MP3 Yanında mp3 işarəsi olan əsərlərimiz səslidir
MP4 Yanında mp4 işarəsi olan əsərlərimizi izləyə bilərsiniz

Allahın adları

 
Əsərin adı
Format      
 
1-100 / Cəmi: 124
1

MÜVƏFFİ (Əhdini yerinə yetirən, tam verən, ödəyən)

İndir kapak
resmi büyüt
2

ZÜLCƏLAL-İ VƏL İKRAM - Həm böyüklük sahibi, həm kərəm və ikram sahibi olan

İndir kapak
resmi büyüt
3

ZAHİR - Aşkar olan

İndir kapak
resmi büyüt
4

VƏKİL - Özünə təvəkkül edənlərin işini düzəldib, onların edə biləcəyindən daha yaxşısını təmin edən

İndir kapak
resmi büyüt
5

VƏHHAB - Hədiyyəsi çox olan, qarşılıqsız hədiyyə edən

İndir kapak
resmi büyüt
6

VƏDUD - Yaxşı qullarını sevən, onları rəhmət və razılığına çatdıran, yaxud sevilməyə və dostluğu qazanılmağa layiq olan

İndir kapak
resmi büyüt
7

VASİ - Hər şeyi əhatə edən, geniş olan

İndir kapak
resmi büyüt
8

VARİS - Sərvətlərin həqiqi sahibi

İndir kapak
resmi büyüt
9

VAHİD - Tək olan, şəxsində, sifətlərində, işlərində, adlarında, hökmlərində, əsla ortağı və ya bənzəri, tayı olmayan

İndir kapak
resmi büyüt
10

TƏVVAB - Tövbələri qəbul edib günahları bağışlayan

İndir kapak
resmi büyüt
11

ŞƏKUR - Öz razılığı üçün edilən yaxşı işlərə daha gözəli ilə qarşılıq verən

İndir kapak
resmi büyüt
12

ŞƏFİ - Şəfaətçi

İndir kapak
resmi büyüt
13

ŞAHİD - Şahid olan, hər zaman və hər yerdə hazır olan

İndir kapak
resmi büyüt
14

ŞARİH - Açan

İndir kapak
resmi büyüt
15

ŞAFİ - Şəfa verən

İndir kapak
resmi büyüt
16

SƏMİ - Eşidən

İndir kapak
resmi büyüt
17

SALAM - Hər cür təhlükələrdən qullarını salamatlığa çıxaran, cənnətdəki qullarına salam edən

İndir kapak
resmi büyüt
18

SANİ - Sənətçi, sonsuz gözəllikləri sənətinin içində yaradan

İndir kapak
resmi büyüt
19

SAİQ - Cəhənnəmə atan

İndir kapak
resmi büyüt
20

SADİQ - Vədinə sadiq, doğru sözlü

İndir kapak
resmi büyüt
21

SƏMƏD - Heç kəsə möhtac olmayan

İndir kapak
resmi büyüt
22

RƏZZAQ - Ruzi verən, insanların faydalanması üçün nemətlərini verən

İndir kapak
resmi büyüt
23

RƏHMAN/RƏHİM - Mərhəmətli, verdiyi nemətlərdən yaxşı istifadə edənləri daha böyük və əbədi nemətlər verməklə mükafatlandıran, əzəldə bütün yaradılmışlar haqqında xeyir və rəhmət buyuran, sevib-sevmədiyini ayırmadan saysız nemətlərə qovuşduran

İndir kapak
resmi büyüt
24

RƏBBİL-ALƏMİN - Aləmlərin Rəbbi

İndir kapak
resmi büyüt
25

RAUF - Çox əsirgəyən, çox şəfqətli

İndir kapak
resmi büyüt
26

RAQİB - Bütün varlıqlara nəzarət edən, bütün işləri idarə edən

İndir kapak
resmi büyüt
27

RAFİ - Yüksəldən

İndir kapak
resmi büyüt
28

NUR - Aləmləri nurlandıran, istədiyi simalara, zehinlərə və könüllərə nur yağdıran

İndir kapak
resmi büyüt
29

NASİR - Kömək edən

İndir kapak
resmi büyüt
30

MÜZİL - Zillətə salan, alçaldan və zəlil edən

İndir kapak
resmi büyüt
31

MÜZƏYYİN - Bəzəyən

İndir kapak
resmi büyüt
32

MÜZƏKKİ - Bütün qüsur və ayıblardan, mənəvi çirklərdən qullarını təmizə çıxaran, təmizləyən

İndir kapak
resmi büyüt
33

MÜYƏSSİR - Xeyirdə və şərdə qulunun yolunu asanlaşdıran, dində asanlıq verən, heç kimə gücünün çatmayacağı yükü yükləməyən

İndir kapak
resmi büyüt
34

MÜTƏKƏBBİR - Hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərən

İndir kapak
resmi büyüt
35

MÜTƏALİ - Ağılın dərk edə biləcəyi hər şeydən çox uca

İndir kapak
resmi büyüt
36

MÜSTƏAN - Özünə ehtiyac olunan və Özündən kömək gözlənilən

İndir kapak
resmi büyüt
37

MÜHƏYMİN - Nəzarət edən və qoruyan

İndir kapak
resmi büyüt
38

MÜDƏBBİR - İdarə edən, yoluna qoyan, bütün yaradılmışları nizamla və tarazlıqla idarə edən və bir-birinə köməkçi edən

İndir kapak
resmi büyüt
39

MÜBƏYYİN - Açıqlayan

İndir kapak
resmi büyüt
40

MÜBƏŞŞİR - Müjdələyən

İndir kapak
resmi büyüt
41

MÜNTƏQİM - İntiqam alan, günahkarları layiq olduqları cəza ilə cəzalandıran

İndir kapak
resmi büyüt
42

MÜQTƏDİR - Qüvvət və qüdrət sahiblərinin üzərində olan

İndir kapak
resmi büyüt
43

MÜDRİK - Hikmət sahibi

İndir kapak
resmi büyüt
44

MÜVƏFFİ - Əhdini yerinə yetirən, hər şeyin qarşılığını tam verən, ödəyən

İndir kapak
resmi büyüt
45

MÜTAHHİR - Təmizləyən; şirkdən, pislikdən, mənəvi çirklərdən təmizləyən

İndir kapak
resmi büyüt
46

MÜSƏVVA - Şəkilləndirən, surət verən

İndir kapak
resmi büyüt
47

MÜSƏVVİR - Təsvir edən, hər şeyə şəkil və surət verən

İndir kapak
resmi büyüt
48

MÜKMİL - Kamilləşdirən

İndir kapak
resmi büyüt
49

MÜQƏLLİB - Çevirən (ürəkləri)

İndir kapak
resmi büyüt
50

MÜHYİ - Can, sağlamlıq verən, dirildən, yaşadan

İndir kapak
resmi büyüt
51

MÜHSİN - Lütfkar

İndir kapak
resmi büyüt
52

MÜHSİ - Sonsuz da olsa, hər şeyin sayını bilən

İndir kapak
resmi büyüt
53

MÜĞNİ - İstədiyini zəngin edən

İndir kapak
resmi büyüt
54

MÜCİB - Özünə yalvaranların istəklərini verən, razılıq edən

İndir kapak
resmi büyüt
55

MÜBKİ / MÜDHİK - Ağladan / güldürən

İndir kapak
resmi büyüt
56

MUHİT - Əhatə edən

İndir kapak
resmi büyüt
57

MÜƏZZİB - Əzablandıran

İndir kapak
resmi büyüt
58

MÜƏXXİR / MÜQƏDDİM - İstədiyini yubadan, istədiyini irəli keçirən, tezləşdirən

İndir kapak
resmi büyüt
59

MÖMİN - Təhlükəsizliyi təmin edən, əminlik yaradan

İndir kapak
resmi büyüt
60

MÖVLA - Dost, möminlərin dostu olan, onlara xeyir yolları açan və onları işlərində müvəffəq edən

İndir kapak
resmi büyüt
61

MƏTİN - Çox qüdrətli olan

İndir kapak
resmi büyüt
62

MƏLİK - Bütün kainatın sahibi və mütləq hökmdarı

İndir kapak
resmi büyüt
63

MƏLCA - Özünə sığınılan

İndir kapak
resmi büyüt
64

MƏCİD - Şanı böyük və yüksək

İndir kapak
resmi büyüt
65

MALİKÜL-MÜLK - Mülkün əbədi sahibi

İndir kapak
resmi büyüt
66

MALİKİ-YƏVMUD-DİN - Din gününün sahibi

İndir kapak
resmi büyüt
67

MAKİR - Tələ quran

İndir kapak
resmi büyüt
68

LƏTİF - Lütf sahibi, lütf edən

İndir kapak
resmi büyüt
69

QUDDÜS - Səhvdən, qəflətdən və hər cür əskiklikdən çox uzaq, çox təmiz

İndir kapak
resmi büyüt
70

QƏYYUM - İdarə edib qüvvədə saxlayan

İndir kapak
resmi büyüt
71

QƏDİM - Əvvəldən xəbərdar edən, əvvəldən bildirən

İndir kapak
resmi büyüt
72

QƏHHAR - Qəhr edən, hər şeyə istədiyini edəcək surətdə qalib və hakim olan

İndir kapak
resmi büyüt
73

QADİR - İstədiyini istədiyi kimi etməyə gücü çatan

İndir kapak
resmi büyüt
74

QƏNİYY - Çok zəngin, hər şeydən müstəğni (münəzzəh) olan (heç kimə ehtiyacı olmayan)

İndir kapak
resmi büyüt
75

QƏFFAR - Bağışlaması çox olan

İndir kapak
resmi büyüt
76

KƏRİM - Kərəmi bol olan, comərd olan

İndir kapak
resmi büyüt
77

KƏBİR - Çox böyük

İndir kapak
resmi büyüt
78

KAFİ - Varlığı varlıqların bütün ehtiyaclarına kifayət edən

İndir kapak
resmi büyüt
79

QAVİ - Çox güclü olan

İndir kapak
resmi büyüt
80

QASİM - Paylaşdıran, ruziləri, nemətləri ədalət, hikmət və rəhmət içində bölüb hamıya nəsibini verən

İndir kapak
resmi büyüt
81

QARİB - Yaxın olan

İndir kapak
resmi büyüt
82

QADİ - Hökmünü yerinə yetirən, işini bitirən

İndir kapak
resmi büyüt
83

QABİL - Qəbul edən, bağışlayan

İndir kapak
resmi büyüt
84

QABİD - Sıxan, daraldan

İndir kapak
resmi büyüt
85

XƏBİR - Hər şeyin iç üzündən, gizli tərəflərindən xəbərdar olan

İndir kapak
resmi büyüt
86

XALİQ - Hər şeyin varlığını və varlığı boyunca görüb-keçirəcəyi halları, hadisələri təsbit və təyin edən və ona görə yaradan, yoxdan var edən

İndir kapak
resmi büyüt
87

HƏMİD - Ancaq Özünə şükür edilən, bütün varlığın dili ilə tək təriflənən

İndir kapak
resmi büyüt
88

HƏLİM - Şəfqətli, mərhəmətli, həlim olan

İndir kapak
resmi büyüt
89

HAQQ - Varlığı heç dəyişmədən dayanan

İndir kapak
resmi büyüt
90

HAYY - Diri, hər şeyi bilən və hər şeyə gücü çatan

İndir kapak
resmi büyüt
91

HASİB - Haqq-hesab çəkən

İndir kapak
resmi büyüt
92

HAKİM - Hökm edən, haqqı yerinə yetirən

İndir kapak
resmi büyüt
93

HAFİZ - Qoruyan, nəzarət edən, mühafizə edən

İndir kapak
resmi büyüt
94

HAFİD - Alçaldan

İndir kapak
resmi büyüt
95

HADİ - Hidayət lütf edən, doğru yola aparan

İndir kapak
resmi büyüt
96

FƏTTAH - Çox yaxşı hökm verən, açan, hökm edən

İndir kapak
resmi büyüt
97

FATİR - Yaradan, icad edən

İndir kapak
resmi büyüt
98

FASİL - Ayıran, açıqlayan

İndir kapak
resmi büyüt
99

FALİQ - Yaran (qaranlığı yarıb səhəri çıxaran, toxumu yaran)

İndir kapak
resmi büyüt
100

ƏVVƏL - İlk

İndir kapak
resmi büyüt
 
Eseri internet sayfası olarak izleyin.
Kitabı satın alın
Şərhlər
A, B, C, D, Ə, F, H, K, L, M, N, Q, R, S, T, V, X, Z
 
1-100 / Cəmi: 124
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net