< <
11 / total: 12

Nəticə

Dünyani Gözləyən Aydin Gələcək

çiçek

Kitab boyu İslam dünyasının hazırkı mövqeyi, İslam Birliyinin təsis edilməsinin vacibliyi və bu birliyin müsəlmanlara və digər cəmiyyətlərə faydaları barədə məlumat verdik. Daha öncə də üzərində dayandığımız kimi, inkişaf edən hadisələr İslam dünyasının əhəmiyyətli şəkildə dəyişəcəyindən xəbər verir. Peyğəmbərimizin (səv) bəzi hədislərində verilən məlumatlar və Quran ayələri Allahın izni ilə dünya müsəlmanlarını aydın gələcək gözlədiyini müjdə verir. İslam Birliyinin qurulması bu müjdəli dövrün başlanğıcını sürətləndirəcək, təkcə müsəlmanların deyil, bütün cəmiyyətlərin bolluq və rifah içində yaşayacağı yeni dövrün başlanğıcı olacaq.

Hazırkı dövrün ilk nəzərdə problemlərlə dolu olduğu görünə bilər. Halbuki problemlərin çoxalması gözəl dövrün xəbərçisidir. Müharibələr, qıtlıqlar, dünyanın fərqli yerlərində müsəlmanların əzilməsi və s. kimi problemlərin çoxu Peyğəmbərimizin (səv) hədislərində 1400 il əvvəl xəbər verilib və hamısı axırzaman əlamətləridir. Bu əlamətlərin çıxması Peyğəmbərimizin (səv) müjdə verdiyi İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinin yaxınlaşdığına işarədir (doğrusunu Allah bilir). Dolayısilə, olduğumuz vəziyyət biz müsəlmanları ümidsizliyə və bədbinliyə salmamalıdır, əksinə, şövq və həyəcanımızı artırmalıdır. Bundan başqa, iman edənlər Allahın rəhmətindən əsla ümidini üzməməlidirlər. Allah bir ayədə belə buyurur:

... Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər! (Yusif surəsi, 87)

Axırzaman Müjdəsi

kedi
 
 

İslam dünyasının aydın gələcəyini bizə müjdə verən ən əhəmiyyətli qaynaqların başında Peyğəmbərimizin (səv) hədisləri gəlir. Hədislərdə axırzamanın (Qiyamətdən əvvəlki dövrün) xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə təsvir edilmişdir. Bu məlumatları araşdırdıqda görürük ki, axırzaman əlamətləri ilə dövrümüzdə baş verən yüzlərlə hadisə üst-üstə düşür. İnsanların yaradılış məqsədindən uzaqlaşması və bunun mənəvi pozuntuya səbəb olması, zəlzələ və quraqlıq kimi təbii fəlakətlərin çoxalması, qıtlığın, münaqişələrin baş alıb getməsi, asayiş və sabitliyin pozulması, bidətlərin ortaya çıxması, yaşayış çətinliyinin yayılması və s. kimi şeylər hədislərdə bildirilən hz.Mehdinin başlıca zühur əlamətlərindəndir. Cinayət, qətliam və qarşıdurmaların daha da şiddətləndiyi axırzamanda müsəlmanlara təzyiqlər daha da artacaq. Hədislərdə bildirilir ki, bu dövrdə müsəlmanlara güc tətbiq ediləcək və onlara zülm ediləcək. Belə ki, müsəlmanların böyük hissəsi bu zülm və təzyiqdən çıxış yolu tapa bilməyəcəklər.

Bu çətinlikdən sonra isə Allah bəşəriyyətə xilaskar göndərəcək və onun vasitəsilə insanları qaranlıqdan aydınlığa çıxaracaq. Mehdi (doğruya çatdıran, hidayət rəhbəri) ünvanını daşıyan bu mübarək şəxs əvvəlcə İslam dünyasını canlandıracaq, daha sonra bütün dünyaya sülh, sevgi və gözəl əxlaq yayacaq. Hz.Mehdi ilə birlikdə Allahı inkar edən və din əxlaqına zidd olan ideologiyalar fikrən yox ediləcək. İslam əxlaqı Quranda və Peyğəmbərimizin (səv) sünnəsində bildirilən gerçək halına döndürüləcək. İslam dünyası siyasi, iqtisadi və sosial yöndən güc qazanacaq.

kedi
 
 

Yenə hədislərdə bildirildiyi kimi, axırzamanda hz.İsa yenidən dünyaya dönəcək. İsa peyğəmbərin ikinci dəfə yer üzünə gəlməsi axırzamanın ən böyük müjdələrindən biridir. Peyğəmbərimiz hz.Muhəmmədin hz.İsanın yer üzünə təkrar gəlişini müjdə verən müxtəlif hədislərlə yanaşı, bu mövzu Quranda da açıq şəkildə bildirilmişdir. Bir çox ayədə hz.İsanın gəlişi ilə əlaqədar qəti ifadələr vardır. Allah Quran ayələrində hz.İsanın asılıb öldürülmədiyini, insanlara onun bənzərinin göstərildiyini, onu vəfat etdirdiyini (yəni yuxuda ikən canını aldığını) və Öz qatına çəkdiyini bildirmişdir. (Mövzu ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın: “Hz.İsa gələcək” H.Yəhya). Bu həqiqət “Nisa” surəsində inananlara belə bildirilir:

Bir də: “Həqiqətən, biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük!”– dediklərinə görə (lənətə düçar edildilər.) Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq (İsanın) bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şəkk-şübhə içindədirlər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Əksinə, Allah onu Özünə tərəf qaldırmışdır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. (Nisa surəsi, 157-158)

Quranda hz.İsa ilə əlaqədar başqa bir həqiqət isə hz.İsanın yer üzünə ikinci dəfə gəlişidir. Quranda ayələrdə xəbər verilən müjdə Peyğəmbərimizin hədislərində də var. Bundan başqa, İslam alimləri də onun yer üzünə ikinci dəfə gəlişi və o dövrün mühiti haqqında müxtəlif əsərlər yazıblar.

Hz.İsa yer üzünə təkrar gəldikdə Allahın ayəsinin təzahürü olaraq bütün peyğəmbərlər kimi insanlar arasında seçilmiş olması ilə tanınacaq, hörmət və izzətə sahib olacaq. Görənlər onu baxan kimi tanıyacaq, qəlblərində heç bir şübhə olmayacaq. Hz.İsanı insanlara tanıdan əhəmiyyətli əlamətlərdən biri də dünyada heç bir qohumunun, ailəsinin və əvvəldən tanıdığı heç kimin olmamasıdır.

Onun fiziki xüsusiyyətlərini, simasını və ya səs tonunu tanıyan bir nəfər belə olmayacaq. Dünyada bir nəfər belə onu əvvəldən tanıdığını deyə bilməyəcək. Çünki onu tanıyanlar təqribən 2000 il əvvəl yaşayıblar.

Hz.İsa gələndən sonra Quranla hökm edəcək, bu dövrdə xristian dünyası da xurafatlardan ayrılacaq və hz.İsa onları Quran əxlaqına dəvət edəcək. Beləliklə, İslam və xristian dünyası bir inancda birləşəcək, dünya “Qızıl dövr” adlandırılan və sülhün, asayişin, xoşbəxtliyin və rifahın hakim olduğu yeni dövrə qədəm qoyacaq. Qızıl dövr eynilə Peyğəmbərimizin (səv) dövründəki əsri-səadət dövrü kimi olacaq. Yer üzü daha əvvəl zülmlə dolu ikən ədalətlə dolacaq. Məhsullar və mallar çoxalacaq. İnsanlar köməyə ehtiyacı olan birini tapa bilməyəcəklər. İnsanlar hara baxsalar, bolluq və gözəllik görəcəklər. İnsanlar bu dövrdə həyatdan o qədər razı olacaqlar ki, hədislərdə bildirildiyi kimi, yaşlılar gənc olmağı arzu edəcəklər.

Burada qısa şəkildə bəhs etdiyimiz axırzaman hadisələri ilə əlaqədar Peyğəmbərimizin (səv) hədislərinin bəzilərini aşağıda yazırıq.

Hz.Mehdi və Hz.İsa Bu Əsrdə Gələcək

Hər əsrdə din əxlaqını bidətlərdən qurtarıb yeniləmək üçün Allah tərəfindən bir şəxsin göndərildiyi “Sünəni-Əbu Davud”, “Məktubati-Rəbbani” kimi böyük və mötəbər əhli-sünnə əsərlərində açıq şəkildə müəyyən edilmişdir:

“Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (səv) belə buyurub: “Həqiqətən, Əziz və Cəlil olan Allah hər yüz ilin əvvəlində bu ümmətin dinini bidətdən (dinə sonradan qarışan batil əməllərdən) təmizləyəcək bir şəxsi göndərər”. (Sünəni- Əbu Davud, 5/100)

Peyğəmbərimizdən (səv) rəvayət edilən hədislərdə axırzamanda zühur edəcəyi müjdə verilən hz.Mehdinin çıxış vaxtı da tam olaraq hicri 1400-cü ili göstərilir:

“İnsanlar 1400-cü ildə hz.Mehdinin ətrafına yığılacaqlar”. (Risalətül-xürucul-Mehdi, səh. 108)

Bu 100 illik müddətdə İslam əxlaqı müəyyən müddət içində bütün dünyaya hakim olacaq, din əxlaqına qarşı mübarizə aparan dəccaliyyət sistemi isə tamamilə ortadan qalxacaq. Lakin 100 il sürən bu yüksəliş dövrünün ardından, yəni hicri 1500-cü illərdə dünya yenidən qarışmağa başlayacaq. Əhli-sünnənin böyük hədis və fiqh alimlərindən olan İmam Əhməd bin Hənbəl kimi çoxlu alimin bir-birindən nəql etdikləri hədisdə Peyğəmbərimiz (səv) ona qədər keçən dövrün 5600 il olduğunu bildirərək bəşəriyyət tarixinin başlanğıcı haqqında belə məlumat vermişdir:

“Əhməd bin Hənbəl “İləl” əsərindən nəql etdi. İsmayıl bin Əbdülkərim Əbdüssəməddən, o da Vəhbdən rəvayət etdi; DÜNYADAN BEŞ MİN ALTI YÜZ İL KEÇİB. (Əli bin Hüsamədin əl-Müttəqi, Kitabül-Bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axıraman, səh.89)

Digər tərəfdən başqa hədislərdə isə dünyanın ömrünün 7000 il olduğuna dair açıq şərhlər vardır:

“Ənəs Malikdən təxric etdi. O dedi ki, Rəsulullah (səv) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ AXİRƏT GÜNLƏRİNDƏN YEDDİ GÜNDÜR. Allah-Təala buyurub ki, RƏBBİN QATINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIQLARINIZIN MİN İLİ KİMİDİR. Kim din qardaşının Allah yolunda bir ehtiyacını ödəyərsə, Allah-Təala onun üçün gündüzlərini orucla, gecələrini də ibadətlə keçirmiş kimi BU DÜNYANIN YEDDİ MİN İLLİK ÖMRÜ QƏDƏR SAVAB YAZAR”. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axırzaman, səh. 88)

“Dəqqaq bin Zeyd Cühənidən rəvayət edirlər: Mən gördüyüm bir yuxunu Rəsulullaha (səv) danışdım. Həmin yuxumda Peyğəmbər yeddi pilləli minbərin ən yuxarısında idi. O buyurdu ki, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜN MİNBƏR BU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDDİ MİN İLDİR”. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axırzaman, səh. 89)

BU ÜMMƏTİN ÖMRÜ MİN İLİ KEÇƏCƏK, FƏQƏT MİN BEŞ YÜZ İLİ KEÇMƏYƏCƏK... (Muhəmməd bin Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci, Qiyamət əlamətləri, “Pamuk” Nəşriyyatı, 2002, səh. 299)

İmam Suyutidən rəvayət edilən bir açıqlamada isə belə deyilir:

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ ÇOX KEÇMƏYƏCƏK”. (Suyuti, əl-Kəşfu ən mücavəzəti-həzihil-ümməti- əl-əlfu; əl-havi-lil-fətavi, Suyuti. 2/248; Təfsiri-ruhul-bəyan, Bursəvi (ərəbcə) 4/262, Əhməd bin Hənbəl, Kitabül-iləl, səh.89)

Peyğəmbərimizin (səv) hədislərindən və böyük İslam alimlərinin açıqlamalarından da açıq şəkildə başa düşüldüyü kimi, hazırda yaşadığımız hicri 1400-cü illər hz.Mehdinin zühur dövrüdür. Bu əsrdə hz.İsa yenidən yer üzünə gələcək, hz.Mehdi zühur edəcək və İslam əxlaqı yer üzünə hakim olacaq.

 

Hz.Mehdinin Zühur Edəcəyi Mühitin Xüsusiyyətləri

Qiyamət yaxınlaşdığı zaman və ölüm, aclıq, fitnələr, bidətlərin ortaya çıxması, sünnələrin, əmr bil-məruf və nəhy anil-münkər (yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmə) imkanlarının yox olması kimi səbəblərlə möminlərin qəlbi zəiflədiyi zaman mənim övladlarımdan hz.Mehdi ilə Cənabi-Haqq sünnələri canlandırar. Onun ədalət və bərəkəti ilə möminlərin qəlbi fərah tapar. Əcəm (ərəb olmayan) və ərəb millətləri arasında ülfət və məhəbbət hakim olar.47

Dünya hərc-mərclik içində qalanda, fitnələr zühur edəndə yollar kəsiləndə, bəziləri bəzilərinə hücum edəndə, böyük kiçiyə mərhəmət etməyəndə və böyüyə hörmət qoyulmayanda Allah bu əsnada onlardan ədavətin kökünü qazıyaraq dəlalət qalalarını fəth edən və əvvəlcə mənim ayaqda saxladığım kimi, axırzamanda dini ayaqda saxlayan, əvvəlcədən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduran birini göndərəcək.48

Məğribdə qarışıqlıqlar, fitnələr və qorxu olacaq... Fitnələr çoxalacaq.49

Heç bir tərəfin ondan qoruna bilməyəcəyi bir fitnə çıxacaq, bu fitnə qaldığı yerdən başqa yerə yayılacaq...50

Hz.Mehdi çıxmadan əvvəl millətlər arasında ticarət və yollar kəsiləcək, insanlar arasında fitnələr çoxalacaq...51

Günahsız insanlar qətl olunana qədər hz.Mehdi zühur etməyəcək və qətliamlara yerdəkilər və göydəkilər artıq dözə bilmədiyi zaman zühur edəcək...52

 

>Hz.Mehdi Dövründəki Həyat

Peyğəmbərimiz (səv) ən başda İslamı ayaqda tutduğu kimi, hz.Mehdi də ən sonda eyni şəkildə İslamı ayaqda tutacaq.53

Düşmənlik və kini yox edəcək... Qab su ilə dolduğu kimi, yer üzü sülhlə dolacaq. Din birliyi də olacaq. Artıq Allahdan başqasına sitayiş etməyəcəklər. Müharibə də ağırlıqlarını buraxacaq.54

Onun zamanında qurdla quzu eyni yerdə oynayacaq, ilanlar uşaqlara zərər verməyəcək.

İnsan bir ovuc toxum səpəcək, 700 ovuc biçəcək.

Riya, riba, zina və içki qalmayacaq, ömürlər uzanacaq və əmanət zay edilməyəcək.

Peyğəmbərimizə nifrət edən qalmayacaq.55

İnsanlara mal və əşyanı saymadan paylayacaq.56

Heç kimin arasında düşmənlik qalmayacaq. Bütün düşmənliklər və dava-dalaşlar mütləq yox olub gedəcək.57

... O zaman yer və göy əhli, bütün yabanı heyvanlar, quşlar, hətta dənizdəki balıqlar belə onun xilafətinə sevinəcəklər. Onun dövründə axan bulaqların da suyu çoxalacaq. Hz.Mehdi xəzinələri ortaya çıxaracaq...58

Mənim ümmətim o dövrdə elə bir rifah tapacaq ki, o günə qədər onun bənzəri heç görülməmişdir...59

Onun ədaləti hər yerə yayılacaq. Zülm və fisqlə dolu dünya o gələndən sonra ədalətlə dolub daşacaq... Yer üzündə təhlükəsizlik olacaq və hətta bir neçə qadın yanlarında heç kişi olmadan rahat həccə gedə biləcəklər.60

Burada yalnız bir qisminə yer verdiyimiz hədislər də açıq şəkildə göstərir ki, İslam dünyasını əhəmiyyətli və böyük inkişaflar gözləyir. Allah hər şey üçün olduğu kimi, İslam cəmiyyətlərinin qədərini müəyyən etmişdir. “...O, Öz nurunu tamamlayar” (Tövbə surəsi, 32) ayəsində bildirildiyi kimi, Quran əxlaqının bütün dünyaya yayılaraq dinə zidd fəlsəfələrin fikrən yox olacağı, yer üzündən fitnənin qaldırılması ilə bütün bəşəriyyətə sülh və qurtuluş gələcəyi Rəbbimizin bizə müjdəsidir. İslam əxlaqının dünyaya yayılacağı, insanların sülhə və təhlükəsizliyə qovuşacağı günlər Allahın izni ilə çox yaxındır. Unutmaq olmaz ki, Allahın səmimi iman edənlərə vədi onları da özlərindən əvvəlkilər kimi güc və iqtidar sahibi etməkdir. Ayədə belə buyurulur:

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi, onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir. (Nur surəsi, 55)

Hər müsəlman əxlaqını gözəlləşdirməli, İslama və müsəlmanlara faydalı işlərini mümkün qədər artırıb bu mübarək dövrə ən gözəl şəkildə hazırlaşmalıdır. Müsəlmanların insanların dalğa-dalğa Allahın dininə girdiklərini görəcəkləri dövrün tez gəlməsi üçün görülən ən əhəmiyyətli hazırlıqlardan biri İslam Birliyinin qurulmasıdır.

İslam Dünyasına Çağırış

kedi
 
 

Bu gün artıq bütün dünyada dinə zidd fikir sistemləri getdikcə çökür, insanlar Allaha imana və din əxlaqına yönəlməyə davam edirlər. Bundan başqa, İslam aləmi dünya gündəliyinin əsas mövzusuna çevrilmiş, bütün gözlər Haqq dinə tərəf dönmüşdür. Yaşadığımız dövrün texnoloji imkanları müsəlmanların həm bir-biriləri ilə əməkdaşlıq etmələrini asanlaşdırmış, həm də insanlara İslam əxlaqının gözəlliklərini anlatmaq üçün hər cür əlaqə vasitələrini təmin etmişdir.

Lakin digər tərəfdən də İslam dünyasının bir qismində kasıblıq və cəhalət hökm sürür. Bunun fərqində olan bir qrup şəxs İslam adından dinə zidd əməllər törədərək müsəlmanları gözdən salırlar. İslam əxlaqına qarşı çıxan bəzi dairələr isə müsəlmanların bu vəziyyətindən sui-istifadə edib onlara qarşı hər cür zülmü tətbiq edirlər.

kedi
 
 

Həll yolu bütün müsəlmanları birləşdirən və onlara doğru yolu göstərən İslam Birliyinin qurulmasıdır. İslam Birliyinin qurulması üçün çalışmaq hər müsəlmanın vəzifəsidir:

Bütün müsəlman dövlətləri İslam Birliyinə hazırlaşmalıdır. Digər müsəlman ölkələrlə aralarındakı əlaqələri inkişaf etdirməli, bir tərəfdən də gerçək İslam əxlaqının öz ölkələrində daha çox yayılması üçün mədəni fəaliyyətlər göstərməlidir.

Bütün müsəlman qeyri-hökumət təşkilatları, müxtəlif qurum və fondlar, media mənsubları və fikir öndərləri müsəlmanların arasındakı ayrılıqların ortadan qalxması və birlik və bərabərliyin təmini üçün cəhd göstərməlidirlər.

Hər müsəlman fərd getdiyi məsciddə, oxuduğu məktəbdə, iş yerində, internet saytlarında, üzvü olduğu cəmiyyət və quruluşda dünya müsəlmanlarının birliyi üçün çalışmalı, digər müsəlmanları bu mövzuda təşviq etməlidir.

Dünyaya işıq tutacaq, müsəlmanlara və qeyrilərinə gözəllik təqdim edəcək, yer üzünə ədalət və sülh gətirəcək İslam mədəniyyətinin yenidən dirçəlişi bütün müsəlmanların duasıdır. Allahın izni ilə, İslam Birliyinin qurulması bütün gözəlliklərə vəsilə olacaq.

Bu mübarək vəzifədə xidmət etmək istəyən müsəlmanlar,

Gəlin, müsəlmanların arasını düzəldək. Bir-birinin məscidində namaz qılmayan, salamlaşmayan, bir-birinin yazdığı kitabı oxumayan, kiçik fikir ayrılığından dolayı qardaşına düşmən kəsilən müsəlmanların arasını düzəldək. Belə süni ayrılıqlar ortadan qalxsın. Allahın evləri olan məscidlər hər hansı qrupun və ya məzhəbin deyil, bütün müsəlmanların məscidi olsun. Hər müsəlman bir-biri ilə salamlaşıb kef-əhval tutsun, şəfqətli davransın. Bütün müsəlmanlar əlbir olub təvazökarlıqla Allaha daha çox yaxınlaşmaq və dininə daha çox xidmət etmək üçün çalışsınlar.

Eyni zamanda Allahın bizə olan bu əmrini heç unutmasınlar:

Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz (bir-birinizə) düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə, doğru yola gələsiniz. (Ali-İmran surəsi, 103)

 

"Sən pak və müqəddəssən!
Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik.
Hər şeyi bilən, hökm və hikmət sahibi Sənsən"
("Bəqərə" surəsi, 2/32).

 

Qeydlər

47. Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66

48. Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12

49. Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440

50. El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22

51. El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 39-40

52. El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37

53. El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.27

54. Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335

55. El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43

56. El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.21

57. Sahih-i Müslim, 1/136

58. El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36

59. Sünen-i İbn-i Mace, 10/347

60. El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23

11 / total 12
"Harun Yəhyanın İslam Həmrəyliyinə Çağırış kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top