ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Gözardı Edilən Quran Hökümləri - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Boş və faydasız şeylərdən necə üz çevirmək olar? Nələr boş və faydasızdır? Boş və faydasız şeylərdən üz çevirmək insanın yalnız Allah’ın razılığını qazanacağı davranışları etməsi ilə mümkündür. Mömin dünyada ona verilən vaxtı çox yaxşı qiymətləndirməli olduğunu bilir. Çünki bu dünyada etdiyi işlər nəticəsində axirətdə sonsuza qədər yerləşəcəyi yer müəyyən olunacaq. Buna görə, hər etdiyi işlə axirətdə xeyir qazanmağa çalışır. Əlbəttə, hər insan kimi o da danışır, əylənir, yemək yeyir, gülür, düşünür, işləyir, amma bunları edərkən həmişə insanlara, dinə xeyir verən düşüncələri olur.

Möminin hər hərəkətinin bir məqsədi var. Daim Allah’ın razılığını ən çox qazandıran işlərə yönəlir. Bu mövzuya belə nümunə verə bilərik: avtomobil mühərriklərinin gücü haqqında söhbət etməyi hər insan bacarır. Ancaq mömin təcili işlər varkən, saatlarla bu mövzu üzərində danışmaz. Eyni şəkildə, mömin yanında Allah’ın dinini izah edəcəyi bir insan varkən, onunla uzun müddət bir idman qarşılaşmasında hansı tərəfin qazanacağından bəhs etməz. Çünki o anda həmin insana Allah’ın varlığını, böyüklüyünü, cənnətə layiq olmaq və cəhənnəmdən çəkinmək üçün nə edəcəyini öyrətməlidir.

Qısası, mömin dinin və müsəlmanların mənfəətini maraqlandırmayan mövzular üzərində nə uzun-uzadı söhbətlərə dalar, nə də bu mövzulara çox vaxt ayırar. Zamanını çox yaxşı qiymətləndirər. Qarşılaşdığı hadisələrdə nəyin boş iş, nəyin faydalı olduğunu isə vicdanı və ağlı ilə ayırd edər. Quranda möminlərin boş sözlə qarşılaşdıqda göstərəcəkləri rəftar belə xəbər verilir:

Onlar boş bir söz eşitdikləri zaman ondan üz çevirib: “Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də sizə aiddir. Sizə salam olsun! Biz cahilləri istəmirik!” – deyirlər.(Qəsəs surəsi, 55)

Quranda möminlərin hər işlərində ən gözəlini axtarmaları və gözəl sözlü olmaları belə əmr edilir:

“Qullarıma de ki, ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən, şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir” (İsra surəsi, 53)

Allah’ın bu əmrini bilən insan sözün ən gözəlini vicdanına tabe olarq tapar. Söhbətlərində: “Nə olursa olsun”, – deyib ilk ağlına gələni söyləməz. Əksinə, ən gözəl, ən təsirli söhbətlər edər, qarşısındakıları incitməməyə, onların sevinclərini pozmamağa çalışar. Allah’ın razı olacağı danışıq üslubunu seçər və vicdanından açar kimi istifadə edər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/177423/bos-və-faydasiz-seylərdən-necəhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/177423/bos-və-faydasiz-seylərdən-necəFri, 27 Dec 2013 08:04:33 +0200
İman edənlərin həyatlarında bir dəfə də olsa oxumalı olduqları dualar Allah müsəlmanlara nələrə dua etməli olduqlarını Quranın bir çox ayələrində bildirmişdir. Dua bizim qədərimizdə var olana doğru istiqamətləndirər. Qədərimizi təqdir edən də, bizə duanı etdirən də Allahdır. Dua müsəlmanın ən əhəmiyyətli ibadətlərindən biridir. Dua edən mömin Allaha qarşı acizliyini bilib, həmişə təslimiyyətli bir ruh halında olar. Dualarının qarşılığında Allah qatında qiymətli, təqva sahibi qul ola biləcəyinə ümid edər. Allah ayələrinin birində belə buyurur:

"De ki: Duanız olmasaydı, Rəbbim sizə dəyər verərdimi?..." (Furqan Surəsi, 77)

Quranda xəbər verilən və iman edən şəxslərin həyatlarında bir dəfə də olsa oxuması vacib olan dualardan bəzilərinə nəzər yetirək.

"... İnsanlardan eləsi vardır ki: "Rəbbimiz, bizə dünyada ver" deyər; onun axirətdə nəsibi yoxdur. Onlardan eləsi də vardır ki: "Rəbbimiz, bizə dünyada da yaxşılıq ver, axirətdə də yaxşılıq (ver) və bizi atəşin əzabından qoru" deyər..." (Bəqərə surəsi 200-202)

Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər: “Biz Onun elçiləri arasında fərq qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” (Bəqərə surəsi 285)

... “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et!” (Bəqərə Surəsi 286)

Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən, Sən Bəxşedənsən. (Ali İmran surəsi 8)

Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə insanları bir yerə Sən yığacaqsan. Həqiqətən, Allah vədinə xilaf çıxmaz! (Ali İmran surəsi 9)

O kəslər ki: “Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi Od əzabından qoru!” – deyirlər; (Ali İmran surəsi, 16)

Onların dedikləri ancaq: “Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla; qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et!” – olmuşdur. (Ali İmran surəsi, 147)

O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru! (Ali İmran surəsi 191)

Ey Rəbbimiz! Sən Oda saldığın kəsi rüsvay edərsən. Zalımların köməkçiləri olmaz.  (Ali İmran surəsi 192)

Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: “Rəbbinizə iman gətirin!” – deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaətkarlarla bir yerdə al!  (Ali İmran surəsi 193)

Ey Rəbbimiz! Öz elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Qiyamət günü bizi rüsvay etmə! Şübhəsiz ki, Sən vədindən dönməzsən!” (Ali İmran surəsi 194)

Allahın elçisinə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən. Onlar deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Biz iman gətirdik, bizi də şahidlərlə bir yerə yaz! (Maidə surəsi 83)

Onların gözləri Od sakinlərinə tərəf çevrildikdə isə deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz, bizi zalımlara tay tutma!” (Əraf surəsi, 47)

Onlar dedilər: “Biz ancaq Allaha təvəkkül edirik. Ey Rəbbimiz! Bizi zalım qövmün əlində sınağa çəkmə! (Yunus surəsi, 85)

Və bizi Öz mərhəmətinlə kafir qövmün əlindən qurtar!” (Yunus surəsi, 86)

və: “Rəbbimiz pak və müqəddəsdir! Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcəkdir!” – deyirlər. (İsra surəsi, 108)

Bir zaman gənclər mağaraya sığınıb: “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər!” – demişdilər. (Kəhf surəsi, 10)

Ancaq: “Əgər Allah istəsə!” (“inşallah” – de!) Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb: “Ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönəltsin” – de.  (Kəhf surəsi, 24)

Həqiqətən, qullarımdan bir zümrə var idi ki, onlar: “Ey Rəbbimiz! Biz iman gətirdik. Bizi bağışla, bizə rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!” – deyirdilər. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz. Sonda bu məsxərə Məni yada salmağı belə sizə unutdurdu. Siz onlara gülürdünüz.  (Muminun surəsi, 109-110)

De: “Ey Rəbbim, bağışla və rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!” (Muminun surəsi, 118)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/171079/iman-edənlərin-həyatlarinda-bir-dəfəhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/171079/iman-edənlərin-həyatlarinda-bir-dəfəTue, 15 Oct 2013 16:09:03 +0300
Heç bir şeyin möminləri ədalətdən çəkindirməməsi Ədalət dedikdə insanlar arasındakı anlaşılmazlıqlar həll edilən zaman haqlı olan şəxsə tərəfsiz bir şəkildə haqqının verilməsi başa düşülür. Ancaq Quran əxlaqını yaşamayan insanlar tam və qəti ədalət anlayışı ilə hərəkət etməzlər. Qərar verərkən bir çox xarici faktor onların qərarlarına müsbət və ya mənfi istiqamətdə təsir edə bilər. Məsələn, haqqında qərar verəcəyi insanlardan özünə daha yaxın gördüyü adamın lehinə qərar verə bilər. Yaxud mənfəətinə uyğun hesab etdiyi və özünə fayda verəcəyini düşündüyü şəkildə hökm verər, yəni hər cür şəxsi mənfəəti üçün qərarında ədalətli olmaya bilər.

Ancaq insanların ədalətsizlikləri ən çox kin saxladıqları insanlara qarşı olan rəftarlarında ortaya çıxır. Nəfsi ələ keçirən bir kin duyğusu olan şəxs qarşısındakı insan haqqında müsbət bir qərara gəlməkdə çətinlik çəkər. Keçmişdən bəri içində saxladığı bir kin, qarşı tərəf haqlı belə olsa, bu haqlılığı ortaya çıxarmasına icazə verməyə bilər ya da kin saxladığı adamların haqqına təcavüz etdirə bilər.

Buna görə də, Allah bir Quran ayəsində kinin ədalətə mane olduğunu xüsusilə bildirmiş və müsəlmanları bu mövzuda xəbərdar etmişdir.

Ey iman edənlər, ədalətli şahidlər olaraq, Allah üçün, haqqa dəstək olun. Bir camaata olan kininiz sizi ədalətdən çəkindirməsin. Ədalət göstərin. O, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxub çəkinin. Şübhəsiz Allah, etməkdə olduqlarınızdan xəbərdar olandır. (Maidə surəsi, 8)

Ayənin əmrinə görə, müsəlmanlar yaxınlıq, mənfəət, qohumluq əlaqəsi ya da kin saxlamaq səbəbi ilə heç bir zaman qarşılarındakı insana ədalətsizlik etməzlər. Qarşılarındakı adamın inancı, düşüncəsi, fəlsəfəsi nə olursa olsun, müsəlmanların öz inanclarına zidd olsa belə, bu, onların doğru qərar vermələrinə mane olmaz.

Quran əxlaqını yaşayan insanlar heç bir zaman duyğularına qapılaraq hərəkət etməz və ağıllı düşünməkdən uzaqlaşmazlar. Verəcəkləri hökm öz əleyhlərinə olsa belə, doğrunu gizlətməz və ədaləti qoruyarlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/170950/hec-bir-seyin-mominləri-ədalətdənhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/170950/hec-bir-seyin-mominləri-ədalətdənThu, 10 Oct 2013 20:14:49 +0300
İnsanlara xəbərdarlıq etmək Ca­hi­liy­yə top­lu­mu­nun əsas hə­yat fəl­sə­fə­si in­sa­nın yal­nız özü qar­şı­sın­da mə­su­liy­yət da­şı­ma­sı dü­şün­cə­si­nə əsas­la­nır. Hə­min dü­şün­cə­yə gö­rə, in­san­la­rın əsas və­zi­fə­si ən yax­şı şə­ra­it­­də ya­şa­maq­dan, ən yax­şı şə­rai­ti ya­rat­maq­dan iba­rət­dir, la­kin on­lar di­gər in­san­la­rın mad­di və mə­nə­vi hə­yat­la­rı ilə bağ­lı heç bir mə­su­liy­yət da­şı­mır­lar. Bu­na gö­rə də bir çox in­san­lar və­zi­fə­lə­ri­nin din­lə­ri­nə yal­nız öz­ba­şı­na əməl et­mək­dən iba­rət ol­du­ğu­nudüşünürvə baş­qa in­san­la­ra di­ni təb­liğ et­mək və­zi­fə­si da­şı­ma­dıq­la­rı­nı gü­man edir­lər. Hal­bu­ki Qurana ba­xan­da, bu­nun tam ək­si olan bir an­la­yış­la qar­şı­la­şı­rıq.

Mü­səl­ma­nın ən bö­yük və­zi­fə­lə­rin­dən bi­ri İs­lam əx­la­qı­nı ət­ra­fın­da olan in­san­la­ra izah və təb­liğ et­mək və on­la­rı da Al­la­ha iman gə­tir­mə­yə təş­viq et­mək­dir. Quran­da mü­səl­man­la­rın in­san­la­ra xə­bər­dar­lıq et­mə­si ilə bağ­lı bir çox qə­ti və açıq hökm­lər var. Bun­lar­dan bi­ri də «Müd­dəs­sir» su­rə­si­nin 1-ci və 2-ci ayə­lə­rin­də bil­di­ri­lir:

«Ey ör­tü­nüb bü­rün­müş! Qalx qor­xut!» («Müd­dəs­sir» su­rə­si, 1-2)

Mü­səl­man­lar öz­lə­ri din­lə­ri­nə əməl et­dik­lə­ri ki­mi ət­raf­la­rın­da olan in­san­la­rı da bu­na təş­viq et­mə­yə mə­sul­dur­lar. Hət­ta Quran­da mü­səl­man­la­rın bü­tün hə­yat­la­rı­nı təb­liğ­lə, yə­ni din­lə­ri­ni yay­maq­la ke­çir­mə­lə­ri­nin la­zım ol­du­ğu bil­di­ri­lir. Mü­səl­man­lar iş­lə­ri­ni, məs­kun­laş­dıq­la­rı əra­zi­lə­ri, əy­lən­cə­lə­ri­ni, hə­yat tərz­lə­ri­ni bu mə­su­liy­yət­lə­ri­nə gö­rə tən­zim­lə­yir­lər. Mü­səl­man üçün Al­la­hın var­lı­ğı­nın bü­tün in­san­lar tə­rə­fin­dən bi­lin­mə­si, dərk edil­mə­si, bü­tün in­san­la­rın cə­hən­nə­min ne­cə yer ol­ma­sın­dan və he­sa­ba çə­kil­mə­lə­rin­dən xə­bər­dar ol­ma­sı on­la­rın ti­ca­rə­tin­dən, əy­lən­cə­sin­dən və ya ra­hat­lıq­la­rın­dan da­ha əhə­miy­yət­li­dir. Cə­hən­nəm­də­ki əza­bın şid­də­ti­ni və Al­la­hın qüd­rə­ti­ni yax­şı bi­lən mü­səl­man­lar in­san­la­rın di­ni əx­la­qa əməl et­mə­dik­lə­ri təq­dir­də, on­la­rı göz­lə­yən aqi­bə­tin ne­cə ola­ca­ğı­nı öy­rən­mə­lə­ri üçün əl­lə­rin­dən gə­lə­ni edir­lər. La­zım olar­sa, iş­lə­rin­dən, ev­lə­rin­dən və ya mülk­lə­rin­dən im­ti­na edə­rək in­san­la­rı xə­bər­dar edirvə Al­la­hın bu əmr­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­tir­məyəda­vam edir­lər. Al­la­hın mö­min­lə­rə olan bu əm­ri baş­qa bir ayə­də be­lə bil­di­ri­lir:

«Qəf­lət­də olan­la­rı və iman gə­tir­mə­yən­lə­ri işin bit­miş ola­ca­ğı peş­man­çı­lıq gü­nü ilə qor­xut!» («Mər­yəm» su­rə­si, 39)
]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95530/insanlara-xəbərdarliq-etməkhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95530/insanlara-xəbərdarliq-etməkMon, 10 Oct 2011 19:45:59 +0300
İbadətdə qətiyyətli olmaq «O, göy­lə­rin və ye­rin, on­la­rın ara­sın­da olan hər şe­yin Rəb­bi­dir! Yal­nız Ona iba­dət et və Onun iba­də­ti­nə qə­tiy­yət­li ol! Heç Ona oxşarınıtanıyırsanmı?!» («Mər­yəm» su­rə­si, 65)

«Qə­tiy­yət­li­lik» bir mə­sə­lə­də mətinlik göstərmək, nə­ti­cə­yə çat­maq­da heç bir ma­neə ta­nı­ma­maq və əzm­lə ça­lı­şa­raq la­zım olan­la­rı nəyin bahasına olur­sa ye­ri­nə ye­tir­mək mə­na­sı­na gə­lir. Yu­xa­rı­da­kı ayə­də qeyd olu­nan qə­tiy­yət sö­zü də bu mə­na­da iş­lə­di­lib. Al­lah mü­səl­man­lar­dan yal­nız iba­dət et­mə­lə­ri­ni de­yil, ey­ni za­man­da iba­dət­də qə­tiy­yət­li ol­ma­la­rı­nı tə­ləb edir.

La­kin in­san­lar iba­dət­də qə­tiy­yət­li ol­ma­ğı çox məhdud çərçivədədə­yər­lən­di­rir­lər. Çün­ki on­lar iba­dət sö­zü­nün yal­nız na­maz, oruc, həcc, zə­kat ki­mi in­sa­na fərz olan hökm­lər mə­na­sı­na gəl­di­yi­ni zənn edir­lər. Hal­bu­ki iba­dət xid­mət mə­na­sı­na gə­lir. Yə­ni in­san­la­rın qul ki­mi Al­lah üçün et­di­yi hə­rə­kət­lə­ri, da­nı­şıqları, hal və dav­ra­nışları bir iba­dət­dir. Na­maz in­san üçün mü­hüm və fərz iba­dət ol­du­ğu ki­mi əsəb­lə­rə ha­kim ol­maq, gö­zəl da­nış­maq, in­san­la­ra xə­bər­dar­lıq edib onları pis işlərdən çə­kin­dir­mək, zən­nə qa­pıl­ma­maq və ya mü­ba­hi­sə et­mə­mək də bir iba­dət­dir. Bu sə­bəb­dən də Al­la­hın «iba­dət­də qə­tiy­yət­li ol» əm­ri həm fe­li iba­dət­lə­rə, həm də əx­la­qa aid­dir.

La­kin ayə­lər­də mü­səl­man­la­ra din­lə­rin­də qə­tiy­yət­li ol­maq əm­ri ve­ri­lər­kən diq­qət ye­ti­ril­mə­li olan baş­qa bir mə­qam da var. Bu da mü­səl­man­la­rın qə­tiy­yət­də im­ta­ha­na çə­ki­lə­cək­lə­ri­nə da­ir ve­ri­lən izah­lar­dır. Ayə­lərdəkeç­miş­də ya­şa­yan mü­səl­man­la­rın və pey­ğəm­bər­lə­rin hə­ya­tın­dan hadisələrtəq­dim edilər­kən on­la­rın ima­nı­nın və qə­tiy­yə­ti­nin im­ta­ha­na çə­kil­mə­lə­ri­nə aid nü­mu­nə­lər ve­rilir. Çün­ki bu nümunələr mü­səl­man­la­rın Al­la­ha olan bağ­lı­lıq və sə­da­qə­ti­ni is­bat edə­cək­lə­ri də­yər­li für­sət­lər­dir.

Al­lah mü­səl­man­la­rın din­lə­ri­nə olan bağ­lı­lı­ğı­nın im­ta­ha­na çə­kil­mə­si­nə da­irnümunə olaraqən çox in­kar­çı­la­rın söz­lüvə ya əmə­li su­rət­də hü­cum fak­tı­nı ve­rir. Ya­xud da mü­səl­man­la­ra if­ti­ra atıl­dı­ğı, in­san­la­rın top­lu şəkildə üz çe­vir­di­yi, xəs­tə­lik baş verdiyi, ac­lıq, su­suz­luq, yor­ğun­luq ol­du­ğu, çə­tin və təh­lü­kə­li hal­la qar­şı­la­şıl­dı­ğı, xü­su­sən də in­san hə­ya­tı­nı risk al­tına alan an­lar nü­mu­nə ki­mi ve­ri­lir. Be­lə hal­lar mü­səl­man­la­rın öz din­lə­ri­nə ria­yət et­mək­və onu təb­liğ et­mək­də əzmkar olacaqları hal­lar­dır.

Bun­dan əla­və, Al­la­hın bö­yük bol­luq, sağ­lam­lıq, sa­kit­lik, zən­gin­lik və ya qüv­və ver­di­yi hal­lar da var ki, bu hal­larda da in­sa­nın ruhdan düşməyəcəyivə di­n əx­la­qına əməl et­mək mə­sə­lə­sin­də qə­tiy­yə­t nümayiş etdirəcəyi çox də­yər­li hal­lar­dır. Yə­ni mü­səl­man­lar həm çə­tin­lik­lə, həm də asan­lıq­la im­ta­ha­na çə­ki­lir­lər. Heç bir hal mü­səl­man­la­rın dav­ra­nış­la­rın­da mən­fi də­yi­şik­lik­lə­rə yol aç­maz.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95529/ibadətdə-qətiyyətli-olmaqhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95529/ibadətdə-qətiyyətli-olmaqMon, 10 Oct 2011 19:45:03 +0300
Sözünə etimad göstərilməyəcək insanlar... Hə­qi­qə­ti ta­pa bil­mək üçün in­sa­nın öz ağı­lı, bi­li­yi və ya təc­rü­bə­si ki­fa­yət et­mə­di­yi hal­lar­da, baş­qa bir in­sa­nın öyü­dü ilə hə­rə­kət et­mə­si Quran­da töv­si­yə edi­lən əx­laq­formasıdır. İn­san­lar çox vaxt səhv edə­cək­lə­ri­ni dü­şün­dük­lə­ri mə­sə­lə­lər­də doğ­ru­nu bil­mək və yan­lış etməməküçün qar­şı­la­rın­da­kı in­san­lar­la məs­lə­hət­lə­şir­lər. Yə­ni öyüd al­maq­da məq­səd hə­qi­qə­ti ta­pa bil­mək­dir.

La­kin hər bir in­san hər bir ha­di­sə­də doğ­ru ola­nı se­çə bi­lə­cək ağı­la və şüu­ra ma­lik de­yil. Ən azı doğ­ru­nu gör­sə də, öz mən­fə­ət­lə­ri­nə eti­na­sız ya­na­şıb bu hə­qi­qə­ti qar­şı tə­rə­fə izah et­mək əx­la­qı­na sa­hib de­yil. Bu­na gö­rə də yol gös­tər­mə­si üçün məs­lə­hət­ləş­mə apa­ra­cağı in­san­lar­da da mü­əy­yən xü­su­siy­yət­lər ol­ma­lı­dır. Bu xü­su­siy­yət­lə­rin ən əsa­sı in­sa­nın Al­la­ha iman gə­tir­mə­si­dir. Çün­ki bir in­sa­nın hə­qi­qə­ti dərhal müəyyənləşdirməsi və hətta öz mənfəətlərinə zidd olsa beləqar­şı tə­rə­fə izah et­mə­si vic­dan işi­dir. Bir in­sa­nın ma­neəsiz olaraq öz vic­da­nından istifadə et­mə­si­ni tə­min edən ye­ga­nə qüv­və Al­lah qor­xu­su və Al­lah sev­gi­si­dir.

Əx­la­qın­da nöqsan olan, yə­ni vic­da­nı ilə hə­rə­kət et­mə­yən bir in­san nə özü hə­qi­qə­ti gö­rmək iqtidarında olar, nə də qar­şı­sın­da­kı in­sa­nı doğ­ru­ya yö­nəl­də bil­mək ba­ca­rı­ğı­na sa­hib olar. Bu­na gö­rə də in­san­lar məsləhət üçün müraciət edib, fikirlərinə etimad göstərdikləri şəxsləri yaxşı seçməlidirlər. Bu sə­bəb­dən Al­lah Quran­da bu mə­sə­lə­də in­san­la­ra yol gös­tə­rə­cək bir çox in­cə­lik­lə­ri bil­di­rir. Ayə­də fik­ri­nə eti­mad göstərilməyən in­san­la­rın əx­la­qi xü­su­siy­yət­lə­ri bil­di­ri­lib və hə­min in­san­la­rın gös­tər­di­yi yo­la ta­be ol­maq qa­da­ğan edi­lib. Ayə­lər­də be­lə buy­ru­lur:

«İta­ət et­mə hər and içə­nə, al­ça­ğa; Qey­bət edə­nə, söz gəz­di­rə­nə; Xey­rə ma­ne ola­na, həd­di aşa­na, gü­na­ha ba­ta­na; Daş ürək­li­yə, əs­li-nə­sə­bi bi­lin­mə­yən ha­ram­za­da­ya - O, mal-döv­lət, oğul-uşaq sa­hi­bi ol­sa be­lə! Ayə­lə­ri­miz ona oxun­du­ğu za­man o: «Bun­lar qə­dim­lə­rin əf­sa­nə­lə­ri­dir!» - de­di» («Qə­ləm» su­rə­si, 10-15)

Baş­qa bir ayə­də də sö­zü din­lə­nil­məyən in­san­la­rın xü­su­siy­yət­lə­rin­dən iki­si­nə diq­qət çəkilmişdir:

«Elə isə Rəb­bi­nin hök­mü­nə səbir et və on­lar­dan gü­nah­kar və nan­kor ola­na bo­yun əy­mə!» («İn­san» su­rə­si, 24)

Söz­lə­ri­nə eti­mad gös­tə­ril­mə­yən, yə­ni on­la­rın gös­tər­di­yi yo­la, öyü­dü­nə gü­və­nil­mə­yə­n kəslər ayə­lər­də açıq və an­la­şıq­lı şə­kil­də bil­di­ri­lir. Bu təf­si­rə gö­rə, bir mü­səl­man ya­lan­çı, de­di-qo­du­edən, aq­res­siv, bəhs­keş, Al­la­hın hökm­lə­ri­ni çox ra­hat şə­kil­də po­zan, hiy­lə­gər və ya lağ edən in­sa­nın töv­si­yə­lə­ri ilə hə­rə­kət et­mə­mə­li­dir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95528/sozunə-etimad-gostərilməyəcək-insanlarhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95528/sozunə-etimad-gostərilməyəcək-insanlarMon, 10 Oct 2011 19:44:19 +0300
Yalan danışmamaq İn­san­lar qar­şı­la­rın­da­kı in­san­la­rı öz is­tə­dik­lə­ri şə­kil­də is­ti­qa­mət­lən­dir­mək üçün tez-tez ya­lan da­nı­şır­lar. Ya­la­nın ar­xa­sın­da bə­zən in­sa­nın öz qü­ru­ru­nu xi­las et­mək tə­la­şı, bə­zən qey­ri-sə­mi­mi dav­ra­nı­şa zə­min ha­zır­la­maq, bə­zən də üs­tün­lük əl­də et­mək ar­zu­su da­ya­nır. La­kin sə­bə­bindən asılı olmayaraq, ya­lan Quran­da qı­nanan əməl­lər­dən­dir.

Al­la­hın ya­la­nı in­san­la­ra ha­ram etməsi Quran­da be­lə bil­di­ri­lir:

«Al­lah si­zi bil­mə­dən iç­di­yi­niz and­la­rı­nı­za gö­rə cə­za­lan­dır­maz, la­kin iç­di­yi­niz and­la­ra gö­rə cə­za­lan­dı­rar... Bu­nun­la be­lə, and­la­rı­nı­zı qo­ru­yun. Al­lah ayə­lə­ri­ni si­zə be­lə izah edir ki, bəl­kə, şükür edə­si­niz!» («Mai­də» su­rə­si, 89)

Qar­şı tə­rə­fi bi­lə­rək­və ya qəsdənaldatmaq məqsədilə de­yi­lən doğ­ru ol­ma­yan hər bir söz ya­lan hök­mün­də­dir. Be­lə ki, Al­lah ya­lan da­nış­an ada­mın qəl­bin­də­ki niy­yə­tin əsas götürüldüyünü bil­di­rir. Bir in­san ağ­zın­dan dü­şün­mə­dən bir söz deyə və ya hə­min an­üçün əhəmiyyətsiz olan doğ­ru bir söz de­mə­yə bi­lər. Bun­la­rı qəs­dən, qar­şı tə­rə­fi al­da­da­raq və mən­fə­ət əl­də et­mək üçün de­mə­yən bir in­san dər­hal öz səh­vi­ni dü­zəl­dər. Ya­lan­da isə niy­yət poz­ğun­lu­ğu var­dır. Bu­ra­da in­san qar­şı tə­rə­fi yan­lış tə­rə­fə yön­lən­di­rə­rək hər han­sı ki­çik və ya bö­yük mən­fə­ət əl­də et­mək is­tə­yir. Be­lə ki, Al­lah bu cür niy­yət­lə de­yi­lən sö­zə gö­rə in­san­dan axi­rət­də he­sab so­ra­caq. Bu­na gö­rə də mü­səl­man­lar aşa­ğı­da­kı ayə­nin hök­mü­nə əsa­sən hər za­man sö­zün ən doğ­ru­su­nu de­mə­li­dir­lər:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Al­lah­dan qor­xun və doğ­ru söz söy­lə­yin!» («Əh­zab» su­rə­si, 70)

Mü­səl­man danışığında boş, mənasız söz işlətdiyi za­man, onu dər­hal dü­zəl­dər. La­kin axi­rət­də qar­şı­lı­ğı­nı ve­rə bil­mə­yə­cə­yi şə­kil­də bir in­sa­nı qəs­dən əs­la al­dat­maz. Çün­ki bu, həm axi­rət­də, həm də dün­ya­da qı­nan­an hə­rə­kət­dir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95526/yalan-danismamaqhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95526/yalan-danismamaqMon, 10 Oct 2011 19:43:20 +0300
Allahın rəhmindən ümidi üzməmək «Mən­dən on­la­ra de: «Ey Mə­nim öz­lə­ri­nə zülm et­mək­də həd­di aş­mış bən­də­lə­rim! Al­la­hın rəh­min­dən ümid­siz ol­ma­yın. Al­lah bü­tün gü­nah­la­rı ba­ğış­la­yar. Hə­qi­qə­tən, O ba­ğış­la­yan­dır, rəhm edən­dir!» («Zu­mər» su­rə­si, 53)

Ayə­də bil­di­ril­di­yi ki­mi, in­san­lar bə­zən bi­lə­rək­dən və ya bil­mə­yə­rək­dən səhv­lər edir­lər. Bu möv­zu ilə bağ­lı ayə­nin xi­ta­bın­dan da mə­lum ol­du­ğu ki­mi, bu­ra­da Al­la­hın rəh­mə­ti­ni uman in­san­la­ra üz tu­tu­lur. Yə­ni ayə­də bil­di­ri­lən öz əleyh­lə­ri­nə ol­maq­la həd­di aşan in­san­lar Al­la­ha iman gə­ti­rən in­san­lar­dır. Bu­na gö­rə də be­lə bir hal de­mək olar ki, mü­səl­man­la­ra da aid­dir.

Al­lah bir çox ayə­lə­rin­də hət­ta təq­va sa­hi­bi olan mü­səl­man­la­rın da səhv edə bi­lə­cək­lə­ri­ni vur­ğu­la­mış­dır. Be­lə açıq­la­ma­lar in­sa­nın qəl­bi­nə fə­rəh ve­rir. Əks hal­da bilərəkvə ya bilməyərəksəhv edən mü­səl­man bö­yük bir sı­xın­tı  və ya vic­da­n əzabı çəkə  bi­lər. La­kin mü­səl­man­la­rın Al­la­ha qar­şı hər hansı bir xətaya və ya nöqsana yol verməməkdədiq­qət­li ol­duq­la­rı­nı bi­lən Rəb­bi­miz Quran­da əməlləri və əxlaqları mədh edilərək bəhs edilən pey­ğəm­bər­lər­dən də nü­mu­nə­lər ve­rə­rək,  is­tis­nasız ol­araq, hər bir in­sa­nın bö­yük və ki­çik səhv edə bi­lə­cə­yi­ni diq­qə­tə çat­dır­mış­dır. Be­lə­lik­lə, ayə­lər­də bu cür şövq­ve­ri­ci və qəl­bi fə­rəh­lən­di­rən ifa­də­lər mü­səl­man­la­rın hər han­sı bir səhv­dən son­ra ümid­siz­li­yə düş­mə­si­nin qar­şı­sı­nı alır. Hət­ta Al­lah in­san­lar­ınsəhv­lə­rinino qə­dər müx­tə­lif ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­dir ki, in­san­la­rın səhv et­dik­dən son­ra peş­man­lıq du­yub töv­bə et­dik­lə­ri za­man, is­tis­na­sız ola­raq, hər bir səh­vin ba­ğış­la­na­ca­ğı­nı bu­yur­muş­dur.

La­kin Quran­dakı qəl­bi fə­rəh­lə­dən, in­san­la­ra ümid ve­rən müx­tə­lif ifa­də­lə­rə bax­ma­ya­raq, qü­sur­lu ol­du­ğu­nu əsla qə­bul et­mə­yən bir çox in­san­lar da vardır. Ayə­lər­də­ki açıq­la­ma­la­ra rəğ­mən səhv et­dik­dən son­ra ümid­siz­li­yə qa­pıl­maq, üzün­tü və sı­xın­tı­ya düş­mək xə­ta­sız­lıq id­dia­sın­da olan in­san­la­ra xas olan bir dav­ra­nış­dır. Səh­vi­ni tə­kəb­bü­rü uc­ba­tın­dan və lov­ğa­lı­ğı­na gö­rə heç bir vəch­lə qə­bul et­mək is­tə­mə­yən bir in­san et­dik­lə­ri­nə gö­rə bö­yük üzün­tü­yə qa­pı­lır. Be­lə lov­ğa adam­lar asan­lıq­la səhv edən, yan­lış qə­rar­lar qə­bul edə bi­lən, yan­lış dav­ra­na bi­lən və ya yan­lış da­nı­şa bi­lən var­lıqlar ol­duq­la­rı­nı qə­bul et­mək­də çə­tin­lik çə­kir­lər. On­lar qü­sur­suz­lu­ğun və xə­ta­sız ol­ma­ğın yal­nız Al­la­ha xas bir vəsf ol­du­ğu­nu dü­şü­nə bil­mir­lər. Öz­lə­ri də qü­sur­suz ol­maq is­tə­yir­lər. La­kin bu­nu heç cür ba­ca­ra bil­mə­mə­lə­ri və is­tə­mə­dən də bir çox səhv­lə­rə yol vermələri on­la­rı ümid­siz­li­yə sü­rük­lə­yir. Mü­səl­man­lar isə Al­la­hın qar­şı­sın­da qü­sur­la­rı­nı və aciz­lik­lə­ri­ni qə­bul edə­rək ra­hat hə­yat tər­zi ke­çi­rir və heç bir za­man səhv­siz­lik id­dia­sın­da ol­mur­lar.

Bu­nu da unut­ma­maq la­zım­dır ki, in­san­la­rın hət­ta ən iman­lı olan­la­rı­nın da qü­sur­lu və asan­lıq­la səhv edə­cək şə­kil­də ya­ra­dıl­ma­la­rı Al­la­hın qü­sur­suz­luq vəs­fi­ni dərk edə bil­mək üçün­dür. Çün­ki in­san qü­sur­suz­lu­ğu yal­nız bir qü­sur və əs­kik­lik gö­rə­rək dərk edə bi­lər. Bu sə­bəb­dən də in­sa­nın öz aciz­li­yi­ni gör­mə­si onun Al­la­hın mü­kəm­məl­li­yi­ni da­ha yax­şı an­la­ma­sı­na sə­bəb ola­caqdır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95525/allahin-rəhmindən-umidi-uzməməkhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95525/allahin-rəhmindən-umidi-uzməməkMon, 10 Oct 2011 19:42:38 +0300
Bir şeyi unudan zaman Allahı zikr etmək İn­san bir çox çatışmazlıqları və nöqsanları olan bir var­lıq­dır. Çün­ki o, ya­ra­dıl­mış­dır və onun ya­ra­dı­lan­la­ra xas olan aciz­li­yi vardır. Çatışmazlıq və qü­sur­dan uzaq olan isə yal­nız Al­lah­dır. İn­sa­nın Al­lah qar­şı­sın­da nə qə­dər aciz və ça­rə­siz və­ziy­yət­də ol­ma­sı­nı an­lay­a biləcəyi qü­sur­la­rın­dan bi­ri də unut­qan­lıq­dır.

Unut­qan­lıq hət­ta dün­ya­nın ən ağıl­lı in­sa­nı­nın da qar­şı­sı­nı ala bil­mə­yə­cə­yi aciz­lik­dir. İn­san­la­rın Al­la­ha nə qə­dər möh­tac olduqlarını dərk et­mə­lə­ri üçün on­la­rın yal­nız bu aciz­lik­lə­ri ba­rə­də dü­şün­mə­lə­ri ki­fa­yət­dir. Çün­ki insan mü­əy­yən mənada öz ha­fi­zə­si ilə bir­lik­də mə­na ifadə edir. Ha­ra­da do­ğul­du­ğu­, kim ol­du­ğu, ha­ra­da böyüdüyü­, inanc­la­rı­, et­dik­lə­ri­, ne­cə hə­yat tər­zi ke­çir­di­yi­, zövq­lə­ri­, vər­diş­lə­ri­ haqqında mə­lu­mat­lar ha­fi­zə­sin­də ol­du­ğu üçün bi­lir. La­kin in­sa­na ağ­zın­dan çı­xan cüm­lə­si­nin so­nu­nu bir an­da unut­du­ran Al­lah ona keç­mi­şi ilə bağ­lı hər şe­yi unut­du­ra bi­lər. İn­san özü­nə sa­hib ola bil­mə­si üçün Al­la­hın onun ha­fi­zə­si­nə ver­di­yi mə­lu­mat­la­ra hər an eh­ti­yac du­yur. Əgər Al­lah bun­lar­dan yal­nız bi­ri­ni unut­dur­sa, in­sa­nın onu ge­ri qay­tar­maq im­ka­nı yox­dur. Elə Quran­da be­lə bir aciz­lik və­ziy­yə­tin­də in­san­la­rın Al­la­ha sı­ğın­ma­la­rı­nın və Al­lah­dan yar­dım di­lə­mə­lə­ri­nin va­cib­li­yi əmr edi­lir:

«...Unut­du­ğun za­man Rəb­bi­ni ya­da sa­lıb: «Ola bil­sin ki, Rəb­bim mə­ni bun­dan haq­qa da­ha ya­xın olan bir yo­la yö­nəlt­sin» - de». («Kəhf» su­rə­si, 24)

İn­sa­nın unut­du­ğu bir şe­yi xa­tır­la­ya bil­mə­si və hər han­sı bir sa­hə­də uğur qa­zan­ma­sı yal­nız Al­la­hın di­lə­mə­si ilə müm­kün olur. Bu­na gö­rə də be­lə bir aciz və­ziy­yət­də in­sa­nın əlin­dən gə­lə bi­lə­cəyi ye­ga­nə şey yal­nız Al­lah­a sığınmaq və Allahdan insanı mü­əy­yən uğur­la­ra çat­dır­ma­sı­nı di­lə­mək­dir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95524/bir-seyi-unudan-zaman-allahihttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95524/bir-seyi-unudan-zaman-allahiMon, 10 Oct 2011 19:41:49 +0300
Dində zorakılığın olmaması və din əxlaqına hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət etmək «İn­san­la­rı hik­mət­lə, gö­zəl öyüd-nə­si­hət ilə Rəb­bi­nin yo­lu­na də­vət et, on­lar­la ən gö­zəl su­rət­də mü­ba­hi­sə et. Hə­qi­qə­tən, Rəb­bin yo­lun­dan azan­la­rı da, haqq yol­da olan­la­rı da da­ha yax­şı ta­nı­yır!» («Nəhl» su­rə­si, 125)

İs­lam di­ni­nin xü­su­siy­yə­ti bu di­nin in­sa­nın onu yal­nız öz da­xi­lin­dən gə­lə­rək və qəl­bən qə­bul edə­rək ya­şa­ma­sı ilə Al­lah dər­ga­hın­da qə­bul edi­lən bir inanc sis­te­mi ol­ma­sı­dır. Al­lah di­nin bu xü­su­siy­yə­ti­ni Quranın bir çox ayə­lə­rin­də izah et­miş­dir. Mə­sə­lən, na­maz qı­lan bir in­san na­ma­zı­nı Al­lah üçün is­tə­yə­rək və se­və­rək qıl­ma­lı­dır. Həm­çi­nin mal-döv­lə­tin­dən Al­lah yo­lun­da xərc­lə­yən bir in­sa­nın hə­min iba­də­ti­nin Al­lah dər­ga­hın­da qə­bu­le­di­lən ol­ma­sı onun ver­di­yi bu sə­də­qə­ni is­tə­yə­rək və se­və­rək ver­mə­si­nə bağ­lı­dır.

Bir in­san mü­səl­man ol­maq üçün di­ni və Al­la­hı ağlıyla dərk et­mə­li və Onu qəl­bən də təs­diq et­mə­li­dir. Ye­ri­nə ye­tir­di­yi bu xid­mət­lə­ri nə üçün et­di­yi­ni bil­mə­li­dir. Mü­səl­ma­nın di­nə olan bağ­lı­lı­ğı onun Al­la­hın var­lı­ğı­na olan ina­mın­dan irə­li gə­lir. Bu sə­bəb­dən də di­nin tə­ləb­lə­ri­ni is­tə­yə­rək və se­və­rək ye­ri­nə ye­ti­rir. Do­la­yı­sı ilə İs­lam yal­nız in­sa­nın öz ri­za­sı ol­du­ğu təq­dir­də, hə­qi­qi mə­na­da ya­şa­na bi­lə­cək bir sis­tem­dir.

Bu­na gö­rə də din­də zo­ra­kı­lıq yox­dur. Al­lah mü­səl­man­la­ra di­nə qar­şı is­tək­siz olan in­san­la­ra İs­la­mı zor­la qə­bul et­dir­mə­yə ça­lış­ma­ma­ğı əmr et­miş­dir. Çün­ki Al­lah di­ni in­sa­nın zo­ra­kı­lı­qla de­yil, qəl­bən ye­ri­nə ye­ti­rəcəyi şə­kil­də yaratmışdır. Qəl­bən de­yil, zor­la qə­bul et­di­ri­lə­rək ya­şa­nan bir di­nin Al­lahın dər­ga­hın­da heç bir qiy­mə­ti ol­ma­ya bi­lər və bu halda hə­min in­sa­nın di­nə əməl et­mə­si ilə əməl et­mə­mə­si ara­sın­da da heç bir fərq ol­ma­ya­caq.

Mü­səl­man­la­rın din əx­la­qı­nı izah et­mə­si yal­nız gö­zəl söz­lü də­vət şək­lin­də ola bi­lər. Bu həm­çi­nin Al­la­hı se­vən­lə­rin din əx­la­qı­nı ya­şa­ma­sı­na istiqamətlənən  bir də­vət­dir. Din­də zo­ra­kı­lı­ğın ol­ma­ma­sı ilə bağ­lı bir ayə­də be­lə buy­ru­lur:

«Din­də məc­bu­riy­yət yox­dur. Ar­tıq doğ­ru­luq az­ğın­lıq­dan ayırd edil­di. Hər kəs Ta­ğu­tu in­kar edib Al­la­ha iman gə­ti­rər­sə, o, ar­tıq ən möh­kəm bir ip­dən ya­pış­mış olur. Al­lah eşi­dən­dir, bi­lən­dir!» («Bə­qə­rə» su­rə­si, 256)

Ayə­də­ki əmr­dən də gö­rü­nür ki, mü­səl­man­lar İs­la­mı təb­liğ edər­kən və ima­nı sev­di­rər­kən sö­zün ən gö­zə­li­ni iş­lə­dir­lər, qar­şı­la­rın­da olan in­sa­nı in­cit­mə­yə­cək, mü­səl­man­la­ra qar­şı qəlb­lə­rin­də bir sev­gi oyan­dı­ra­caq şə­kil­də di­ni əx­la­qı təb­liğ edir­lər. Çün­ki mü­səl­man­la­ra qar­şı qəl­bin­də sev­gi ya­ra­nan bir in­san­da on­la­rı bu qə­dər gö­zəl əx­laq­lı in­san­lar edən inanc sis­te­mi­nə qar­şı da ma­raq və sev­gi his­si əmə­lə gə­lə­cək. Bu­na gö­rə də gö­zəl söz onun qəl­bi­ni İs­la­ma daha da yaxınlaşdıran  mü­hüm amildir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95523/dində-zorakiligin-olmamasi-və-dinhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95523/dində-zorakiligin-olmamasi-və-dinMon, 10 Oct 2011 19:41:06 +0300
İnkarçıların var-dövlətinə və həyat tərzinə rəğbət bəsləməmək «Ka­fir­lə­rin bə­zi züm­rə­lə­ri­nə ver­di­yi­mi­zə fa­ni dün­ya ma­lı­na rəğ­bət gö­zü ilə bax­ma...» («Hicr» su­rə­si, 88)

Al­lah var-döv­lə­ti həm mü­səl­man­la­ra, həm də ka­fir­lə­rə ve­rə bi­lər. Quran da bu­nu açıq şə­kil­də bil­di­rir. La­kin ayə­lə­rə ba­xan­da mə­lum olur ki, zən­gin­li­yin hər iki tə­rə­fə ve­ril­mə­sin­in məq­səd­ləri fərq­li­dir.

Mü­səl­man­la­ra ve­ri­lən zən­gin­li­yin sə­bə­bi gö­zəl əx­laq­la­rı­nın əvə­zi ola­raq Al­la­hın on­la­ra gö­zəl hə­yat tər­zi vəd et­mə­si­dir. Al­lah mü­səl­man­la­rı yer üzü­nün mülk­lə­ri­nə va­ris edə­cə­yi­ni bil­dir­miş­dir. Be­lə ki, pey­ğəm­bər­lə­rin hə­ya­tı­na ba­xan­da on­la­rın hə­ya­tın­da or­taq dəyişikliyinol­du­ğu­nu gö­rü­rük. Bu dəyişiklikpey­ğəm­bər­lə­rin hə­yat­la­rı­nın baş­lan­ğı­cın­da mad­di çə­tin­lik için­də ya­şa­ma­la­rı­na bax­ma­ya­raq, on­la­rın bir müd­dət son­ra bö­yük zən­gin­lik­lə­rə qo­vuş­ma­sı­dır.

Bu­nun­la ya­na­şı, Al­la­ha və di­nə düş­mən ol­duq­la­rı hal­da, bö­yük zən­gin­lik­lər için­də ya­şa­yan in­san­lar vardır. Al­lah bu in­san­la­ra da var-döv­lət ver­miş­dir. La­kin Al­la­hın be­lə in­san­la­ra mal-döv­lət ver­mə­si­nin məq­sə­di mü­səl­man­lar­da ol­du­ğun­dan çox fərq­li­dir. Hə­min məq­səd Quran­da be­lə izah edi­lir:

«On­la­rın nə mal-döv­lə­ti, nə də oğul-uşa­ğı sə­ni hey­rə­tə sal­ma­sın. Al­lah bu­nun­la on­la­ra an­caq dün­ya­da əzab ver­mək və ka­fir ol­duq­la­rı hal­da, can­la­rı­nın çıx­ma­sı­nı is­tər» («Töv­bə» su­rə­si, 85)

Al­la­hı in­kar edən və inkarındainad gös­tə­rən in­san­lara  ve­ri­lən zən­gin­lik, gö­zəl­lik, gö­zəl ev­lər, ge­yim­lər və ya im­kan­lar bir im­ta­han va­si­tə­si­dir. Burada əsas məqsəd in­kar­çı­la­rabu qə­dər ne­mə­tin ba­ğış­lan­ma­sı­na bax­ma­ya­raq,  on­la­rın ye­nə də  nan­korluq etdiklərini, hər cür im­kan­la­rı­na bax­ma­ya­raq Al­la­ha qar­şı sa­diq ol­ma­dıq­la­rı­nı insanlara göstərməkdir.

Al­lah son­suz ağıl sa­hi­bi­dir. Bu­na gö­rə də O, in­san­la­rı müx­tə­lif for­ma­lar­da cə­za­lan­dı­rır. Al­lah in­kar­çı­la­ra in­sa­nın heç dü­şün­mə­yə­cə­yi və əs­la dərk edə bil­mə­yə­cə­yi bir çox üsul­lar­la cə­za ve­rə bi­lər. Hə­min əvəz gözlə görünən tə­bii fə­la­kət, da­ğın­tı da ola bi­lər, in­sa­nı da­xil­dən sar­sı­dan sı­xın­tı da ola bi­lər. Əza­bın baş­qa bir nö­vü isə in­sa­nın özü üçün xe­yir­li he­sab et­di­yi bir və­ziy­yət­in onun axi­rət­də­ki mə­su­liy­yə­ti­nin art­ma­sına səbəb ola bi­lər.

Elə bu sə­bəb­dən də mü­səl­ma­nın ka­fir in­san­lar­da olan im­kan­la­ra rəğ­bət­lə bax­ma­sı Quran əx­la­qı­na uy­ğun ol­maz. Əsl rəğ­bət edi­lə­cək  mü­səl­man­la­rın əx­la­qı və təq­va­sı­dır. Bu­na gö­rə də Al­lah in­sa­nın da­xi­lin­də di­ni əx­la­qın qay­da­la­rı­na əməl et­mə­yən in­san­la­rın zən­gin­li­yi­nə, ya­şa­dıq­la­rı hə­ya­ta, im­kan­la­rı­na və ya hər han­sı bir xü­su­siy­yət­lə­ri­nə qar­şı bir hey­ran­lıq his­si duymamalarını əmr et­miş­dir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95522/inkarcilarin-var-dovlətinə-və-həyathttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95522/inkarcilarin-var-dovlətinə-və-həyatMon, 10 Oct 2011 19:37:53 +0300
Bir məsələ barədə bilgiyə malik olmayıb, onu müdafiə etməmək (Bilmədiyi məsələni müdafiə etməmək) İn­san­la­rın mü­da­fiə, tət­biq və təb­liğ et­dik­lə­ri hər hansı bir fi­krin və ya inan­cın vic­dan sa­rı­dan yüz fa­iz doğ­ru və də­qiq ol­ma­sı qə­naə­ti­nə gəl­mə­lə­ri və bu­na əmin ol­ma­la­rı əsas şərt­dir. Bu­nun ək­si, yə­ni in­san­la­rın doğ­ru ol­ma­sı­na vic­da­nən əmin ol­ma­dı­ğı və haq­qın­da mə­lu­ma­tı ol­ma­dı­ğı hər han­sı bir fik­rin, in­sa­nın və ya ha­di­sə­nin ar­dın­ca get­mə­lə­ri Quran­da qa­da­ğan edil­miş­dir. Al­lah Quran­da in­san­la­rın doğ­ru­lu­ğu­nu təs­diq edib ar­dın­ca get­dik­lə­ri hər bir fi­kir üçün axi­rət­də göz­lə­ri, qu­laq­la­rı və qəlb­lə­ri ilə he­sab ve­rə­cək­lə­ri­ni bil­dir­miş­dir:

«Bil­mə­di­yin bir şe­yin ar­dın­ca get­mə. Çün­ki qu­laq, göz və ürək - bun­la­rın ha­mı­sı sor­ğu-su­al olu­na­caq­dır» («İs­ra» su­rə­si, 36)

Mən­bə­yi sağ­lam olan və doğ­ru­lu­ğu qə­ti şə­kil­də bi­li­nən ye­ga­nə fi­kir sis­te­mi isə Al­la­hın doğ­ru ol­du­ğu­nu bil­dir­di­yi sis­tem­dir. Bu da Quran­da hər bir təfərrüatı  ilə bil­di­ri­lib. Bu­na gö­rə də mü­səl­man­lar vic­dan­la­rı­na uy­ğun ol­ma­yan və Quran­da bil­di­ril­mə­yən heç bir dü­şün­cə­ni qə­bul və təs­diq et­məz­lər. Mü­səl­ma­nın bir in­sa­nı və ya fik­ri dəs­tək­lə­mə­si üçün hə­min fi­kir Quran­da təs­diq olun­ma­lı və ya hə­min in­san Quran əx­la­qı çər­çi­və­sin­də hə­rə­kət et­mə­li­dir. Bu­na gö­rə də mü­səl­man­lar in­san­la­ra an­lat­dıq­la­rı, izah və töv­si­yyə et­dik­lə­ri, doğ­ru say­dıq­la­rı hər han­sı el­mi, so­si­al və di­ni möv­zu­da xü­su­si­lə bö­yük bir diq­qət­lə da­nı­şar­lar. On­lar haq­qı mü­da­fiə et­mə­yən heç bir in­sa­nı dəs­tək­lə­məz­lər. Vic­dan­la­rı­na uy­ğun ol­ma­yan heç bir ti­ca­rət və ya so­si­al iş­lə­rə şə­rik ol­maz­lar. Doğ­ru­lu­ğu şüb­hə­li olan heç bir fik­ri mü­da­fiə et­məz­lər. Mü­səl­man­la­rın da­nış­dı­ğı, töv­si­yyə və ya mü­da­fiə et­di­yi hər bir fik­rin doğ­ru­lu­ğu hər kə­sin açıq-aş­kar gö­rə bil­di­yi ay­dın­lıq­da olur.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95520/bir-məsələ-barədə-bilgiyə-malikhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95520/bir-məsələ-barədə-bilgiyə-malikMon, 10 Oct 2011 19:36:48 +0300
Qeyb barədə birmənalı və qətiyyətlə danışmamaq Al­lah in­san­la­rı za­man və mə­ka­na bağ­lı şə­kil­də ya­rat­mış­dır. La­kin za­ma­nı və mə­ka­nı yaradan Al­lah isə on­la­rın föv­qün­də­dir və on­lar­dan ası­lı de­yil, həm­çi­nin on­la­rın hər iki­si­ni dörd bir tə­rəf­dən əha­tə edir. İn­san öz ya­ra­dı­lı­şı ba­xı­mın­dan za­ma­n və mə­ka­n daxilin­də ya­şa­maq məc­bu­riy­yə­tin­də­dir. O, heç bir za­man və heç bir for­ma­da bu və­ziy­yə­ti­ni də­yiş­di­rə bil­məz. La­kin Al­lah za­ma­nı və mə­ka­nı həm da­xil­dən, həm də xa­ric­dən gö­rür və Öz nə­za­rə­ti al­tın­da sax­la­yır.

Bu­nu be­lə izah et­mək olar: Al­lah in­sa­nın ya­şa­dı­ğı hə­ya­tın əv­və­li­ni, axı­rı­nı, or­ta­sı­nı və so­nu­nu ey­ni an­da gö­rür və bi­lir. Al­lah üçün kai­na­tın ilk baş­lan­ğıc anı ilə qi­ya­mət saa­tı ara­sın­da heç bir za­man fər­qi yox­dur. İn­san üçün isə bu ara­da çox uzun bir za­man fər­qi var. La­kin bi­zim otuz san­ti­metr­lik bir cəd­və­lə bax­dı­ğı­mız za­man onun əv­və­li ilə so­nu­nu gör­dü­yü­müz ki­mi, Al­lah da kai­na­tın əv­və­li­ni və so­nu­nu ey­ni an­da bil­mək və gör­mək gü­cü­nə ma­lik­dir.

Bu sə­bəb­dən in­san­la­rın keç­mi­şi, in­di­ki zamanıvə gə­lə­cə­yi Al­lah dər­ga­hın­da əv­vəl­cə­dən mü­əy­yən­ləş­di­ril­miş bir ya­zı­dır. Al­lah bi­zə bu­nu Quran­da alın ya­zı­sı ki­mi bil­dir­miş­dir. İn­san heç bir hal­da hə­min alın ya­zı­sın­dan kə­na­ra çı­xa bil­məz. Qı­sa­sı, in­sa­nın gə­lə­cə­yi yal­nız Al­la­hın mü­əy­yən et­di­yi şə­kil­də olur. Bu­na gö­rə də Al­lah in­san­la­ra qeyb haq­qın­da bir təx­min və ya id­dia irə­li sü­rər­kən qə­ti da­nış­ma­ma­ğı əmr et­miş­dir. Çün­ki in­san nə­yi id­dia edir­sə-et­sin, nəticədə ye­nə də Al­la­hın di­lə­di­yin­dən kə­nar heç bir şey baş ver­mə­yə­cəkdir. Bu sə­bəb­dən mü­səl­man­lar qeyb­lə bağ­lı yal­nız Al­la­hın di­lə­dik­lə­ri­nin baş ve­rə­cə­yi­nə iman gə­tir­dik­lə­ri üçün hət­ta bir də­qi­qə­son­ra nə ola­ca­ğı­na da­ir əs­laqəti şəkildəda­nış­mazvə öz söz­lə­ri­ni müt­ləq Al­la­hın istəməsimə­na­sı­na gə­lən «İn­şaAl­lah» de­yə­rək bi­ti­rir­lər:

«Heç bir şey ba­rə­sin­də: «Mən onu sa­bah edə­cə­yəm!» - de­mə! An­caq: «İn­şaAl­lah (əgər Al­lah is­tə­sə) edəcəyəm!» - de...» («Kəhf» su­rə­si, 23-24)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95519/qeyb-barədə-birmənali-və-qətiyyətləhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95519/qeyb-barədə-birmənali-və-qətiyyətləMon, 10 Oct 2011 19:35:47 +0300
Minik vasitələrindən istifadə edərkən Allahın nemətlərini anmaq İn­san­la­rın ya­şa­maq üçün möh­tac ol­du­ğu əsas eh­ti­yac­lar­dan baş­qa onlara sırf asan­lıq və ra­hat­lıq üçün ve­ri­lən bir çox ne­mət­lər də var. İn­san­la­rın ayaqla gedə bil­məsi müm­kün ol­ma­yan yer­lə­rə get­mə­si­ni tə­min edən mi­nik va­si­tə­lə­ri də bu ne­mət­lər­dən­dir. Hə­min mi­nik va­si­tə­lə­ri Al­la­hın in­san­la­ra olan mər­hə­mət və eh­sa­nı­nın bir nü­mu­nə­si və də­li­li­dir. Bu sə­bəb­dən də Al­lah mi­nik hey­van­la­rın­dan is­ti­fa­də edil­di­yi za­man Onun in­san­la­ra olan bu mər­hə­mət və lüt­fü­nü xa­tır­la­yıb zikr et­mə­lə­ri­ni əmr edir:

«Ona gö­rə ki, on­la­rı mi­nə­si­niz, son­ra mi­nib otur­du­ğu­nuz za­man Rəb­bi­ni­zin ne­mə­ti­ni ya­da sa­la­raq de­yə­si­niz: «Bun­la­rı bi­zə ram edən Al­lah pak və mü­qəd­dəs­dir! Bi­zim on­la­ra gü­cü­müz çat­maz­dı. Hə­qi­qə­tən, biz Rəb­bi­mi­zin hü­zu­ru­na qa­yı­da­ca­ğıq!» («Zux­ruf» su­rə­si, 13-14)

Mü­səl­man­lar Al­la­hın qul­la­rı­na qar­şı mər­hə­mət sa­hi­bi ol­du­ğu­nu bil­dik­lə­ri­nə gö­rə, on­la­rın xid­mət­i­nə ve­ri­lən av­to­mo­bil, təy­ya­rə, qa­tar, lift ki­mi mi­nik va­si­tə­lə­rin­dən is­ti­fa­də et­dik­lə­ri za­man hə­min ayə­lə­ri tək­rar­la­yar­lar. Al­la­hın şə­ni­ni ucal­dar, Al­la­hın di­lə­mə­di­yi və bun­la­rın el­mi­ni in­san­la­ra öy­rət­mə­di­yi təq­dir­də, əs­la be­lə bir ra­hat­lı­ğa sa­hib ola bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni bir da­ha xa­tır­la­yar­lar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95518/minik-vasitələrindən-istifadə-edərkən-allahinhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95518/minik-vasitələrindən-istifadə-edərkən-allahinMon, 10 Oct 2011 19:32:56 +0300
Müsəlmanları müjdələmək «Doğ­ru­dan da, Biz sə­ni haq­la müj­də ve­rən və qor­xu­dan bir pey­ğəm­bər ki­mi gön­dər­dik. Elə bir üm­mət yox­dur ki, onun için­dən qor­xu­dan bir el­çi gə­lib get­mə­sin!» («Fa­tir» su­rə­si, 24)

Mü­səl­man­la­rın xə­bər­da­re­di­ci xü­su­siy­yət­lə­ri ilə ya­na­şı, müj­də­ve­ri­ci xü­su­siy­yət­lə­ri də vardır. Çün­ki Quran in­san­la­ra həm xə­bər­dar­lıq, həm də müj­də ki­mi na­zil edil­miş­dir.

Quran­da müs­bət xa­rak­ter­li in­san­lar üçün bir çox müj­də­lər var. Şüb­hə­siz ki, bun­la­rın ən əhə­miy­yət­li­lə­rin­dən bi­ri gö­zəl əx­laq­lı in­san­lar üçün ha­zır­la­nan cən­nət­dir. Al­lah in­san­la­rın səbir­li, sə­mi­mi, əda­lət­li, gö­zəl söz­lü, tə­va­zö­kar, gö­zəl xa­rak­ter­li ola­caq­la­rı təq­dir­də axi­rət­də, bir çox mü­ka­fat­lar­la qar­şı­lıq gö­rə­cək­lə­ri­ni bil­dir­miş­dir. Cən­nət bu dün­ya ilə mü­qa­yi­sə edil­mə­yə­cək qə­dər bö­yük gö­zəl­li­yə, zən­gin­li­yə, əzə­mə­tə və möh­tə­şəm­li­yə ma­lik­dir. İn­san­lar, ev­lər, mə­kan­lar bu gü­nə qə­dər bən­zə­ri­nə rast gəl­mə­di­yi­miz şə­kil­də və ən gö­zəl hal­da ya­ra­dı­la­caq. Burada mə­nə­vi cə­hət­dən in­san­la­rın hə­yat­da gördüklərindən qat-qat çox xoş­bəxt­lik, se­vinc və fə­rəh hissi yaşana­caq. Al­lah cən­nət haq­qın­da Quran­da bir çox mə­lu­mat­lar ve­rir. Al­la­hın cən­nə­ti mü­səl­man­lar üçün bu cür tə­rif et­mə­si və in­cə­lə­mə­si mü­səl­man­lar üçün bö­yük bir şövq və hə­yə­can mən­bə­yi­dir. Mü­səl­man­lar cən­nət ba­rə­də dü­şün­dük­cə, on­la­rın axi­rət üçün ça­lış­maq və xid­mət et­mək is­tək­lə­ri daha da ar­tır. Al­la­hın heç bir əmə­li mü­ka­fat­sız və əvəz­siz qoy­ma­dı­ğı­nı, hət­ta ən ki­çik yax­şı­lı­ğın da mü­ka­fa­tı­nı ver­di­yi­ni bir da­ha dü­şü­nür və Al­la­ha da­ha bö­yük qə­tiy­yət­lə bağ­la­nır­lar.

Al­lah mü­səl­man­la­ra həm də bu dün­ya­da mü­ka­fat ve­rir. Bu müj­də­lərdə Quran­da bil­di­ril­miş­dir. Al­la­hın ver­di­yi qəlb ra­hat­lı­ğı, iman gə­tir­mə­yən­lər üzə­rin­də­ki müt­ləq qa­li­biy­yət, mül­kə va­ris et­mə­si, gö­zəl bir hə­yat­la ya­şat­ma­sı ki­mi bir çox vəd­lər bu müj­də­lə­rə aid­dir. Bu müj­də­lə­rin mü­səl­man­la­ra təş­viq və se­vinc sə­bə­bi ol­ma­sı üçün Al­lah on­la­rı ayə­lər­də bil­dir­miş­dir.

Bu­na gö­rə də mü­səl­man­la­rın Quran­da bil­di­ri­lən bu möv­zu­lar­da bir-bi­ri­nə müj­də ver­mə­lə­ri mü­hüm iba­dət­dir. Müsəlmanlara Allahın necə kömək etdiyi, Allahın onları necə qoruduğu və necə zəfərlər verdiyi ilə bağlı müjdələr inanların güclənməsinə səbəb olduğu halda, münafiqlərin vəkafirlərin isə ruhdan düşməsinə səbəb olacaq. Bu­na gö­rə də Al­lah pey­ğəm­bər­lə­ri­ni «xə­bər­da­re­di­ci» ol­maq­la ya­na­şı, həm də «müj­də­ve­ri­ci­lər» ki­mi təq­dim et­miş­dir.

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95517/musəlmanlari-mujdələməkhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95517/musəlmanlari-mujdələməkMon, 10 Oct 2011 19:31:29 +0300
Bir topluluğa bəslənən kinin ədalətsizliyə sövq etməməsi Əda­lət,in­san­lar ara­sın­da­kı an­la­şıl­maz­lıq­la­rı həll edər­kən haqq sa­hi­bi­nə heç birtə­rə­ftut­ma­dan haq­qı­nı ver­mək mə­na­sı­nı verir. AmmaQuran əx­la­qı­na əməl et­mə­yən in­san­lar əsa­sən tam və qə­ti əda­lət an­la­yı­şı ilə hə­rə­kət et­məz­lər. Bir çox xa­ri­ci amil­lər on­la­rın ədalətli qə­rar qə­bul etmələrinə tə­sir gös­tə­rə bi­lər. Mə­sə­lən, be­lə bir adam özü­nə da­ha ya­xın he­sab et­di­yi in­sa­nın le­hi­nə qə­rar qə­bul edə bi­lər. Həm­çi­nin mən­fəə­ti­nə uy­ğun gör­dü­yü, özü­nə fay­da­lı olan şə­kil­də hökm ve­rə bi­lər. Yə­ni hər növ şəx­si mən­fə­ət na­mi­nə ve­ri­lən qə­rar əda­lət­li ol­ma­ya bi­lər.

La­kin in­san­la­rın əda­lət­siz­lik­lə­ri da­ha çox kin bəs­lə­dik­lə­ri in­san­la­ra qar­şı olan dav­ra­nış­la­rın­da or­ta­ya çı­xır. Nəf­sinin diqtə etdiyi kin his­si­nə qa­pıl­an in­san qar­şı­sın­da­kı şəxslə bağlı ədalətli qə­rar qə­bul et­mək­də çə­tin­lik çə­kə bi­lər. Kin bəslədiyi şəxsin haqlı olmasına baxmayaraq, onunla bağlı ədalətli qərar qəbul etməyə bilər. Elə­cə də kin bəs­lə­di­yi in­sa­nın və ya top­lu­lu­ğun haq­qı­na tə­ca­vüz edə bi­lər.

Bu sə­bəb­dən də Al­lah kin his­si­nin əda­lə­tə ma­ne ol­ma­sı­na xü­su­si­lə diq­qət ye­tir­miş və mü­səl­man­la­rı bu­nun­la bağ­lı xə­bər­dar et­miş­dir:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Al­lah qar­şı­sın­da sa­bit-qə­dəm və əda­lət­li şa­hid­lər olun. Hər han­sı bir ca­maa­ta qar­şı olan ki­ni­niz si­zi əda­lət­siz­li­yə sövq et­mə­sin. Əda­lət­li olun. Bu, təq­va­ya da­ha ya­xın­dır. Al­lah­dan qor­xun. Al­lah et­dik­lə­ri­niz­dən xə­bər­dar­dır!» («Mai­də» su­rə­si, 8)

Ayə­nin əm­ri­nə əsa­sən mü­səl­man­lar ya­xın­lıq, mən­fə­ət, qo­hum­luq əla­qə­si və ya kin ki­mi sə­bəb­lər­ə görə, qar­şı­la­rın­da­kı in­sa­n və ya top­lu­luqla olanmünasibətdə heç vaxt əda­lət­siz­lik et­məz­lər. Qar­şı­la­rın­da­kı in­sa­nların  fərqli, hətta müsəlmanların inancına zidd inanca, düşüncəyə və fəlsəfəyə malik olmaları on­la­rın hə­min top­lu­luq haq­qın­da doğ­ru qə­rar qə­bul et­mə­lə­ri­nəmane ola bilməz. On­lar heç vaxt hiss­lə­ri­nə qa­pı­la­raq hə­rə­kət et­məz və ağıl­lı möv­qe­dən uzaq­laş­maz­lar. Ve­rə­cək­lə­ri hökm əleyh­lə­ri­nə də ol­sa, haq­qı giz­lə­məz və doğ­ru­dan kə­na­ra çıx­maz­lar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95516/bir-topluluga-bəslənən-kinin-ədalətsizliyəhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95516/bir-topluluga-bəslənən-kinin-ədalətsizliyəMon, 10 Oct 2011 19:30:34 +0300
Dini əxlaqa uyğun yaşamaqda zəiflik göstərməmək və ləng davranmamaq Bir mö­mi­nin ima­nı­nın gü­cü, sə­mi­miy­yə­ti və qə­tiy­yə­ti onun Al­lah yo­lun­da mü­ba­ri­zə­sin­dən, İs­la­ma olan sev­gi­sin­dən ay­dın olur. Onun bu mü­ba­ri­zə­də gös­tər­di­yi hə­rə­kət və dav­ra­nış­la­rı di­ni əx­laq möv­zu­sun­da zə­if və ya şövq­lü ol­ma­sı­nı mü­əy­yən edir.

Din­də zə­if­lik gös­tər­mək mö­min­lər ara­sın­da ima­ni cə­hət­dən tam ola­raq ye­tiş­mə­miş in­san­la­ra xas olan xü­su­siy­yət­dir. Bu in­san­da zə­if­lik çə­tin an­lar­da ge­ri çə­kil­mək, risk et­mə­mək, nəf­si­nə bir zə­rər gəl­mə­sin­dən çə­kin­mək, nəf­si­nin ra­hat­lığını və mən­fə­ət­lə­ri­ni di­nin mən­fə­ət­lə­rin­dən üs­tün tut­maq şək­lin­də or­ta­ya çı­xır. Çə­tin­lik ol­ma­yan vaxt­lar­da isə özü­nü iman gə­tir­mə­yən­lə­rin və fit­nə­nin var­lı­ğın­dan na­ra­hat ol­ma­maq, on­la­ra tə­lə qur­maq və na­ra­hat et­mək yö­nün­də dü­şü­nüb təd­bir gör­mə­mək, mə­su­liy­yət da­şı­maq­dan və nəf­si­ni çə­tin­li­yə sal­maq­dan uzaq ol­maq, ha­di­sə­lər qar­şı­sın­da pas­siv ol­maq və on­la­ra tə­sir gös­tər­mə­mək, ağır hə­rə­kət et­mək ki­mi gös­tə­rir. Bu az­ğın an­la­yış­lar hə­min in­san­la­rın məntiqi mühakimələrinə və ha­di­sə­lə­ri qiy­mət­lən­dir­mə­lərinə əsaslı dərəcədə təsir göstərir. Be­lə ki, on­la­rın şüu­ru Al­lah yo­lun­da ­üzləşdikləri çə­tin­lik və ya təh­lü­kə­dən qaç­ma­ğı öz­lə­ri üçün bir qa­zanc, hət­ta Al­la­hın bir ne­mə­ti olaraq gö­rə bilə­cək qə­dər qa­pa­nır:

«Ara­nız­da elə­lə­ri də var­dır ki, ağır tər­pə­nər və əgər si­zə bir mü­si­bət üz ver­sə: «Al­lah mə­nə lütf et­di ki, on­lar­la bir­lik­də ol­ma­dım», - de­yər» («Ni­sa» su­rə­si, 72)

Be­lə­lə­ri hə­yat­da la­zı­mi iş­lə­ri ye­ri­nə ye­ti­rən in­san­la­rın on­suz da möv­cud olduğunu əsas tutaraq, vic­dan­la­rını ra­hatlatmağa çalışırlar. La­kin çə­tin­lik və sı­xın­tı anları sovuşaraq, on­la­rın heç bir pa­yı­nın ol­ma­dı­ğı zə­fər anı gəl­di­yi za­man peş­man ol­duq­la­rı­nı bil­di­rir­lər, mö­min­lə­rin sa­hib ol­du­ğu şə­rəf­li mə­qam­lar­dan nə qə­dər uzaq ol­duq­la­rı­nı dərk edir­lər:

«Əgər Al­lah tə­rə­fin­dən si­zə bir ne­mət ye­ti­şər­sə, o za­man gu­ya ara­nız­da heç bir dost­luq yox­muş ki­mi: «Kaş ki, mən də on­lar­la bir­lik­də olub bö­yük bir qə­ni­mət əl­də edəy­dim!» -söy­lər­lər» («Ni­sa» su­rə­si, 73)

Be­lə­lik­lə, axi­rət­lə­ri üçün qa­za­na­caq­la­rı çox bö­yük əcr für­sət­lə­ri­ni, yük­sək mə­qam­la­rı ­da əl­dən ver­miş olur­lar.

Al­lah sə­mi­mi mö­min­lə­rə onların arasında ya­şa­yan bu zə­if və ləng in­san­la­rın mən­fi təsirinə düşülməməsi, on­la­rın şövq­lə­ri­nin, hə­vəs və əz­mi­nin qırılmaması üçün xə­bər­dar­lıq edir və bu­na bən­zər hə­rə­kət­lər­dən çə­kin­di­rir:

"Sən səbirli ol! Həqiqətən də, Allahın vədi haqdır. Qoy yəqinliklə inanmayanlar səni qeyri-ciddi olmağa (dindən dönməyə) sövq etməsinlər" («Rum» su­rə­si, 60)

Əl­bət­tə, dai­mi zə­if­lik hə­qi­qi iman sa­hi­bi olan bir in­sa­na aid edi­lə bil­məz. La­kin mö­min mü­vəq­qə­ti zə­if­lik­lər­dən, la­qeyd­lik­lər­dən, mə­su­liy­yət­siz­lik­dən, vax­ta­şı­rı nəf­si­nə ta­be ol­maq ki­mi mən­fi hə­rə­kət­lər­dən uzaq ol­ma­lı­dır. Mö­min­lə­ri müx­tə­lif möv­zu­lar­da gös­tə­ril­miş zə­if­lik­lər­dən çə­kin­di­rən ayə­lə­rin bə­zi­lə­ri bun­lar­dır:

«Düş­mə­ni­niz olan qöv­mü tə­qib et­mək­də zə­if­lik gös­tər­mə­yin! Əgər siz əziy­yət çə­kir­si­niz­sə, on­lar da si­zin ki­mi əziy­yət çə­kir­lər. Hal­bu­ki siz on­la­rın um­ma­dıq­la­rı­nı Al­lah­dan umur­su­nuz. Al­lah bi­lən­dir, hik­mət sa­hi­bi­dir!» («Ni­sa» su­rə­si, 104)

«Ruh­dan düş­mə­yin və qəm­gin ol­ma­yın. Hal­bu­ki, əgər mö­min­si­niz­sə, siz çox yük­sək­də du­rur­su­nuz!» («Ali-İm­ran» su­rə­si, 139)

Quran­da təsvir edi­lən ide­al mö­min isə bü­tün hə­ya­tı bo­yu is­tər sı­xın­tı­lı və çə­tin an­la­rın­da, is­tər­sə də sıxıntısız və rifahdolu anlarında di­nin mə­na­fe­lə­rin­dən heç bir şə­kil­də ge­ri çə­kil­mə­yən, heç bir vəziyyətdə Al­la­hın ri­za­sı­nı nəf­si­nin ar­zu­la­rı­na də­yiş­mə­yən bir in­san­dır. O, öz şövq və hə­yə­ca­nı­nı, qə­tiy­yə­ti­ni heç bir hal­da itir­məz, zə­if­lik gös­tər­məz və bo­yun əy­məz. Bu mö­min in­san mo­de­li Quran­da qə­dim mil­lət­lər­dən nü­mu­nə gə­ti­ri­lə­rək be­lə tə­rif edi­lir:

"Neçə-neçə peyğəmbər (olmuşdur ki,) bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də (düşmənə) boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir" («Ali-İm­ran» su­rə­si, 146)

Baş­qa bir ayə­də isə axi­rət üçün cid­di-cəhd­lə ça­lış­ma­ğın də­yə­rin­dən bəhs edi­lir:

«Mö­min olub axi­rə­ti is­tə­yən və onun uğ­run­da ça­lı­şan­la­rın zəh­mə­ti qə­bul olu­nar» («İs­ra» su­rə­si, 19)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95515/dini-əxlaqa-uygun-yasamaqda-zəiflikhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95515/dini-əxlaqa-uygun-yasamaqda-zəiflikMon, 10 Oct 2011 19:29:31 +0300
Möminlərə qarşı təvazökar, inkar edənlərə qarşı sərt və amansız olmaq Sa­də və tə­va­zö­kar ol­maq Quran­da Al­la­hın tə­rif­lə­di­yi bir dav­ra­nış­dır. Tə­va­zö­kar mö­min baş­qa mö­min­lə­rə əmin­lik və şövq ve­rir. Hə­qi­qi mə­na­da təvazökarlıqin­sa­nın sa­hib ol­du­ğu bü­tün xü­su­siy­yət­lə­rə gö­rə Al­la­ha borc­lu ol­du­ğu­nu bil­mə­si, Al­lah­dan baş­qa heç bir qüv­və­nin ol­ma­dı­ğı­nı qə­bul et­mə­si­ilə mümkündür. Bu dü­şün­cə­yə ma­lik olan in­san nə qə­dər gö­zəl, ba­ca­rıq­lı, zən­gin, ağıl­lı və ya qüv­vət­li olur­sa-ol­sun, bü­tün bun­la­rın Al­la­hın ver­di­yi mü­vəq­qə­ti xü­su­siy­yət­lər ol­du­ğu­nu, bun­la­rın im­ta­han va­si­tə­si və sa­leh əməl üçün bir für­sət ol­du­ğu­nu bi­lir. Sa­hib ol­du­ğu heç bir xü­su­siy­yət onun tə­kəb­bü­rü­nə, lov­ğa­lan­ma­sı­nasə­bəb ola bil­məz. Onun bu yük­sək əx­la­qı Al­la­hın ru­hu­nu da­şı­yan, Onun yer üzün­də­ki xə­li­fə­si olan mö­min­lə­rə qar­şı hör­mət və tə­va­zö­kar­lıq for­ma­sın­da əks olu­nur. Bu əx­la­qa ma­lik olan mö­min­lər ayə­lər­də mədh edil­miş və müj­də­lən­miş­dir:

«...Sən də tə­va­zö­kar olan­la­ra müj­də ver!» («Həcc» su­rə­si, 34)
«Ey iman gə­ti­rən­lər! Siz­dən hər kəs di­nin­dən dön­sə, bil­sin ki, Al­lah onun ye­ri­nə elə bir tay­fa gə­ti­rər ki, Al­lah on­la­rı, on­lar da Al­la­hı se­vər­lər. On­lar mö­min­lə­rə qar­şı mü­la­yim, ka­fir­lə­rə qar­şı isə sərt olar. Al­lah yo­lun­da vu­ru­şar və heç kə­sin tə­nə­sin­dən qorx­maz­lar. Bu, Al­la­hın lüt­fü­dür, onu is­tə­di­yi­nə ve­rər. Al­lah ge­niş­dir, bi­lən­dir!» («Mai­də» su­rə­si, 54)

Yu­xa­rı­da­kı ayə­lər­dən də ay­dın ol­du­ğu ki­mi, mü­la­yim və tə­va­zö­kar rəf­tar gö­rə­cək in­san­lar yal­nız mö­min­lər­dir. Ca­hil in­san­la­ra qar­şı dav­ra­nış isə bu­nun tam ək­si ola­caq. Çün­ki iman gə­tir­mə­yən­lər Al­la­ha üs­yan et­miş, Al­la­ha, Onun el­çi­si­nə və mö­min­lə­rə qar­şı mü­ha­ri­bə elan et­miş­lər. Mö­min­lə­rin Quran­da yer üzün­də­ki var­lıq­la­rın ən aşa­ğı­sı ki­mi gös­tə­ri­lən və Al­la­ha üs­yan edən bu in­san­lar­la ne­cə dav­ra­na­caq­la­rı be­lə izah edil­miş­dir:

«Ya Pey­ğəm­bər! Ka­fir­lə­rə və mü­na­fiq­lə­rə qar­şı səy gös­tər! On­lar­la sərt dav­ran! On­la­rın məs­kə­ni cə­hən­nəm­dir. Ora nə pis yer­dir!» («Töv­bə» su­rə­si, 73)
«On­lar­la vu­ru­şun ki, Al­lah si­zin əli­niz­lə on­la­ra əzab ver­sin, on­la­rı rüs­vay et­sin, si­zə on­la­rın üzə­rin­də qə­lə­bə çal­dı­rıb mö­min­lə­rin ürək­lə­ri­ni fə­rəh­lən­dir­sin. Və on­la­rın qəlb­lə­rin­dən qə­zə­bi si­lib apar­sın. Al­lah is­tə­di­yi kə­sin töv­bə­si­ni qə­bul edər. Al­lah hər şe­yi bi­lən­dir, hik­mət sa­hi­bi­dir!» («Töv­bə» su­rə­si, 14-15)

Mö­min­lə­rin bu xü­su­siy­yə­ti baş­qa bir ayə­də be­lə ifa­də edil­miş­dir:

«Mu­həm­məd Al­la­hın pey­ğəm­bə­ri­dir. Onun­la bir­lik­də olan­lar ka­fir­lə­rə qar­şı sərt, bir-bi­ri­nə isə mər­hə­mət­li­dir­lər...» («Fəth» su­rə­si, 29)

Al­lah Quran­da mü­səl­man­la­ra ya­xın və dost ola­raq Al­la­ha iman gə­ti­rən­lə­ri gös­tər­miş­dir. Həm­çi­nin Al­lah mü­səl­man­la­rın ka­fir­lə­rə və mü­na­fiq­lə­rə qar­şı fik­ir mü­ba­ri­zəsi apar­ma­la­rı­nı əmr et­miş­dir. Bu sə­bəb­dən mü­səl­ma­nın mü­na­fi­qə qar­şı dav­ra­nı­şı hə­mi­şə Quran­da bil­di­ri­lən şə­kil­də olur. İman gə­ti­rən in­sa­n öz dav­ra­nış­la­rı­nda yal­nız Quranı rəhbər tutur.

Bir mü­səl­manın di­gər mü­səl­man­la­ra hör­mət və sev­gi gös­tər­mə­si, həmçininmü­na­fiq və din­siz­lə­rə qar­şı sərt və aman­sız dav­ran­ma­sı da bir iba­dət­dir. Qəl­bin­də Al­la­hın di­ni­nə kin bəs­lə­yən və əlin­də­ki im­kan­lar­dan giz­li və açıq şə­kil­də mü­səl­man­la­rın əley­hi­nə is­ti­fa­də edən mü­na­fi­qə sev­gi və is­ti mü­na­si­bət gös­tər­mək hə­min in­sa­nın di­nə və Al­la­ha qar­şı olan kin­li dav­ra­nı­şı­na mü­əy­yən mə­na­da dəs­tək ver­mək və onu təs­diq et­mək de­mək­dir.

La­kin qeyd et­mək la­zım­dır ki, bu­ra­da­kı «sərt» və «aman­sız» söz­lə­rin­dən yan­lış mə­na çı­xa­rıl­ma­ma­lı­dır. Çün­ki bu­ra­da nə­zər­də tu­tu­lan sərt­lik fi­zi­ki qüv­və ilə olan sərt­lik de­yil.

Bu­ra­da­kı aman­sız­lı­ğın mə­na­sı mü­səl­man­la­rın öz din­lə­ri­nə bağ­lı və qə­tiy­yət­li ol­ma­la­rı sə­bə­bi ilə mü­na­fiq­lər­inhəvəsdən düşməsivə di­nə qar­şı mü­ba­ri­zə apar­maq­dan ge­ri çə­kil­mələri­dir.

Sərt­lik isə mü­na­fiq­lə­r və iman gə­tir­mə­yən­lə­rin mü­səl­man­la­ra qar­şı açıq və ya giz­li fəa­liy­yə­ti­ni aş­kar edə­rək ma­ne ol­maq, on­la­rın Al­la­ha və di­nə qar­şı olan dav­ra­nış­la­rı mü­qa­bi­lin­də or­ta­ya açıq və cə­sa­rət­li bir dav­ra­nış tər­zi qoy­maq, on­lar­la ya­xın dost ol­ma­maq mə­na­sın­da­dır.

Mü­na­fiq­lə­rin ən çox qorx­duq­la­rı in­san­lar təq­va sa­hi­bi olan mü­səl­man­lar­dır. Al­lah Öz ayə­lə­rin­də mü­na­fiq­lə­rin mö­min­lər­dən Al­lah­dan qor­xan ki­mi, hət­ta da­ha çox qorx­duq­la­rı­nı bil­di­rir. Bu sə­bəb­dən Al­la­ha və mü­səl­man­la­ra düş­mən olan­la­rın qəl­bin­də qor­xu ya­ra­da­caq bir ima­na sa­hib ol­maq mü­səl­man üçün bö­yük bir iba­dət­dir.

Mü­səl­man ol­ma­yan, la­kin din möv­zu­sun­da mö­min­lər­ə qarşı mü­ba­ri­zə apar­ma­yan in­san­lar­la yax­şı yo­la get­mək və ya di­ni əx­la­qı ye­ni­cə mə­nim­sə­yən in­san­la­rla  gö­zəl rəf­tar et­mək, gö­zəl da­nış­maq Quranda buyurulan hökmdür.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95514/mominlərə-qarsi-təvazokar-inkar-edənlərəhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95514/mominlərə-qarsi-təvazokar-inkar-edənlərəMon, 10 Oct 2011 19:28:11 +0300
Allaha müəyyən olunmuş vaxtlarda şükür etmək və Onu təsbih etmək Həmdvə təs­bih et­mək mö­mi­nin hə­ya­tı­nın bir his­sə­si­dir. Həmd (şükür) hər növ mədh, ucalt­ma və tərifə yal­nız Al­la­hın la­yiq ol­du­ğu­nu, təs­bih isə Al­la­h'ın ağı­la gə­lən hər cür qü­sur və səhv­dən uzaq ol­du­ğu­nu həm dil­də, həm də qəl­bən təs­diq et­mək­dir.

Həmd və təs­bi­hin yal­nız mö­min­lə­rin de­yil, bü­tün kai­na­tın bir iba­də­ti ol­du­ğu ayə­lər­də be­lə xə­bər ve­ri­lir:

«Yed­di göy, yer və on­lar­da olan­lar Al­la­hı təq­dis edir. Elə bir şey yox­dur ki, Al­la­ha tə­rif de­yib Ona şükür et­mə­sin, la­kin siz on­la­rın təq­di­si­ni an­la­maz­sı­nız, Al­lah hə­qi­qə­tən, hə­lim­dir, ba­ğış­la­yan­dır!» («İs­ra» su­rə­si, 44)
«Göy gu­rul­tu­su Onun şə­ni­nə tə­rif­lər de­yir, mə­lək­lər də Al­la­hın qor­xu­sun­dan Onu öyüb mədh edir­lər...» («Rəd» su­rə­si, 13)

Na­maz qıl­maq ki­mi mü­əy­yən olun­muş vaxt­lar­da Al­la­hı təs­bih et­mək və Ona həmd et­mək də Quran­da bil­di­ri­lən fərz­lər­dən­dir. Mö­min Al­la­hın fərz qıl­dı­ğı mə­sə­lə­lər ara­sın­da öz an­la­yı­şına görə əhə­miy­yət­li­lik sı­ra­la­ma­sı apara  bil­məz. Yə­ni na­maz qıl­ma­ğı təs­bih et­mək­dən və ya oruc tut­ma­ğı zə­kat ver­mək­dən da­ha mü­hüm və ya əhə­miy­yət­siz he­sab edə bil­məz, Al­la­hın əmr­lə­ri­ni birə-bir in­cə­li­yi­nə qə­dər ye­ri­nə ye­ti­rər. Al­lah in­sa­nı yal­nız Ona iba­dət et­mək üçün ya­rat­mış­dır. Al­la­hı Quran­da gös­tə­ri­lən beş vaxt­da, Al­la­hın is­tə­di­yi şə­kil­də təs­bih et­mək mö­mi­nin gün­də­lik hə­ya­tın­da ən mü­hüm və­zi­fə­lərin­dən bi­ri­dir. Sübh na­ma­zı və ikin­di vaxt­la­rın­da təs­bih­lə ya­na­şı, həm də həmd edil­mə­si ayə­lər­də xü­su­si ola­raq bil­di­ril­miş­dir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95513/allaha-muəyyən-olunmus-vaxtlarda-sukurhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95513/allaha-muəyyən-olunmus-vaxtlarda-sukurMon, 10 Oct 2011 19:26:49 +0300
Allah və din əleyhinə danışılan yeri tərk etmək Mö­min­lər heç bir hal­da öz inanclarından güzəştə getməzlər. Hər bir mö­min ol­du­ğu şə­ra­it­də Al­la­hın və Onun di­ni­nin təm­sil­çi­si­dir. Bu hə­qi­qə­ti dərk edən və bu mə­su­liy­yə­ti da­şı­yan mö­mi­nə Al­lah və din əley­hi­nə da­nı­şıq ge­dən yer­lər­də ol­maq ya­raş­maz. Be­lə ki, bu hal Quran ayə­lə­rin­də qə­ti ola­raq qa­da­ğan edil­miş­dir:

«Al­lah Ki­tab­da si­zə na­zil et­miş­dir ki, Al­la­hın ayə­lə­ri­nin in­kar edil­di­yi­ni və on­la­ra iz­teh­za olun­du­ğu­nu eşit­di­yi­niz za­man müş­rik­lər baş­qa bir söh­bə­tə gi­riş­mə­yə­nə qə­dər on­lar­la bir yer­də əy­ləş­mə­yin! Çün­ki o vaxt siz də on­la­rın ta­yı olar­sı­nız. Hə­qi­qə­tən, Al­lah mü­na­fiq­lə­rin və ka­fir­lə­rin ha­mı­sı­nı cə­hən­nəm­də bir ye­rə top­la­ya­caq­dır!» («Ni­sa» su­rə­si, 140)
«Ayə­lə­ri­mi­zə is­teh­za edən­lə­ri gör­dü­yün za­man on­lar söh­bə­ti də­yi­şə­nə qə­dər on­lar­dan üz çe­vir. Əgər şey­tan sə­nə unut­dur­sa, xa­tır­la­yan­dan son­ra o za­lım tay­fa ilə bə­ra­bər otur­ma» («Ənam» su­rə­si, 68)

Ca­hil cə­miy­yə­tin üzv­lə­ri­nin əsas xü­su­siy­yə­ti Al­la­hı la­zı­mın­ca qiy­mət­lən­di­rə bil­mə­mə­lə­ri və Onun qüv­və­sin­dən xə­bər­siz ol­ma­la­rı­dır. Müş­rik­lər bu dü­şün­cə­siz­li­yin ver­di­yi cə­sa­rət­lə öz vic­dan­la­rı­nı ra­hat et­mək üçün bə­zən Al­la­hın və di­nin əley­hi­nə da­nı­şır­lar. Bu, bə­zən açıq bir hü­cum, bə­zən ötə­ri söz at­ma, bə­zən də din haq­qın­da ca­hi­lcəsinəverilən hökm for­ma­sın­da olur. Han­sı şə­ra­it­də olur­sa-ol­sun, be­lə bir hal ya­ran­dı­ğı za­man əgər mü­da­xi­lə et­mək im­ka­nı yox­dur­sa ora­nı tərk et­mək mö­mi­nə fərz­dir. Bu ha­la la­qeyd qalmaq, hə­min şə­rai­tin bir par­ça­sı ol­maq Al­la­hın şə­ni­ni və şə­rə­fi­ni ucalt­maq və­zi­fə­si da­şı­yan mö­mi­nə ya­raş­ma­dı­ğı ki­mi Quran­da da ha­ram qı­lın­mış­dır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95512/allah-və-din-əleyhinə-danisilanhttp://adnanoktar.az/az/Gozardi-Edilən-Quran-Hokumləri/95512/allah-və-din-əleyhinə-danisilanMon, 10 Oct 2011 19:25:58 +0300