< <
7 / total: 12

İslam Birliyi Müsəlmanlara Nə Qazandiracaq?

Dövrümüzdə dünya siyasəti ölkələrin beynəlxalq birlik içində yer tutmasını bir ölkənin beynəlxalq təhlükəsizliyi və iqtisadi mənafeləri baxımından zəruri hala gətirmişdir. Əsasən, coğrafi mövqelərin baş rol oynadığı bu dövlətlərarası əməkdaşlıqlarda yeraltı sərvətlər, ticarət sahələri, hətta mədəni dəyərlər də əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni coğrafiyada yerləşən bir çox ölkə belə təşkilatların kölgəsində qaynaqlarını birləşdirir, ortaq müdafiə paktları qurur, fərqli sahələrdə əməkdaşlıq edirlər. Həmin təşkilatların vasitəsilə sülhün qorunması, silahlanmanın nəzarətdə saxlanması, anlaşılmazlıqların siyasi yolla həll edilməsi, iqtisadi və sosial inkişafın təmin edilməsi, insan haqları və demokratiya kimi dünyəvi dəyərlərin qorunması hədəf götürülür. NATO (Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı), ATƏT (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı), Avropa İttifaqı, NAFTA (Şimali Amerika Azad Ticarət Assosiasiyası), OPEC (Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyi), ASEAN (Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyası), G-7 (7 sənayeləşmiş ölkə, “Böyük yeddilik”), D-8 İqtisadi Kooperasiya Təşkilatı (inkişaf etməkdə olan 8 ölkə), APEC (Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı) kimi təşkilatlar beynəlxalq siyasi, hərbi və iqtisadi əməkdaşlıqların öndə gələn qurumlarındandır.

ticaret, ekonomi, refah

Bu qurumlar zaman içində üzv sayının artması, əhatə etdikləri coğrafi ərazidə dəyişikliklərin baş verməsi, təsir sahələrinin genişlənməsi kimi səbəblərlə struktur dəyişikliyinə məruz qalırlar. Hamısının 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən qurulduğu bu təşkilatlar, həqiqətən də, dünyada sabitliyin və nizamın təmin olunmasında, iqtisadi və sosial inkişafın davam etməsində önəmli rol oynayıblar. Bu təşkilatlara üzv olan ölkələr özlərini həm iqtisadi və hərbi yöndən qoruma altına alır, həm də öz bölgələrində və beynəlxalq arenada daha təsirli mövqe qazanırlar. İnkişaf etmiş ölkələr belə ortaqlıqlara ehtiyac duyurlar. Sərbəst ticarət mərkəzlərinin təşkil olunması, regional biznes müqavilələri, gömrük sistemlərinin qaldırılması, hətta ortaq pul vahidinə keçilməsi (Avropa İttifaqında olduğu kimi) üzv ölkələrin gələcəyini zəmanət altına alır. Müştərək müdafiə paktları isə üzvlərin hərbi xərclərinə nəzarət imkanı yaradır, bu sahəyə qoyulan vəsaitlər təhsil və mədəniyyət sahələrinə yönləndirilir. Bənzər təşkilatlanmanın müsəlman ölkələri üçün də əhəmiyyətli faydaları vardır. Həm iqtisadi, həm də texnoloji yöndən inkişafa ehtiyacı olan müsəlman ölkələrində sabitliyin təmin edilməsi üçün ən əhəmiyyətli addım İslam dünyasının mərkəzi təşkilat altında – İslam Birliyi altında birləşməsidir.

İqtisadiyyatın Güclənməsi və Rifahın Artması

İqtisadi əməkdaşlıq həm sabitliyin təmin edilməsi, həm də inkişaf baxımından əhəmiyyətlidir. Bir çox müsəlman ölkəsinin əsas ehtiyacı iqtisadiyyatının düzəlməsi və sağlam əsaslar üzərinə oturdulmasıdır. İslam dünyasında sənayenin inkişafına əhəmiyyət verilməli, lazımi vəsaitlər yatırılmalıdır. Bütöv şəkildə inkişaf layihəsinin ortaya qoyulmasının gərəkliliyi də açıq şəkildə görünür. Təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və texnologiya eyni səviyyədə inkişaf etməlidir. Bir tərəfdən iş sahələri texnoloji yöndən inkişaf etdirilərkən, digər tərəfdən də təhsil səviyyəsinin və keyfiyyətinin artırılması təmin olunmalıdır. Cəmiyyətlər istehsala daha çox təşviq edilməlidir. Bir çox müsəlman ölkəsində davam edən yoxsulluğun, təhsilsizliyin, gəlirin bərabər paylanmamasının və digər sosial-iqtisadi problemlərin ortadan qaldırılmasında iqtisadi əməkdaşlıqlar böyük rol oynayacaq. Sərbəst ticarət mərkəzləri təşkil etməklə, gömrük birliyi yaratmaqla və ortaq bazarlar meydana gətirməklə bunların öhdəsindən gəlmək olar.

Müsəlman ölkələrin böyük əksəriyyəti həm geostrateji cəhətdən üstünlüyə malikdir, həm də təbii qaz və neft ehtiyatları başda olmaqla, qiymətli enerji qaynaqlarına və təbii sərvətlərə sahibdir. Belə ki, bu qaynaqlar və strateji imkanlar çox hallarda lazımi şəkildə istifadə olunmur. İslam dünyasında insanların 86%-inin illik gəliri 2000 dollardan az, 76%-inin gəliri isə 500 dollardan azdır. Bu vəziyyət İslam dünyasının sahib olduğu ümumi imkanlarla təzad təşkil edir.11 Qərbdə istifadə olunan neftin təxminən yarısı bu coğrafiyadan ixrac edilir və dünya kənd təsərrüfatı məhsullarının 40%-i yenə bu coğrafiyanın payına düşür.12 Dünya iqtisadiyyatının başda Bəsrə körfəzi bölgəsi olmaqla, İslam coğrafiyasından ixrac edilən neft və qazdan asılı olduğu bir çox iqtisadçı tərəfindən açıq şəkildə ifadə edilir.13

Kazakistan, doğal kaynaklar, uzay üssü
 

1990-cı ildə Sovet İttifaqından ayrılan və 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Qazaxıstanda olduqca zəngin təbii qaz və neft yataqları var. Bununla yanaşı, Sovet İttifaqının ümumi əkin sahəsinin  1/5-inə sahib olan Qazaxıstan əkinçilik baxımından da geniş imkanlara malikdir. Kosmosa ilk insanın göndərildiyi “Baykonur” kosmodromu da Qazaxıstanda yerləşir.

Təkcə Bəsrə körfəzi bu günə qədər kəşf edilmiş dünya neft ehtiyatlarının ⅔-sinə sahibdir. Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, təkcə Səudiyyə Ərəbistanının 262 milyard barel neft ehtiyatı vardır ki, bu da dünya neftinin 25,4%-i deməkdir. Dünya neft ehtiyatlarının 11%-i İraqa, 9,6%-i Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, 9,2%-i Küveytə, 8,6%-i İrana, 13%-i digər OPEC ölkələrinə və geridə qalan 22,6%-i isə dünyanın müxtəlif ölkələrinə aiddir.14 Üstəlik, ABŞ-ın Enerji Nazirliyi tərəfindən aparılan araşdırmalar Körfəz bölgəsinin neft ixracatının 2000-2020-ci illər arasında 125% artacağını göstərir.15 Bu, indi olduğu kimi, gələcəkdə də dünya enerji ehtiyacının böyük ölçüdə Körfəzdən təmin olunacağı mənasını ifadə edir. Neftlə yanaşı, Yaxın Şərqin dünya qaz ehtiyatlarının təxminən 40%-inə sahib olduğu həqiqətini də görməzlikdən gəlmək olmaz. Bunun haradasa 35%-i Körfəz bölgəsindədir.16

Digər tərəfdən Əlcəzair, Liviya və digər bəzi şimali Afrika ölkələrinin ümumi ehtiyatları dünya ehtiyatlarının 3,7%-ini təşkil edir.

Ayrıca, Qafqaz və Orta Asiya ölkələri təbii qaz və neft baxımından olduqca zəngin qaynaqlara malikdir. Məsələn, Qazaxıstanda indiyə qədər təsbit edilən neft həcminin 10-17,6 milyard barel olduğu bildirilir. Təbii qaz həcmi isə təqribən 53-83 trilyon kub təşkil edir. Türkmənistan dünyanın dördüncü ən böyük təbii qaz istehsalçısıdır.17 İslam ölkələrinin bəziləri isə çox dəyərli filiz yataqlarına malikdir. Məsələn, Özbəkistan və Qırğızıstan qızıl istehsalında dünyanın öndə gələn ölkələrindəndir. Türkiyə əhəmiyyəti son illərdə daha çox bilinən bor filizinə görə dünyanın ən zəngin ehtiyatlarından birinə sahibdir. Tacikistan dünyanın ən böyük alüminium istehsalı müəssisələrinə malikdir.

gökdelen
 

İslam ölkələrinin ortaq təşəbbüsü sayəsində ölkələr qarşılıqlı şəkildə bir-birilərinin təcrübələrindən istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda vəsait qoyuluşu hər iki tərəfin iqtisadiyyatı üçün gəlir mənbəyi olar. Hər ölkənin sahib olduğu fərqli coğrafi və iqtisadi şərtləri bolluq və bərəkət gətirər.

Müsəlman ölkələrinin bu üstünlüyü enerji əsri kimi adlandırılan 21-ci əsrdə daha da əhəmiyyət qazanacaq. Enerji dövrümüzdəki cəmiyyətlərdə sənaye, nəqliyyat, şəhərləşmə və hərbi baxımdan cəmiyyət həyatının əsaslarından biridir. İstehsal və iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçməsi üçün ilk öncə enerjiyə ehtiyac var. Buna görə də 21-ci əsrdə enerji qaynaqlarının nəzarət altına alınması və bu sahədə üstünlük əldə edilməsi üçün böyük cəhdlər olacaq. Belə ki, İslam coğrafiyası malik olduğu bu üstünlükdən lazımi kimi faydalana bilmir. Bir çox ölkədə ¬–qaynaqların çox olmasına baxmayaraq – istehsalı artıran və ya hasil olunan qaynaqların ölkə sənayesində istifadəsini təmin edən lazımi imkanların kifayət qədər olmaması bu zənginliklərin ölkə iqtisadiyyatına köməyini ancaq ixracatla məhdudlaşdırır. Bu ölkələr öz sənaye komplekslərində neft emalı və sənaye inkişafı imkanlarına sahib deyillər.

Muayyad Camisi, tablo
 

Bundan başqa, bəzi müsəlman ölkələri yeraltı qaynaqlar mövzusunda tədqiqat aparmaqla mövcud qaynaqları təsbit edib çıxarmaq imkanından belə məhrumdurlar. Əcnəbilər tərəfindən aparılan araşdırmalar bəzi müsəlman ölkələrdə də neft və təbii qazın mövcudluğunu ortaya qoyur, lakin həmin ölkələr bu qaynaqlardan faydalana bilmirlər. Əlbəttə, yeraltı sərvətlərin düzgün qiymətləndirilməsi müsəlman ölkələrin yeganə iqtisadi problemi deyil. Ancaq burdan başlamaqla digər problemlərə də həll gətirmək mümkündür. Müsəlman ölkələrin iqtisadiyyatında müəyyən fərqliliklər mövcuddur. Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı yeraltı sərvətlərə əsaslandığı halda, bəzilərinin iqtisadiyyatı da kənd təsərrüfatına (coğrafi mövqeyi əlverişli olduğuna görə) əsaslanır. Bu fərqlilik qismən də olsa, cəmiyyət quruluşları üçün də əsaslıdır. Bəzi ölkələrdə əksəriyyət kənd yerlərində yaşadığı halda, bəzilərinə də şəhər mədəniyyəti hakimdir. Ancaq bir ölkənin digərini əskik yöndən dəstəkləməsi, birinin digərinin ehtiyacını qarşılaması və hər kəsin təcrübə qazandığı sahədə digərlərinə kömək etməsi ilə bu fərqliliklər əhəmiyyətli zənginlik qaynağına döndərilə bilər. Bu, İslam Birliyi ilə təmin oluna bilər.

Ortaq investisiyalar və təşəbbüslər bu zaman böyük əhəmiyyət kəsb edir. Birgə təşəbbüslər sayəsində həm ölkələr qarşılıqlı olaraq bir-birilərinin təcrübələrindən istifadə edəcəklər, həm də müxtəlif vəsait qoyuluşları hər iki tərəfin iqtisadiyyatı üçün gəlir qaynağı olacaq. Müsəlman ölkələrin bir-birilərinə iqtisadi dəstək verməsi, əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, İslam əxlaqına uyğundur. Ehtiyac içində olana yardım etmək və sosial həmrəylik müsəlmanların əhəmiyyətli xüsusiyyətidir. Quranda bir çox ayədə ehtiyac içində olanların qorunması bildirilmişdir. Cəmiyyətdəki sosial həmrəylik cəmiyyətlərarası səviyyədə də davam etdirilməlidir. Üstəlik, müəyyən əməkdaşlıq mühitində həyata keçirilən dövlətlərarası yardımlaşma vahid yönlü olmamalıdır. Beləliklə də, həm iş imkanları artar, həm də hər iki cəmiyyətdə gəlir səviyyəsi yüksəlməyə başlayar. Bir ölkədə çıxan neft bir başqasında istehsal oluna bilər və ya kənd təsərrüfatı məhdud olan İslam ölkəsinin ehtiyacları o sahədə zəngin olan ölkələr tərəfindən qarşılana bilər. İş qüvvəsi zəif olan ölkənin bu çatışmazlığı başqa qonşu ölkə tərəfindən qarşılanar, iş qüvvəsi olan, lakin sənayesi inkişaf etməyən ölkələrdə isə bu sahədə təcrübəsi çox olanlar müxtəlif işlər görə bilərlər. Vəsait qoyulan ölkə də, vəsaiti qoyanlar da bundan gəlir əldə edərlər. Bilik toplamaq və təcrübəni bölüşmək bərəkəti artırar və texnoloji inkişafdan bütün müsəlmanlar fayda əldə edərlər.

İslam dünyasının imkanlarını və gücünü birləşdirməsini təmin edən birgə təşəbbüslər sayəsində yüksək texnoloji məhsullar müsəlman ölkələrində də istehsal olunar. Təşkil olunan ortaq İslam bazarı bir ölkədə istehsal olunan məhsulların gömrük, kvota kimi maneələr olmadan ticarət məqsədi ilə digər ölkələrə göndərilməsinə şərait yaradar. Ticarət sahələri genişlənər, bütün müsəlman ölkələrinin bazar payı çoxalar, ixracat inkişaf edər. Bu da öz növbəsində müsəlman ölkələrindəki sənayeləşmə prosesini sürətləndirər, iqtisadiyyatla yanaşı, texnologiya da inkişaf edər. Müsəlman ölkələr başqa investorlara qarşı ortaq güc halında hərəkət edər, dünya iqtisadiyyatının əhəmiyyətli parçasına çevrilər.

çöl_ tarım_azarbeycan_ürdün_mısır
 

1.Mərakeş

2. Tunis
3. Mərakeş

4.Tunis
5. Oman

Müsəlman xalqların rifah səviyyəsi və yaşayış standartı yüksələr, İslam dünyasındakı bərabərsizliklər ortadan qalxar. Körfəz, Sakit okeanı və şimali Afrika ölkələri arasında onsuz da sərbəst ticarət müqavilələri mövcuddur. Türkiyənin də daxil olduğu iqtisadi əməkdaşlıqlar İslam dünyasında davam edir. Bəzi yerlərdə isə ikili əməkdaşlıqlar var. Lakin bunların genişləndirilməsi, bütün müsəlman ölkələrinin maraqlarını qoruyan və hamısının inkişafını təmin edən əməkdaşlıq qurmaq daha faydalı olar.

kelebek
 

Bütün bunlar ancaq mərkəzi qurumun öndərliyi və koordinasiyası ilə həyata keçə bilər. Bunun təminatı isə ilk öncə İslam ölkələrində gerçək Quran əxlaqını oturtmaqla, yəni İslamın mədəni oyanışı ilə mümkündür. İslam Birliyi həm mədəni dirçəlişin, həm də bunun nəticələri olan siyasi və iqtisadi əməkdaşlıqların önündə gəlməlidir. İslamın müsəlmanlar arasındakı həmrəylik hökmləri bu mövzuda bütün müsəlmanlar tərəfindən diqqətdə saxlanılmalıdır. Allah Quranda insanlara mal həvəsindən çəkinməyi, ehtiyac içində olanları qorumağı və yardımlaşmağı əmr edir. İman edənlərin mallarında ehtiyac içində olanlar üçün pay vardır (Zariyat surəsi, 19). Bununla bağlı bəzi ayələrdə belə buyurulur:

Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə (heç bir şey) verməyəcəklərinə and içməsinlər. Qoy əfv edib bağışlasınlar. Məgər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah bağışlayandır, rəhmlidir. (Nur surəsi, 22)

Var-dövlət sahibi öz varına görə xərcləsin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah heç kəsin üzərinə Özünün ona verdiyi (nemətdən) artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. (Talaq surəsi, 7)

gökdelen

1. Moti Məscidi, 1662, Dehli

2. Badşahi məscidi, 1673, Pakistan

Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinin dostlarıdır. Onlar yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməllərə qadağa qoyur, namaz qılır, zəkat verir, Allaha və Onun Elçisinə itaət edirlər. Allah onlara rəhm edəcəkdir. Həqiqətən, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. (Tövbə surəsi, 71)

Bundan başqa, Quranda Rəbbimiz iman edənlərin bir-birilərinin vəliləri olduğunu bildirmişdir (Tövbə surəsi, 71). Dost, dəstək verən, qoruyan, hayan kimi mənalar ifadə edən “vəli” sözü müsəlman cəmiyyətlər arasındakı həmrəyliyin və dəstəyin əhəmiyyətini vurğulayır. İslam ölkələri arasında qardaşlıq niyyəti ilə qurulan əməkdaşlıqlar müsəlmanlara rifah və bolluq gətirər, İslam dünyasının illər boyu böyük problemlərindən olan yoxsulluğu ortadan qaldırar. Unutmaq olmaz ki, Quran əxlaqının hakim olduğu cəmiyyətlərdə aclıq, yoxluq və fəqirlik kimi problemlər olmaz. Müsəlmanlar ağıllı və uzaqgörən siyasət yürütməklə, başqa ölkələrlə əməkdaşlıq etməklə, ticarət və inkişafa əhəmiyyət verməklə və digər mədəniyyətlərin zənginliyindən yararlanmaqla öz cəmiyyətlərini inkişaf etdirərlər. Tarixdə belə olub və Allahın izni ilə, yaxın gələcəkdə İslam Birliyi öndərliyində yenə belə olacaq.

 

Cənab Adnan Oktarin “Mpl” Müsahibəsi (21 Noyabr, 2008)

Adnan Oktar: Osmanlı deyəndə ağlıma  daim ədalət, sevgi, bərəkət, bolluq, sabitlik, hörmət, ehtişam, nəzakət və estetika gəlir. O gözəl Osmanlı qübbələri, Osmanlı musiqisi, Osmanlı yeməkləri, Osmanlı ədəbi, Osmanlı xitabları və dünyaya ədalət saçan möhtəşəm siyasi mexanizm ağlıma gəlir. Osmanlı deyəndə bunlar ağlıma gəlir. Dünyanın yeni Osmanlıya ehtiyacı insanın suya ehtiyacı kimidir. Yəni İslam Birliyi, türk dövlətlərinin dəstəyində böyük İslam Birliyi. Bu, dünyanın sanki cənnət həyatına dönməsi deməkdir. İqtisadi yöndən fövqəladə zəngin olması deməkdir, Avropanın, Amerikanın, Rusiyanın və Çinin. Çünki bütün İslam ölkələrinin, bütün türk dövlətlərinin nefti və faydalı qazıntıları bu ölkələrə axacaq. Gəlib xəstəxanalar inşa edəcəklər, müəssisələr, yollar açacaqlar. Biz gedib onların iş yerlərində, digər uyğun çalışma sahələrində faydalı fəaliyyətlər göstərəcəyik. Qarşılıqlı şəkildə həm texnologiya, həm elm, həm də sənət alış-verişi olacaq. Terror anidən dayanacaq. Köklü və qəti şəkildə dayanacaq. Terrora pul xərcləmək adlı mövzu olmayacaq. Bunun nəticəsində sabitlik və asayiş də olacağı üçün bolluq-bərəkət yağış kimi yağacaq. Böyük rifah dövrü başlayacaq. Dövrümüz İslam Birliyi dövrüdür. İslamın sosial ədalətinin, gözəl əxlaqının hakim olma dövrüdür. Bunların hamısını önümüzdəki 10-15 il içində görəcəyik, inşaAllah...

İslam Birliyi bu qəm-qüssəni ortadan qaldıracaq, yəni xoşbəxtlik və sevinc dövrü başlayacaq, bayram dövrü olacaq, günlər bayrama dönəcək. İslam Birliyində, məsələn, Suriya elə Suriya kimi qalacaq, yəni dövlət unitar quruluşunu qoruyub saxlayacaq. Amma coşqun sevgi hakim olacaq. Qapıların açıq olması, təzyiqin qalxması sabitlik deməkdir, vergilərin azaldılması deməkdir, insanlara psixoloji təzyiqin aradan qalxması deməkdir. Yoxsa insanlar çox qabiliyyətlidir, sadəcə başının üstündə təzyiq olmamalıdır. İnsana üstündəki təzyiqi qaldıranda onun beyni açılar, Allah ona talant verər, böyük işlər görməyə başlayar. Amma üstünə getmək olmaz. Yəni ağır vergi, faiz və ya sosial təzyiqlər ona mənfi təsir göstərir. Azad mühitdə insanlar gözəl şeylər edərlər, Allahın diləməsi ilə. Buna görə də İslam Birliyində bunları incəliyinə qədər düşünməyə gərək yoxdur. Təkcə bu problemlər həll edilməlidir. Pasport və viza qalxmalıdır, yəni ölkələr arasında; Allah qorxusuna və sevgisinə əsaslanan sevgi və qardaşlıq anlayışı hakim olmalıdır. Çünki hamımız Allahın təzahürləriyik. Xristianları da Allah yaradır, musəviləri də. Onlar qədərlərini (tale) yaşayırlar. Hamısına Allahın yaratdığı qul olaraq şəfqət duyuruq. Bunu tətbiq etmək terroru ortadan qaldırmaq deməkdir. Çünki terror bu cür mühitdə sən demədən belə dayanar. Yəni belə vəziyyətdə terrorun bütün texniki bünövrəsi yox olub gedər. İdeoloji, fəlsəfi və sosial əsası da qalmır, Öz-özünə məhv olar, gəlib təslim olarlar, söhbət bitər.

Asayiş və Təhlükəsizliyin Təmin Edilməsi

Muayyad Camisi, tablo
 

Dünyanın bəzi yerlərindəki qeyri-sabitliklər tək o bölgəyə təsir etməklə qalmır, bütün dünyaya mənfi təsir edir. İslam coğrafiyası belə bir bölgədir. İslam dünyasının hər hansı yerində baş verən problem bütün coğrafiyaya birbaşa təsir göstərir. Buna görə də İslam torpaqlarında yerləşən ölkələri bir-birindən müstəqil düşünməmək lazımdır. Yaxın Şərqdə yaşanan gərginliyin təsiri Şimali Afrikada da hiss edilir. Xəzərdə baş verənlər Yaxın Şərqin gələcəyinə təsir edər. Bəsrə körfəzində meydana gələnlər cənub-şərqi Asiya ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu da müsəlman coğrafiyasının hər hansı bir bölgəsində baş verən problemin bütün İslam dünyasında hiss ediləcəyini göstərir. Əlbəttə, eyni şey sülh üçün də əsaslıdır. Uzun müddət davam edən gərginliyin (məsələn, ərəb-İsrail problemi) sülhlə nəticələnməsi bütün İslam dünyasına müsbət təsir göstərər.

20-ci əsr boyu İslam dünyasının böyük hissəsi daimi savaş, münaqişə və qeyri-sabitlik içində qaldı. Bu dövrdə qaynaqlar boş yerə xərcləndi, iqtisadi irəliləyiş dayandı, yaşayış standartları aşağı səviyyəyə endi və hamısından əhəmiyyətlisi isə milyonlarla müsəlman həyatını itirdi. Hələ də bəzi müsəlman ölkələri arasında anlaşılmazlıqlar davam edir və zaman ərzində gərginlik artır. Müsəlman ölkələrlə əcnəbi güclər arasındakı müharibə və qarşıdurmalar da qeyri-sabitliyin səbəbidir. İslam Birliyinin təmin edilməsinin müsəlmanlara əhəmiyyətli faydalarından biri bu birliyin müsəlman dünyasında təhlükəsizliyin hakim olmasına kömək etməsidir. İslam Birliyi həm müsəlmanlar arasındakı münaqişə və fikir ayrılıqlarına çarə tapmalı, həm də müsəlmanlarla başqa güclər arasındakı savaş və gərginliyi sülh yolu ilə ortadan qaldırmalıdır. Sülhün, məsələn, ərəb-İsrail nümunəsindəki kimi İslam dünyasına gətirəcəyi gözəllikləri qısa olaraq belə sadalaya bilərik:

1. Sülh hər ölkənin silahlanmağa ayırdığı büdcənin azaldılmasını, bu pulun cəmiyyətin rifahı üçün xərclənməsini təmin edir. Bütün müsəlman ölkələri ortaq müdafiə paktının üzvü olacağına görə daha az büdcə ilə daha güclü müdafiə sistemi qurular. Silah sənayesi və texnologiya üçün vəsait qoyuluşu səhiyyə, təhsil və mədəniyyət kimi sahələrə yönləndirilər. Bunun sayəsində əldə olunan qazancın çoxluğu rəqəm olaraq daha dəqiq bilinər: Yaxın Şərq ölkələrinin silahlanmağa ayırdıqları illik məbləğ Körfəz müharibəsinin başladığı 1991-ci ildə 70,7 milyard dollardır. Növbəti il 52,2 milyard dollara qədər azaldılsa da, bu rəqəm sonrakı illərdə yenidən yüksəlməyə başlamışdır. 2000-ci ildə 61 milyard dollara çatan müdafiə xərcləri 2001-ci ildə 72 milyard dollara qədər yüksəlmişdi.

2. İslam dünyasının bəzi bölgələrindəki mövcud qeyri-sabitlik və münaqişələr insanların digər ölkələrə köçməsinə şərait yaradır. Çoxlu həkim, mühəndis, akademik, elm adamı, mütəfəkkir və yazıçı ölkədə özlərini güvənlikdə hiss etmədikləri üçün Qərbə köçür və işlərinə orada davam edirlər. Mövzu ilə əlaqədar araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, təkcə ərəb ölkələrindən insanların köçməsi ərəb dünyasına təqribən 200 milyard dollar ziyan vurub. Ərəb ölkələrindən Qərbə köçənlərin 450 mini ali təhsilə sahibdir.18 Sülh ərəb dünyasındakı daxili çəkişmələri ortadan qaldırmaqla yanaşı, bu köçün qarşısını alar və yaxşı təhsilə malik fərdlər ilk öncə müsəlmanlara fayda verərlər.

3. Sülh sayəsində müsəlman ölkələri biri digərinin təcrübə və biliyindən fayda əldə edər. Sülh müsəlmanların hər sahədə güclərini birləşdirməsinə və daha təsirli olmasına səbəb olar.

4. Sülhlə yanaşı, iqtisadi inkişaf da sürətlənər. Dövrümüzdə bəzi müsəlman ölkələri arasında sərhəd problemi başda olmaqla, müxtəlif nöqsanlar mövcuddur. Bu nöqsanlar iqtisadiyyatın zəifləməsinə yol açır. Məsələn, yeraltı sərvətlərin daşınmasında və dünyaya ixrac olunmasında ortaya çıxan çətinliklərin arxasında bəzən yolların təhlükəli olması durur. Eyni şey su ehtiyatlarına da aiddir. Müsəlman coğrafiyasının əhəmiyyətli bölgəsi sayılan Yaxın Şərqdə su problemi bunların başında gəlir. Halbuki müsəlman ölkələrinin bir-birilərinə dəstəyi və anlaşılmazlıqların aradan götürülməsi ilə bu problemlər tamamilə həll oluna bilər.

5. İslam dünyasındakı etnik mənsubiyyət və fərqli mədəniyyətlər zənginliyə dönər. Anlayış və dialoq olan mühitdə məhsuldarlıq çoxalar və insanlar daha açıq fikirli olarlar, eyni zamanda fərqli mədəniyyətlərin harmoniyasında böyük mədəniyyət inşa edilər.

6. Sülh həm də İslam coğrafiyasından kənarda yaşayan müsəlmanların güclənməsinə zəmin yaradar. Dünyanın bir çox ölkəsində İslam ən sürətlə böyüyən dinlərdən biridir. Bu ölkələrdə yaşayan fərqli millətlərə mənsub müsəlmanların ittifaq etməsi təbliğ fəaliyyətlərini sürətləndirər və müsəlmanların yaşadıqları cəmiyyətlərdə mədəni yöndən nüfuz qazanmalarını təmin edər. Əlbəttə, fərqli millətlərdən kiçik müsəlman cəmiyyətlərinin ayrı-ayrı fəaliyyəti ilə ittifaq halında aparılan fəaliyyət arasında böyük fərq var. Şübhəsiz ki, müsəlmanlar öz milli şəxsiyyətlərini qorumalıdırlar, lakin ortaq müsəlman şüurunun və əxlaqının hakim olması ilə dünyanın fərqli ölkələrində yaşayan müsəlmanların tək vücud olaraq hərəkət etməsi onları daha güclü edər.

7. İslam dünyasına hakim edilən sülh digər dünya ölkələri üçün də nümunəvi modelə çevrilər. Beləliklə, dünyanın fərqli bölgələrində baş alıb gedən problemlər İslam dünyası nümunə götürülməklə sülh yolu ilə həll olunar. Müsəlmanlar gerçək İslam əxlaqının insanların asayiş və təhlükəsizliyinə zəmin yaratdığına canlı örnək olar və eyni zamanda insanlar İslamın sülh dini olduğuna şahidlik edərlər. İslam dünyasındakı sülh, bəlkə də, bir çox insanın Quran əxlaqına yönəlməsinə vasitəçi olar.

Cənab Adnan Oktarin “Kanal 67” Müsahibəsi (22 Mart, 2009)

Adnan Oktar: İslam Birliyi qurulduqda terrorçuları axtarsan da, tapa bilməzsən; yəni “dur” deməyə belə vaxt qalmaz. Onsuz da buxar kimi yox olub gedərlər. İslam Birliyi qurulanda elə bir mövzu qalmaz, yəni qoxusunu alıblar artıq, indidən titrəməyə başlayıblar.

Ehtişamlı Mədəniyyətin Inşa Edilməsi

şehit müslümanlar

Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, Onun nemətinə şükür edin. (Nəhl surəsi, 114)

İslam Birliyinin qurulması İslam dünyasında asayiş və təhlükəsizliyin təmin olunmasına, həmçinin maddi çətinliklərin ortadan qalxmasına vəsilə olacaq. Bu da öz növbəsində təhsil və mədəniyyətə ayrılan büdcənin çoxalmasına səbəb olacaq. Beləliklə, müsəlmanlar dünyaya nümunə olacaq böyük mədəniyyət inşa edəcəklər. Quranda əmr edilən birlik və bərabərlik ruhunun yaşanması İslam ölkələrindəki gündəlik həyata, o cümlədən sənət, elm, tibb və texnologiya sahəsindəki inkişafa birbaşa təsir göstərəcək. Dostluq və qardaşlığın hakim olması və cəmiyyətdə asayişin bərqərar olması fərdlərin düşünməyə və araşdırma aparmağa çox vaxt ayırmasına, bunu edərkən daha azad fikirli olmasına zəmin yaradacaq. Münaqişənin və sıxıntının olmadığı mühitlərdə faydalı ideya və kəşflər olur. Müsəlman dünyası da İslam Birliyini qurmaqla bu mühiti meydana gətirməlidir.

İslam mədəniyyətinin tarixindən kitabımızın ilk hissəsində bəhs etmişdik. Bu mədəniyyət gələcəkdə müsəlmanlara hansı mühitə sahib olmaları lazım olduğuna işarə verir. Tarixdə müsəlmanların köklü mədəniyyət inşa etmələrinin əsasında Quran əxlaqı dayanır. Allah Quranda insanlara düşünüb təfəkkür etməyi, müşahidə aparmağı əmr etmişdir. Ətrafında gördüyü varlıqları, yaşadığı nizamı düşünmək və bunların arxasındakı hikməti anlamağa çalışmaq müsəlmanın vəzifəsidir. Rəbbimiz bir ayədə belə buyurur:

Məgər onlar başları üstündəki göyə baxıb onu necə yaratdığımızı və necə bəzədiyimizi görmürlərmi? Orada heç bir yarıq da yoxdur. Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və gözoxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik. Allaha üz tutan hər bir qul üçün ibrət və öyüd-nəsihət olsun deyə (belə etdik.) Biz göydən bərəkətli su endirdik, onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik. Eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış hündür xurma ağacları. (Qaf surəsi, 6-10)

Quran əxlaqını yaşayanlar doqmaların, batil inancların təsiri ilə düşünməməlidir. Ətrafda gördükləri hər şeyi, qarşılaşdıqları hər olayı hər tərəfli ölçüb-biçməlidirlər. Dolayısilə, daha qabaqcıl düşünüb dərk edə bilirlər. Onların bu xüsusiyyəti bəşəriyyətə xeyli faydalıdır. Belə ki, bu xüsusiyyət şərait yaradır ki, insanlar yeni tapıntılar əldə etsinlər, həm də yaşamağı asanlaşdıran və rahatlaşdıran sistem qursunlar. İslam Birliyinin qurulması ilə bunu qazanan müsəlman cəmiyyətlərə elm və texnologiya sahəsində yeni cığır açılacaq və müsəlmanlar möhtəşəm və elm dolu mədəniyyət meydana gətirəcəklər.

 

Cənab Adnan Oktarin “Patronlar Dünyasi” Müsahibəsi (13 Oktyabr, 2008)

Adnan Oktar: Əlbəttə, İslam Birliyi qurularsa, nə böhran olar, nə də iqtisadi problemlər yaşanar. Terror da, narahatlıq da olmaz. Hədsiz dərəcədə bolluq olar. Qeyri-adi zənginlik yaşanar, rifah fövqəladə səviyyəyə çatar.

İman edənlərin sahib olduğu incə düşüncənin və dərin qavrayışın özünü göstərdiyi sahələrdən biri də sənət aləmidir. Sənətin kökündə düşünmək, incəliklərin fərqində olmaq, gördüklərindən zövq almaq və başqalarının da zövq almasını istəmək dayanır. İman edən və Quran əxlaqın yaşayan insanın sənət anlayışı çox yüksək olur. Çünki möminlər sənət əsərlərini İlahi gözəllik olaraq və Allahın qüdrətini, yaradılmışların ehtişamını əks etdirən vasitələr kimi görürlər. İslam cəmiyyətlərində sənətkarlar Allahın yaratdıqlarında gördükləri gözəlliklərdən ilham almaqla bənzərsiz əsərlər ortaya qoyarlar. Quran əxlaqından və dərinliyindən qaynaqlanan bu əsərlərdə üstün qabiliyyət və ağıl gücü vardır. İslam Birliyinin qurulması sayəsində müsəlmanların sənət zövqünü əks etdirən daha çox əsər meydana çıxarılar, şəhərlər gözəlləşdirilər, möhtəşəm binalar tikilər, yaşayış keyfiyyəti çox yüksələr.

İslam ölkələri təmizlik, nizam-intizam, sənət əsərləri, mədəni nailiyyətlər və texnoloji imkanlar yönündə ön plana çıxarlar. Müsəlman cəmiyyətlər texnologiyanın rahatlığından və bütün imkanlarından istədikləri qədər yararlanar, bolluq və zənginlik həyatın hər sahəsinə hakim olar. Müsəlmanlar daim gözəlliklə qarşılaşarlar, eyni zamanda yaşadıqları yerlər, evlərinin dekorasiyası, geyimləri, əyləncə növləri, söhbətləri və s. daha da gözəlləşər.

Cənab Adnan Oktarin “Başkent” Tv-Dəki Müsahibəsi (13 Fevral, 2009)

Adnan Oktar:Mənəvi zəmini olmayan iqtisadi birlik davam etməz. Heç kim heç kimə pul verməz, yardımçı olmaz, heç bir İslam ölkəsi bir başqasına bir şey verməz. O biri türk dövlətləri də kimsəyə yardım etməz. Dəhşətli dərəcədə eqoistlik olar. İslam Birliyinin əsas məqsədi coşqun sevgidir. Həm də Allah qorxusu, Allah sevgisi və mənəvi həyəcandır. Elə bir mühitdə insanlarda mal sevgisi qalmaz, hamı malını paylaşar. Məsələn, neft var? Götür, apar qardaş, deyərsən ki, sənə verirəm, halal xoşun olsun. Məsələn, faydalı qazıntıları Türkiyə Ərəbistana göndərər, onlar da neft göndərər. Buradan işçi gedər, Allah rizası üçün gedib orda işləyər. Onlar da Allah rizası üçün o işçilərə külli miqdarda maaş verərlər. Bu, dostluq və qardaşlıq mühitində həyatın təbii axarıdır. Zənginliyi və bu zəmini belə şeylər təmin gətirir. Zənginlik eqoist və lovğa ruhundan çıxar. Eqoistlik və iqtisadi birlik kimi yanaşarsa, ailə quruluşuna qədər xəsislik meydana gələr. Ailələr öz içlərində eqoist olarlar, millətlər də öz aralarında. Bunlara həmçinin şəhər və məhəllələr də daxildir. Hamı bir-biri ilə əlaqəsini kəsər, yəni sevgi yox olar. Sevgi olan mühitdə məcburən zənginlik olar. Mən sevdiyim insana pul verərəm, maşınımı verərəm, evimi verərəm, deyərəm ki, gəl istifadə elə. Fabrikimdə qazandığım pulun hamısını verərəm. İnsan sevdiyinə dərin məhəbbət bəsləyər. Sevgi olmadan belə şeylər olmaz. Ona görə də İslam Birliyi Allah sevgisinə əsaslanmalıdır. Bu, çox əhəmiyyətlidir.

Əlbəttə, bunların gerçəkləşməsi üçün bütün İslam dünyasında böyük oyanış baş verməlidir. Müsəlmanları inkişafdan saxlayan batil ənənələr, sosial quruluş və zehniyyətlər qaldırılmalıdır. Bunların yerinə İslamın ilk nəsillərində olduğu kimi, Quran əxlaqına əsaslanan, dolayısilə, ağıllı, şövqlü və qərarlı əxlaq yerləşdirilməlidir. Unutmaq olmaz ki, İslam dünyanı tamamilə tərk etməyi tələb edən din deyil. Əksinə, müsəlmanın vəzifəsi odur ki, bütün dünyanı gerçək üzü ilə qavrasın və beləliklə, bütün bəşəriyyətə işıq tutsun. Dünya nemətlərinə sahib olmaq möminlərin haqqıdır. Belə ki, səmimi iman edənlər və Allahın əmr etdiyi kimi yaşayanlar Quranda müjdələnən gözəlliklərin hamısını yaşamalıdırlar. Allah ayədə iman edən möminlərə dünyada da gözəl həyat bəxş edəcəyini belə xəbər verir:

Sizdə olan nemətlər tükənəcək, Allahın dərgahında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq. (Nəhl surəsi, 96-97)

Cənab Adnan Oktarin “Maraş Akarsu” Tv-Dəki Müsahibəsi (20 Noyabr, 2008)

Adnan Oktar: Silahlara və hərbi heyətə həddən artıq pul xərclənir. Bunların hamısı ortadan qalxar. İslam Birliyi buradakı təhlükəsizliyi köklü şəkildə həll edər və terror deyilən şey yer üzündən silinər. Elə bir şey qalmaz, bunu Amerika da, Rusiya da istəyər.

İslam Əxlaqının Digər Insanlara Təbliğ Olunması

“Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın...” (Ali-İmran surəsi, 104) ayəsi ilə Allahın Quranda iman edənlərə bildirdiyi əhəmiyyətli vəzifələrdən biri də yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək və insanları İslam əxlaqına dəvət etməkdir. Belə ki, dövrümüzdə İslam dünyasındakı ixtilaflıq müsəlmanlara bu əhəmiyyətli vəzifəni yerinə yetirməkdə mane olur. Halbuki son dövrlərdə digər mədəniyyətlərdə daha çox insan İslama yönəlməyə başlamış və insanlara Quran əxlaqını anlatmaq daha vacib duruma gəlmişdir. Allahın varlığı, birliyi, İslam əxlaqı, Peyğəmbərimizin (səv) həyatı, Qurandakı hökmlər, İslam cəmiyyətinin quruluşu kimi mövzular son dövrlərdə Qərb dünyasında ən çox müzakirə olunanlar arasında yer alır. İslamla maraqlananlar, şübhəsiz ki, ən doğru məlumatı müsəlmanlardan ala bilərlər. Buna görə də müsəlmanlar İslamı ən yaxşı şəkildə təmsil etməlidirlər. Belə ki, müsəlmanlar üçün insanlara İslamı ən gözəl tanıdan əsərlərin hazırlamaq və konfranslar vasitəsilə daha çox insanı məlumatlandırmaq böyük əhəmiyyət daşıyır.

Cənab Adnan Oktarin “Malatya” Tv-Dəki Müsahibəsi (22 Fevral, 2008)

Adnan Oktar: Qardaşlarıma müjdə verirəm, önümüzdəki günlər çox gözəl olacaq, inşaAllah. İslam aləmində böyük birlik və irəliləyiş olacaq. Hz.Süleyman dövrü kimi olacaq. Ona bənzər şəkildə mükəmməl olacaq. O dövr kimi ola bilməz, çünki Quranda onun bir xüsusiyyəti var. Lakin ehtişam baxımından hər dövrün özünə xas özəlliyi var. Hər şey çox mükəmməl olacaq, inşaAllah. Qardaşlıq, birlik və bərabərliyi yaxşıca gücləndirməli, təfriqədən şiddətlə çəkinməli, camaat ayrılıqlarından narahat olmamalı və bunları rəhmət bilib qardaşlığımızı möhkəmləndirməliyik. Ciddi şəkildə darvinizmə, materializmə qarşı çıxmaq lazımdır, bunun üçün mənim kitablarımdan istifadə edə bilərlər. Onsuz da internetdən pulsuz yükləmək olur.

Bununla yanaşı, insanların din əxlaqından üz çevirmələrindən qaynaqlanan bir çox problemin ortadan qaldırılmasında da müsəlmanların ittifaqı əhəmiyyətlidir. Din əxlaqına qarşı olan və yer üzündə dinsizliyin hakim olması üçün mübarizə aparan çevrələr çox hallarda birlik içində hərəkət edirlər. Əməkdaşlıqları hər nə qədər mənfəətə dayansa da, toplu hərəkət etməkləri onları hədəfə daha asan çatdırır. Əlbəttə, din əxlaqına qarşı olan hər fikir sistemi (Allahın qanunu olaraq) yenilməyə məhkumdur. Ancaq bu fikir sistemləri müsəlmanların üzərinə fikri mübarizə vəzifəsini qoyur. Buna görə də dünya müsəlmanlarının ən təcili məsuliyyətlərindən biri daxili anlaşılmazlıqları bir kənara qoyub Quran əxlaqını yaymaq və insanları Allahın yoluna dəvət etməkdir. Rəbbimiz iman edənlərə bu əhəmiyyətli vəzifəni bir ayədə belə bildirmişdir:

Kafirlər də bir-birinə dostdurlar. Əgər siz bunu etməsəniz (bir-birinizə yardımçı olmasanız), yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər. (Ənfal surəsi, 73)

 

İslam Birliyinin qurulması Quran əxlaqını yaymaq üçün aparılan bütün fəaliyyətlərə sürət qazandırar. Müsəlmanların birgə hərəkət etmələri başqa şeylərdə olduğu kimi, bu mövzuda da işlərə bərəkət verər. Doğru məlumat ən sürətli və ən gözəl şəkildə bütün insanlara çatar. İndi də fərdi və toplu olaraq dünyanın fərqli yerlərində müsəlmanlar tərəfindən İslamı yaymaq və tanıtmaq üçün müxtəlif fəaliyyətlər aparılır. Lakin İslam Birliyinin qurulması bu fəaliyyətləri proqramlaşdırılmış hala gətirər, bunun üçün sistemli şəkildə iş görülməsinə şərait yaradar. Bundan əlavə, İslam adına ortaya çıxan, lakin həqiqətdə İslama zidd olaraq aqressiv və qaba xarakter göstərən bəzi şəxslərin də önü kəsilər.

 

Qeydlər

11. Demetrios Yiokaris, Islamic League Study Guide, 1997

12. http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/000628/2000062848.html

13. Anthony H. Cordesman, US Policy Ten Years After Gulf War - Executive Summary and Major Policy Recommendations, CSIS, 30 Ekim 2000

14. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke, The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East, 9 Mart 2002, s. 3

15. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke, The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East, 9 Mart 2002, s. 3

16. Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke, The US Military and the Evolving Challenges in the Middle East, 9 Mart 2002, s. 4

17. Jim Nichol, Central Asia's New States, Congressional Research Service, s. 14

18. http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/ 010227/2001022720.html

7 / total 12
"Harun Yəhyanın İslam Həmrəyliyinə Çağırış kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top