Allah Ağılla Bilinir

< <
9 / total: 14

Allahı İnkar Etmə Xətasına Düşən Fəlsəfələr

Kitabın əvvəlki bölümlərində, Allahın varlığının açıq dəlillərini gördük. Şübhəsiz burada ələ aldıqlarımız onun sonsuz dəlillərinin sadəcə olaraq çox kiçik bir qismidir. İnsan haraya baxsa, Yaradıcının varlığını göstərən işarələrlə qarşılaşır.

Bəs bütün bunlara baxmayaraq nə üçün yer üzərində hələ çox sayda ateist vardır? Bundan başqa nə üçün elm adamlarının bir hissəsi hələ ateistdir? Bu qədər açıq dəlilə baxmayaraq nə üçün Allahın varlığını qəbul etmişlər?

Bu sualın cavabını araşdırdığımız zaman, ateist insanların ateist elm adamları da daxili inanclarını şəkilləndirən, əvvəl əldə edilmiş dəlillərlə bərabər, bəzi fəlsəfi fikirlərlə qarşılaşırıq. Ümumi mənada materializm olaraq tanımlanan bu fəlsəfi görüş, kainatın əvvəlsiz olduğu və bir Yaradıcıya ehtiyac duyulmadan işlədiyini müdafiə edir. Yəni bu insanlara görə var olan mütləq güc maddədir. Maddə yaradılmışdır və bir Yaradıcının müdaxiləsi olmadan başı boş bir şəkildə işləyir. Tarixdə bu fikri müdafiə edən bir çox filosof vardır. Qədim Şumerdəki bütpərəst dinlərdən, Qədim Yunanıstandakı atomçu filosoflardan, müasir dövrdəki dialektik materialistlərə qədər bir çox insan, bu fikrə əsaslanaraq Allahın varlığını rədd etmişdir.

Bu insanların hər hansı bir konkret əsası yoxdur. Sadəcə olaraq özlərini maddənin əzəli olduğuna olduğuna inandırmışlar və bu inanca sarılmışlar. Eyni məntiqlə təkamül nəzəriyyəsini qəbul etmişdilər və bunu da yenə israrla qoruyurdular. Tanınmış Amerikalı mikrobioloq Michael Behenin müəyyən etdiyi kimi, canlılığın təsadüflərlə ortaya çıxmayacaq qədər kompleks olduğunu gördükləri zaman isə, sadəcə olaraq susar və mövzunu dəyişdirirlər.

Bu vəziyyət, bəhs edilən insanları materializmə və onun təbii nəticəsi olan ateizmə haqlayan bir qrup Ə, Ə, C, D, B, F, F olduğunu göstərir. Yəni Allahın varlığını inkar edərkən bunu, konkret məlumatlara baxmayaraq edirlər.

Bundan başqa, bir də bu inkarlarını cəmiyyətə mənimsətməyə çalışırlar.

"Hiyləgər Quruluş" Sahibləri

Allah inancına qarşı təbliğatların təşkil olunması, onların müəyyən olunduqları mənasına gəlir. Başqa sözlə cəmiyyətdə dini inancları aradan qaldırmaq üçün səy göstərən güc mərkəzləri vardır. Necə ki, Allah Quranda bu mərkəzlərin varlığına işarə etmişdir. Bir ayəyə görə, axirətdə cəhənnəmlə cəzalandırılan bir qrup insan, dünyada özlərini sapdırmış liderlərinə belə deyəcək:

... Xeyr, bəs gecə-gündüz qurduğunuz hiylələr? O zaman ki, bizə Allahı danmağı və Ona şəriklər qoşmağı əmr edirsiniz.. (Səba surəsi, 33)

"Hiyləgər quruluş" quraraq insanlara inkar etməyi əmr edən bu mərkəzlər, tarixin hər mərhələsində fərqli ad və quruluşlarda ortaya çıxmışdılar. Ancaq əsas xüsusiyyətləri hmişə eyni olmuşdur. Allah Quranda onları "...naz-nemət içində yaşayan başçılarının" (Möminin surəsi, 64), ya da "... tayfasının özlərinə sığışdırmayan başçıları" (Əraf surəsi, 75) olaraq tanıtmışdır. Yəni bu insanlar, maddi cəhətdən güclü olan, bundan başqa cəmiyyətdə şöhrət sahibi olan və bu imkanların gətirdiyi təkəbbürlük və dikbaşlıq içində yaşayan insanlardır. Hazırlıqla və zülümlə əldə etdikləri bu imkanlarına qarşı bir təhlükə olaraq gördükləri dini isə yox etmək istəyərlər. Bu səbəblə də mütəşəkkil bir şəkildə "hiyləgər quruluşlar" qurar, yəni cəmiyyətlərini inkar etməyə sürükləmək üçün cəhd göstərirlər.

Bu cür təşkilatlanma güclərinin tək bir tərəfi verilə bilməz. Bu təşkilatlar cəmiyətdə müxtəlif ad və şəkillərə sahib ola bilərlər. Ancaq son 3-4 əsrin tarixinə bir nəzər yetirdiyimiz zaman, Quranda olan tərifə uyğun olan beynəlxalq bir təşkilat ilə qarşılaşırıq: Masonluq.

Bu yerdə, masonluğun bu qlobal mübarizəsinin Quranda bəhs edilən bir mərkəz tərəfindən də qurulduğunu və hər mərhələsində dəstəkləndiyini bildirmək lazımdır: Yəhudilik. Bəli, Musəvilik ilahi bir din olmasına və Yəhudilər də bu dinin mənsubları olmalarına baxmayaraq, yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi yer üzərindəki din əleyhədarı təbliğatların arxasında mühüm rolları olmuşdur. Bunun səbəbi haramların (yhudi din adamı) Tövratı öz istəklərinə görə təhrif edib dəyişdirmələri və Hz. Musanın təbliğ etdiyi dinə bir necə batil inanclar daxil etməkdədir. Beləcə, Yəhudilik haramların bu təhrifləri ilə ilahi bir din olmadan çıxaraq materialist görüşlərə sahib olan, dünyəvi və şovinist bir ideologiya halına gəlmişdir. Bunun nəticəsində bir qism mühafizəkar Yəhudilər, dini sadəcə olaraq özlərinə aid bir anlayış kimi görərək, Xristianlıq və İslamı yox edilməsi lazım olan bir "saxta din" olaraq qəbul etməyə başlaışdılar. Bundan başqa bu maraqlı birləşmə, bəhs edilən adamları, yer üzərində dini inanclarının silinməsi yönündə səy göstərən bir güc halına gətirir. Yəhudilik ilə masonluq arasındakı ittifaqın məntiqi də budur.

Masonluğun Rolu

Qərb dünyasında doğulmuş və sonra da digər ərazilərə yayılmış olan bu gizli təşkilat, girdiyi hər ölkədə din əleyhədarı düşüncə və fəaliyyətlərin qaynağı olmuşdur.

Hər hansı bir ölkədə son bir neçə əsrdir dinə qarşı edilən mübarizənin tarixi araşdırılarkən, masonluğun bu hadisənin mərkəzində olduğunu görürük. Xüsusilə Avropa tarixində bunu müşahidə etmək son dərəcə asandır. Bu səbəblərdir ki, katolik dünyasının lideri Papa XIII Leo, 1884-cü il tarixli məşhur "Humanum Genus" adlı fərmanında masonluğu hədəf almış və təşkilatın məqsədlərini belə açıqlamışdır:

"Zamanımızda masonluq adlı, çox yayılmış və qüvvətli bir təşkilata sahib bir dərnəyin dəstəyi və köməyi ilə şər qüvvələrə itaət edənlər, qeyri-adi bir cəhd içində birləşmiş vəziyyətdədir. Bunlar artıq niyyətlərini gizləmə ehtiyacı duymadan Allahın yüksək varlığı ilə mübarizə edirlər... Masonların istəkləri və bütün səyləri eyni məqsədə yönəlməkdədir. Dinin tələblərindən olan hər cür sosial və insanı qaydaları tamamilə yıxmaq və yerinə yetirmək prinsiplərini naturalizmdən olan və öz fikirlərinə görə şəkillənmiş yeni qanunları oturtmaq." 74

Papanın XIX əsrin sonlarında etdiyi bu analiz yerindədir. Çağdaş mason mətnlərinə baxdığımız zaman, təşkilatın dini inancları cəmiyyətdən silməyi özünə məqsəd etdiyini görürük. Bir Türk mason Loyası (dərnəyi) mətnində "pozitiv elmlərin cəmiyyətə yayılması" yolu ilə dinin necə yox ediləcəyi belə bildirilir:

Nəticə olaraq, bunları söyləmək istəyirəm: "Hamımıza düşən ən böyük insanı və masonik vəzifə, bunun təkmilləşmədə ən yaxşı və tək yol olduğunu mənimsəyərək bu inancımızı insanlar arasında yaymaq, xalqı müsbət elmlərlə yetişdirməkdir. Ernest Renanın bu sözləri çox və ağıl ilə tərbiyə olunarsa, maarifləşdirilərsə, dinlərin boş inancları öz-özünə yıxılar."75

Burada "pozitiv elm"dən məqsəd əslində "pozitiv elm"dir, yəni təcrübə və müşahidə yolu ilə aşkar olunmayanhər şeyi rədd edən materialist fəlsəfədir. Masonluğun vəzifəsi isə bu fəlsəfəni "elm" adı altında cəmiyyətə təlqin etmək və beləcə dini etmək və beləcə dini inancları ortadan qaldırmaqdır. Təkamül nəzəriyyəsi isə, yenə üstdəki sitatdan başa düşüldüyü kimi, bu beyin yumaq kampaniyasında müstəsna bir yerə sahibdir. Masonluq, təkamül nəzəriyyəsi inancı cəmiyyətə yaymağı özünün ən böyük vəzifəsi saymaqdadır.

İstər təkamül nəzəriyyəsinin, istərsə də materialist fəlsəfənin digər törəmələrinin dünyanın dörd bir tərəfində bu cür fəal bir şəkildə müdafiə olunmasının arxasındakı mühüm bir amil bu təşkilat əlaqələridir. Son 3-4 əsrdə dini inanclara qarşı yürüdülən sistemli təbliğatlarda mason təşkilatının ya da bu təşkilatın çıxıntılarının böyük rolu vardır. Allahın varlığını inkar edən müxtəlif və bəzən bir-birilə ziddiyyətli fəlsəfi sistemləri quran adamların o an hamısının mason olmasının səbəbi də budur.

Mason Fəlsəfəçiləri

Yuxarıda da bildiyimiz kimi, din əlyhədarı fəlsəfi sistemləri quran insanlar, həqiqətdə dinə qarşı yürüdülən sistemli bir savaşın hissələridir. Bu səbəblədir ki, bu sistemləri quran fəlsəfəçilərə baxdığımız zaman çoxunun dinə qarşı yürüdülən savaşın mərkəzi xüsusiyyətindəki mason təşkilatının bir hissəsi olduğunu görürük.

Burada ilk diqqət cəlb edən fəlsəfəçilər, Fransız İnqilabının öndə gedənlərindən olan Fransız maarifçiləridir. Bu adamların yalnız dini liderləri tənqid etməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda dinin özünə qarşı şiddətli bir düşmənçiliyi qızışdırmışdılar. Bunlar arasında: "materializmin İncili" olaraq tərif edilən "Təbiət sistemi" kitabının müəllifi Diderot, yenə şiddətli bir materialist və din əleyhədarı olan Voltaire, qatı maddəçi Mantesquieu özünə görə yeni bir ""din quran Jean Jacyues Rausseau və hamısı şiddətli din əleyhədarı olan "Ensiklopedistlər" sayıla bilər. Türk masonlarının nəşr orqanı "Memar Sinan" jurnalı, bu adlardan belə bəhs edir:

Fransa inqilabı Mason mütəfəkkirləri tərəfindən hazırlanmışdır. Hürriyyət, bərabərlik, qardaşlıq prinsiplərini mənimsəyərək İnsan Haqları Bəyannaməsi Montesquieu, Voltaire, J.J.Rausseau, Diderot kimi ustadlarımızın ilham və irşadı ilə yayınlanmışdır. Yenə Türk masonları tərəfindən nəşr olunan mason jurnalı belə yazır:

Fransada feodal sistemin yıxaraq böyük inqilabı təşkil edənlərin başında Montesquieu, Voltaire, J.J.Rausseau və materializmin önçülərindən Diderot ilə ətrafında cəmlənən ensiklopedistlərin adları yazılıdır.76,77

Fransız inqilabını izləyən dövrdə inkişaf, XIX əsrdə zirvəyə çatmışdır. Bu prosesin mühüm nümayəndələrinə baxarkən isə yenə masonluğu görürük.

O biri tərfdən, bu adların arasında çox sayda Yəhudinin olması da təsadüfidir. Bu masonluqla ittifaq edərək Xristianlıq və İslam məqsədini güdən və materialist dünya görüşünü bölüşdürən yəhudilərin bu məqsədə fəlsəfə sahəsində də xidmət etdiklərini göstərir.

Sosializmin Pərdə Arxası

1776-cı ildə Almaniyanın cənuğundakı Bavreyada maraqlı bir dərnək qurulmuşdur. "İlluminatı" yəni, "aydınlaşdırmışlar" adını daşıyan dərnəyin qurucusu, Adam Weishaupt adlı bir hüquq professoru idi. Dərnəyi maraqlı edən 2 xüsusiyyət var idi: çox gizli bir dərnək olması və özünə çox iddialı bir siyasi proqram müəyyən etməsi. Weishaupt tərəfindən qələmə alınan bu proramda, təşkilatın ən əsas iki məqsədi belə izah edilirdi:

1- Bütün monarxiyaların və quruluşlu hökumətlərin ləğv edilməsi

2- Bütün "Teistik" (İlahi) dinlərin ləğv edilməsi.

Dərnəyin xüsusilə dinə qarşı olan rəftarı son dərəcə düşmənçilik xarakteri daşıyırdı. Weishaupt, İngilis tarixçisi Michael Howardın ifadəsilə, ilahi dinlərə qarşı "patoloji bir nifrət" hiss edirdi. 78

Dərnək, əslində bir cür mason topası idi. Weishaupt keçmiş mason idi və dərnəyi də mason lojalarının ümumi təşkilatlanma şəklinə uyğun olaraq qurulmuşdur. İlluminatı, heyrətləndirici bir sürətlə böyüdü. 1780-cı ildə Alman mason loyalarının böyük usdadlarından olan Baron Von Kniggenin də qoşulması ilə təşkilatın gücü yaxşıca artdı. Weishaupt və Knigge, Almaniyada "sosialist" deyə biləcəyimiz bir inqilab etmə hazırlığına girişdilər. Fəqət hökumətin vəziyyətdən xçbçrdar olması ilə, illuminatı dağıdıb normal mason lojalarına qoşulmağa qərar verdilər. Birləşmə 1782-ci ildə baş verdi.

Ancaq 1800-cü illərin əvvəlində, illuminatı ənənəsi Almaniyada qorumağa çalışan yeni bir dərnək quruldu. Dərnəyin adı "Doğrular Birliyi" idi. Zamanla əlaqədar olaraq adı "Komunistlər Birliyi"nə çevrildi. Komunistlər Birliyini idarə edənlər, özlərinə siyasi bir proqram hazırlamaq istədilər. Bu proqramı qələmə almaları üçün müraciət etdikləri iki adam isə, iki qərarlı komunist entellektual idi. Karl Marx və Freidrich Engels! Bu iki nəfər məşhur "Komunist Manifesti"ni, bəhs edilən Komunistlər Birliyinin sifarişi ilə yazdılar. Manifest, bilindiyi kimi, dini "xalqın tiryəki" olaraq adlandırır və insanlığın qurtuluşu üçün yeganə yol olaraq gördüyü "sinifsiz cəmiyyət" ideyasının şərtlərindən birinin dinin inancların yox edilməsi olduğunu irəli sürürdü. Başqa bir maraqlı nöqtə isə, həm Marxın, həm də Engelsin Yəhudi əsilli olmaları idi.

Sosializmin başlanğıcında yer tutan bu mason və Yəhudi ağırlığı sonra da davam etdi. Sosialist hərəkatlara liderlik edən mason və Yəhuda bəzi adları belə saya bilərik:

Ferdimand Lasalle: Marxın yaxın dostu olan Losalle, inqilabçı komunist diktatorluğu müdafiə edirdi. Victor Adler: Engelsin sağ əli olan Adler, komunizmin yayılması üçün böyük səy göstərirdi. Oğlu Friedrich Adler, Avstriya Kommunist Partiyasının lideri oldu.

Moses Hess: Konservativ bir Yəhudi ailəsindən gələn Hess, həm Marxın yaxın dostu olan məşhur bir sosialist, həm də atəşli bir sionist idi. "Roma və Qüds" adlı kitabı ilə Avropadakı sionist hərəkatın öncülü oldu və Fələstində bir Yəhudi Dövləti qurulması üçün çalışdı. Bundan başqa həyatı boyunca Darvinizmi şiddətlə müdafiə etdi. Georgy Lukacs: Varlı bir Yəhudi ailəsindən gələn Lukacs, komunizmi müdafiə edən bir çox kitab yazdı. Komunist düşüncəsinin gənclər arasında yayılmasına şərait yaratdı. Macar İnqilabına rəhbərlik edən ən mühüm adamlardan biri idi.

Vladimir İ. Lenin: Rusiyadakı Bolşevik hərəkatın llideri Lenin, dünyanın gördüyü ən qanlı və totalitar rejimlərdən birinin qurucusu oldu.

Herbert Marcuse: Yəhudi bir ailənin uşağı olan Herbert Marcuse, Marksizmi yenidən izah edərək 1968-ci ildəki tələbə hadisələrinin hazırlayıcısı oldu. Bütün dünyada yayılan Solçu Universitet hərəkatlarını qızışdırıb, zamanımızda hələ də hər gün saysız gəncin həyatını itirməsinə səbəb olan anarxist ideologiyanı inkişaf etdirdi.

Fəlsəfənin Pərdə Arxası

Fəlsəfə tarixinə baxarkən, mason şəxsiyyəti ilə diqqət cəlb edən daha bir çox ateist və din əleyhədarı mütəfəkkirə rast gəlirik. David Hume, Holbach, Schellinq, John Stuart Mill, Auguste Cante, Marquis de Sade kimi mütəfəkkirlər, ya da Emile Durkhem, Ferdinand Tönnies, Herbert Sreneer, Sigmund Freud, Henry Bergson, Erich Fromm kimi sosial alimlər bunların arasında sayıla bilər. Çoxu eyni zamanda Yəhudi əsilli olan bu insanlar, cəmiyyəti dindən çıxarmaq, tamamilə din xarici bir cəmiyyət quruluşu və əzlaq anlayışı qurmaq üçün səy göstərmişdilər. Bütün bunların arasında Charles Darwinin xüsusi bir yerə sahib olduğunu bildirməyə isə hər halda ehtiyac yoxdur.

Burada mühüm olan nöqtə, bütün bu mütəfəkkirlərin və onlara bənzər minlərləsinin hazırladığı inkarçı və maddəçi fəlsəfələrin, müəyyən siyasi və sosial mənafelərə xidmət etməsidir. Başda da bildirdiyimiz kimi, insanların Allahı inkar etmələrindəki ən mühüm səbəb, Allahı qəbul etmənin təbii nəticəsi olan dindən narahat olmalarıdır. Dinin doğruluğunu özü ya da təmsil etdikləri dairələrin mənafeləri ilə toqquduğu üçün qədd edən bu insanlar, özlərinə arxa tapmaq üçün ateizmə müraciət edirlər.

Allahın varlığının açıq-aydın olan dəlilləri bu səbəblə bu insanlar tərəfindən görülmür. Bundan başqa, eyni insanlar Allahın varlığına olan imana mane olmaq, bu inancsızlığı ümumi cəmiyyətə yaymaq üçün də böyük bir səy göstərirlər. Beləcə ortaya ya Allaha inanmayan, ya da Quranın ifadəsi ilə Onu "unutmuş" kütlələri çıxar. (Mübarizə surəsi, 6)

İnsanların çoxunun Allahı heç anmadan yaşamalarının, Ondan asılı olmayan bir həyat sürdüklərini zənn etmələrinin səbəbi də budur. Ancaq bu "quru kütləvilik" insanı aldatmamalıdır. Çünki Allah Quranda insanların ancaq çoxunun iman etməyəcəyini xəbər verir. (Rad surəsi, 1). Bundan başqa aşağıdakı ayə ilə də insana bu mövzuda xəbərdarlıq edir:

Əgər sən yr üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar! (Ənam surəsi, 116).

Were you to follow the common run of those on earth, they will lead you away from the way of Allah. They follow nothing but conjecture: they do nothing but lie.
(Surat al-Anaam, 116)

(For detailed information, see: New Masonic Order by Harun Yahya)

Qeydlər

74. C. L., "Mason Aleyhtarlığı", Mimar Sinan, Yıl 4, Sayı 13, 1973, ss. 87-88.

75. Dr. Selami Işındağ. "Olumlu Bilim-Aklın Engelleri ve Masonluk". Mason Dergisi, yıl 24, sayı 25-26 [Aralık 76-Mart 77].

76. Mimar Sinan, sayı 6, s. 66

77. Mason Dergisi, Sayı 23-24, sayfa 41, 1976.

78. Michael Howard, The Occult Conspiracy: The Secret History of Mystics, Templars, Masons and Occult Societies, 1.b., London: Rider, 1989, s. 63

9 / total 14
"Harun Yəhyanın Allah Ağılla Bilinir kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top