< <
4 / total: 7

50 Maddədə Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu (21-30)

21- Canlıların Kosmosdan Gəlməsi Iddiası Bir Xəyal Məhsuludur

Təkamülçü dairələr primitiv dünya şərtlərində təsadüfən amin turşusu meydana gələ bilməyəcəyi həqiqəti qarşısında yeni şərh axtarışlarına yönəlmişlər. Ortaya atılan yeni iddialardan birinə görə, kosmosdan yer üzünə düşən meteoritlərdə olan amin turşuları ilə üzvi maddələr reaksiyaya girmiş və beləcə canlılar meydana gəlmişdir. Halbuki primitiv dünya atmosferinin amin turşuları parçalayıcı xüsusiyyətdə olduğu bilinir. Həmçinin, primitiv dünya şərtlərində, kosmosdan çox bol miqdarda amin turşusu gəlsəydi və hətta yer üzü tamamilə amin turşularla əhatə olunsaydı belə bu, canlıların mənşəyini izah edən bir vəziyyət olmazdı. Çünki amin turşularının təsadüfən və təsadüfi olaraq bir yerə gəlib son dərəcə kompleks, üçölçülü bir zülalı və zülalların, hüceyrənin orqanoidlərini, ardından bu orqanoidlərin də bütün möcüzəvi quruluşuyla bir canlı hüceyrəni meydana gətirməsi mümkün olmazdı.

Bir digər fikirə görə isə, ilk canlılar dünya xaricində, başqa planetlərdə meydana gəlmişdir. Daha sonra bu canlıların sporları ya da toxumları meteoritlər ilə dünyaya daşınmış və canlılar yaranmağa başlamışdır. Ancaq bugünkü məlumatlara görə spor və toxumların kosmosdan dünyaya gəlişləri əsnasında istilik, təzyiq, zərərli şüalar və s. şərtlərə söykənməsi mümkün görülmür. Qaldı ki, ilk hüceyrənin başqa bir planetdə meydana gəldiyi iddiası əslində təkamülçülərin problemini həll etmir, yalnızca başqa bir ünvana daşıyır. Canlıların Dünyada təsadüfən meydana gəlməsi qarşısındakı mane nədirsə, bir başqa planetdə də odur.

22- “Həyatın Primitiv Dünyada Təsadüfən Yarana Bilməsi Isbat Edilmişdir” Yalanı

miller deneyi

Bu iddianı irəli sürən təkamülçü mənbələrdə tək dəlil olaraq 1953-ci ildəki Miller təcrübəsi göstərilir. Halbuki bu təcrübədə canlı bir hüceyrə yaradılmamış, yalnız bir neçə sadə amin turşusu sintez edilmişdir. Amin turşularının təsadüfən doğru ardıcıllıqla düzülərək zülalları meydana gətirmələri, bunların da bir hüceyrə meydana gətirmələri riyazi olaraq qeyri-mümkündür. Qaldı ki, Millerin sintez etdiyi amin turşuları belə heç bir məna kəsb etmir. Çünki Miller təcrübəsində primitiv dünya atmosferində olmayan qazlardan istifadə etmişdir.

23- Təkamül Nəzəriyyəsi, Zülalların Bacarıqlarının Necə Meydana Gəldiyini Əsla Izah Edə Bilməz

Bədəndəki zülallardan biri olan albumin, xolesterol kimi yağları, hormonları, zəhərli öd kisəsi maddəsini və penisillin kimi dərmanları özünə bağlayar. Daha sonra qanla birlikdə bədəndə gəzərək, yığdığı maddələri qaraciyərdə istifadə edilən hala gətirmək üzrə ifraz edər, qida maddələrini və hormonları isə lazım olduqları yerlərə aparar.

Albumin kimi, heç bir biliyi, şüuru olmayan atomlardan meydana gəlmiş bir molekul necə ola bilər ki, yağları, zəhərləri, dərmanları, qida maddələrini bir-birindən ayırd edə bilir?

Həmçinin, necə ola bilər ki, qaraciyəri, öd kisəsini tanıyıb, daşıdığı maddələri çaşmadan, yanılmadan, heç səhv etmədən hər dəfə doğru yerə və ehtiyac olan qədər ötürə bilər? Qanda daşınan zəhərli maddələri, dərman və qida maddələrini insanlar belə bir-birindən ayırd edə bilmədiyi bir halda, atomlardan meydana gəlmiş bir molekul bunu necə bacara bilər?

24- Bədənimizdə Bir Enerji Stansiyasını Qurmağı Şüursuz Atomlarmı Düşünərək Dizayn Ediblər?

Millimetrin 100-də biri böyüklüyündə olan hüceyrələrimizin daxilindəki “mitoxondrid” adlı enerji stansiyası, bir neft təmizləyicisindən ya da bir hidroelektrik stansiyasından daha kompleksdir. Minlərlə mühəndisin, texniki mütəxəssisin, işçinin, dizaynerin bir yerə gələrək, ən yüksək texnologiyanı istifadə edərək təmin etdikləri enerjini, müəyyən sayda atomun birləşməsindən ibarət olan, şüur və məlumat sahibi olmayan hüceyrələrimiz çox daha iqtisadi və praktik bir üsulla əldə edirlər.

Hüceyrələrimizdəki enerji stansiyasında, enerji qənaəti də daxil olmaqla maddələrin qiymətləndirilməsinə qədər hər cür təfərrüat planlanmış və qüsursuzca yaradılmışdır. Təkamül nəzəriyyəsi, hüceyrənin daxilindəki bu kimi təfərrüatlardan bir ədədinin belə meydana gəlməsini açıqlamaqda acizdir.

25- DNT-Dəki 25 Cildlik Ensiklopediya Dolusu Məlumat Təsadüfən Ortaya Çıxa Bilməz

İnsanın tək bir DNT molekulunda bir milyon ensiklopediya səhifəsini dolduracaq məlumat vardır. Bu məlumatların hamısı çox əhəmiyyətli bir ardıcıllığa malikdir. İndi düşünün, milyonlarla hərfi təsadüfən küçəyə səpələsək, səpilən bu hərflərin hamısı bir məqalə halına gəlsə, sonra bu milyonlarla hərflər qəzet səhifələrindəki kimi yazılar meydana gətirsə, bunun kor bir təsadüfün nəticəsi olduğunu söyləmək mümkünmüdür? Əlbəttə ki, xeyr. Ancaq darvinist anlayışa görə bu fövqəladə hadisənin təsadüfən reallaşması mümkündür.

DNA-kütüphane

26- Müxtəlif Canlı Növləri Necə Müxtəlif DNT-Lərə Sahib Olmuşlar?

Təkamülçülər, canlı növlərinin müxtəlif genetik məlumatlara sahib olmalarını mutasiyalarla əlaqələndirərlər. Mutasiya DNT-də radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn dəyişikliklərdir. Halbuki, mutasiyalar DNT-ə ya zərər verər ya da üzərində təsirsiz olarlar.

Bunu belə bir nümunəylə izah edək: Qalın bir dünya tarixi kitabının əvvəldən axıracan kompyuterə yazılmasını istəyək. Bu iş edilərkən, kitabı bir neçə dəfə başdan yazaq və hər dəfə kitabı yazan adama arada bir düymələrə gözlərini yumaraq (təsadüfən) basmasını istəyək. Bu üsulla tarix kitabı meydana gələ bilərmi? Məsələn, daha əvvəl kitabda var olmayan “Qədim Misir tarixi” kimi bir bölmə meydana gələ bilərmi?

Əlbəttə ki, kitaba əlavə etdiyimiz hərf səhvləri kitabı əmələ gətirə bilməz, əksinə korlayar, mənasını pozar. Amma təkamül nəzəriyyəsinin iddiası, “hərf səhvlərinin bir kitabı əmələ gətirdiyini” istiqamətindədir.

27- Genlərdəki Ierarxik Nizamın Qurucusu Kimdir?

Bəzi genlər digərləri üzərində nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir. Məsələn, bəzi nəzarət genləri, uşaqlıq dövründə hemoqlobin hazırlayan genin işini dayandırır. Bu, üzərində diqqətlə düşünülməsi lazım olan bir məlumatdır. Genlər, atomlardan ibarət olan molekullardır. Bəs bu molekullar, aralarında bu cür nizamlı bir təşkilatı necə qurublar? Necə ola bilər ki, bir molekul bir insanın artıq boyunun uzanmasını dayandırma qərarını alıb, bu qərarı digərinə ötürər, digəri isə bu qərarı necə anlayıb, itaət edib, tətbiqə edə bilər? Bu intizamın qurucusu kimdir? Həmçinin, milyon illərdir ki, trilyonlarla gen, eyni intizamla, itaət, ağıl və şüurla vəzifəsini əskiksiz yerinə yetirir.

Belə qüsursuz çalışan bir sistemin təsadüfən əmələ gəldiyini iddia etmək, çox böyük bir cəfəngiyatdır.

28- Təkamülçülərin Içində Olduqları Çıxılmaz Vəziyyəti Göstərən Bir Nümunə

varil

Təkamülçülər, böyük barrellərin içinə canlıların quruluşunda olan fosfor, azot, karbon, oksigen, dəmir, maqnezium kimi elementlərdən bol miqdarda qoysunlar. Hətta adi vəziyyətdə tapılmayan, ancaq bu qarışığın içində olmasını lazımlı gördükləri vəsaiti də bu barrellərə əlavə etsinlər. Qarışıqların içinə istədikləri qədər (dünya atmosferində özbaşına meydana gəlməsi mümkün olmayan) amin turşusu, istədikləri qədər də (birinin belə təsadüfən meydana gəlməsi qeyri-mümkün olan) zülal doldursunlar. Bu qarışıqlara istədikləri nisbətdə istilik və rütubət versinlər. Bunları istədikləri təkmilləşdirilmiş cihazlarla qarışdırsınlar. Barrellərin ətrafına da dünyanın qabaqda gələn elm adamlarını qoysunlar. Bu mütəxəssislər növbə ilə milyardlarla, hətta trilyonlarca il barrellərin başında gözləsinlər. Bir insanın meydana gəlməsi üçün hansı şərtlərin mövcud olması lazım olduğuna inanılırsa hamısından istifadə etmək sərbəst olsun. Ancaq nə edirsə etsinlər o barrellərdən qəti surətdə bir insan çıxara bilməzlər. Zürafələri, aslanları, arıları, sarıbülbülləri, bülbülləri, tutuquşlarını, atları, delfinləri, gülləri, zanbaqları, qərənfilləri, bananları, portağalları, almaları, xurmaları, pomidorları, qovunları, qarpızları, əncirləri, zeytunları, üzümləri, şaftalıları, tovuz quşlarını, qırqovulları, rəngbərəng güvələri və bunlar kimi milyonlarla canlı növündən heç birini meydana gətirə bilməzlər. Nəinki burada bir neçəsini saydığımız bu canlı varlıqları, hətta bunların tək bir hüceyrəsini belə əldə edə bilməzlər.

Qısacası, şüursuz atomlar bir yerə gələrək hüceyrəni meydana gətirə bilməzlər. Sonra yeni bir qərar verərək meydana gələn bu hüceyrəni ikiyə bölüb, sonra ard-arda başqa qərarlar alıb elektron mikroskopunu icad edən, sonra öz hüceyrə quruluşuna bu mikroskop altında baxan professorları yarada bilməzlər. Maddə şüursuz, cansız bir toplumdur və ancaq Allahın üstün yaratması ilə həyat tapar.

Bunun əksini iddia edən təkamül nəzəriyyəsi isə ağıla tamamilə zidd bir cəfəngiyatdır. Təkamülçülərin irəli sürdüyü iddialar üzərində bir az belə düşünmək, yuxarıdakı nümunədə olduğu kimi, bu həqiqəti açıqca göstərər.

29- Təkamül Nəzəriyyəsi, Canlılardakı Şüurlu Dizaynı Izah Edə Bilməz

Bir otağa girdiyinizdə əgər stolun üstündəki kağızın üzərində mürəkkəb ləkəsi görsəniz, mürəkkəb butulkasının bir yolla kağızın üzərinə töküldüyünü və orada təsadüfi bir şəkil meydana gətirdiyini düşünərsiniz. Ancaq əgər bu kağızın üzərinə mürəkkəblə yazılmış “ATANA ZƏNG VUR” deyə bir qeyd görsəniz, bu yazının kağızın üzərində təsadüfən meydana gəlmədiyini bilərsiniz. Qeydin sahibini görməsəniz belə, bunun şüurlu bir adam tərəfindən yazılmış mənalı və məqsədli bir qeyd olduğundan şübhə etməzsiniz. Və ya, çox gözəl bir cədvəl gördüyünüzdə, rəssamını görməmiş olsanız belə bu cədvəlin şüurlu bir dizaynın nəticəsi olduğunu bilərsiniz.

sofra

Rənglərin yerə tökülərək bu rəsmi təsadüfən meydana gətirdiyini heç bir zaman düşünməzsiniz. Eyni həqiqət canlılardakı qüsursuz dizayn üçün də etibarlıdır. Canlılardakı qüsursuz və fövqəladə dizayn, onların təsadüflərin nəticəsi olmadıqlarını, şüurlu bir dizaynın nəticəsi olduqlarını açıqca göstərir. Təkamül nəzəriyyəsi isə, bu həqiqət qarşısında aciz qalmışdır. Canlılardakı şüurlu dizaynın sahibi, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.

30- Canlılardakı Sadələşdirilməz Kompleks Strukturlar Təkamül Nəzəriyyəsinə Qarşı Çıxır

Təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını tamamilə etibarsız edən sadələşdirilə bilməz komplekslik, təkamülçülərin iddia etdikləri mərhələ-mərhələ inkişafı qeyri-mümkün hala gətirir. Məsələn, bir yerə gələrək gözü meydana gətirən, gözyaşı vəzisinin, torlu qişanın, qüzehli qişa kimi orqanoidlərin mərhələlərlə tək-tək meydana gəlmələri mümkün deyil. Çünki gözü meydana gətirən bütün hissəciklər əskiksiz olduğunda görmə reallaşacaqdır. Biri əskik olsa orqan funksiyasız olacağından təkamülə görə funksiyasız bir orqanın “təbii seleksiyaya” məruz qalaraq yox olması lazımdır.

 

4 / total 7
"Harun Yəhyanın 50 Maddədə Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top