Axırzamanın 656 Əlaməti

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
31 / total: 34

Dəccal ilə Əlaqədar Əlamətlər

Dəccalin Çixiş Zamani

617- Əsrin Əvvəlində Çixar

Dünya qurulduğundan bəri hər əsrin əvvəlində əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur. BİR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ DƏ DƏCCAL ÇIXAR və Məryəm oğulu İsa nüzul edərək (yer üzünə enərək) onu yox edər. (Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh. 90)

618- Dəccal Zamaninda Dünyəvi Böyük Hadisələr Yaşanacaq

Dəccalın zühurundan ÜÇ İL ƏVVƏL, SON DƏRƏCƏ BÖHRANLI GÜNLƏR OLACAQ, ACLIQ HÖKM SÜRƏCƏK. BİRİNCİ İLDƏ ALLAH GÖYƏ YAĞIŞI HƏBS ETMƏSİNİ ƏMR EDƏCƏK... (Qiyamət Əlamətləri, Mədinəli Allame Məhəmməd B. Rəsul əl-Hüseyn Əl Berzenci, Pambıq Nəşriyyat, səh. 220)

Dəccal Necə Taninar?

619- İmanin Fərasəti ilə Taninar

"(Dəccalın) ONUN İKİ GÖZÜ ARASINDA (KAFİR) YAZILMIŞIDIR. OXUMAĞI BİLƏN DƏ, BİLMƏYƏN DƏ BUNU RAHATLIQLA OXUYACAQ..." Necə ki, digər rəvayətlərdə də bu söz heca hərfləri ilə (K. A. F. R.) şəklində varid olmuşdur...  (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 226)

620- Hz. Mehdi (ə.s)-a Ən Çox Təzyiq Göstərəndir

Əbu Səid əl-Hudri rədiyallahu ənh rəvayəti; "... DƏCCAL O MÖMİN QULU KƏSMƏK ÜÇÜN TUTAR, LAKİN BU SIRADA ONUN BOYNU İLƏ KÖRPÜCÜK SÜMÜYÜ ARASI ALLAH TƏRƏFİNDƏN MİS LÖVHƏYƏ ÇEVRİLƏR ARTIQ DƏCCAL ONU KƏSƏ BİLMƏZ. BU DƏFƏ DƏCCAL ONU İKİ ƏLİ VƏ AYAĞI İLƏ TUTARAQ FIRLADIB ATAR. İnsanlar dəccalın onu oda atdığını zənn edərlər. Halbuki, o mömin şəxs bir cənnətə atılmışdır". (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113- İmam Şarani, Kurtubi Tezkire səh. 488)

621- İlahliq İddia Edər (Allahi Tənzih Edərik)

(Dəccal) Çıxdığı zaman ... hər kəs onu həqiqi bir mürşid sanıb dediyinə inanacaq, sonra Kufəyə gəlincə eyni şəkildə işlərini davam etdirəcək, bu anda PEYĞƏMBƏRLİK İDDİA EDƏCƏK... Bunu görən ağıl sahibləri ondan ayrılacaqlar... DAHA SONRA ÜLUHİYYƏT (İLAHLIQ) İDDİASINDA OLACAQ... HAŞA, MƏN ALLAHAM DEYƏCƏK.... (Təbarani bunu Sahabi olan ibn Mutəmərdən belə rəvayət etmişdir"). (Medineli Allame Muhammed İbn Resul El- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 212)

622- Dünya Səviyyəsində Təsiri Olar

Dəccal BİR MİLLƏTİN YANINA GƏLƏRƏK ONLARI (ÖZ BATİL YOLUNA) DƏVƏT EDƏR. O MİLLƏT DƏ DƏCCALA (İLAH OLDUĞUNA) (Allahı tənzih edərik) İMAN EDİB ONA BEYƏT EDƏRLƏR. (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh. 491)

623- Dəccal Gizli Hərəkət Edər

Dəccal yola çıxıb ilk dəfə Dəməşq şəhərinin şərqə baxan qapısının yanına gələcək... AXTARILACAQ, LAKİN TUTULMAYACAQ... Sonra Kisvə çayının sularının yanında görüləcək... AXTARILACAQ, HANSI TƏRƏFƏ GETDİYİ BİLİNMƏYƏCƏK...

(Sahabi ibn Mutemer'den rivayet edilmiştir; El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səh. 213)

624- Mətbuat Yayim Vasitələrindən İstifadə Edərək Dünyanin Hər Yerinə Çatar

"Dəccal çıxdığında MÜDHİŞ ŞƏKİLDƏ QIŞQIRAR, NƏRƏ ÇƏKƏR Kİ, ŞƏRQ VƏ QƏRBİN BÜTÜN XALQI ONU EŞİDƏR". (İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96)

"Dəccal, evlərinizə girmiş, uşaqlarınızı əsir götürmüşdür" deyə BİR SƏS EŞİDİLƏCƏK". (Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye, I-XII, 2:168; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2-ci nəşr)

Dəccalin Ağilsiz Taktikalari

625- Dəccaliyyət Doğrunu Səhv, Səhvi Doğru Kimi Göstərməyə Çalişar

(Dəccal) BUDUR BU CƏNNƏTDİR, BU DA CƏHƏNNƏMDİR" deyib hər kəsi aldatmağa çalışacaq. (Hakim ilə  İbni Asakir  İbni Ömər) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 213)

626- Yaxşini Pis, Pisi Yaxşi Kimi Göstərər

Yanında iki çay vardır; bunların birini gözə dümağ su çayı olaraq, digərini də qaynayan bir od şəklində göstərəcək... sizdən biriniz buna yetişsə, ALOV OLARAQ GÖRDÜYÜ ÇAYA TƏRƏF GƏLSİN VƏ GÖZLƏRİNİ YUMARAQ BAŞINI ƏYİB ONDAN SU İÇSİN... ÇÜNKİ O BUZ KİMİ BİR SUDUR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 214)

Dəccal çıxar. Yanında su və alov vardır. İNSANLARIN SU OLARAQ GÖRDÜYÜ YANDIRICI ALOVDUR. İNSANLARIN ALOV OLARAQ GÖRDÜKLƏRİ DƏ SOYUQ VƏ ŞİRİN BİR SUDUR.  (Müslim, Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, səh. 13)

627- Saxta Qaliqlar və Bərpalarla İnsanlari Aldadar

"(Dəccal) CAHİLLƏRƏ ÜZ TUTUB İSTƏSƏN ÖLMÜŞ ATANI, ANANI DİRİLDİM DEYƏCƏK, o da bəli göstər, dedikdə yanındakı şeytan, atasının şəklinə girəcək və "Oğlum mən sənin atanam! Bu adama uy!" deyəcək... (Kıyamet Alametleri, Medineli

Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 217)

628- Maddəni İnsanlara Saxta İlah Olaraq Göstərər (Allahi Tənzih Edərik)

"(Dəccal)  O, "MƏN ALƏMLƏRİN RƏBBİYƏM" DEDİYİ ZAMAN (Allahı tənzih edərik)...  (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 21)

629- Bilikli Olmayan İnsanlari Asanliqla Aldadar

KƏNDLİ CAHİLLƏRİ DAHA ASAN ŞƏKİLDƏ ALDADA BİLƏCƏK... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 216)

630- Sonsuz Axirət Həyatini İnkar Edər, Cənnət və Cəhənnəmin Bu Dünyada Olduğunu İddia Edər

(Dəccal)  O da "DAĞILIN İNSANLARA ONLARIN RƏBBİ OLDUĞUMU SÖYLƏYİN; BAX CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏMİN TAPILDIĞINI İZAH EDİN" deyəcək... O sizin Rəbbinizdir, aranızda hökm vermək üçün gəlmiş, cənnəti və cəhənnəmi də vardır... (Allahı tənzih edərik) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 218)

631- İnananlarin Həmrəyliyini Pozaraq, Aralarini Vurmağa Çalişar

O günlərdə ARALARINDA İNCİKLİK OLAN MÖMİNLƏR DƏCCALIN HƏDƏFİ OLMAQDAN XİLAS OLA BİLMƏZLƏR. (Hakim, Müstedrek, 4:529-530; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2-ci nəşr) Dəccal Dövründəki Texnoloji İnkişaflar

632- Orqan Köçürülməsi

(Dəccal) BİR ADAMA SATAŞIB OLUB ÖLDÜRÜB ONU İKİ YERƏ AYIRACAQ... SONRA ARALARINDAN KEÇİB "GÖRDÜNÜZ, İNDİ MƏN ONU DİRİLDƏCƏYƏM..." deyəcək. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 220)

633- Buludlari Sağ Əli ilə Tutmasi (Göy Üzündə Uçan Təyyarələr)

İbnil Münadi Əlidən rəvayət edilmişdir:

"BULUDLARI SAĞ ƏLİ İLƏ TUTACAQ, günəşi batdığı yerə qədər dərk edəcək, dənizdə gəzəcək, lakin su topuğuna qədər gələcək... Qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq... Elə bir nərə çəkəcək ki, yer ilə göy arasındakıların hamısı eşidəcək..." (Kıyamet Alametleri, 10-cu nəşr, səh. 219)

634- Günəşi Batdiği Yerə Qədər Dərk Etməsi (Peyk Sistemlərindən İstifadə Edilməsi)

İbnil Münadi Əlidən rəvayət edilmişdir:

"...GÜNƏŞİ BATDIĞI YERƏ QƏDƏR QAVRAYACAQ, dənizdə gedəcək, lakin su topuğuna qədər gələcək...." (Kıyamet Alametleri, 10-cu nəşr, səh. 219)

635- Dənizdə Getməsi, Lakin Suyun Topuğuna Qədər Gəlməsi (Su İdmanlarinin Edilməsi)

İbnil Münadi Alidən rəvayət edilmişdir:

 "... DƏNİZDƏ GEDƏCƏK, LAKİN SU TOPUĞUNA QƏDƏR GƏLƏCƏK... Qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq..." (Kıyamet Alametleri, 10-cu nəşr, səh. 219)

636- Qarşisinda Duman, Arxasinda Yaşil Dağ Olacaq (Təyyarələr Uçarkən Yaranan Mənzərə)

İbnil Münadi Əlidən rəvayət edilmişdir:

"... QARŞISINDA DUMAN, ARXASINDA YAŞIL DAĞ OLACAQ..." (Kıyamet Alametleri, 10-cu nəşr, səh. 219)

637- Yerlə Göy Arasindakilarinin Səsini Eşitməsi (Peyk və Radio Dalğalari ilə Səsin Göydə və Yerdə Eşidilməsi)

İbnil Münadi Əlidən rəvayət edilmişdir:

"... ELƏ BİR NƏRƏ ÇƏKƏCƏK Kİ, YERLƏ GÖY ARASINDAKILARIN HAMISI EŞİDƏCƏK..." (Kıyamet Alametleri, 10-cu nəşr, səh. 219)

638- Yerə Əmr Edib Əkin Yetişdirəcək

Bu hədis İbnil-Münadi Əlidən rəvayət etmişdir.Müslimin Nüvvas ibn Səmandan nəql etdiyi bir hədisdə belə buyrulmuşdur: "... YERƏ ƏMR EDİB ƏKİN YETİŞDİRƏCƏK... HEYVANLARINI  DA ÇOXALDACAQ... Məmələrini də südlə dolduracaq". (Kıyamet Alametleri, 10-cu nəşr, səh. 219)

639- Anbarlar Qurulacaq

(Dəccal) BİR ÇAYA GƏLƏRƏK AXMASINI ƏMR EDƏCƏK, AXACAQ, SONRA YUXARIYA ÇEVRİLİB AXMASINI ƏMR EDƏCƏK, AXACAQ, QURUMASINI ƏMR EDƏCƏK; QURUYACAQ... (Hammadoğlu Nuaym) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 213)

640- Qatar Nəqliyyati

(Dəccal) Hər kəsi aldatmaq üçün əvvəl İKİ DAĞI GÖTÜRÜB GEDƏCƏK; DAĞLARIN BİRİNDƏ BOL AĞAC VƏ MEYVƏ VARDIR, DİGƏRİNDƏ İSƏ DUMAN VƏ ALOV VARDIR... (Hakim, ilə İbn Asakir İbn Ömər) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 213)

641- Narkoz İstifadəsi

(Dəccalın) yanında cənnət və cəhənnəm tapılacaq... ADAMLARI DA OLACAQ BUNLARIN BİR QİSMİNİ ÖLDÜRÜB SONRA DİRİLDƏCƏK... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 213)

642- Toplu Yemək Sistemlərinin İstifadə Edilməsi

(Dəccalın) ƏTDƏN DAĞI, SUDAN ÇAYI TAPILACAQ... . (Nuaym Huzeyfe'den)

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 213)

YANINDA ŞORBADAN BİR DAĞ, SOYUMAYAN İSTİ ƏT, AXAN BİR ÇAY... Budur yemək, içkiləri deyəcək..." (Kıyamet Alametleri, səh. 215)

643- Sürətli Nəqliyyat Texnologiyasi

(Dəccal) BÜTÜN YER ÜZÜNÜ 40 GÜNDƏ GƏZƏCƏK. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 216)  

644- Televiziya və Radio Nəşrləri

(Dəccalın) ŞƏRQ VƏ QƏRB ƏHLİNİN RAHATLIQLA EŞİDƏ BİLƏCƏYİ ZİLDƏ ÜÇ SAYHASI (NƏRƏSİ) VARDIR. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed İbn Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 216)

 

31 / total 34
"Harun Yəhyanın Axırzamanın 656 Əlaməti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top