MÜQƏDDƏS KİTABDA HZ. İSANIN YER ÜZÜNƏ DÖNÜŞÜ

Hz. İsanın yer üzünə yenidən gəlməsi mövzusu xristiyanlar üçün çox vacibdir. Bunun səbəbi isə Müqədddəs Kitabı təşkil edən Əhdi-Ətiq (Tövrat və musəvilərin digər müqəddəs yazıları) və Əhdi-Cədiddə (dörd İncil və digər risalələr) axırzamanla bağlı açıqlamaların olmasıdır. Xüsusilə də Hz. İsanın zühuru mövzusu İncildə mühüm yer tutur.

 

Tövrat və İncildə gələcəkdə olan hadisələrlə bağlı müxtəlif izahlar verilmişdir. Bildiyimiz kimi, müasir dövrdəki Tövratda Hz. İsanın adı çəkilmir, ancaq xilaskar Məsihin gələcəyi bildirilir. Musəvilərin “Məsih” kimi axırzamanda gözlədikləri mübarək şəxs əslində, müsəlmanaların gözlədiyi “Hz. Mehdidir”. (Ətraflı məlumat üçün bax: Hz. Mehdi Hz. İbrahimin nəslindəndir, 2008) Dolayısı ilə İslamiyyətdəki “Mehdiyyət” musəvilərin müqəddəs qəbul edilən qaynaqlarında “Məsih” kimi keçir. Tövratda və musəvilərin digər müqəddəs qaynaqlarına baxdığımızda “Məsih” kimi izah edilən insanın Mehdinin (ə.s) xüsusiyyətlərinə sahib olduğu görünür.

 

Ancaq xristianların “Məsih” kimi yer üzünə ikinci dəfə gəlişini gözlədikləri Hz. İsa “Mehdi” (ə.s) deyildir. Müsəlmanlar da Hz. İsanın axırzamanda yenidən dünyaya gələcəyinə inanırlar, ancaq Hz. İsa gəldiyi zaman Mehdiyə (ə.s) tabe olacaq, Allahın izni ilə bu iki mübarək insan yeganə haqq din olan İslam əxlaqının yer üzünə hakim olmasına səbəb olacaqlar. Bir çox səhih hədisdə olan bu məlumatlar Hz. İsa ilə Hz.Mehdinin ortaya çıxdıqları dövrdə bir yerə gələcəklərini göstərir.  Bu barədə bir çox açıqlamalara rast gəlmək mümkündür.

 

İncildə Hz. İsanın yenidən zühuru, bunun işarələri və axırzamanda onun haqqında bir çox açıqlamalara rast gəlmək mümkündür. Quran ayələrində Tövrat və İncilin təhrif edildiyi və bu səbəbdən də içində müxtəlif yanlış inancların olduğu xəbər verilmişdir. Yəni bu kitablarda haqq hissələr mövcud olduğu kimi, insanlar tərəfindən sonradan əlavə edilmiş yanlış məlumatlar da var. Bu səbəbdən Tövrat və İncildəki açıqlamaları Quran ayələri və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədisləri ilə uyğun gəlib-gəlmədiyinə əsasən dəyərləndirmək lazımdır. Ancaq aşağıdakı nümunələrdən də göründüyü kimi, axırzaman və Hz. İsanın yer üzünə ikinci dəfə gəlişi ilə bağlı xəbərlərin böyük qismi İslam qaynaqlarında paralellik təşkil edir.

 

Xristiyanalar həm Tövratı, həm də İncili müqəddəs kitab kimi gördüklərindən axırzamanla bağlı mövzuları bu iki kitabı birlikdə şərh edərək açıqlayırlar. İncil araşdırıldığı zaman Hz. İsanın ikinci dəfə yer üzünə gəlişinin əsas mövzulardan biri olduğunu görürük. Bu açıqlamalarda Hz.İsanın zühurundan əvvəl və sonra baş verən təbiət hadisələri izah edilir. Dövrümüzdə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) də hədislərində incəliklərinə qədər bildirdiyi bu əlamətlərin bir çoxunun əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha çox ortaya çıxdığının şahid oluruq. (Ətraflı məlumat üçün Qiyamət Əlamətləri, Harun Yahya, Kültür Yayıncılık, 2001) Maraqlı olan bu işarələrin birinin və ya ikisinin deyil, demək olar ki, hamısının bir-birinin ardınca reallaşmasıdır. Beləliklə, yaşadığımız dövrün axırzaman olduğunu ilk olaraq İslam qaynaqlarına əsasən, həm də Tövrat və İncilə əsaslanaraq söyləmək mümkündür.

 

 

 

HZ. İSANIN YER ÜZÜNƏ İKİNCİ DƏFƏ GƏLİŞİ İLƏ BAĞLI İNCİLİN AÇIQLAMALARI

 

Hz. İsanın zühuru ilə bağlı İncilin 21-ci bölməsində 318 müxtəlif açıqlama mövcuddur. Aşağıda bəzilərinə yer verəcəyimiz bu açıqlamalarda Hz. İsanın Allah qatına alınması və yer üzünə yenidən qayıdacağına dair bir çox açıq ifadələr var:

 

 “… sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm. Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib sizi Öz yanıma götürəcəyəm ki, siz də Mənim olduğum yerdə olasınız” (Yəhya,14:2-3)

 

... Aranızdan götürülüb göyə çəkilən İsanın aparıldığını necə gördünüzsə, elə də qayıdacaq». (həvarilərin işləri, 1:11)

 

Ona görə sizə “bax, O çöldədir” desələr də, çıxmayın. “Bax, O daxili otaqlardadır” desələr də, inanmayın. Çünki şimşək şərqdə çaxıb qərbdə belə göründüyü kimi Bəşər Oğlunun gəlişi də elə olacaq. (Matta, 24: 26-27)

 

Buna görə siz də hazır olun, çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək. (Matta, 24: 44)

 

Allah onu öz vaxtında zahir edəcək. O, bəxtiyarlıq mənbəyi olan tək Hökmdar, şahların Şahı və ağaların Ağasıdır. Yeganə ölməzliyə malik olan, əlçatmaz nurda yaşayan Odur Onu insanlardan heç kəs görməyib və görə də bilməz. Ona izzət və əbədi qüdrət olsun. Amin (Timoteyə I məktub, 6: 15-16)

 

İndi salehlik tacı mənim üçün hazır durur. Ədələtli hakim olan Rəbb qiyamət günü onu mənə - yalnız mənə deyil, Onun zühuruna can atanların hamısına verəcək. (Timoteyə II məktub, 4: 8)

 

Səmavi Səltənətin bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün dünyada təbliğ ediləcək. O zaman son gələcək. (Matta, 24: 14)

 

O zaman Bəşər Oğlunun əlaməti göydə görünəcək. O vaxt yer üzünün bütün xalqları şivən qaldıracaqlar və Bəşər Oğlunun göyün buludları üzərində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini görəcəklər (Matta, 24: 30)

 

«Ey Qalileyalılar, niyə səmaya baxa-baxa qalmısınız? Aranızdan götürülüb göyə çəkilən İsanın aparıldığını necə gördünüzsə, elə də qayıdacaq».“ (Həvarilərin İşləri, .1: 11)

 

Biz isə səma vətəndaşlariyiq və oradan Xilaskar olan... İsa Məsihi həvəslə gözləyirik (Filipililərə Məktub, 3: 20).

 

“Budur, o buludlarla gəlir! Hər göz onu görəcək....” (Vəhy, 1: 7)

 

Ey qardaşlar, özünüzü ağıllı saymayasınız deyə bu sirdən bixəbər olmağınızı istəmirəm: İsrailin bəzisi o vaxta qədər inadkar qalacaq ki, başqa millətlərdən xilas olanların sayı tamamlansın. Beləcə bütün İsrail xilas olacaq. Necə ki yazılıb: «Qurtarıcı Siondan gələcək, Yaqub nəslindən allahsızlığı uzaqlaşdıracaq.   (Romalılara Məktub, 11: 25-26)

 

Əncir ağacından ibrət alın: onun budağı cücərib yarpaqlananda yay fəslinin yaxın olduğunu bilirsiniz. Eləcə siz də bütün bu şeyləri görəndə bilin ki, Bəşər Oğlu yaxındadır, lap qapılardadır. (Matta, 24: 32-33)

 

Bəşər Oğlu bütün mələklərlə birlikdə izzəti ilə gələn zaman Öz izzətli taxtına oturacaq.  (Matta, 25: 31)

 

Bundan əvvəl də vurğuladığımız kimi, Hz. İsanın ikinci dəfə gəlişi ilə meydana gələn hakimiyyət ədalətin, zənginliyin, gözəl əxlaqın hakim olduğu dövr olacaqdır. Bu mövzuda İncilin müxtəlif bölmələrində verilən məlumatlardan bəziləri belədir:

 

Nə bəxtiyardır həlimlər! Çünki onlar yer üzünü irs alacaq.  (Matta, 5: 5)

 

Buna görə siz belə dua edin: Səltənətin gəlsin. (Matta, 6: 9-10)

 

Sonra adamlar qərbdən, şərqdən, şimaldan, cənubdan gələcək və Allahın Səltənətində yemək yeyəcək. Budur, sonuncuların bəzisi birinci olacaq, birincilərin bəzisi isə sonuncu olacaq". (Luka, 13: 29-30)

 

İsa onlara bir məsəl də çəkdi: "Əncir ağacına və bütün ağaclara baxın: Onlar yarpaq açanda siz bunu özünüz görüb biləcəksiniz ki, yay artıq yaxındır. Eləcə də siz bu şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, Allahın Səltənəti yaxındır (Luka, 21:29-31)

 

 O zaman Padşah sağındakılara deyəcək: “Ey sizlər… (Allahın) xeyir-dua verdiyi adamlar! Gəlin, dünya yaranandan bəri sizin üçün hazırlanmış olan Səltənəti irs alın. (Matta, 25:34)

 

Dünyani müqəddəslər mühakimə edəcəklərini bilmirsinizmi?... (Korinflilərə I Məktub, 6:2)

 

Axırzamanda baş verən əlamətlərdə din əxlaqının dünya hakimiyyəti ilə bağlı açıqlamalarda İslam dini ilə Xristianlıq və Yəhudilik arasında çox böyük yaxınlıq olduğu məlumdur. Bu uyğunlaşma hər üç din mənsublarının bunu həsrətlə gözləməsinə səbəb olmuşdur. Hal-hazırda yaşadığımız dövr bu möcüzənin ən çox gözlənildiyi və bəlkə də ən yaxın olduğu dövrdür. Bu isə bütün inananları şövqləndirəcək böyük müjdədir.


2011-02-07 13:25:51

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."