MP3 Yanında mp3 işarəsi olan əsərlərimiz səslidir
MP4 Yanında mp4 işarəsi olan əsərlərimizi izləyə bilərsiniz

Allahın adları

 
Əsərin adı
Dillər Format      
 
1-100 / Cəmi: 124
1

MÜVƏFFİ (Əhdini yerinə yetirən, tam verən, ödəyən)

Endir kapak
resmi büyüt
2

ZÜLCƏLAL-İ VƏL İKRAM - Həm böyüklük sahibi, həm kərəm və ikram sahibi olan

Endir kapak
resmi büyüt
3

ZAHİR - Aşkar olan

Endir kapak
resmi büyüt
4

VƏKİL - Özünə təvəkkül edənlərin işini düzəldib, onların edə biləcəyindən daha yaxşısını təmin edən

Endir kapak
resmi büyüt
5

VƏHHAB - Hədiyyəsi çox olan, qarşılıqsız hədiyyə edən

Endir kapak
resmi büyüt
6

VƏDUD - Yaxşı qullarını sevən, onları rəhmət və razılığına çatdıran, yaxud sevilməyə və dostluğu qazanılmağa layiq olan

Endir kapak
resmi büyüt
7

VASİ - Hər şeyi əhatə edən, geniş olan

Endir kapak
resmi büyüt
8

VARİS - Sərvətlərin həqiqi sahibi

Endir kapak
resmi büyüt
9

VAHİD - Tək olan, şəxsində, sifətlərində, işlərində, adlarında, hökmlərində, əsla ortağı və ya bənzəri, tayı olmayan

Endir kapak
resmi büyüt
10

TƏVVAB - Tövbələri qəbul edib günahları bağışlayan

Endir kapak
resmi büyüt
11

ŞƏKUR - Öz razılığı üçün edilən yaxşı işlərə daha gözəli ilə qarşılıq verən

Endir kapak
resmi büyüt
12

ŞƏFİ - Şəfaətçi

Endir kapak
resmi büyüt
13

ŞAHİD - Şahid olan, hər zaman və hər yerdə hazır olan

Endir kapak
resmi büyüt
14

ŞARİH - Açan

Endir kapak
resmi büyüt
15

ŞAFİ - Şəfa verən

Endir kapak
resmi büyüt
16

SƏMİ - Eşidən

Endir kapak
resmi büyüt
17

SALAM - Hər cür təhlükələrdən qullarını salamatlığa çıxaran, cənnətdəki qullarına salam edən

Endir kapak
resmi büyüt
18

SANİ - Sənətçi, sonsuz gözəllikləri sənətinin içində yaradan

Endir kapak
resmi büyüt
19

SAİQ - Cəhənnəmə atan

Endir kapak
resmi büyüt
20

SADİQ - Vədinə sadiq, doğru sözlü

Endir kapak
resmi büyüt
21

SƏMƏD - Heç kəsə möhtac olmayan

Endir kapak
resmi büyüt
22

RƏZZAQ - Ruzi verən, insanların faydalanması üçün nemətlərini verən

Endir kapak
resmi büyüt
23

RƏHMAN/RƏHİM - Mərhəmətli, verdiyi nemətlərdən yaxşı istifadə edənləri daha böyük və əbədi nemətlər verməklə mükafatlandıran, əzəldə bütün yaradılmışlar haqqında xeyir və rəhmət buyuran, sevib-sevmədiyini ayırmadan saysız nemətlərə qovuşduran

Endir kapak
resmi büyüt
24

RƏBBİL-ALƏMİN - Aləmlərin Rəbbi

Endir kapak
resmi büyüt
25

RAUF - Çox əsirgəyən, çox şəfqətli

Endir kapak
resmi büyüt
26

RAQİB - Bütün varlıqlara nəzarət edən, bütün işləri idarə edən

Endir kapak
resmi büyüt
27

RAFİ - Yüksəldən

Endir kapak
resmi büyüt
28

NUR - Aləmləri nurlandıran, istədiyi simalara, zehinlərə və könüllərə nur yağdıran

Endir kapak
resmi büyüt
29

NASİR - Kömək edən

Endir kapak
resmi büyüt
30

MÜZİL - Zillətə salan, alçaldan və zəlil edən

Endir kapak
resmi büyüt
31

MÜZƏYYİN - Bəzəyən

Endir kapak
resmi büyüt
32

MÜZƏKKİ - Bütün qüsur və ayıblardan, mənəvi çirklərdən qullarını təmizə çıxaran, təmizləyən

Endir kapak
resmi büyüt
33

MÜYƏSSİR - Xeyirdə və şərdə qulunun yolunu asanlaşdıran, dində asanlıq verən, heç kimə gücünün çatmayacağı yükü yükləməyən

Endir kapak
resmi büyüt
34

MÜTƏKƏBBİR - Hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərən

Endir kapak
resmi büyüt
35

MÜTƏALİ - Ağılın dərk edə biləcəyi hər şeydən çox uca

Endir kapak
resmi büyüt
36

MÜSTƏAN - Özünə ehtiyac olunan və Özündən kömək gözlənilən

kapak
resmi büyüt
37

MÜHƏYMİN - Nəzarət edən və qoruyan

Endir kapak
resmi büyüt
38

MÜDƏBBİR - İdarə edən, yoluna qoyan, bütün yaradılmışları nizamla və tarazlıqla idarə edən və bir-birinə köməkçi edən

Endir kapak
resmi büyüt
39

MÜBƏYYİN - Açıqlayan

Endir kapak
resmi büyüt
40

MÜBƏŞŞİR - Müjdələyən

Endir kapak
resmi büyüt
41

MÜNTƏQİM - İntiqam alan, günahkarları layiq olduqları cəza ilə cəzalandıran

Endir kapak
resmi büyüt
42

MÜQTƏDİR - Qüvvət və qüdrət sahiblərinin üzərində olan

Endir kapak
resmi büyüt
43

MÜDRİK - Hikmət sahibi

kapak
resmi büyüt
44

MÜVƏFFİ - Əhdini yerinə yetirən, hər şeyin qarşılığını tam verən, ödəyən

Endir kapak
resmi büyüt
45

MÜTAHHİR - Təmizləyən; şirkdən, pislikdən, mənəvi çirklərdən təmizləyən

Endir kapak
resmi büyüt
46

MÜSƏVVA - Şəkilləndirən, surət verən

Endir kapak
resmi büyüt
47

MÜSƏVVİR - Təsvir edən, hər şeyə şəkil və surət verən

Endir kapak
resmi büyüt
48

MÜKMİL - Kamilləşdirən

Endir kapak
resmi büyüt
49

MÜQƏLLİB - Çevirən (ürəkləri)

Endir kapak
resmi büyüt
50

MÜHYİ - Can, sağlamlıq verən, dirildən, yaşadan

Endir kapak
resmi büyüt
51

MÜHSİN - Lütfkar

Endir kapak
resmi büyüt
52

MÜHSİ - Sonsuz da olsa, hər şeyin sayını bilən

Endir kapak
resmi büyüt
53

MÜĞNİ - İstədiyini zəngin edən

Endir kapak
resmi büyüt
54

MÜCİB - Özünə yalvaranların istəklərini verən, razılıq edən

Endir kapak
resmi büyüt
55

MÜBKİ / MÜDHİK - Ağladan / güldürən

Endir kapak
resmi büyüt
56

MUHİT - Əhatə edən

Endir kapak
resmi büyüt
57

MÜƏZZİB - Əzablandıran

Endir kapak
resmi büyüt
58

MÜƏXXİR / MÜQƏDDİM - İstədiyini yubadan, istədiyini irəli keçirən, tezləşdirən

Endir kapak
resmi büyüt
59

MÖMİN - Təhlükəsizliyi təmin edən, əminlik yaradan

Endir kapak
resmi büyüt
60

MÖVLA - Dost, möminlərin dostu olan, onlara xeyir yolları açan və onları işlərində müvəffəq edən

Endir kapak
resmi büyüt
61

MƏTİN - Çox qüdrətli olan

Endir kapak
resmi büyüt
62

MƏLİK - Bütün kainatın sahibi və mütləq hökmdarı

Endir kapak
resmi büyüt
63

MƏLCA - Özünə sığınılan

Endir kapak
resmi büyüt
64

MƏCİD - Şanı böyük və yüksək

Endir kapak
resmi büyüt
65

MALİKÜL-MÜLK - Mülkün əbədi sahibi

Endir kapak
resmi büyüt
66

MALİKİ-YƏVMUD-DİN - Din gününün sahibi

Endir kapak
resmi büyüt
67

MAKİR - Tələ quran

Endir kapak
resmi büyüt
68

LƏTİF - Lütf sahibi, lütf edən

Endir kapak
resmi büyüt
69

QUDDÜS - Səhvdən, qəflətdən və hər cür əskiklikdən çox uzaq, çox təmiz

Endir kapak
resmi büyüt
70

QƏYYUM - İdarə edib qüvvədə saxlayan

Endir kapak
resmi büyüt
71

QƏDİM - Əvvəldən xəbərdar edən, əvvəldən bildirən

Endir kapak
resmi büyüt
72

QƏHHAR - Qəhr edən, hər şeyə istədiyini edəcək surətdə qalib və hakim olan

Endir kapak
resmi büyüt
73

QADİR - İstədiyini istədiyi kimi etməyə gücü çatan

Endir kapak
resmi büyüt
74

QƏNİYY - Çok zəngin, hər şeydən müstəğni (münəzzəh) olan (heç kimə ehtiyacı olmayan)

Endir kapak
resmi büyüt
75

QƏFFAR - Bağışlaması çox olan

Endir kapak
resmi büyüt
76

KƏRİM - Kərəmi bol olan, comərd olan

Endir kapak
resmi büyüt
77

KƏBİR - Çox böyük

Endir kapak
resmi büyüt
78

KAFİ - Varlığı varlıqların bütün ehtiyaclarına kifayət edən

Endir kapak
resmi büyüt
79

QAVİ - Çox güclü olan

Endir kapak
resmi büyüt
80

QASİM - Paylaşdıran, ruziləri, nemətləri ədalət, hikmət və rəhmət içində bölüb hamıya nəsibini verən

kapak
resmi büyüt
81

QARİB - Yaxın olan

Endir kapak
resmi büyüt
82

QADİ - Hökmünü yerinə yetirən, işini bitirən

Endir kapak
resmi büyüt
83

QABİL - Qəbul edən, bağışlayan

Endir kapak
resmi büyüt
84

QABİD - Sıxan, daraldan

Endir kapak
resmi büyüt
85

XƏBİR - Hər şeyin iç üzündən, gizli tərəflərindən xəbərdar olan

Endir kapak
resmi büyüt
86

XALİQ - Hər şeyin varlığını və varlığı boyunca görüb-keçirəcəyi halları, hadisələri təsbit və təyin edən və ona görə yaradan, yoxdan var edən

Endir kapak
resmi büyüt
87

HƏMİD - Ancaq Özünə şükür edilən, bütün varlığın dili ilə tək təriflənən

Endir kapak
resmi büyüt
88

HƏLİM - Şəfqətli, mərhəmətli, həlim olan

Endir kapak
resmi büyüt
89

HAQQ - Varlığı heç dəyişmədən dayanan

Endir kapak
resmi büyüt
90

HAYY - Diri, hər şeyi bilən və hər şeyə gücü çatan

Endir kapak
resmi büyüt
91

HASİB - Haqq-hesab çəkən

Endir kapak
resmi büyüt
92

HAKİM - Hökm edən, haqqı yerinə yetirən

Endir kapak
resmi büyüt
93

HAFİZ - Qoruyan, nəzarət edən, mühafizə edən

kapak
resmi büyüt
94

HAFİD - Alçaldan

Endir kapak
resmi büyüt
95

HADİ - Hidayət lütf edən, doğru yola aparan

Endir kapak
resmi büyüt
96

FƏTTAH - Çox yaxşı hökm verən, açan, hökm edən

Endir kapak
resmi büyüt
97

FATİR - Yaradan, icad edən

Endir kapak
resmi büyüt
98

FASİL - Ayıran, açıqlayan

Endir kapak
resmi büyüt
99

FALİQ - Yaran (qaranlığı yarıb səhəri çıxaran, toxumu yaran)

Endir kapak
resmi büyüt
100

ƏVVƏL - İlk

Endir kapak
resmi büyüt
 
Eseri internet sayfası olarak izleyin.
Kitabı satın alın
Şərhlər
A, B, C, D, Ə, F, H, K, L, M, N, Q, R, S, T, V, X, Z
 
1-100 / Cəmi: 124
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top