< <
2 / total: 8

Peyğəmbərlər Tarixi

Peyğəmbərlər tarixinə nəzər yetirəndə bir həqiqətlə qarşılaşırıq: peyğəmbərlərin əksəriyyəti eyni nəsildən gəlir. Bu məsələ Quranda bir çox yerdə xəbər verilir:

"Bunlar Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin (Yəqubun) nəslindən seçib haqq yola yönəltdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir..." ("Məryəm" surəsi, 19/58)

Ayənin ifadəsindən də aydın olduğu kimi, onlara peyğəmbərlik verilən bu üstün insanlar Allah tərəfindən xüsusi olaraq seçilən və düzgün yola salınan insanlardır. Allahın bir insanı seçməsi əlbəttə ki, çox böyük şərəfdir. Buna görə də peyğəmbərlər həm Allah tərəfindən seçildiklərinə, həm də sahib olduqları gözəl əxlaqa görə çox dəyərli insanlardır.

İlk peyğəmbər olan Hz.Adəmdən sonra Quranda adı qeyd edilən peyğəmbər Hz.Nuhdur. Məlum olduğu kimi, Hz.Nuh Allahın varlığını, birliyini inkarçı bir qövmə anlatmaq üçün çox səbr və iradə nümayiş etdirmişdir. Qövmünün inkarçılıqda israr etməsindən sonra Allah böyük bir tufan yaradaraq onları suda boğmuşdur. Təkcə Hz.Nuh və onunla birlikdə iman gətirənlər qurtulmuş, Allahın vəhyinə uyğun olaraq hazırladıqları gəmi sayəsində tufandan qorunmuşdular. Allah Quranda Hz.Nuhdan fəxrlə bəhs edir:

"Bütün aləmlər içərisində Nuha salam olsun! Həqiqətən Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq! Şübhəsiz ki, o, Bizim mömin bəndələrimizdən idi!" ("Saffat" surəsi, 37/79-81)

Başqa bir ayədə isə Hz.Nuhun nəslinin "baqi" qaldığı, yəni yer üzündə kəsilmədən davam etdiyini Allah belə bildirir:

"Həqiqətən Nuh Bizə dua etmiş, onun duası necə də gözəl qəbul olunmuşdu! Biz onu və ailəsini böyük fəlakətdən qurtardıq. Məhz onun nəslini baqi etdik" ("Saffat" surəsi, 37/75-77)

Hz.Nuhdan sonra nəsillər gəlib keçib. İnsanlar yenə azğınlaşaraq Allahdan üz çevirib bütlərə sitayiş etməyə başlamışdılar. Bu dövrdə Allah yenidən insanları Haqq Dinə, gerçək Rəbbimiz olan Allaha dəvət etməsi üçün Hz.İbrahimi peyğəmbərliklə vəzifələndirmişdir. Hz.İbrahim Hz.Nuhun yer üzündə "baqi" qalan nəslindəndir. Quranda Allah "Həqiqətən İbrahim də onun (Nuhun) bir qolundandır" ("Saffat" surəsi, 37/83) şəklində buyurur.

Hz.İbrahim Allahın təriflədiyi çox saleh və mübarək bir insandır. Belə ki, Allah onu Özünə "dost tutmuşdur". Bir ayədə Allah belə buyurur:

"Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edən, İbrahimin hənif dininə tabe olan şəxsdən din etibarilə daha gözəl kim ola bilər? Həqiqətən Allah İbrahimi dost tutmuşdur!" ("Nisa" surəsi,4/125)

Hz.İbrahim yenə Quranda bildirildiyi kimi:

"Həlim xasiyyətli, yalvarıb-yaxaran və özünü tamamilə Allaha təslim etmiş bir zat idi" ("Hud" surəsi, 11/75)

"Allaha müti, batildən haqqa tapınan bir imam idi. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı" ("Nəhl" surəsi, 16/120)

"O, Allahın nemətlərinə şükr edən idi. Allah da onu seçdi və düz yola yönəltdi" ("Nəhl" surəsi, 16/121)

"Allah İbrahim övladına kitabı, hikməti və onlara böyük mülk bəxş etdi" ("Nisa" surəsi, 4/54) "Nəslindən bir çoxunu peyğəmbərliyə çatdırdı" ("Ənam" surəsi, 6/84)

"Çox vəfalı idi" ("Nəcm" surəsi, 53/37)

Hz.İbrahimlə birlikdə arasıkəsilməz peyğəmbərlər silsiləsi də başlamışdır. Hz.İbrahim inkarçılara qarşı səmimi və əzmkar təbliğat vəzifəsini yerinə yetirsə də ətrafındakı insanların əksəriyyəti (Hz.İbrahimin qohumu olan Hz.Lut istisna olmaqla) onun təbliğatına müsbət cavab verməmişdilər. Bundan sonra Hz.İbrahim Allahdan ona varis olacaq və Allahın dinini yer üzündə təmsil etməyə davam edəcək saleh bir mömin istəmişdir. Allah Hz.İbrahimin duasına bir möcüzə ilə cavab vermişdir. Özünün çox yaşlı, xanımının da sonsuz olmasına rəğmən onun saleh bir övladı olacağı müjdələnmişdir. Bununla da Hz.İbrahim Hz.İshaqın atası olmuşdur. Hz.İshaq da Allah tərəfindən seçilmiş, iman, ağıl və təqva sahibi olan bir peyğəmbərdir. Hz.İshaq da bir müddət sonra bir övlad sahibi olmuşdur. Adını Yaqub qoymuşdur. Hər ikisi də Hz.İbrahim üçün Allahın bir hədiyyəsi olmuşdur:

"Onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib getdiyi zaman Biz ona İshaqla (nəvəsi) Yəqubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik" ("Məryəm" surəsi, 19/49)

"Biz ona İshaqı və Yəqubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik, dünyada onun mükafatını verdik. O, axirətdə də mütləq salehlərdən olacaqdır!" ("Ənkəbut" surəsi, 29/27)

Hz.İbrahimin başqa bir oğlu isə Hz.İsmayıldır. Hər ikisi birlikdə insanlar üçün inşa edilən ilk "ev", yəni ibadət məkanı olan Kəbəni inşa etmişdir. Bu vaxt etdikləri dua Quranda belə bildirilir:

"Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmayıl evin bünövrəsini ucaltdıqları zaman: "Ey Rəbbimiz! Bizdən qəbul et, Sən doğrudan da eşidənsən, bilənsən!" deyə dua etdilər. "Ey Rəbbimiz! Bizim hər ikimizi Sənə itaətkar, nəslimizdən yetişənləri Sənə təslim olan ümmət et, bizə əməllərimizi göstər, tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən Sən tövbələri qəbul edənsən, mərhəmətlisən!" ("Bəqərə" surəsi, 2/127-128)

Allah bu duanı qəbul etmiş və Hz.İbrahimin nəslindən Allaha təslim olan bir ümmət yaratmışdar. Hz.İbrahimin oğlanları, nəvələri və onların uşaqları aralarında peyğəmbərlər olan və bütpərəstlərin dolu olduğu bir şəraitdə Allaha iman gətirib Onun hökmlərinə uyğun olaraq yaşamış mübarək insanlardır. Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.Davud, Hz.Süleyman, Hz.Əyyub, Hz.Yunus kimi daha neçə-neçə peyğəmbərlər də yenə Hz.İbrahimin nəslindən gələn hidayət əhli, saleh, kamil insanlardır. Allah peyğəmbərlər nəsli ilə bağlı belə buyurur:

"Biz İshaqı və Yəqubu ona əta etdik. Onların hər birini hidayətə çatdırdıq. Bundan əvvəl Nuhu və onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da hidayətə qovuşdurmuşduq. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyyəni, Yəhyanı, İsanı, İlyası da hidayətə çatdırdıq. Onların hamısı əməlisalehlərdən idi. Biz həmçinin İsmayılı, Elyası, Yunu¬su və Lııtıı da hidayətə qovuşdurduq və onları aləmlərdən üstün tutduq. Biz onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından da onları seçdik və düz yola yönəltdik. Bu, Allahın haqq yolu¬dur. Bəndələrindən istədiyini ona yönəldir. Əgər onlar şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər puça çıxardı. Onlar Bizim kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir. Əgər bunlar bu dəlilləri dansalar, Biz onlara həmin dəlilləri inkar etməyəcək bir zümrə gətirərik. Onlar Allahın doğ¬ru yola yönəltdiyi kimsələrdir... " ("Ənam" surəsi, 6/84-90)

koran

Many verses in the Qur'an speak of the Prophet Ibrahim (as), the Prophet Ya'qub (as) and the Prophet Yusuf (as). Sura 14 bears the name 'Ibrahim,' and Sura 12 "Yusuf."

Hz.İbrahim oğlanlarına Allaha iman gətirməyi vəsiyyət etmişdir. Bu vəsiyyət onun nəvəsi olan Hz.Yəqub tərəfindən də təkrar edilmişdir. Bunları Allah Quranda belə xəbər verir:

"Rəbbi İbrahimə: "Təslim ol!" dedikdə, o: "Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum!" - deyə cavab vermişdi. İbrahim və Yəqub bunu öz oğlanlarına vəsiyyət edib: "Ey oğlanlarım, həqiqətən Allah sizin üçün din seçdi, siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz!" Yoxsa Yəqubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz?! O: "Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?" - deyə oğlanların¬dan soruşduğu zaman onlar: "Sənin Allahına və ataların - İbrahimin, İsmayılın və İshaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq" - dedilər. Onlar bir camaat idilər ki, keçib getdilər. Onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların əməlləri barədə sizdən sorğu-sual olunmaz" ("Bəqərə" surəsi, 2/131-134)

Hz.İbrahimin nəslindən gəlmək həmin insanın mütləq hidayətə gələcəyi mənasına gəlmir. Bu nəsildə peyğəmbərlər, saleh insanlar, vəlilər olduğu kimi dini dərk edə bilməyən və hidayətdə olmayanlar da var idi. Bu gerçək də Quranda bildirilmişdir. Məsələn, Allah Hz.İbrahimin və onun oğlu Hz.İshaqın nəslindən belə bəhs edir:

"Biz ona və İshaqa bərəkət verdik. Onların hər ikisinin nəslindən yaxşı işlər görən də var, açıq-aşkar özünə zülm edən də!" ("Saffat" surəsi, 37/113)

Əlbəttə, peyğəmbərlər seçilmiş, üstün insanlardır. Ancaq sonrakı səhifələrdə də şahidi olacağınız kimi eyni nəsildən gəldikləri, eyni seçilmiş insanların nəvələri, qardaşları, oğlanları, ataları və ya xanımları olduqları halda aralarından Allahın istəyinin əksinə hərəkət edən, Onun qoyduğu sərhədləri tapdayan və dinə müxalifətdə dayanan insanlar da çıxır. Allah bu vəziyyəti başqa bir ayədə belə açıqlayır:

"And olsun ki, Biz Nuhu və İbrahimi peyğəmbər göndərdik, peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə verdik. Onlardan doğru yolda olan da vardır, çoxu isə fasiqlərdir!" ("Hədid" surəsi, 57/26)

Peyğəmbər nəslindən olmalarına baxmayaraq fasiqlik edənlər arasında Hz.Yəqubun bir qism oğlanları da var. Allah Quranda Hz.Yəqubdan dəfələrlə bəhs edir. Onun səmimi, güclü, bəsirətli, seçilmiş və xeyirli bir insan olduğu qeyd edilir. Ayələrdə Yəqub peyğəmbərin üstün xüsusiyyətlərini Allah belə xəbər verir:

"Qüvvət və bəsirət sahibi olan bəndələrimiz İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yad et! Biz yurdu anmaq xislətini onlara məxsus elədik. Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələr dəndir!" ("Sad" surəsi, 38/45-47)

"Biz ona İshaqı, üstəlik Yəqubu da bəxş edib onların hamısını saleh kimsələr etdik. Biz onları əmrimizlə doğru yola gətirən imamlar etdik. Biz onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız Bizə ibadət edirdilər" ("Ənbiya" surəsi, 21/72-73)

Bundan başqa, Allah Hz.Yəqubun elm sahibi bir insan olduğunu, ona məxsus bir elm verildiyini "Yusif"' surəsindəki ayələrdə belə bildirir:

"...Şübhəsiz ki, Yəqub ona öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibi idi. Lakin insanların əksəriyyəti bilməz!" ("Yusif" surəsi, 12/68)

"Yəqub: "Məgər sizə demədimmi ki, mən Allahdan sizin bilmədiklərinizi bilirəm!" - söylə¬di" ("Yusif" surəsi, 12/96)

Hz.Yəqubun oğlanlarından biri Hz.Yusifdir. Hz.Yəqubun övladlarına öyrətdiyi imanı və gözəl əxlaqı ən yaxşı dərk edən və qavrayan da o olmuşdur. Bunu Hz.Yusifin Quranda Allahın xəbər verdiyi sözlərindən də görmək olar:

"Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yəqubun dininə tabe oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və insanlara bəxş etdiyi nemətdir, lakin insanların əksəriyyəti şükr etməz!" ("Yusif" surəsi, 12/38)

Hz.Yusifin hər qardaşı onun kimi deyildi. Ona yaxın olan kiçik qardaşından başqa digər qardaşları həqiqi imanı dərk edə bilməmiş, öz lovğalıqlarına və təkəbbürlərinə əsir olmuşdular. Onlar Allahın qoyduğu sərhədləri tapdalayan insanlar idi. Bu qardaşları Hz.Yusifə qarşı çox zalımcasına bir hiylə hazırlamışdılar. Kita¬bın bundan sonrakı səhifələrində Hz.Yusifə qarşı qurulan bu hiylədən, bundan sonra cərəyan edən hadisələrdən və Hz.Yusifin bütün bunlara münasibətdə göstərdiyi nümunəvi davranışdan bəhs ediləcək.

 

2 / total 8
"Harun Yəhyanın Həzrəti Yusif kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."