Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
18 / total: 34

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Həyatindaki Bəzi Dövrlər

Bir Müddət Gözlərdən Uzaq Olar

328- Həbsə Atilacaq və İnsanlarin Gözündən Uzaq Olacaqdir

Əbu Basar deyir ki, İmam Məhəmməd Bağırın belə buyurduğunu eşitdim: "BU QEYBƏTİN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) SAHİBİNDƏ DÖRD PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏTİ VARDIR"... Dedim ki: "HZ. YUSİFUN SÜNNƏTİ NƏDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VƏ QEYB"... (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 190)

329- İki Dəfə Qeybi, Yəni Həbs Dövrü Olacaq, Biri Daha Uzun Davam Edəcəkdir

Bu qıyamın sahibinin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) iki qeybi vardır. BİR QEYBİ (HƏBSDƏ QALDIĞI DÖVR) O QƏDƏR UZANACAQ Kİ, “ÖLDÜ” DEYƏCƏKLƏR. BƏZİLƏRİ DEYƏCƏK Kİ: "ÖLDÜRÜLDÜ". Bəziləri deyəcək ki: "Getdi...". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 198)

330- Bir Çox Əziyyətə Məruz Qalacaqdir

Mehdi bizdən, Əhli-Beytdəndir... Biz elə bir ev xalqıyıq ki, Allah bizim üçün axirəti dünyadan üstün tutmuşdur. MƏNİM ƏHLİ-BEYTİM, ŞÜBHƏSİZ, MƏNDƏN SONRA BƏLA, QAÇIRILMA VƏ SÜRGÜNƏ MƏRUZ QALACAQLAR. MƏNDƏN SONRA ƏHLİ-BEYTİM BƏLA VƏ MÜSİBƏTLƏRLƏ QARŞILAŞACAQLAR, SIXIŞDIRILACAQLAR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 14)

331- Gizli Dövrlərindən (Məhbus Vaxtlarinda) Biri Digərindən Daha Uzun Olacaqdir

ƏLİ MƏHƏMMƏDİN QAİMİNİN (HZ. MEHDİNİN) İKİ QAYBƏTİ (HƏBS DÖVRÜ) VARDIR. BİRİ DİGƏRİNDƏN DAHA UZUNDUR... (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 199)

332- Qaybəti Dövründə Yanindan Ayrilanlar Olacaqdir

O (hz. Mehdi (ə.s)) BİR MÜDDƏT ONLARDAN UZAQLAŞACAQ, BELƏCƏ DƏLALƏT ƏHLİ AYRILACAQDIR. Belə ki, cahil belə deyəcək: "Allaha çatmaq üçün Əli Məhəmmədə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan birinə (hz. Mehdi (ə.s)-a) ehtiyac yoxdur". (Gaybet-i Numani, səh. 161)

333- Mehdi (ə.s)-ın Yanindan Ayrilan Məhv Olar

Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir: "İmam Mehdi, susuzlar üçün şirin su, doğru yolu göstərən rəhbər, məhv olmaqdan qurtaran bir xilaskardır. İmam Mehdi yollarını azanların, doğru yolu tapması üçün yüksək bir yerdə yandırılan bələdçi işığıdır. Dondurucu soyuğa tutulanlar üçün bir istilikdir. Təhlükəli keçidlərdə etibarlı bələdçidir. ONDAN (İMAM MEHDİDƏN) AYRILAN MÜTLƏQ MƏHV OLAR". (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, 1-ci cild)

Həyatindaki Bəzi Dövrlər

334- Özü İstəmədiyi Halda Ona Beyət Ediləcəkdir

Mehdi... istəmədiyi halda RÜKN İLƏ MÖVQE ARASINDA ONA BEYƏT EDƏCƏKLƏR. (Mer'iy ibn Yusuf ibn Ebi bekir ibn Ahmet ibn Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

İnsanlar, nəhayət, Mehdinin yanına gəlirlər və Rükn ilə Mövqe arasında, ÖZÜ İSTƏMƏDİYİ HALDA ONA BEYƏT EDƏRLƏR. "Əgər qəbul etməsən, boynunu vurarıq" deyərlər... ... (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler -Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, səh. 31)

335- Elmi Mübarizəsini Türkiyədə Aparacaqdir

MEHDİ RUMDAN, TÜRKLƏRDƏN (çünki keçmişdə Türkiyəyə Rum diyarı deyilirdi) AYRILMAYACAQDIR. (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, səh. 212)

336- Hz. İsa (ə.s) ilə Birlikdə Hərəkət Etdiyi Dövr

Hz. Mehdi (ə.s) möminlərlə birlikdə Beytül-Məqdisdə (Qüds) sübh namazı qılarkən, NÜZUL EDƏN (YER ÜZÜNƏ ENƏN) HZ. İSA (ə.s)-ı TƏQDİM EDƏCƏK VƏ HZ. İSA (ə.s) ƏLLƏRİNİ, ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) ÇİYİNİNƏ QOYARAQ, "NAMAZIN QAMƏTİ (FƏRZ OLAN NAMAZI QILMAQ ÜÇÜN OXUNAN AZAN; NAMAZA BAŞLAMAQ İŞARƏSİ) SƏNİN ÜÇÜN GƏTİRİLDİ, BUNA GÖRƏ SƏN QILDIR" deyəcək, nəhayət, hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa (ə.s) və möminlərə imam olaraq namazı qıldıracaqlar. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 25)

337- Hz. Mehdi (ə.s) və Tələbələri Romani Mənəvi Olaraq Fəth Edər

… Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri … (ROMANI) TƏSBİH VƏ TƏKBİRLƏ MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN FƏTH EDƏCƏKLƏR (Medineli Allâme Muhammed ibn Resul el-Hüseynî elBerzencî, Kıyamet Alametleri, səh. 204) (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)

… Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri … (ROMANI) TƏSBİH VƏ TƏKBİRLƏ FƏTH EDƏCƏKLƏR… O ŞƏHƏRİN (VATİKANIN) SƏRHƏDLƏRİ BİR-BİR DAĞILACAQDIR... (Muhammed ibn Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 204)

338- Dəccaliyyət Sistemi ilə Fikri Mübarizə Aparar, Onu İnsanlara Bütün Cəhətləri ilə Tanidar

DƏCCAL ÇIXANDA ONA QARŞI MÖMİNLƏRDƏN BİR ŞƏXS (HZ. MEHDİ (ə.s)) YÖNƏLƏR... (Mehdilik və İmamıya səh. 37, Səhihi Müslim, 11/393-dən nəql)

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)), dəccalı görəndə: "EY İNSANLAR! RƏSULULLAHIN ZİKR ETDİYİ DƏCCAL BUDUR" deyər... (Mehdilik ve İmamıya, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40)

Əziyyət və Çətinliklərə Məruz Qalar

339- Hz. Mehdi (ə.s)-a Tələlər Qurular

İmam Zeynul Abidin belə buyurmuşdur:

"BİZİM QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (ə.s)) İLƏ ALLAHIN RƏSULLARI ARASINDA BİR SIRA BƏNZƏRLİKLƏR VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VƏ MƏHƏMMƏD SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİH PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏR BİRİ İLƏ BİR BƏNZƏRLİYİ VARDIR... MUSA İLƏ QORXU HALI (hz. Mehdi (ə.s)-a istiqamətli təhlükələrin sıxlığı ilə; öldürmə, tələ qurma, həbs olunma, nəzarətə alınma, sürgün kimi hər cür təhlükə ilə üz-üzə gəlməsi ilə) və qeybdə yaşamasında (davamlı gizlənərək yaşamasında); ... EYYUB İLƏ BƏLADAN SONRA QURTULUŞUN GƏLİB ÇATMASINDA (hz. Mehdi (ə.s)-a da bir çox çətinlik, xəstəlik və dərd gəlməsi, ancaq eyni hz. Eyyub kimi Allahın rəhməti ilə hamısından xilas olması ilə) ... bənzərliyi vardır". (Kemal'ud-Din səh. 322, 31. babin 3. hadis)

340- İzlənilər, Müşahidə Olunar, Təzyiq Göstərilər

Əbu Səid Əl-Hudrinin (r.ə) rəvayətində, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Dəccal çıxınca, ona qarşı möminlərdən bir adam (hz. Mehdi (ə.s)) yönələr. O MÖMİNƏ BİR ÇOX SİLAHLILAR, DƏCCALIN MƏRKƏZDƏ GÖZƏTÇİ SİLAHLILARI QARŞI ÇIXARLAR". (Mehdilik ve İmamiye səh. 37, (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil))

341- Haqqinda Mənfi Təbliğat Aparilar

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) dəccalı görəndə: "Ey insanlar! Rəsulullah (s.ə.v)-in zikr etdiyi dəccal bax budur" deyər. DƏCCAL DƏRHAL ONUNLA BAĞLI ƏMRİNİ VERƏR və o şəxs qarnı üzərinə uzadılar və arxasınca: "Onu vurub yaralayın" deyər. ARTIQ O ŞƏXSİN KÜRƏK VƏ QARNINA DÖYƏ-DÖYƏ GENİŞLƏNDİRƏRLƏR... (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40)

342- Haqqinda Yazilar Olar

Eyyub ibn Nuh belə rəvayət etmişdir: …BİZ ƏHLİ-BEYTDƏN ELƏ BİR İMAM YOXDUR Kİ, ONUN HAQQINDA YAZILAR OLMASIN, İNSANLAR ONU BARMAQLARI İLƏ GÖSTƏRMƏSİN. ONA SUALLAR VERİLMƏSİN VƏ SUİ-QƏSD TƏŞKİL EDİLMƏSİN. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, 1-ci cild, səh. 502)

343- Həm Əli, Həm Ayaği Ayri-Ayri Zəncirlənər

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) dəccalı görəndə: "Ey insanlar! Rəsulullahın zikr etdiyi dəccal bax budur" deyər. DƏCCAL DƏRHAL ONUNLA BAĞLI ƏMRİNİ VERƏR və o şəxs qarnı üstündə uzadılar və arxasınca: "Onu vurub yaralayın" deyər. Artıq o şəxsin kürəyi və qarnı döyə-döyə genişləndirilər. Bu səfər DƏCCAL ONU (hz. Mehdi (ə.s)-ı) İKİ ƏLİNDƏN VƏ İKİ AYAĞINDAN TUTAR. .... (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40)

344- Boynuna Mis Lövhə Asilacaqdir

Əbu Səid əl Hudri radıyallahu ənh rəvayəti; "...Dəccal o mömin qulun boynunu kəsmək üçün tutar, lakin bu zaman ALLAH TƏRƏFİNDƏN ONUN BOYNU İLƏ KÖRPÜCÜK SÜMÜYÜ ARASI MİS LÖVHƏYƏ ÇEVRİLƏR ARTIQ DƏCCAL ONU KƏSƏ BİLMƏZ. Bu dəfə dəccal onu iki əli və iki ayağı ilə tutaraq atar. İnsanlar dəccalın onu bir atəş içinə atdığını düşünərlər. Halbuki, o mömin şəxs bir cənnətə atılmışdır. (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten, Bab Hadis No: 113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire, səh. 488)

345- Çox Çətin Şərtlər Altinda İslam Əxlaqini Hakim Edəcəkdir

Əbdürrəhman ibn Səlitdən; İmam Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talib belə buyurdu: "... YER ÜZÜ ÖLDÜKDƏN SONRA, ALLAH ONUN VASİTƏSİ İLƏ TƏKRAR ONU CANLANDIRACAQ VƏ MÜŞRİKLƏR İSTƏMƏSƏ DƏ ALLAH HAQQ DİNİ DİGƏR DİNLƏRDƏN ÜSTÜN EDƏCƏK... ONLAR ƏZİYYƏT ÇƏKƏCƏKLƏR və onlara deyiləcək ki: "Əgər doğru deyirsinizsə bu vəd nə vaxt baş tutacaq?" Bilin ki, ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-ıN) QAYBƏTİNDƏKİ ƏZİYYƏTLƏRƏ VƏ TƏKZİBLƏRƏ SƏBR ETMƏK, RƏSULULLAH İLƏ BİRGƏ QILINCLA CİHAD ETMƏK KİMİDİR". (Uyun-ul Ahbar, 1-ci cild, səh. 68)

346- Müxtəlif Böhtanlar Atilar

Hz. Məhəmməd (s.ə.v) ailəsindən əl-Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)) ... onun gecəsi Allaha boyun əyərək və səcdə edərək, ulduzlara keşik çəkərək keçəcək, ONU GÜNAHLANDIRANLARIN ATDIĞI BÖHTANLAR,CİNAYƏTLƏR ONA ALLAHIN HÜZURUNDA TƏSİR ETMƏYƏCƏK, o nur yayan bir şamdır. (Bihar-ül Envar: 86-81)

347- Çox Şiddətli Sixinti və Çətinliklərlə Qarşilaşar

Hz. Mehdi (ə.s), bizdən, Əhli-Beytdəndir... Biz elə bir ev xalqıyıq ki, Allah bizim üçün axirəti dünyadan üstün seçmişdir. MƏNİM ƏHLİ-BEYTİM, ŞÜBHƏSİZ, MƏNDƏN SONRA BƏLA, QAÇIRILMA VƏ SÜRGÜNƏ MƏRUZ QALACAQ. MƏNDƏN SONRA ƏHLİ-BEYTİM BƏLA VƏ MÜSİBƏTLƏRLƏ QARŞILAŞACAQ... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 14)

348- Hz. Mehdi (ə.s)-a Qurulan Tələlər Əsla Uğurlu Olmayacaq

Nəchül Bəlağadan, inananların əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: "O (hz. Mehdi (ə.s)) insanlardan gizlənərkən, İZLƏYƏNLƏR AXTARSALAR BELƏ ONUN AYAQ İZLƏRİNİ GÖRMƏZLƏR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

349- Bütün Peyğəmbərlərə Olduğu Kimi Hz. Mehdi (ə.s)-a Da -Haşa- Lağ Edənlər Olacaqdir

İkmalüd-Din əsərindən, İbn Ubdus, ibn Kuteybə və Hamdan ibn Süleyman vasitəsilə Safr ibn Düləfdən rəvayət edir. Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əli ər-Rzaya mən belə dedim: "Ey Rəsulullahın övladı, İmam əl-Qaim bil-Haqq əl-Muntazar Mehdi nə üçün əl-Qaim olaraq adlandırılar?".

"(Zühurundan əvvəl) Öldüyü zənn edildiyindən və imamətinə inananların bir çoxu ondan üz çevirdikdən sonra qıyam edəcəyinə görə"―dedi.

"Nə üçün əl-Muntazar olaraq adlandırılar?"―deyə soruşduqda belə cavab verdi:

"Çünki uzun illər qeyb olacaq və ixlas sahibləri onun ortaya çıxmasını gözləyəcəklər. ŞÜBHƏYƏ DÜŞƏNLƏR ONUN ZÜHURUNU İNKAR EDƏCƏK, MÜNKİR KƏSLƏR DƏ ONUN ADINA LAĞ EDƏCƏKLƏR. Bu barədə müəyyən vaxt təyin edənlər çoxalacaq, tələsik davranıb qiyam edənlər həlak olacaq, bu əmrə təslim olanlar isə qurtulacaqdır". (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, 51-ci cild, səh.30)

350- Edilən Bütün Təzyiq, Hücumlar, Qurulan Tələlər Hz. Mehdi (ə.s)-ı Daha Da Gücləndirər

Mömin şəxs (hz. Mehdi (ə.s)) dəccalı görüncə: "Ey insanlar! Rəsulullahın zikr etdiyi dəccal bax budur" deyər. Dəccal dərhal onunla bağlı əmrini verər və o şəxs qarnı üzərinə uzadılar və arxasından: "Onu yaralayın" deyər. ARTIQ O ŞƏXSİN KÜRƏYİ VƏ QARNI DÖYƏ-DÖYƏ GENİŞLƏDİLƏR. Bu dəfə (dəccal) onu iki əli və iki ayağı ilə tutub atar. İNSANLAR DƏCCALIN ONU BİR ATƏŞ İÇİNƏ ATDIĞINI ZƏNN EDƏR. HALBUKİ, O BİR CƏNNƏT İÇİNƏ ATILMIŞDIR. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, səh. 40)

 

18 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top