏT QƏNİMƏT SAYILDIĞI, zəkat ağır bir yük qəbul edildiyi zaman... (Kıyamet Alametleri, səh. 114)

204- Səlahiyyəti Olmayan Kəslərə Məsuliyyət Verilər

İŞLƏR MƏSULİYYƏTLİ OLMAYANA VERİLİNCƏ, artıq qiyaməti gözlə! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)

205- Yalançi Şahidlik və Böhtan Yayilar

Qiyamətdən dərhal əvvəl. YALANÇI ŞAHİDLİK YAYILAR, HAQQA ŞAHİDLİK İSƏ GİZLƏNƏR. (Ramuz-El Ehedis, 1/121)

206- Üstünlük Təqvada Deyil Zənginlikdə Axtarilar

ZƏNGİNƏ ETİBAR EDİLİB ÖZÜNDƏN DAHA ÜSTÜN ADAMLAR ONUN ÜÇÜN AYAĞA QALXDIQLARINDA və ona salam verdiklərində, qiyamət yaxınlaşmış deməkdir.(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 480-481)
 


207- Heyvanlara İnsanlardan Çox Dəyər Verilər

Qiyamət yaxınlaşdıqda ADAM İT BALASI BƏSLƏYƏCƏK. BU İŞ ONA ÖZ UŞAĞINI YETİŞDİRMƏKDƏN  DAHA YAXŞI GƏLƏCƏK. (Taberani, Hakim)
 


208- Ailəvi Əlaqələr Pozular

İnsanın ANASINA ÜSYAN ETMƏSİ, ATASINA ÇƏTİNLİK YARATMASI. (Tirmizi, Fiten: 38)
 


209- İnsani Əlaqələr Pozular

ÜRƏKLƏR BİR-BİRİNƏ YAD OLMADAN, sözlər bir-birindən ayrılmadan, ana-ata bir, qardaşlar fərqli dinlərdən olmadan qiyamət qopmaz (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, səh. 32)
 


ADAMIN TƏKCƏ TANIŞLARINA SALAM VERMƏSİ qiyamət əlamətlərindəndir. (Ramuz-El Eedis, 121/4)

210- İnsanlar Arasinda Sevgi və Hörmət Azalar

BÖYÜKLƏR KİÇİKLƏRƏ MƏRHƏMƏT ETMƏDİKLƏRİNDƏ, KİÇİKLƏR DƏ BÖYÜKLƏRİNƏ HÖRMƏT GÖSTƏRMƏDİKLƏRİNDƏ, UŞAQ ƏSƏBİ OLDUĞUNDA qiyamət yaxınlaşmış olacaq.(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 480)


BÖYÜYƏ HÖRMƏT, KİÇİYƏ MƏRHƏMƏT ARADAN QALXACAQ.  (Kıyamet Alametleri, səh. 140)

211- Dünya Ehtirasi Artar

İnsanlarda XƏSİSLİK VƏ EHTİRAS ARTACAQ. (Müslim, İmare: 176)
 


212- İntihar Hadisələri Artar

İNSANLAR ÖZ CANLARINA QƏSD EDƏRLƏR və yer üzünü bəlalar örtər. ( Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)
 


213- Cinayətlər Artar

CİNAYƏTLƏR ARTMADIQCA... qiyamət qopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 468)

... Fitnələr, qorxulu vəziyyətlər və CİNAYƏTLƏRİN GÖRÜNMƏSİ. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 39)

214- Ailə İçi Şiddətlər Artar

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), qiyamət qopmasından əvvəl şübhəsiz bəzi ixtişaşlı, qalmaqallı hadisələrin olacağını, buyurdu. Mən də: "Ey Allahın Rəsulu, hərc nədir?" deyə soruşdum. Rəsulu Əkrəm: "Öldürməkdir, yəni cinayətlərdir"―buyurdu... "Bu öldürməkdəki məqsəd, müşrikləri öldürmək deyil. BİR-BİRİNİZİ ÖLDÜRMƏNİZDİR. HƏTTA O DƏRƏCƏDƏ OLACAQ Kİ, İNSAN QONŞUSUNU, ƏMİSİNİN OĞULUNU VƏ YAXIN QOHUMUNU ÖLDÜRƏCƏK" ―buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 385, no. 711)

Əxlaqi Pozulma Yaşanmasi

216- Əxlaqi Pozğunluq Artar

FAHİŞƏLİK AÇIQ OLMADAN… qiyamət qopmaz. (Ramuz-El Ehedis, 91/7)

217- Bəzi Gənclər Din Əxlaqindan Uzaqlaşar

Hz. Əli nəql edir: Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam (bir gün): "GƏNCLƏRİNİZİN FISKA (HƏDDİNİ AŞIB GÜNAHA) DÜŞDÜYÜ, QADINLARINIZIN AZDIĞI ZAMAN halınız nə olar?"―deyə soruşmuşdu.(Kütüb-ü Sitte, hadis no: 4752; Heysemi, Mecma'u'z-Zevaid'de kaydetmiştir (7, 281))

218- Ailə Qurumu Zəifləyər

BOŞANMALARIN ÇOXALMASI qiyamət əlamətlərindəndir.(Ölüm-KıyametAhiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 455)
 


Qiyamət yaxınlaşınca QEYRİ-QANUNİ UŞAQLAR ÇOXALAR. (Ramuz-El Ehedis, 33/7)

219- Pozğunluqlar Çox Cəmiyyətdə Geniş Yayilar

KİŞİLƏR QADINLARA BƏNZƏYƏCƏK, QADINLAR KİŞİLƏRƏ BƏNZƏYƏCƏK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 451)

220- Saxtakarliq və Rüşvətin Artmasi

Məndən sonra ümmətim içində fitrət dövrü olacaq. O dövrdə HƏR KƏS HALALI AXTARMADAN MAL TƏLƏBİNDƏ OLACAQ, qanlar axıdılacaq və şeir Qurana əvəz tutulacaq. (Deylemi; Geleceğin Tarihi 1, səh. 50)
 


221- Riyakarliq və Göstərişin Hakim Olmasi

... O gündə RİYAKARLIQDAN UTANILMAYACAQ VƏ ÇƏKİNİLMƏYƏCƏK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 458, no. 835)

222- Zinanin Artmasi

ZİNANIN ÇOXALMASI qiyamət əlamətlərindəndir. (Buhari, Tecrid: 1/16)


Qiyamət yaxınlaşınca... QADINLA YOLUN ORTASINDA CİNSİ MÜNASİBƏTDƏ OLACAQ QƏDƏR HƏYA İTƏCƏK. (Taberani, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh. 111)
 


223- Kobud Söz və Küfrün Yayilmasi

Son zamanlarda törəyən, bir-birləri ilə qarşılaşdıqları zaman SALAMLARI LƏNƏTDƏN İBARƏT OLAN SƏRXOŞ VƏ ÜSYANKAR BİR NƏSİL. (Ahmed bin Hanbel, Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh. 54)
 


224- Dedi-Qodu və Lağ Etməyin Yayilmasi

Qiyamət yaxınlaşınca o dövrün ƏN ETİBARLILARI YALTAQLIQ EDƏNLƏRDİR. (Taberani, Deylemi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh. 111)
 


225- İnsanin Yaxinlari Tərəfindən Pisliyə Təşviq Edilməsi

ADAMIN MƏHVİ VALİDEYNLƏRİNİN ƏLİNDƏ, O OLMASA ARVADININ ƏLİNDƏ, O DA OLMASA QOHUMUNUN ƏLİNDƏ OLACAQ. BELƏCƏ ONU DOLANMAQ ÇƏTİNLİYİNƏ GÖRƏ QINAYACAQLAR, TAB GƏTİRMƏYƏCƏKLƏRİ İŞLƏRƏ MƏCBUR EDİLƏCƏKLƏR, NƏHAYƏT O DÖZƏ BİLMƏYƏRƏK QARANLIQ, TƏHLÜKƏLİ İŞLƏR GÖRƏCƏK VƏ HƏLAK OLUB GEDƏCƏK (Ebu Naim; Geleceğin Tarihi 1, səh. 29)

 

13 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top