Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
25 / total: 34

Axirzamandaki Bəzi Cahil Müsəlmanlarin Vəziyyəti

476- Axiramanda Əsil Elm Ortadan Qalxib Onun Yerini Cəhalət Tutar

Allahu Təala elmi sizə lütfkarlıq etdikdən sonra (yaddaşınızdan) zorla çəkib almaz. LAKİN ALİMLƏRİ, ELMLƏRİ İLƏ BİRGƏ CƏMİYYƏTDƏN GÖTÜRƏR, RUHLARINI ALAR. ARTIQ QURU CAHİL BİR ZÜMRƏ QALAR. XALQ BUNLARDAN DİNİ EHTİYACLARINI SORUŞAR, ONLAR DA (AYƏ, HƏDİSƏ ƏSASLANMADAN) ÖZ DÜŞÜNCƏ VƏ ARZULARINA GÖRƏ FƏTVA VERİB, HƏM ÖZLƏRİ AZAR, HƏM DƏ BAŞQALARINI AZDIRARLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

477- Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Hədislərini Gizlətməyə Çalişarlar

Hz. Cabir (r.ə) izah edir: Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: "Bu ümmətin SONRADAN GƏLƏNLƏRİ ƏVVƏL GƏLƏNLƏRİNƏ LƏNƏT ETDİYİ VAXT, KİM BİR HƏDİSİ SÖYLƏMƏZ  KETMEDERSE (GİZLƏTSƏ) ALLAHIN ENDİRDİYİNİ KETMETMİŞ (GİZLƏTMİŞ) OLAR". (Buhari, İlm 34, 6034)

Əbu Saidil-Hudri izah edir: Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: Kim İNSANLARIN DİNİ İŞLƏRİNDƏ ALLAHIN FAYDALI ETDİYİ BİR ELMİ GİZLƏTSƏ, Allah qiyamət günü onu atəşdən parça-parça edər. (Buhari, İlm 34, 6034)

478- Başi Təraşli, Sariqli və Cübbəli Bəzi Alimlər Dəccala Uyarlar

ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM DƏCCALA TABE OLACAQLAR. (Mevsuatu's sunne, El-kütüb’s-sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed İBN Hanbel 3-4, Tunus: Daru Sahnun, 1992, 22-ci cild, səh. 224)

ŞƏRQDƏN BAŞLARI TƏRAŞLI QÖVMLƏR ÇIXACAQ; DİLLƏRİ İLƏ QURAN OXUYACAQLAR (LAKİN) BOĞAZLARINDAN AŞAĞI KEÇMƏYƏCƏK. ONLAR DİNDƏN YAYDAN OXUN ÇIXDIĞI KİMİ ÇIXACAQLAR. (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6294)

479- Söylədiklərinə Özləri Uymayan Alimlər Çixar

Qiyamətdə bir din adamı cəhənnəmə atılır. Tanışları ona: "sən dünyada dinin əmrlərini bildirərdin. Nə üçün bu əzaba düşdün?"―deyərlər. O DA: "İNSANLARA “GÜNAHDIR, ETMƏYİN" DEYİB, ÖZÜM EDƏRDİM. "EDİN" DEDİKLƏRİMİ DƏ ETMƏZDİM. BUNUN CƏZASINI ÇƏKİRƏM"―deyər. (Buhari)

Elə bir zaman gəlir ki, ALİMLƏR FİTNƏ ÜNSÜRÜ OLAR. (Ebu Nuaym)

480- Qurani İzah Edəcək, Amma Qurana Uymayacaqlar

Süveyd ibn Qafələ (r.ə)-dən: AXIRZAMANDA TÖRƏMƏLƏR ÇIXACAQ: BEYİNLƏRİ İŞLƏMƏYƏCƏK. DANIŞARKƏN ÇOX GÖZƏL DANIŞACAQLAR. QURAN OXUYACAQLAR, LAKİN İMANLARI QIRTLAQLARINDAN AŞAĞI KEÇMƏYƏCƏK.... (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Müslim, 1066, Ebu Davud  4767, Ahmed bin Hanbel, Müsned 1, 81, 113, 131)

481- Bidətlər (Dinə Sonradan Əlavə Olunan Xurafatlar, Hökmlər) Çixaracaqlar

BİDƏT SAHİBİ, MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN ALÇAQ ŞƏXSLƏRİN YANINDA ELM AXTARMAQ, qiyamət əlamətlərindəndir. (Camiu’s-sağir: 2475) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, səh. 53)

482- Ayələrə və Hədislərə Görə Deyil, Öz Düşüncələrinə Görə Fətva Verərlər

... QURU CAHİL BİR ZÜMRƏ QALAR... ONLAR DA (AYƏ, HƏDİS ARAŞDIRMADAN) ÖZ DÜŞÜNCƏ VƏ ARZULARINA GÖRƏ FƏTVA VERİB, HƏM ÖZLƏRİ AZARLAR, HƏM DƏ BAŞQALARINI AZDIRARLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

483- Səhv Fətvalarla Başqalarinin Da Azmasina Səbəb Olarlar

... Quru cahil bir zümrə qalar. Xalq bunlardan dini ehtiyaclarını soruşar, ONLAR DA (AYƏ, HƏDİS ARAŞDIRMADAN) ÖZ DÜŞÜNCƏ VƏ ARZULARINA GÖRƏ FƏTVA VERİB, HƏM ÖZLƏRİ AZARLAR, HƏM DƏ BAŞQALARINI AZDIRARLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

484- Dünyəvi İşləri Daha Əhəmiyyətli Sayarlar

DÜNYAYA QARŞI ZAHİDLİK (DÜNYAYA RƏĞBƏT BƏSLƏMƏMƏK, NƏFSANİ ZÖVQ VƏ ARZUDAN ÖZÜNÜ ÇƏKİNDİRƏRƏK İBADƏTƏ VERMƏK) DİLDƏ QALMADIQCA, TƏQVA DA SÜNİ HALA GƏLMƏDİKCƏ qiyamət qopmaz. (Camiu’s-sağir: 9856) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, səh. 53)

485- Hz. Mehdi (ə.s)-ın Zühur Etdiyini Qəbul Etməzlər

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) dövründə... Verəcəyi bir çox hökmlərdə sarıqlı din adamlarının məzhəblərinə müxalif çıxacaq. Buna görə ondan (hz. Mehdi (ə.s)-dan) uzaq dayanacaqlar. Çünki ZƏNLƏRİNƏ GÖRƏ, HƏQİQƏTƏN ALLAHIN İMAMLARINDAN SONRA BİR MÜCTƏHİD BURAXMADIĞINI QƏBUL EDƏCƏKLƏR... (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. Bab, 3-cü cild, səh. 327- 328)

486- Hz. Mehdi (ə.s)-Dan Uzaq Dayanarlar

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) dövründə din tamamilə şərhlərdən təmizlənmiş olaraq əsil mahiyyətini qazanacaq. VERƏCƏYİ BİR ÇOX HÖKMLƏRDƏ DİN ALİMLƏRİNİN MƏZHƏBLƏRİNƏ MÜXALİF ÇIXACAQ. BUNA GÖRƏ ONDAN (HZ. MEHDİ (ə.s)-DAN) UZAQ DAYANACAQLAR. Çünki zənnlərinə görə, həqiqətən Allah imamlarından sonra bir müctəhid buraxmadığını qəbul edəcəklər... (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab, 3-cü cild, səh. 327- 328)

487- İçlərində Hz. Mehdi (ə.s)-a Tələ Quranlar Olar

İmamı Mehdi (ə.s) çıxdığı zaman ...onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) qılıncı qardaşlarıdır. Əlində qılınc olmasaydı, -YƏNİ QARDAŞLARI OLMASAYDI- ZAMANIN FUKAHASI (FİQH ALİMLƏRİ) ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)) QƏTLİ İLƏ FƏTVA VERƏRDİLƏR. Lakin Cənabı Haqq onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı) kərəmi ilə və qılınc (qardaşları ilə) ilə tathir (təmizləmək, yuyub pak etmək) edəcək, onlar ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) etimad edəcəklər. ... (Ramuz el-Hadis, səh. 56,73)

488- Hz. Mehdi (ə.s)-a Qarşi Olarlar

"Fütühat-ül Mekkiye" adlı əsərində Muhyiddin Ərəbi əl-Əndülüsi belə bildirir:

... Mehdi dini Peyğəmbər (s.ə.v)-in zamanında olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündən məzhəbləri qaldıracaq. Xalis və həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. ONUN DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİN TƏQLİD EDƏNLƏRİ OLACAQ. Çünki onlar Mehdinin məzhəb imamlarının əksinə hökm etdiyini gördüklərində əyənməyəcəklər, lakin qarşı da çıxa bilməyəcəklər... Onun qılıncı (elmi, mənəvi gücü) qardaşlarıdır. Qılıncından (elmindən) qorxduqları üçün istər-istəməz hakimiyyətinə boyun əyəcəklər.

ONUN AÇIQ DÜŞMƏNLƏRİ FUKUHA (FİQH ALİMLƏRİ) OLACAQ. ÇÜNKİ XALQ ARASINDA İMTİYAZLARI QALMAYACAQ. HƏTTA HÖKMLƏRDƏ DƏ ELMLƏRİ AZALACAQ. Bu imamın gəlişi ilə alimlərin hökmlərdəki anlaşılmazlıqları da aradan qaldırılacaq.. ƏGƏR ƏLİNDƏ QILINC (ELM) OLMASAYDI FAKİHLƏR ONUN ÖLÜMÜNƏ FƏTVA VERƏRDİLƏR. Lakin Cənabı Haqq, onu kərəmi ilə və qılınc (elmi) ilə tathir edəcək (təmizləyəcək), onlar ona itaət edəcəklər. Çünki xalq arasında imtiyazları qalmayacaq, hətta ehkam (hökmlər) barəsində də elmləri azalacaq. Mehdinin gəlişiylə alimlərin hökmlərindəki ixtilaflar da aradan qaldırılacaq. Ondan həm qorxacaqlar, həm də ümid edəcəklər. ONA ÜRƏKDƏN NİFRƏT EDƏRLƏR. LAKİN BUNA BAXMAYARAQ İSTƏR-İSTƏMƏZ HÖKMÜNÜ QƏBUL EDƏCƏKƏR. (Muhammed İBN Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, 186-187)

489- Şiddətli Fitnələrə Səbəb Olarlar

... Onların alimləri göy qübbəsi altındakıların ən şərliləridir. FİTNƏ ONLARDAN ÇIXDI VƏ YENƏ ONLARA dönəcək. (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, səh. 54)

490- İçlərində Pislikdə Qabaqcillari Vardir

... ONLARIN ALİMLƏRİ GÖY QÜBBƏSİ ALTINDAKILARIN ƏN ŞƏRLİLƏRİDİR. (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, səh. 54)

491- İkiüzlü və Saxtakar Din Adamlari Törəyəcək

AXIRZAMANDA QURD OXUCULAR OLACAQ. Kim o zamana yetişsə, şərlərindən Allaha sığınsın. ONLAR ÇOX ÇİRKLİ İNSANLARDIR. RİYAKARLIQ (İKİÜZLÜLÜK) HAKİM OLACAQ, RİYA (İKİÜZLÜLÜK) VƏ NÜMAYİŞDƏN UTANILMAYACAQ. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, səh. 470)

492- Qurani Mənfəətləri Üçün Oxuyan, Dindən Mənfəət Əldə Etməyə Çalişanlar Olar

Kim Quran oxusa (mükafatını) Allahdan istəsin. Çünki SON ZAMANLARDA QURAN OXUYUB (MÜKAFATINI) İNSANLARDAN İSTƏYƏN BƏZİ İNSANLAR TÖRƏYƏCƏK. (Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, səh. 12)

İnsanlara elə bir zaman gələcək ki, avam xalq Quran oxuyacaq, özünü ibadətə həsr edəcək, (lakin) bidət əhlinin işləri ilə məşğul olacaqlar; hiss etmədikləri yerdən şirkə düşəcəklər. SÖZ VƏ ELMLƏRİ VASİTƏSİ İLƏ RUZİ ƏLDƏ EDƏCƏKLƏR, DİNİ ALƏT EDƏRƏK DÜNYALIQ ƏLDƏ EDƏCƏKLƏR. MƏHZ BİR GÖZÜ KOR DƏCCALIN PEYKLƏRİ BUNLARDIR. (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6255)

493- Mehdiyyəti Müdafiə Edirmiş Kimi Görünmələrinə Baxmayaraq Əslində Hz. Mehdi (ə.s)-a Qarşidirlar

Əmr ibn Saddan: XALQI (ZAHİRDƏ) MƏNİM ÖVLADIMA DƏVƏT ETSƏLƏR DƏ, MƏNİM ÖVLADIMDAN  UZAQ OLARLAR. BU ELƏ PİS BİR BİRLİKDİR Kİ, ƏXLAQLARI YOXDUR. Zorakılara dəstək olarlar, qəddarlara fitnəni öyrədərlər, hakimlərə qan tökdürərlər. (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 170)

494- Hz. Mehdi (ə.s)-a Böhtanlar Atarlar

"Əmr ibn Saddan: ... Bu elə pis bir birlikdir ki, əxlaqları yoxdur. Zorakılara dəstəkdirlər, QƏDDARLARA FİTNƏNİ ÖYRƏDƏRLƏR, HAKİMLƏRƏ QAN TÖKDÜRƏRLƏR". (Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 170)       

 

25 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top