ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Yeni məlumatlar - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun guya bir sonrakı əsrə qaldığı, yəni özünün hicri 1400-cü ildə çıxmayacağı iddiasını edənlərə cavablar

1. Hər əsrdə bir mücəddid gələcəkdir. Hicri 1400-cü ildə gələcək olan isə, Axırzamanın böyük mücəddidi hz. Mehdi (ə.s)-dır.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdə, böyük əhli sünnə alimi Əbu Davud həzrətlərinin Sünəni Əbu Davud adlı əsərində, İmam Rəbbani həzrətlərinin Məktubatında keçən hədislərdə və hicri 1300-cü ilin mücəddidi olan son min ilin ən böyük alimi və mücəddidi olan Səid Nursi həzrətlərinin risalələrində hər əsrdə İslam dinini xurafatlardan ayıracaq bir adamın gələcəyi, bu adam vəsiləsiylə İslam əxlaqı, fəziləti və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinin canlandırılacağı xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, xüsusilə hicri 1400-cü ili hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olaraq bildirmiş və bu dövrdən etibarən insanların hz. Mehdi (ə.s) ətrafında toplanmağa başlayacaqlarını söyləmişdir. Ustad həzrətləri isə yaşadığı hicri 1300-cü ildən yüz il sonra hz. Mehdi (ə.s)-ın gələcəyini və dünyaya hakim olan zülm sistemini dağıdacağını söyləmişdir.

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR YÜZ İLİN BAŞLANĞICINDA bu ümmətin dinini xurafatdan (dinə sonradan əlavə edilmiş batil tətbiqlərdən) ayıracaq, yeniləyəcək (elm sahibi) bir şəxsi göndərər.” (Süneni Əbu Davud, 5/100)

HƏR YÜZ  İLİN BAŞLANĞICINDA bu ümmətin üləması arasından BİR MÜCƏDDİD GƏLƏCƏK və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini) canlandıracaq. (Məktubatı Rəbbani, 1/520)    

 

Əshabı-Kutubi-Sittədən İmamı-Hakimin Müstədrəkində və Əbu Davudun Kitabı Sünənində, Beyhaki “Şuabı İman”da təxric etdilər (meydana çıxardılar): “HƏR YÜZ İLDƏN BİR CƏNABI HAQQ MÜCƏDDİDİ DİN (DİNİ YENİLƏYƏN) GÖNDƏRİR…”  (Barla Lahikası, səh. 119)       

Ustad Səid Nursi həzrətləri, Barla Lahiqəsında hicri 1200-cü ilin, yəni 12-ci əsrin mücəddidinin həzrəti Mövlana Xalid olduğunu bildirmişdir.

 

“HƏR YÜZ  İLİN BAŞLANĞICINDA dini təcdid edəcək (yeniləyəcək) bir mücəddidi (yeniləyicini) göndərir” müjdəsinin xəbərinə (verdiyi məlumatlara) muvazi (uyğun) olaraq HƏZRƏTİ MÖVLANA XALİD -əksər əhli həqiqətin təsdiqiylə (din alimlərinin böyük bir əksəriyyətinin təsdiqləməsiylə və ittifaqla)- 1200-cü ilin, yəni ON İKİNCİ ƏSRİN MÜCƏDDİDİDİR.  (Barla Lahikası, səh. 120)

 

Mövlana Xalidi Bağdadi hicri 1193-cü (miladi 1779-cu) ildə doğulmuş, hicri 1242-ci (miladi 1827-ci) ildə vəfat etmişdir. Bu mübarək insan, İslam alimlərinin böyük əksəriyyətinin ittifaqıyla, hicri 12 və 13-cü əsrlər arasındakı mücəddiddir.

 

Ustad Səid Nursi hicri 1300-cü illərin mücəddididir

 

Mövlana Xalid həzrətlərinin hicri 1200-cü ilin mücəddidi olduğunu ifadə etməsinin dərhal ardından, tam yüz il sonra, yəni hicri 1300-cü ildə isə Bədiüzzaman Səid Nursi özünün və əsərlərinin bir mücəddid vəzifəsində xidmət etmiş olduğunu çox açıq bir şəkildə ifadə etmişdir:

 

Madam TAM YÜZ İL SONRA eynilə dörd cəhətdə (istiqamətdə) təvafuk edərək (tam uyğun gələrək) RİSALƏ-İ NUR ƏCZALARI (HİSSƏLƏRİ) EYNİ VƏZİFƏNİ GÖRMÜŞ… nassı- hədis ilə (hədisin şübhəyə yer buraxmayan ifadəsi ilə)- Risalə-i Nur təcdididin (dini yeniləmə) barəsində BİR MÜCƏDDİD HÖKMÜNDƏDİR.  (Barla Lahikası, səh. 121)

 

 

Səid Nursi həzrətləri özündən bir əsr sonra, yəni yüz il sonra hicri 1400-cü ildə zülmü dağıdacaq hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyini bildirmişdir

 

İndi xatırladım ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mimlər” iki sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMÜ DAĞIDACAQ ŞƏXSLƏR, HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ŞAGİRDLƏRİ (TƏLƏBƏLƏRİ) OLA BİLƏR. (Şüalar, səh. 605)

 

GƏLƏCƏK DÜNYƏVİYƏDƏ (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində yaxın zənn etmişlər.(Sözlər, səh. 318)       

 

Bu zamanda elə fövqəladə hakim cərəyanlar var ki, hər şeyi öz hesabına götürdüyü üçün, hesab edək ki, HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS də bu zamanda gəlsə…  (Kastamonu Lahikası, səh. 57)         

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini bildirən bir hədis Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən belə rəvayət edilmişdir:

 

İnsanlar 1400-cü ildə hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında toplanacaqlar. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, səh. 108)

İmam Rəbbani hz. Mehdi (ə.s)-ın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçdikdən sonra, “min ilə ikinci min il arasında” gələcəyini bildirir:

 

Ancaq gözlənilən odur ki; aradan min il keçdikdən sonra bu gizli dövlət təcid edilə (yenilənə). Ona bir üstünlük verilib suyu tapması, artırıla… Beləcə kəmalatın (fəzilətlərin, mükəmməlliklərin) əsli zühur edib onun zillətini örtə.. və uca bağlılığa dəyər verən Mehdi gəlsin. Allah ondan razı olsun. (Məktubatı Rəbbani, 1/569)

 

Quran hökmlərinin möhkəmləndirilməsi, milləti yeniləməsi bu İKİNCİ MİN İLDƏDİR. Bu iddianın doğruluğuna ədalətli şahid; Hz. İsa (ə.s)-ın və HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BU MİN İÇİNDƏ VAR OLMALARIDIR. (Məktubatı Rəbbani, 1-ci cild, səh. 611)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümməti arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in vəfatından min il keçdikdən sonra istəsə az olsunlar. ARADAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA, HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİ DƏ BUNUN ÜÇÜNDÜR. Onun mübarək kudümünü (gəlişini), Hatəmür-rüsül Rəsulullah (s.ə.v) müjdələmişdir. Hz. İsa (ə.s) da aradan min il keçdikdən sonra zühur edəcək (enəcək). (Məktubatı Rəbbani, 1-ci cild, səh. 440)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından min il keçdikdən sonra ikinci min ilə girilir. İmam Rəbbani həzrətlərinin yuxarıdakı izahlarına görə, inşaAllah hz. İsa və hz. Mehdi (ə.s), bu min ilə ikinci min il arasında gələcəkdirlər. Mehdi (ə.s)-ın ikinci min ildə gələcəyi mövzusunda son dərəcə açıq və qəti ifadələrdən istifadə etmişdir.

 

Hz. Mehdi (ə.s), hicri 1400-cü ildə zühur edəcək Axırzamanın böyük mücəddididir. Allah, necə hər əsrin başlanğıcında İslam əxlaqını və fəzilətini yeniləmək və haqq dini xurafatlardan təmizləmək üçün bir mücəddid göndərmişsə, yaşadığımız hicri 1400-cü ildə də hər vaxt olduğu kimi mütləq hidayət öndəri, qütbü əzəm, bir vəli göndərəcək. Bu adam müsəlmanlara əsrlərdir yaşadıqları çətinlik, ağrılı-acılı və zülmləri unutduracaq, bütün insanlığa dinclik, sülh, xoşbəxtlik, ədalət, doğruluq, sevgi və qardaşlıq gətirəcək olan hz. Mehdi (ə.s)-dır. Ancaq hz. Mehdi (ə.s) digər əsrlərdə zühur edən mücəddidlərdən fərqli olaraq Axırzamanın Böyük Mehdisi olacaq və dəccaliyyətin ən şiddətli olduğu belə bir dövrdə bütün zülmə söykənən sistemləri, batil inanc və fəlsəfələri fikirlə yerlə bir edəcək.

 

2. Hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü ildə zühur etməsinin ardından dərhal tanınmayacaq. Tam olaraq 40 yaşında tanınacaq

 

Hz. Mehdi (ə.s) ilk zühur vaxtı olan hicri 1400-cü ilin başlanğıcında vəzifəyə başlayanda çox uzun bir müddət çox az bir kimsə xaricində onun hz. Mehdi (ə.s) olduğu bilinməyəcək. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə peyğəmbərlik vəzifəsi 40 yaşında verilmişdir, ancaq ətrafında onu tanıyan, özünün peyğəmbər olduğunu bilən çox az sayda insan olmuşdur. Bir çox peyğəmbərin vəziyyəti də belədir.

 

Ustad Səid Nursi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyində hər kəs tərəfindən dərhal tanınmayacağını ifadə etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın özünün də ilk başda Axırzamanın mehdisi olduğunu bilməyəcəyini söyləmişdir. Ustad bu sözündə, Axırzaman şəxsləri olaraq ifadə etdiyi hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa (ə.s) və dəccalın yalnız dərin iman sahibi bəzi möminlərin diqqətləriylə tanına biləcəyini;

 

Halbuki demişdik: Bu dünya təcrübə meydanıdır. Ağıla qapı açılar, lakin ixtiyarı əlindən alınmaz. ELƏ İSƏ O KƏSLƏR, hətta o Dəccal da ÇIXDIĞI ZAMAN ÇOXLARI, HƏTTA ÖZÜ DƏ BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal olduğunu BİLMƏZ. BƏLKƏ İMAN NURUNUN DİQQƏTİYLƏ, O AXIRZAMAN ŞƏXSLƏRİ TANINA BİLƏR. (Sözlər, səh. 343-344)  

 

sözüylə açıqlamışdır.

 

Böyük İslam alimi, mücəddid Mədinəli Allamə Seyid Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci isə “Qiyamət Əlamətləri” adlı əhəmiyyətli əsərində hz. Mehdinin hakimiyyət müddəti ilə əlaqədar çox əhəmiyyətli bir xüsusa diqqət çəkərək və İbni Həcərin əl-Kavlül Müxtəsər adlı əsərini qaynaq göstərərək, “BU RƏVAYƏTLƏRİN HAMISI ZÜHURU VƏ GÜCÜ ETİBARİLƏ DOĞRUDUR” deyir. Yəni HƏDİSLƏRDƏ İFADƏ EDİLƏN FƏRQLİ TARİXLƏRİN HAMISI DOĞRUDUR VƏ BU TARİXLƏR ALLAHIN İZNİ İLƏ ÇOX UZUN BİR ÖMÜR SÜRƏCƏYİ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-DƏN rəvayət edilən hədislərlə bildirilən HZ. MEHDİNİN HƏYATININ FƏRQLİ DÖVRLƏRİNİ İŞARƏ EDİR.

 

Həzrəti Mehdi (ə.s)-da əvvəlki peyğəmbərlərin bəzi xüsusiyyətləri vardır. Bunların arasında HZ. ADƏM (Ə.S) VƏ HZ. NUH (Ə.S)-DA OLAN UZUNÖMÜRLÜLÜK də vardır.”  (Bihar-ul Envar, dəri. 51, Ansariyan Nəşriyyat, yığan: Məhəmməd Mis əl-Məclisi, iran-Qum, 2003, Səh.217)

 

(Aşağıdakı izahat, şəxsən Seyid Əl Bərzənci həzrətlərinin Qiyamət Əlamətləri adlı əsərinin 185 və 186 səhifələrində keçən öz orijinal izahıdır və hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifə müddətindəki fərqli xidmət dövrlərinə diqqət çəkir.)

 

Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci bu əhəmiyyətli şərhləri etmiş:  Birincisi, Peyğəmbər (s.ə.v) ümmətini, xüsusilə Əhli-beytini bir çox şeylə müjdələmişdir. Onların hər cür zülm və işgəncələrindən qurtarılacaqlarını izah etmişdir. Bu da ancaq uzun bir müddət ediləcək ədalətə bağlıdır. Yeddi və doqquz il kimi qısa bir müddət isə buna kafi deyil. İkincisi, Mehdi eynilə Zülqərneyn ilə Süleyman kimi bütün dünyaya hökm edəcək. Digər ölkələrdə məscidlər, binalar quracaq, doqquz il kimi az bir müddət edəcəyi fikri mübarizəyə və digər işlərə çatmaz.  Üçüncüsü, onun zamanında ömürlər uzanacaq. ÖMÜRLƏRİN UZANMASI, ONUN DA UZUNÖMÜRLÜ OLMASINI TƏLƏB EDİR… Əks halda ömürlərin uzanmasının bir mənası qalmaz.  Dördüncüsü, O, Rumlarla doqquz illik bir sülh andlaşması bağlayacaq; buna görə Konstantinopolda yeddi il oturacaq. Oraya iki dəfə gedişi ilə dönüşü təbii ki, illər çəkəcək. Süfyani ilə aparacağı fikri mübarizə də həmçinin. Çünki yuxarıda da ifadə etdiyimiz kimi, Süfyani özünə beyət etdikdən üç il sonra andlaşmağı pozacaq və buna görə onunla fikirlə mübarizə etmək məcburiyyətində qalacaq.  Hindi və digər ölkələri mənəvi cəhətdən fəth etməsi də şübhəsiz ki, illər çəkəcək. Necə ki, bütün bu izah etdiklərimiz, müxtəlif rəvayətlərdə çıxmışdır.
 Bütün bu işlər, hökmranlıq müddətinin doqquz ildən çox olduğunu göstərir. Elə isə, YEDDİ İL İLƏ MƏHDUDLAŞDIRILMASI, BÜTÜN ÖLKƏLƏRƏ TAM MƏNASIYLA YEDDİ İL HAKİM OLMASI ETİBARIYLADIR, ON DOQQUZ İLLƏ MƏHDUDLAŞDIRILMASI, SÜFYANİ İLƏ FİKRİ MÜBARİZƏ APARMASI, ONU FİKİRLƏ MƏĞLUB EDİB, ÖLKƏLƏRƏ (MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN VƏ FİKİRLƏ) HAKİM OLMASI VƏ BÜTÜN İNSANLARIN ƏMRİNİN ALTINA GİRMƏSİ ETİBARIYLADIR… (yəni bu zamanda keçən müddət ümumilikdə on doqquz il edər…)  Yuxarıda ifadə etmişdik: O, Rumlarla doqquz il sülh içində olacaq, onlarla fikri mübarizə aparması və vəziyyətə hakim olması, təqribən on il çəkər, Şama girməsi, Süfyaninin ona beyət etməsi, üç il sonra beyət fikrindən dönməsi, buna görə onunla fikri bir mübarizə aparması və dolayısilə bu vaxtdan bir çox illərin keçməsi təxminən iyirmi dörd il çəkər… Məkkəyə girməsi, orada Məkkə əmirinin düşüncə sistemini çökdürməsi, bu səbəbdən BÜTÜN HİCAZ ÖLKƏLƏRİNƏ MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN VƏ FİKİRLƏ HAKİM OLMASI DA UZAĞI QIRX İLİ ÇƏKƏR … Sonra bütün ölkələrə mənəvi cəhətdən və fikirlə hakim olması, Xorasanlı Haşiminin zühur etməsi … də az vaxt almaz!.. Qaldı ki, doqquz və ya aşağı bir zaman hakim olması, İsa (ə.s)-ın zühurundan (ikinci dəfə yer üzünə enişindən) sonra da ola bilər…   (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 185, 186)

 

Göründüyü kimi böyük İslam alimi seyid Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifə müddətlərini müxtəlif zamanlarda izah etmiş bu böyük mücəddidin Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini dünya üzərində hakim etməsinin təxminən 40 il olacağı bildirmişdir. Bu müddət içində hz. Mehdi (ə.s), dəccaliyyət sisteminin özünə qarşı qurduğu tələlərlə, sui-qəsdlərlə, təcridlərlə məşğul olacaq, bir qeyb dövrü olacaq, ayrıca sayları 313 nəfərdən ibarət olduğu hədislərdə açıqlanan tələbələrinin bir yerə toplaşmaları və imanlarının güclü hala gəlməsi üçün çox səmimi bir səy içində olacaq. Yenə hz. Mehdi (ə.s)-ın həbs dövrü olacaq, daha sonra müsəlmanların əsarətinə son verəcək, yaşanan ağrı-acı, zülm və təzyiq mühitini tamamilə ortadan qaldırmaq, insanlar arasında Quran əxlaqını hakim etmək və İslam Birliyi meydana gətirmək üçün ədalətli olacaq. Ancaq bu işlərin heç biri 7 yaxud 10 il kimi qısa bir zaman içində tamamlanmayacaq. Hamısı ayrı-ayrı çox vaxt çəkəcək.

 

Eyni şəkildə, hz. Mehdi (ə.s), bütün dünyada, fərqli-fərqli ölkələrdə abadlıq işləri görəcək, binalar və müsəlmanların rahatlıqla ibadət edə bilmələri üçün məscidlər tikəcək. Ancaq bu da 9 il kimi qısa bir müddət içində deyil, daha uzun bir vaxt ərzində reallaşacaq. Digər tərəfdən Süfyani sistem ilə fikri bir mübarizəsi olacaq və bu sistemin meydana gətirdiyi münafiqlik ilə də uzun illər sürən bir mənəvi mübarizəsi olacaq. Hətta bu müddət təqribən 24 il olacaq. Digər tərəfdən dünya ölkələrini mənəvi cəhətdən və fikirlə fəth etməsi, yəni Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini insanlara qəbul etdirməsi də çox uzun bir vaxt çəkəcək. Əl Bərzənci həzrətləri bütün bu işlərinin sonunda hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti üçün ən az 40 il səy göstərəcəyini söyləyir. Bu da, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olan hicri 1400-cü il etibarilə dərhal tanınması kimi bir vəziyyətin qətiyyən mümkün olmadığını bu tanınmanın yuxarıda ifadə etdiyimiz bütün bu işlər səbəbiylə ən az 40 il; yəni 40, 50, 60 il kimi uzun bir dövrü əhatə edəcəyini göstərən əhəmiyyətli dəlillərdir.

 

3. Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar müxtəlif vaxtlar vermiş olması, hz. Mehdi (ə.s)-ın həyatının, fikri mübarizəsinin və Quran əxlaqına əsaslanan mənəvi hökmranlıq müddətinin müxtəlif dövrlərinə işarə edir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq keçən; “Hz. Mehdi (ə.s) 14 il yaşayacaq”, “Hz. Mehdi (ə.s)-ın həyatı 30 ildir” və “Hz. Mehdi (ə.s) dünyada 40 il qalacaq…” şəklindəki ifadələr, hz. Mehdi (ə.s)-ın həyatının, fikri mübarizəsinin və Quran əxlaqına söykənən mənəvi hökmranlıq müddətinin müxtəlif dövrlərinə işarə edir.

 

Hədislərdə hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar çox ətraflı məlumatlar verilmiş və bu mübarək Axırzamanşəxsinin həyatının əhəmiyyətli dövrlərinə diqqət çəkilmişdir.

 

Məsələn, hədislərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxmadan əvvəl çox böyük zülmlərə, hücum və böhtanlara məruz qalacağı təsvir edilir. Həbs dövrləri, təzyiqlər hz. Mehdi (ə.s)-ın həyatının çox əhəmiyyətli bir dövrünü meydana gətirəcək. Hz. Mehdi (ə.s) kimi tələbələri də dövrün inkarçılarından çox şiddətli əziyyətlər görəcək, çox şiddətli sınaqlardan keçiriləcəklər. Hz. Mehdi və tələbələrinin inkar edənlərlə, Axırzamanın münafiqləriylə, bəzi şəriət alimləriylə və Axırzaman dəccalıyla aparacağı fikri mübarizə də bu zaman aralıqlarından biridir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin sayının 313 olduğu da hədislərdə bildirilir. Bu sayı düşünülsə bu qədər adamın hz. Mehdi (ə.s)-ın ətrafında birləşmələrinin, öyrədilmələrinin, imani istiqamətdən yetkinləşmələrinin də müəyyən bir zaman alacağı ortadadır. Bütün bu hadisə və inkişaflar, hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxmasından və mənəvi lider olmasından, yəni hər kəs tərəfindən tanınmasından əvvəl uzun bir dövr keçəcəyi və bu dövrün müəyyən mərhələləri olacağını göstərir.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifə müddətindəki bu dövrlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən bu şəkildə rəvayət edilmişdir:

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Mənim ümmətimin içində hz. Mehdi (ə.s) çıxacaq, 5 VƏ YA 9 İL (HÖKM SÜRƏRƏK) yaşayacaq. Bir adam ona gələcək və: “Ey Mehdi (ə.s)! Mənə (mal) ver” deyəcək. O da onun paltarının ətəyini açıb içinə daşıya biləcəyi qədər mal dolduracaq.”  (Mer’iy b. Yusuf b. Əbi bəkir b. Əhməd b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)     

 

“…Malı böləcək və insanlara peyğəmbərlərinin sünnəsiylə davranacaq,İslamı aradakı qonşu diyarlara tanıdacaq, 7 İL QALACAQ sonra vəfat edəcək və müsəlmanlar namazını qılacaqlar.”  (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

 

Əbu Abdullah Hüseyn ibn Əlidən edilən rəvayətə görə; “Hz. Mehdi (ə.s) 19 İL hökm sürəcək.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Taberani və Əbu Nuaymın, Əbu Səid əl-Hudri (r.ə)-dən rəvayətlərinə görə; Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Mənim Əhli-beytimdən bir adam çıxacaq. O, mənim sünnəmi izah edəcək. Allah (c.c) onun hörmətinə səmadan yağış endirəcək. Yer üzü (Allah (c.c)-ın əmri ilə) bərəkətini çölə çıxaracaq. O, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla doldurulmuş olan dünyanı haqq və ədalətlə dolduracaq. BU SÜNNƏSİ 7 İL EDƏCƏK.”    (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Hz. Əlidən rəvayətə görə; Hz. Mehdi (ə.s), bütün xurafatları yox edəcək və bütün sünnələri də yerinə qoyacaq. Konstantinopolu, Çini, Deyləm dağını fəth edəcək. HZ. MEHDİ (Ə.S) BU HAL ÜZRƏ 7 İL QALACAQ. Onun hər ili, sizin on iliniz kimidir. (Ukayli “en-Necmu’s-sakıb fi Bəyanı Enne’l Mehdi bin Övladı Əli b. Əbi Talib Alət-Mövzum vəl kamal”)

 

Darakutni və Tabəraninin, Əbu Hureyrə (r.ə)-dən rəvayətlərinə görə; Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:“Mənim ümmətimin içində hz. Mehdi (ə.s) olacaq. HƏR NƏ QƏDƏR 7 VƏ YA 8, YAXUD DA 9 İLDƏN AZ OLSA BELƏ, daha əvvəl bənzəri olmayan bir şəkildə ümmətimdən günahsız və günahkar olan hər kəs onun dövründə nemətləndiriləcək.” (Mer’iy b. Yusuf b. Əbi bəkir b. Əhməd b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)

 

Nuaymın, Zühridən rəvayətinə görə; “Hz. Mehdi (ə.s) 14 İL yaşayacaq, sonra normal bir şəkildə öləcək.”(Mer’iy b. Yusuf b. Əbi bəkir b. Əhməd b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)

 

Yenə Nuaymın Bukyə ibn Velitdən rəvayətinə görə;

“HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN HƏYATI 30 İLDİR.” (Mer’iy b. Yusuf b. Əbi bəkir b. Əhməd b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)       

 

“Yenə Nuaymın, Dinar ibn Dinardan rəvayətinə görə; “HZ. MEHDİ (Ə.S) DÜNYADA 40 İL QALACAQ.”  (Mer’iy b. Yusuf b. Əbi bəkir b. Əhməd b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)

 

Hədislərdən hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün millətlərə fikirlə və mənəvi cəhətdən hakim olmasının da uzun bir dövr çəkəcəyi aydındır. İslam alimlərinin də ifadə etdiklərinə görə, ölkələrin hz. Mehdi (ə.s) tərəfindən bir-birinin ardınca mənəvi cəhətdən və fikirlə fəth edilməsi müəyyən bir zaman içində olacaq. Hətta Bərzənci həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam əxlaqını hakim etməsinin 40 il kimi uzun bir müddət olacağını söyləmişdir. Bu təsbit hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar tərəfindən tam olaraq tanınmasının, zühurundan sonra ən az 40 illik bir dövrün ardından olacağını göstərir.

 

“….BÜTÜN HİCAZ ÖLKƏLƏRİNƏ MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN VƏ FİKİRLƏ HAKİM OLMASI DA UZAĞI QIRX İLDİR…”(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, səh. 186)        

 

4. Hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ilin əvvəlində zühur etməsini demək qəti olaraq zühur edər-etməz insanlar tərəfindən tanınacağı mənasını daşımır

 

Hal-hazırda hicri 1430-cu ildə olduğumuza görə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru üzərindən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyi hicri tarixə görə 30 il keçmişdir. Yəni Bərzənci həzrətlərinin bildirdiyi kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın tam olaraq tanınması və dünya səviyyəsindəki mənəvi və fikri hakimiyyəti üçün ən az 10 illik bir dövr daha var.

 

Bəzi kəslərin heç bir dəlilə və səhih hadisə söykənmədən iddia etdiyi kimi; “hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü il etibarilə dərhal tanınacaq, hz. Mehdi (ə.s) hər kəs tərəfindən dərhal tanınacaq” kimi bir məntiq aparmaq əhli sünnə alimlərinin düşüncələrinə tamamilə tərsdir. Bu iddiada olan bir adam əhli sünnə inancına tərs düşmüş olar. Çünki, məsələn, böyük əhli sünnə alimi Mədinəli Allamə Seyid Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan sonrakı tanınma vaxtı üçün belə bir açıqlama etmişdir:

 

(Aşağıda keçən küpür Mədinəli Allamə Seyid Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci həzrətlərinin (hicri 1040-1103), tərcüməsi Naim Ərdoğan tərəfindən edilmiş Əl-işaatü li Eşratıssaati (Qiyamət Əlamətləri) adlı əsərinin genişlədilmiş 10-cu nəşrinin 301 nomrəli orijinal səhifəsidir.)

 

 

 

… YAXUD  DÖRD, BEŞ HƏTTA ON İL, YÜZÜN İLK İLLƏRİNDƏN SAYILIR. BUNA GÖRƏ; MEHDİNİN YÜZÜNCÜ İLDƏN, YEDDİ, DOQQUZ VƏ YA OTUZ İL ƏVVƏL ÇIXMASI, ONUN YÜZÜNCÜ İLİN ƏVVƏLİNDƏ ÇIXACAĞINI QARŞISINI ALA BİLMƏZ. BU MÜDDƏTDƏN SONRAYA QALSA, YENƏ VƏZİYYƏT EYNİ OLAR.  (Kıyamet Alametleri, müellif: Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2002 səh. 301)  

 

Əl Bərzənci həzrətləri bu sözüylə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur tarixi olan hicri 1400-cü ildən sonrakı 4, 5 hətta 10 ilin belə yüz il başının ilk illərindən olduğunu ifadə edir. Hətta imam Rəbbani həzrətlərinin;

 

HƏR YÜZ İLİN ƏVVƏLİNDƏ bu ümmətin üləması arasından BİR MÜCƏDDİD GƏLƏCƏK və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini) canlandıracaq. (Məktubatı-Rəbbani, 1/520)

 

İfadəsiylə dediyi kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın HİCRİ 1400-CÜ İLİN ƏVVƏLİNDƏ 7, 9 HƏTTA 30 İL ƏVVƏL YAXUD SONRA TANINACAĞI hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur etməsinə mane olmayacaq. Bu vəziyyətlər olsa belə hz. Mehdi (ə.s) yenə hicri 1400-cü ilin əvvəlində çıxmış olacaq.

 

“Hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü ildə insanlar tərəfindən dərhal tanınmadığına görə zühur etmədi, hicri 1400-cü ildən də 30 il keçməsinə baxmayaraq hələ böyük əlamətlər meydana gəlmədi, deməli, hz. Mehdi (ə.s) bu əsrdə çıxmayacaq, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı digər əsrə qalmışdır…” kimi ağıl və məntiqə uyğun olmayan bu tip ifadələrlə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu örtməyə,  gizləməyə çalışanlara Əhli-sünnənin əhəmiyyətli və mötəbər alimlərindən olan Əl Bərzənci həzrətlərinin bu şərhi; son dərəcə əhəmiyyətli bir cavab xüsusiyyətindədir. Hz. Mehdi (ə.s), hicri 1400-cü ilin əvvəlində yaxud 7, 9 yaxud da 30 il sonrasında da çıxsa yenə gözlənilən böyük Mehdi (ə.s)-dır. Bu vəziyyətlərin heç biri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhih hədisləriylə bildirilmiş olan bu həqiqəti Allahın izniylə qətiyyən dəyişdirə bilməz.

 

5. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu bildirmişdir (Doğrusunu Allah bilir)

 

Hər yüz ildə bir din əxlaqını xurafatlardan qurtarmaq və yeniləmək üçün Allah tərəfindən bir adamın göndərildiyi, Sünəni-Əbu Davud, Məktubatı-Rəbbani kimi böyük və mötəbər Əhli-sünnə alimlərinin əsərlərində açıq bir şəkildə ifadə edilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdə Axırzamanda zühur edəcəyi müjdələnilən hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış zamanı olaraq hicri 1400-cü ili verilmişdir.

 

Bu 100 illik müddətdə islam əxlaqı müəyyən bir müddət içində bütün dünyaya hakim olacaq, din əxlaqına qarşı mübarizə edən dəccaliyyət sistemi isə tamamilə ortadan qalxacaq. Ancaq uzağı 100 ilə qədər davam edəcək bu yüksəlmə dövrünün ardından, yəni hicri 1500-cü illərlə birlikdə dünya yenidən bir pozulma müddətinə girəcək. Əhli-sünnənin böyük hədis və fiqh (şəriət) alimlərindən biri olan İmam Əhməd İbni Hənbəl kimi bir çox alimin bir-birlərindən nəql etdikləri bir hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) özünə qədər dünyada keçən zamanın 5600 il olduğunu bildirərək insanlıq tarixinin başlanğıcı haqqında əhəmiyyətli bir məlumat vermişdir:

 

Əhməd İbni Hənbəl İlelində nəql etdi. İsmayıl ibn Əbdülkərim, Əbdüssaməddən o da Vehbdən rəvayət etdi:” DÜNYADAN BEŞ MİN ALTI YÜZ İL KEÇMİŞDİR.”  (Əli B. Hüsameddin əl-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axırzaman, səh. 89)      

 

 

(Aşağıda yer alan küpür Əli ibn Hüsameddin əl-Müttəqi həzrətlərinin, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-əl Mehdiyyil – Axırzaman adlı əsərinin hörmətli Dr. Suat Arusan tərəfindən hazırlanan türkcə tərcüməsinin səh. 89-da iştirak edən əlaqədar qismidir.)


Digər tərəfdən başqa bir çox hədisdə isə dünyanın ömrünün 7000 il olduğuna dair açıq izahlar var:

 

Ənəs Malikdən nəql etdi. O dedi ki, Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “DÜNYANIN ÖMRÜ, AXİRƏT GÜNLƏRİNDƏ YEDDİ GÜNDÜR.”  Allahu Təala buyurdu ki: “RƏBBİN QATINDA BİR GÜN, SİZİN SAYDIQLARINIZDAN MİN İL KİMİDİR. Kim bir din qardaşının Allah yolunda bir ehtiyacını ödəsə, Allahu Təala onun üçün gündüzlərini orucla, gecələrini də ibadətlə keçirmişcəsinə BU DÜNYANIN YEDDİ MİN İLLİK ÖMÜRÜ MÜDDƏTİN TƏRƏFİNDƏN SAVAB YAZAR.” (Əli B. Hüsameddin əl-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axırzaman, səh. 88)  

 

Dakkak ibn Zeydi Cühenidən rəvayət etdilər.“Mən gördüyüm bir yuxunu Rəsulullah (s.ə.v)-ə izah etdim. Bu yuxuda Peyğəmbər (s.ə.v.) yeddi pilləli bir minbərin ən üst pilləsində idi: O buyurdu ki, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜN MİNBƏR BU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDDİ MİN İLDİR.” (Əli B. Hüsameddin əl-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axırzaman, 89)


(Aşağıda yer alan küpür Əli ibn Hüsaməddin əl-Müttəqi həzrətlərinin, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-əl Mehdiyyil -Axırzaman adlı əsərinin hörmətli Dr. Suat Arusan tərəfindən hazırlanan, türkcə tərcüməsinin səh. 88, 89. və 90. səhifələridir.)

 

 

 

 

Əhli sünnə alimlərindən Hüsaməddin əl- Müttəqinin əsəri Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-əl Mehdiyyil-Axırzaman kitabında keçən bu hədislərə görə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu bildirir. Yenə bir çox Əhli-sünnə alimlərinin əsərlərində, məsələn, Müttəqi həzrətlərinin, Kenzul-Ummal, h. nömrə: 16459-da, Məhəmməd Tahir ibn Əli əl-Hindinin əsəri Tezkirətul-Mevduat, I/223-də, İmam Sahavi, əl-Makasidul-hasənə (Deylemidən nəqlən), I/693, h. nömrə: 1243.da, Əl Munavinin Feyzul-Qadir, III/547; h. nömrə: 4278 (Deylemidən nəqlən) da, Bəyazid Bistami həzrətlərinin Miftahul-Cifr adlı əsərində dünyanın ömrünün 7000 il olduğu mövzusuyla əlaqədar hədislərə yer verilmişdir. Bu da Əhli-sünnə alimlərinin ittifaqla bu mövzunu qəbul etdiklərini göstərən çox açıq bir dəlildir.

 

Hicri 1300-cü ilin və son min ilin ən böyük mücəddidi olan ustad Səid Nursi həzrətləri isə İslam əxlaqının hakimiyyət müddəti üçün hicri 1500-cü illəri vermişdir. Ustad bu tarixlərə qədərki dövrün müsəlmanların açıq-aşkar qalibiyyət dövrləri olacağını ifadə etmişdir. Bundan sonrakı illərdə isə İslam əxlaqının dünya üzərindəki yüksəliş dövrünün sona çatacağı və kafirlər üçün bir qiyamət qopmasının hicri 1545-ci il etibarilə bəhsi keçəcəyini söyləmişdir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

“Ümmətimdən bir tayfa Allahın əmri gələnə qədər (qiyamətə qədər) haqq üzərində olacaq.”  “Ümmətimdən bir tayfa.” lətifəsinin (hissəsinin) mövqei-cifrisi (cifir hesabına görə olan nəticə, ədəd dəyəri) 1542 (2117)-ci il edərək nəhayəti davamına (varlığının sonuna) işarə edər. “Haqq üzərində olacaq.” (şəddə sayılar) lətifəsi də; mövqei-cifrisi 1506 (2082)-cı il, bu tarixə qədər zahir və aşkaranə (açıq və ortada), bəlkə qalibanə; sonra da 1542 (2117)-ci ilə qədər, gizli və məğlubiyyət içində vəzifəi- tenviriyəsinə (maarifləndirmə vəzifəsinə) davam edəcəyinə rəmzə (işarəyə) yaxın işarə edər. “Allahın əmri gələnə qədər” (şəddə sayılar) lətifəsi də; mövqei-cifrisi 1545 (2120)-ci il kafirin başında QİYAMƏT QOPMASINA işarə edir. (Kastamonu Lahikası, səh. 33) 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) başqa bir çox səhih hədisində isə dünyanın yalnız 1 günlük ömrü qalmış olsa belə, Allahın o ömrü uzadıb hz. Mehdi (ə.s)-ı mütləq zühur edəcəyini bildirmişdir. Bu son dərəcə əhəmiyyətli bir şərhdir. Çünki hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in rəvayətinə baxmayaraq hicri 1400-cü ildə çıxmayacağı kimi hədislərə müxalif bir şərhdə olan bəhsi keçən adamların bu hədisləri də göz ardı etdiyi son dərəcə ortadadır. Halbuki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisləriylə, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun və onun vəsiləsiylə İslam əxlaqının hakim olmasının insanlıq üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğuna çox açıq şəkildə diqqət çəkmişdir.

 

Abdullah (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir: Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: “Əhli-beytimdən adı adıma uyğun olan bir adam başa keçəcək. DÜNYANIN ANCAQ BİR GÜNLÜK ÖMRÜ QALMIŞ OLSA, ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) BAŞA KEÇMƏSİ ÜÇÜN ALLAH O GÜNÜ MÜTLƏQ UZADAR.”(Süneni Tirmizi 4/92)        

 

Hz. Əlidən rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu:  “QİYAMƏTİN QOPMASI ÜÇÜN ZAMANDA YALNIZ BİR GÜNDƏN BAŞQA VAXT QALMAMIŞ  OLSA DA, ALLAH (C.C) MƏNİM ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR ŞƏXSİ GÖNDƏRƏCƏK.”(Süneni Əbu Davud, 5/92)

 

İbni Macə və Əbu Naim, Əbu Hüreyrədən təhric etdilər, o dedi, Peyğəmbər (s.ə.v) buyurdu:“ƏGƏR DÜNYADAN BİR GÜN QALSA, ALLAH O GÜNÜ UZADAR VƏ ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİRİNİ MƏLİK EDƏR.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Muntazar, 10 El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27  Ölüm-Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh.437)     


Bu səbəblə; sözdə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun ilk dörddəbirinin keçdiyi bu səbəblə də zühurunun bir daha sonrakı əsrə qaldığı kimi hədislərə söykənmədən tamamilə məntiq xarici və uydurma bir şərh edən bu kəslərin bu hədisləri yenidən təfəkkür etməsi və üzərində düşünməsi lazımdır.

 

Allahın “dünyadan bir gün qalsa belə o günü uzadıb hz. Mehdi (ə.s)-ı zühur etdirəcəyini” bildirən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sözləri, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru üçün lazım olsa zamanın uzadılacağı istiqamətindədir. Deməli, belə bir vəziyyətdə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru bu şəxslərin iddia etdiyi kimi yüz il sonra təxirə salınıb bu əsrdə gözlənilməkdən imtina edilməyəcək, əksinə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru yenə hicri 1400-cü ilin içində gözlənilməyə davam ediləcək. Bu çox əhəmiyyətlidir ki, hicri 1499-cu ilinin son gününə qədər hicri 1400-cü illərin içində olunar. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru üçün Allahın lazım olsa zamanı uzatması da yenə hicri 1500-cü illərə qədər olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) bu dövr içində İslam əxlaqını və fəzilətini və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini dünyaya yayma işlərinə müxtəlif şəkillərdə davam edəcək. Ancaq bəhs olunan uzanma dünyanın 7000 illik ömrünü aşmayacaq bir uzanma olacaq, sonrasında isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ifadə etdiyi; İslam əxlaqının dünya üzərindəki təsirinin qalxmağa başlaması ani bir geriləmə şəklində deyil, ağılın ixtiyarını qaldırmadan yavaş-yavaş meydana gələcəkdir. Ardından dünyanın 7000 illik ömrünün sonu olan qiyamətin qopması hadisəsi də ustad Səid Nursi həzrətlərinin ifadə etdiyi kimi inşaAllah hicri 1500-cü illər etibarilə gözləniləcək. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Böyük əhli Sünnə alimi Bərzənci həzrətləri də hicri 1500-cü illər içində qiyamətin qopmasının Allahın izniylə gözlənildiyini ifadə edir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

“BU ÜMMƏTİN ÖMRÜ MİN İLİ KEÇƏCƏK, LAKİN MİN BEŞ YÜZ İLİ KEÇMƏYƏCƏK…” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səh. 299)

 

(Aşağıda yer alan küpür Mədinəli Allamə Seyid Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci həzrətlərinin (hicri 1040-1103-cü il), tərcüməsi Naim Ərdoğan tərəfindən edilmiş; Əl-işaatü li Eşratıssaati (Qiyamət Əlamətləri) adlı əsəri genişlədilmiş 10-cu nəşrinin orijinal qapağı və 299-cu səhifələridir.)

 Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisə söykənərək Suyuti həzrətləri etdiyi şərhdə belə ifadə edir:“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ ÇOX KEÇMƏYƏCƏK.”  (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, səh. 89.)

 

Bu vəziyyətdə əgər yazı boyunca xitab etdiyimiz şəxslər, özlərinin əhli sünnə inancında olduğuna heç bir şübhə olmadığını, əhli sünnə inancına tam və qəti bağlı olduğunu söyləyir, hətta özlərini yetişdirən müəllimlərinin bu mövzuda açıq bəyanı olduğunu söyləyirlərsə o zaman Əhli-sünnənin bu iki mötəbər və möhtərəm aliminin öz əsərlərində ifadə etdikləri fikirlərini də qəbul etmək vəziyyətindədirlər. Özləri, bu böyük alimlərin ortaq fikrinə tamamilə tərs düşəcək və heç bir səhih hədisə söykənməyən şərhlərlə müsəlmanları məşğul etməməlidirlər. Əhli-sünnə alimləri arasında son dərəcə əhəmiyyətli yerləri olan Suyuti və Seyid Əl-Bərzənci həzrətlərinin ikisinin də dərin fikirləri, dərin araşdırma və elmləri ilə belə ortaq bir fikrə gəldiklərini qəbul edib içində yaşadığımız dövrü Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən səhih hədislər istiqamətində qiymətləndirmələri və buna görə fikir bildirmələri lazımdır.

 

Unudulmaması lazım olan; müsəlmanların belə bir mövzuda qətiyyən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in; Əhli-sünnə alimlərin tərəfindən ittifaqla səhih olduğunu qəbul etdikləri hədislərinə etibar edəcək olmalarıdır. Özünə görə; heç bir ayə yaxud hədisə söykəmədən, ağılsız məntiqlər icra edərək hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışını bir əsr sonraya təxirə salan və İmam Rəbbani, Əbu Davud həzrətləri, Suyuti həzrətləri, Seyid əl Bərzənci həzrətləri və ustad Səid Nursi həzrətləri kimi Əhli-sünnə alimlərinin ittifaqla qəbul etdikləri “hər yüzilin başında müsəlmanlar arasından dini xurafatlardan ayıracaq bir şəxsin çıxışını” müjdələyən bütün hədisləri açıqca rədd edən bir adamın sözlərinə müsəlmanlar etibar etməməlidirlər.

6. Ard-arda reallaşan Axırzaman əlamətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışının çox əhəmiyyətli işarələridir

 

Hicri 1400-cü ilə girilməsiylə birlikdə ard-arda hədisdəki izahatıyla “təsbeh dənələri kimi” bir-birinin ardınca reallaşmış və reallaşmaqda olan, aşağıda yalnız bir qisminə yer verdiyimiz Axırzaman əlamətləri bəzi kəslərin guya hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru digər bir əsrə qalmışdır iddiasını tamamilə etibarsız hala gətirir.

 

Allah Elçisi (s.ə.v) buyurdu: “… köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-biri ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.” Əbu Hureyrə rədiyallahu ənh Tirmizi. Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək meydana gələr. Bir silsilə muncuqların ard-arda qopması kimi.”  (ramıq-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)       

 

(Digər hədislər üçün baxın. <http://www.hazretimehdi.com/cikis.php>)

 

Bu Axırzaman ilə əlaqədar hədislərin ard-arda və bütün təfərrüatları görüləcək şəkildə, içində yaşadığımız hicri 1400-cü ilin içində reallaşması Axırzamanda gözlənilən hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini göstərir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Axırzaman əlamətləri bir bütündür və bu əlamətlərin reallaşması, həm Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi Axırzaman içində yaşadığımızı, həm də bütün müsəlmanlar tərəfindən böyük bir həyəcan və ümidlə gözlənilən hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu müjdələyirlər. Bu səbəblə, böyük və kiçik əlamətlər olaraq adlandırılmış olan əlamətlərin hamısı müsəlmanlar üçün son dərəcə əhəmiyyət daşıyır. Bu əlamətlərdən hər hansı birinin reallaşdığını görmək müsəlmanların ümidlərini gücləndirir, həyəcanlarını artırır və şövqlərini qat-qat yüksəldir.

 

 

30 ildir ard-arda reallaşan əlamətlərin hamısı, Axırzaman baxımından qətiyyən göz ardı edilə bilməyəcək qədər çox əhəmiyyətli əlamətlərdir. Ancaq, bu əlamətlərin hamısının bir anda; bir gündə yaxud bir həftədə toplu olaraq təsdiqlənməsi mümkün və məntiqli olmadığına görə, hamısının baş vermələri təbii olaraq aylar, illər, on illər çəkəcək. Əlamətlərin ard-arda və tək-tək reallaşması üçün keçəcək bu uzun dövr isə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan dərhal sonra tanınmayacağını, tanınması üçün əvvəl Axırzamanda olduğumuzu isbat edən bu əlamətlərin reallaşması lazım olduğunu göstərir.

• Məsələn hicri 1400-cü ildə, hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in tam açıqladığı şəkildə Fəratın suyu, üzərinə qurulan anbar ilə kəsilmişdir.

 

“Fərat çayının suyu çəkilərək qızıl xəzinəsini ortaya çıxma zamanı yaxınlaşır. Hər kim, o zaman orada olsa o xəzinədən bir şey götürməsin.” (Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər.) (Riyazü’s-salihin min hədisi seyyidi’l-mürselin, İmam Nevevi’, 3/332)       

 

Bu hədisin təsdiqləndiyini qəbul etməyimiz üçün, ilk kəsiliş vaxtı kifayətdir. Fəratın suyunun bir daha kəsilməsi artıq hədis baxımından bir əhəmiyyət daşımaz. Bu vəziyyətdə digər bir əsrdə bu hadisənin təkrar etməsinin hədisin reallaşdırması baxımından heç bir əhəmiyyəti qalmamışdır. Çünki onsuz da hicri 1400-cü ildə Fəratın suyu ilk dəfə kəsilmişdir.

• Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Əfqanıstanın işğal ediləcəyini;

 

“Talikana (Əfqanıstana) təəssüf oldu. Şübhəsiz, Allahu Təalanın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır. Orada Allahı haqqıyla bilən insanlar vardır. Onlar Axırzaman hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləridir.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 59)   

 

hədisiylə bildirmişdir. Rusların Əfqanıstanı 1979-cu ildə, yəni hicri 1400-cü ildə işğal etmələriylə bu hədis təsdiqlənmişdir. Başqa bir əsrdə bir daha Əfqanıstan işğal ediləcək olsa da, bizim üçün 1979-cu ildə ilk dəfə yaşanan bu işğal hədisi tam təsdiqləyən işğaldır.

• Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri olaraq Ramazan ayında iki il üst-üstə günəş və ay tutulmaları olacağını xəbər vermişdir.

 

“Hz. Mehdi (ə.s) üçün 2 əlamət vardır ki… Bunun birincisi, ramazanın birinci gecəsi ayın, ikincisi də ramazan ayının ortasında Günəşin tutulmasıdır.”

  (el-Kavlu’l Müxteser Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 47)

 

 “Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxmasından əvvəl bir Ramazan içində Günəş iki dəfə tutulacaq.”

 (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh. 440)

 

 “… Günəşin orucluq ayının ortasında, Ayın isə sonunda tutulması…”  (Kitab-ül Burhan Fi Elaməti-el Mehdiyy-il Ahır zaman, səh. 37)

 

“Hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi Ramazan ayında ayın iki dəfə tutulmasına səbəb olacaq.”

  (Kiyamet Alametleri, səh. 200)      

Hicri 1400-cü ilin içində 1981-ci il və 1982-ci illərində ard-arda və tam ramazan ayında günəş və ay tutulmaları reallaşmışdır. 81-ci və 82-ci illərində ard-arda reallaşan bu səma hadisələriylə hədis tam olaraq təsdiqlənmişdir. Bu hadisənin iki il üst-üstə olması hədisin ifadə etdiyi hadisənin reallaşdığını göstərir. Bundan sonra başqa bir əsrdə ola biləcək bənzər yeni bir hadisənin artıq hədis baxımından bir etibarlılığı olmaz.

• Yenə Dünyamızın yaxınından ancaq 76-cı ildə bir keçən Halley quyruqlu ulduzu 1986-cı ildə, yəni hicri 1406-cı ildə keçmiş və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisdə;

 

“O gəlmədən əvvəl, şərqdən işıq verən bir quyruqlu ulduz görünəcək.” (Əl-Kavlu’l Mühteser Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53)   

 

• Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisində;

 

” … AZƏRBAYCANDAN MÜTLƏQ BİR ATƏŞ ÇIXACAQ. Və heç bir şey onun qarşısında dayana bilməyəcək. Belə bir şey olunca evinizdə oturun…”  (Şeyh Mehemmed ibn  İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 311)     

şəklində ifadə etmiş. Həqiqətən də Azərbaycana aid Dağlıq Qarabağ torpaqları 1988-ci il tarixində Ermənilər tərəfindən işğal edilərək bu hədis də yenə hicri 1400-cü il içində reallaşmışdır. Bu tarixdən sonrakı bir tarixdə Azərbaycan torpaqlarında ola biləcək yeni bir işğalın hədis baxımından bir əhəmiyyəti qalmamışdır.

• İmam Rəbbani tərəfindən bildirilən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir hədisində isə buynuzu xatırladan iki uclu bir ulduzun varlığından bəhs edilir və bu əlamətin hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlaməti olduğu xəbər verilir.

 

“Vəd edilən Mehdi (ə.s)-ın zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı zaman, ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ İKİ DİŞLİ MÜNƏVVƏR BİR BUYNUZ ÇIXAR.” (İmamı Rəbbani, Məktubatı Rəbbani, 381. Məktub, səh. 1184)       

Bu təriflərə tam olaraq uyğun gələn iki quyruqlu Lulin kometası 24 fevral 2009-cu ildə dünyaya ən yaxın nöqtədən keçmişdir. Bir daha minlərlə il sonra keçəcəyi düşünülən bu quyruqlu ulduz hədisdəki təriflərə tam olaraq uyğun gəlir. Keçiş tarixi isə yenə hicri 1430-cu ili verir.

• 1979-cu ildə (hicri 1 məhərrəm 1400-cü ildə) Həcc əsnasında Kəbədə böyük bir qırğın olmuşdur. (1 məhərrəm 1400-cü il) Hadisənin meydana gəlmə tarixi hicri 1400-cü ilin ilk günüdür. Bu müddətdə 30 adam həyatını itirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisdə;

 

“ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) ÇIXACAĞI İL, insanlar həccə, başlarında bir əmr olmadan gedəcəklər… Birlikdə Beyti Şərifi təvaf edəcəklər, sonra Minaya endiklərində, itlər kimi bir-birinə hücum edəcək, hacılar soyulacaq, qanlar Akabə Cəmrəsinin üzərinə axacaq.”  (Kiyamet Alametleri, səh. 168-169)  

şəklində ifadə edərək “hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxacağı il” Kəbədə belə əhəmiyyətli bir hadisənin olacağından bəhs edir. “Çıxacağı il” ifadəsi bu baxımdan son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki həm bu hadisə, həm də hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi 1979-cu ili göstərir. 1979-cu ildə reallaşan bu hadisənin ardından 7 il sonra Həcc əsnasında daha çox qanlı bir hadisə meydana gəlmişdir. Bu zaman da 402 adam öldürülmüşdür. Ancaq bu hadisənin ilkindən fərqi son hadisənin Kəbənin içində deyil yanında reallaşmış olmasıdır. Bu 2 hadisə də hədislərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlaməti olaraq izah edilən “Kəbə basqını və Kəbədə qan axıdılması” hadisələriylə tam olaraq eyni şəkildə olmuşdur. Görüldüyü kimi hədisdə verilən təfərrüatlarla tam bir uyğunlaşma içində bu hadisə onsuz da reallaşmışkən başqa bir əsrdə yenidən belə bir hadisənin olacağını gözləmək çox ağılsız və məntiqsiz bir yanaşmadır.

Həmçinin, hicri 1400-cü ili keçdiyinə görə bəzi kəslərin hz. Mehdi (ə.s)-ın başqa bir əsrdə gələcəyi iddiasını bu hədis üzərindən şərh etmələri də qeyri-mümkün bir hala gəlmişdir.

 

• Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri də Axırzamanda çox böyük bir iqtisadi böhranın baş verməsidir. Hədisdə insanların “az qazanc, bazarın durğun olması, işlərin kasad getməsi” kimi iqtisadi çətinliklərdən şikayətlənəcəkləri bir böhran dövrünə giriləcəyi xəbər verilir.

 

“Hər kəsin az qazancdan şikayətlənməsi… Pulları olduğu üçün zənginlərin hörmət görməsi…”  (Kıyamet Alametleri, səh. 146)

 

“Bazarın durğun olması, qazancların azalması…”  (Kıyamet Alametleri, səh. 148)      

 

“İşlərin kasad getməsi. Hər kəs “sata bilmirəm, ala bilmirəm, qazana bilmirəm!” deyə şikayətlənəcək.  (Kıyamet Alametleri, səh. 152)      

 

Hal-hazırda bütün dünyada, Amerika, Çin, Almaniya kimi böyük iqtisadiyyatların ağır zərbə aldığı dünya tərəfindən məşhur nəhəng şirkətlərinin, banklarının və sənayelərinin böhran səbəbiylə çökdüyü böyük bir iqtisadi böhran yaşanır. Dünya Bankı başçısı Robert Zoellick dünyada yaşanan bu iqtisadi böhran üçün;

 

“DÜNYANIN TAYI BƏNZƏRİ GÖRÜLMƏMİŞ BİR İQTİSADİ BÖHRANLA QARŞI-QARŞIYA OLDUĞUNA, yoxsul insanları daha çox ağrı-acı çəkə biləcəyinə dair məşhur bir razılaşma var və bir insani fəlakətin qarşısını almaq üçün vaxtında müdaxiləni davam etdirməliyik”

 http://www.netgazete.com/News/588843/dunya_bankasi_ekonomik_kriz_bircok_yoksul_ulke_icin_kalkinma_felaketine_donusebilir_.aspx>

şəklində bir şərh edərək indiki vaxtda yaşanan bu iqtisadi böhranın həqiqi ölçüsünü dəqiq bir şəkildə açıqlamışdır. Bu ifadədən də açıq-aşkar aydın olduğu kimi Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən biri olan iqtisadi böhran ilə bu əhəmiyyətli hədis tam olaraq yenə hicri 1400-cü il içində reallaşmışdır.

Bu hədislər kimi daha yüzlərlə səhih hədis ard-arda hicri 1400-cü il etibarilə təsdiqlənmişdir.

 

Ətraflı məlumat üçün baxın: http://www.hazretimehdi.com/cikis.php

 

 

Bütün bu əlamətlərin bir-bir və ard-arda eyni əsr içində təsdiqlənmiş olması son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki bu hədislər həm Axırzamanda olduğumuzu, həm də bütün müsəlmanların böyük bir həyəcanla gözlədikləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini isbat edir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bu heyrət verici hadisələrin sırayla reallaşması müsəlmanların Axırzamanda olduqlarını bilmələri və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu gözləmələri üçün kifayətdir. Bir dənə belə əksik qalmadan, gözlənilən bütün əlamətlər bir-bir və ard-arda hicri 1400-cü illərdə reallaşdığı halda bu əlamətlərin başqa bir əsrdə yenidən olmasını gözləmənin qətiyyən bir mənası və məntiqi yoxdur.

 

 7. İslam əxlaqının, fəzilətinin və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinin bütün dünyaya hakim olacağı Quran ayələriylə və hədislərlə bildirilir

 

Qurani Kərimdə Allah (c.c), Quran əxlaqını dünya üzərində hakim edəcəyini, mütləq saleh, səmimi qullarına güc, iqtidar, qüvvət və üstünlük verəcəyini, yaşadıqları çətinlik və zülm dolu həyatın ardından müsəlmanları rahata qovuşduracağını müjdələyir:

 

Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə – yalnız Mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar deyə – onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri edəcəyini (İsrail övladını yer üzündə kafirlərin yerinə gətirdiyi kimi onları da müşriklərin yerinə gətirəcəyini), onlar (möminlər) üçün onların Allahın Özü bəyəndiyi dinini (islamı) möhkəmləndirəcəyini (hər tərəfə yayacağını) və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla (arxayınçılıqla) əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər, şübhəsiz ki, (Allahın itaətindən çıxmış) əsl fasiqlərdir!” (Nur surəsi, 55)  

 

Onlardan sonra da yurdlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu (varislik), məqamımdan (qiyamət günü haqq-hesab üçün hüzurumuza durmaqdan) və əzabımdan qorxanlara aiddir!” (Peyğəmbərlər düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötrü Allahdan) kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbür sahibi (haqdan inadla üz döndərən və Allaha itaət etməyi özlərinə sığışdırmayan kafirlər) isə ziyana uğradı. (İbrahim surəsi, 14-15)   

 

(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər gəldiyi zaman;

İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman

Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! (Nəsr surəsi, 1-3)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdə də hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyi və islam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcəyi müjdələnilir. Onun zamanında bütün dünyada sülh, sükunət, ədalət, haqqaniyət, bolluq, rifah, xoşbəxtlik, suverenlik olacaq, möhtəşəm bir təhlükəsizlik mühiti meydana gələcək. Hz. Mehdi (ə.s) dövrüylə əlaqədar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdən bəziləri belədir:

 

“İNSANLAR 1400-CÜ İLDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YANINDA TOPLANACAQLAR.”  (Risaletül Huruc-ül Mehdi, Mustafa Reşit Filizi, səh. 108)     

 

• ” Mikdad ibn Esvəd belə deyir: Rəsulullah sallallahu əleyhi və alihin “Yer üzündə islam dininin girmədiyi torpaq, palçıqdan düzəldilmiş bir ev  və (çöldə) bir çadır qalmaz.” buyurduğunu eşitdim. ”  (Mecma-ul Bəyan, Əbu Əli Fəzl ibn Həsən ibn Fəzl Tabersi, Tövbə surəsinin 33-cü ayəsinin təfsirində.)

  • “… Mehdi (ə.s)-ın Quranı hökmranlığı (Quran əxlaqının hakimiyyəti) ALƏMİN ŞƏRQ VƏ QƏRBİNİ ÖRTƏCƏK…”  (El-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh: 254- 255.)

 

• “… O (Hz. Mehdi (ə.s)) ərzə sahib olar və özündən əvvəl təzyiq və zülmlə dolu olan ərzi ədalətlə doldurar. Sizdən ona kim çatsa, qar üzərində sürünərək belə olsa gəlsin, ona qatılsın. Çünki o hz. Mehdi (ə.s)-dır. “  (Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, səh. 14)

 

•” … (Hz. Mehdi (ə.s)) Zülm və pisliklə dolmuş dünyanı, ədalət və dürüstlüklə dolduracaq. “(Ebu Davud. Tirmizi. Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları səh. 80, Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-ci cild, səh. 365 )

 

<http://www.harunyahya.org/Makaleler/islam_ahlakinin_yeryuzu_hakimiyeti.html>)

 

  • Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) ədaləti hər yeri örtəcək və insanlar arasında hz. Peyğəmbərin sünnəti ilə rəftar edəcək.  (rl-Kavlu’l Müxteser Fi Elamet-el Mehdiyy-il Muntazar, səh. 20) 
  • … Yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi onu düzgünlük və ədalətlə doldurar.   (Süneni Ebu Davud, 5/93)

 •  “(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) Zamanında nə bir kimsə yuxusundan oyandırılacaq, nə də bir kimsənin burnu qanayacaq.”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar 44)

 

  • “Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaq. Heç kim arasında bir düşmənlik qalmayacaq. Və bütün düşmənliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz itib gedəcək.” (Sahihi Müslim, 1/136 )

 

• “Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolduqdan sonra, mütləq mənim Əhli-beytimdən biri çıxar və necə daha əvvəl zülm və düşmənçiliklə doluydusa, o (hz. Mehdi (ə.s)) dünyanı ədalətlə doldurar.” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-el Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh 11)

 

  •” … Yer üzü təhlükəsizliklə dolacaq və hətta bir neçə qadın yanlarında heç bir kişi olmadan rahatlıqla həccə gedə biləcək.”

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 11)

 

 • “Ümmətimdən Mehdi çıxacaq. Allah Təala insanları zəngin etmək üçün onu göndərəcək. O zaman ümmətim nemətlənəcək, heyvanlar bolluq içində və ərzin nəbatatı çox olacaq, hz. Mehdi (ə.s), insanlara bərabər şəkildə bol-bol mal paylayacaq.” (El Kavlu’l Mühteser Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)

 

 • “İnsanlara malı və əşyanı paylayarkən, saymadan bol-bol verəcək.”(Əl Kavlu’l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 21 )

 

  • “… Mal da o qədər çoxalacaq ki, heç bir kimsə mal qəbul etməyəcək.”  (Sünen-i Ibni Macə, 10/340

 

 

Ancaq Allahın vədlərini bildirdiyi bütün Quran ayələrinə və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən səhih hədislərə baxmayaraq hələ islam əxlaqının bu əsrdə hakim olacağını inkar edən bir adam varsa, o zaman bu adam inkarına səbəb olan məntiqini eyni şəkildə ayələrlə və səhih hədislərlə bütün müsəlmanlara isbat etmək məcburiyyətindədir. Müsəlmanlara islam əxlaqının bütün dünyada bu əsrdə hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə niyə hakim olmayacağını, niyə bu əsrdə belə böyük bir müjdəni gözləməkdən imtina etmələri lazım olduğunu, dəqiq dəlillərlə, dil əyib-bükmədən, çox açıq və aydın bir üslubla, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhih hədislərdən tək-tək açıqlamaq məcburiyyətindədir.

 

Ancaq əgər bu əsrdə bütün dünyada islam əxlaqı hakim olacaq deyirsə o zaman da mütləq müsəlmanların başında müsəlman bir lider olması lazım olduğunu, bu liderin də təbii olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən hicri 1400-cü ildə zühuru müjdələnilən hz. Mehdi (ə.s) olması lazım olduğunu müsəlmanlara söyləməsi lazımdır.

 

Şübhəsiz islam əxlaqı, Allahın ayələrində müjdələdiyi və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində açıq  ifadə etdiyi şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsiylə inşaAllah hakim olacaq. Bunu bəzi pis niyyətli kəslər nə qədər gizləməyə, örtməyə yaxud maneə törətməyə çalışırlarsa çalışsınlar bu şeytani səyləri bir işə yaramayacaq. Allahın adətullahına (qanununa) heç kim heç bir şəkildə müdaxilə edə bilməyəcək və necə daha əvvəlki əsrlərdə dini bidətlərdən təmizləmək üçün bir vəli, bir mürşid gəlib vəzifə yerinə yetirmişsə bizim yaşadığımız əsrdə də Allah hz. Mehdi (ə.s)-ı vəzifələndirmişdir və o da Allahın izniylə Axırzamanın bu böyük vəzifəsini yerinə yetirəcək.

 

“Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə (buna) yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, O, Öz  nurunu tamamlayar.” (Tövbə surəsi, 32)  

 

Aşağıda böyük Əhli-sünnə alimi Mədinəli Allamə Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci həzrətlərinin Hal tərcüməsi keçir:

 

 

 

DİGƏR SAYTLARDAN CAVABLAR:

 

 

1- “Mənim ümmətimin ömrü  1500 ili çox keçməyəcək” bu hədis səhihdirmi? <http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?id=12671&s=show_qna>

 

2- Qiyamətin qopma tarixi haqqında məlumat verərsinizmi? http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=7127&keyword=k%FDyame

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/193270/hz-mehdi-(əs)-in-zuhurununhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/193270/hz-mehdi-(əs)-in-zuhurununhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/14284_hz_mehdi_as_nin_zuhurunun_sozde_bir_sonraki_yuzyila_kaldigi_yani_kendisinin_hicri_1400_de_cikm.jpgTue, 04 Nov 2014 19:30:23 +0200
Hz. Mehdi görülməmiş bir ədalət anlayışına sahib olacaq Zülm və təcavüz, haqsızlıq dünyanın hər tərəfini əhatə edib. Çox az sayda insan bu bəlanın içinə girməmişdir. Dünyanın heç bir dövründə bu dərəcə şiddətli, mütəşəkkil izdiham, guya elm və texnologiya ilə dəstəklənilən küfr və dəlalət hücumu olmamışdır. Dünya tarixinin küfr və dəlalət baxımından ən şiddətli dövründəyik. Allah heç bir şeyi qarşılıqsız yaratmaz. Allah küfr və dəlalətin çox güclü qarşılığını yaratmışdır. Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s) birlikdə Allahın istəyilə bu küfr və dəlalət atəşini bu əsrdə söndürəcəklər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində verilən məlumatlara görə, hər növ məhsul və mal bolluğu, təhlükəsizlik, etibar və ədalətin təmini, dinclik və səadət, maddi-mənəvi hər cür imkanın insanların rahatlığı, sevinci və dincliyi üçün istifadə edilməsi, ehtiyacların təmin olunması, istəyənə istədiyindən sayılmadan qat -qat çox verilməsi hz. Mehdi dövrünün ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri olacaq. Hz. Mehdinin vəsiləsiylə meydana gələcək bu ədalət və dinclik mühiti çox geniş diametrdə və çox bənzərsiz olacaq. Mövzuyla əlaqədar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdən bəziləri belədir:

 

"Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış olsa da, Allah mənim Əhli-beytimdən bir şəxsi göndərəcək, yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ." (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)      

"Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR." (Sünen-i Əbu Davud, 5/93)

 

"Hz. Mehdi insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ." (Sünen-i İbni Macə, 10/348)    

 

Zülm və təcavüz, haqsızlıqla dolu olan DÜNYA O (HZ. MEHDİ) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ. "(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 20)         

 

"HZ. MEHDİNİN ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR BOL OLACAQ Kİ, zorla alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaq." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)         

"ONUN (HZ. MEHDİNİN) ƏDALƏTİ HƏR YERİ ÖRTƏCƏK və insanlar arasında hz. Peyğəmbərin sünnəti ilə rəftar edəcək. Hətta birindən, mala ehtiyacı olan kim varsa çağırmağını deyəcək, o adam əmrini yerinə yetirəndə, yalnız bir adam gələcəkdir." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 20)      

"Hz. Mehdiyə aralarında qadınların da olduğu 314 adam beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. ZAMANI O QƏDƏR ƏDALƏTLİ OLACAQ Kİ, QƏBİRDƏKİ ÖLÜLƏR DİRİLƏRƏ QİBTƏ EDƏCƏK..." (əl-Kavlu'l Müxtəsər Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Muntazar, səh. 22)        

 

İnsanlar bal arılarının bəyləri ətrafından toplanması kimi, hz. Mehdinin ətrafında toplanarlar. ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLU OLAN DÜNYANI O ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. ƏDALƏTİ O CÜR OLAR Kİ, YUXUDA OLAN BİR KƏS BELƏ OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. DÜNYA SANKİ ƏSRİ-SƏADƏT DÖVRÜNƏ GERİ DÖNƏR.   (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 29)

 

Dünya həyatının bir günü qalsa, Allah Təala o günü uzadar, mənim Əhli-beytimdən bir nəfər göndərər. Onun adı mənim adım kimidir. Atasının adı atamın adı kimidir. ZÜLM VƏ PİSLİKLƏ DOLMUŞ DÜNYANI, ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURACAQ.   (Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, s. 80) (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5-ci cild, səh. 365)     

"Hz. Mehdi ilə müjdələnin. O Qureyşdən və Əhli-beytimdən olan bir adamdır. O, insanların ixtilaf və ictimai sarsıntılar içində olduqları bir vaxtda çıxar. O (HZ. MEHDİ) YER ÜZÜNÜ, ÖZÜNDƏN ƏVVƏL ZÜLM VƏ TƏZYİQ İLƏ DOLDURULDUĞU KİMİ ƏDALƏT VƏ İNSAF İLƏ (mərhəmətlə) doldurar. (Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1-ci cild, səh 7, No 7) Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 13)

 

O (HZ. MEHDİ) ƏRZƏ SAHİB OLAR VƏ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL TƏZYİQ VƏ ZÜLMLƏ DOLU OLAN ƏRZİ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. Sizdən Ona kim yetişsə, qar üzərində sürünərək də olsa gəlsin, ona qatılsın. Çünki o hz. Mehdidir. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 14) (Hz. İbn-i Mes'ud RA (Büyük Kıyamet Alametleri, 135 / 3)   

 

Yer üzü zülm və düşmənliklə dolduqdan sonra mütləq mənim Əhli-beytimdən biri (hz. Mehdi) çıxar. DÜNYA  NECƏ ZÜLM VƏ DÜŞMƏNLİKLƏ DOLUDURSA, O DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 11)       

 

Məndən sonra... ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR NƏFƏR (HZ. MEHDİ) GƏLƏR  VƏ YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. (Hz. Ebdurrahman Ibni Kays r.a. / Ramuz El-Ehadis 2-ci cild, səh. 518, No 4)  

 

"Yer üzü zülm və düşmənliklə dolmadıqca qiyamət qopmaz. DAHA SONRA ƏHLİ-BEYTİMDƏN VƏ MƏNİM SOYUMDAN BİR NƏFƏR ÇIXAR, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURAR."   ((İmam-ı Ahmed, İbn’i Hibban, Hakim)    

"Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan), Allah o günü uzadacaq, adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun ƏHLİ-BEYTİMDƏN MÜTLƏQ BİR NƏFƏR GƏLƏCƏK, ƏVVƏL ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLU OLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ İNSAFLA (mərhəmətlə) DOLDURACAQ."(Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-ci cild, səh 365)       

 

Şübhəsiz ki, ərz haqsızlıq, kədər və zülmlə dolacaq. Zülm, haqsızlıq və kədərlə dolduğu o zaman, ALLAH ƏHLİ-BEYTİMDƏN ADI MƏNİM ADIMDA, ATASININ ADI ATAMIN ADINDA BİR NƏFƏRİ GÖNDƏRƏR VƏ O, DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.   (Hz. Muaviye Ibni Kur’an r.a. / Ramuz El-Ehadis 2-ci cild, səh 346, No 6)

Dünyadan yalnız bir gün qalmış olsa belə, Allah Təala mütləq, zülm, haqsızlıq və kədərlə doldurduğu YER ÜZÜNÜ DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURMAQ VƏ ADI ATAMIN ADINA UYĞUN GƏLƏN MƏNDƏN (ƏHLİ-BEYTİMDƏN) BİR NƏFƏRİ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN O GÜNÜ UZADAR."   (Ebu Davud və Tirmizi)    

Əli ibn Əbu Talib (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: "Dünyada bir gündən başqa qalmasa belə, Allah əvvəldən zülmlə doldurduğu kimi ONU ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR NƏFƏRİ MÜTLƏQ GÖNDƏRƏRDİ." (Əbu Davud tahric etmişdir.) (FiZilali’l- Kuran’da Kıyamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, səh. 113)         

 

"Ya Abbas, bu işi Allah mənimlə başlatdı. Sənin sülaləndən biri ilə bitirəcək. O CAVAN (HZ. MEHDİ) DÜNYANI ƏVVƏLCƏ ZÜLMLƏ DOLDUĞU KİMİ TƏKRAR ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ..."   ((Hz. Ammar İbn-i Yaser RA (Büyük Kıyamet Alametleri, 498/1)   

 

 

YER ÜZÜ ZÜLM VƏ İŞGƏNCƏ YERİNƏ ƏDALƏTLƏ DOLACAQ. (HZ. MEHDİ) HƏR ŞEYİ HAQQ VƏ ƏDALƏT ÖLÇÜLƏRİYLƏ BƏRABƏR BİR ŞƏKİLDƏ PAYLAYACAQ. Beləcə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi, havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə məmnun olacaqlar.(İmam Suyuti, Qiyamət Əlamətləri, Ölüm və Diriliş, səh. 1699, səh. 175)    

 

 

 

…Əbu Həmzəi-Somalidən: Bir gün İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Yanındakılar dağılıb getdikdən sonra mənə belə buyurdu: "Ey Əbu Həmzə! Allahın yanında dəyişməyəcək qəti hökmlərdən biri hz. Mehdimizin qiyamıdır... YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUQDAN SONRA ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ HZ. MEHDİ...  (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 90-91)

 

…Abdi Xeyirdən: Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: "Rəsulullah (səllallahu əleyhi və alih) mənə belə buyurdu:"...(HZ. MEHDİNİN) Adı mənim adım, YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLUNCA ÇIXACAQ VƏ ONU ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ."   ((Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 97-98)

 

İmam Zeynalabdin əleyhissalamın nəvəsi Əli ibn Ömər deyir ki: İmam Əbu Abdullah, Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: "MƏNİM ÖVLADLARIMDAN OLAN QAİM (HZ. MEHDİ)... YER ÜZÜNÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUĞU KİMİ ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 217)  

 

İshaq ibn Qalibdən: İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hz. Mehdinin hal və xüsusiyyətlərini izah edən bir xütbəsində belə buyururdu:"NURU, MƏŞHUR ŞƏFASI İLƏ AÇIQ, HAQQ VƏ AŞKAR BİR BƏYANLA ƏDALƏTİ TƏTBİQ EDƏR."  (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 267)

Cabir ibn Abdullah Ənsarı deyir ki:"VƏ YER ÜZÜ ZÜLM, HAQSIZLIQ, ŞƏR İLƏ DOLDUĞU KİMİ HZ. MEHDİ ONU ƏDALƏT, BƏRABƏRLİK VƏ NUR İLƏ DOLDURACAQ." (Şeyx Məhəmməd b.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 278)    

 

…İbni Əbu Həmzədən:"ONA (HZ. MEHDİYƏ) ƏDALƏT, İNSAF (mərhəmət) VƏ LÜTFKARLIQ (yaxşılıq etmə) SİFƏTLƏRİ HƏDİYYƏ EDİLMİŞDİR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 287)     

 

Hişam ibn Salam deyir ki: İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:"Hz. Mehdinin zühuruna qədər xalqın hər sinfi xalqa hökm edəcək. Belə ki, artıq heç kim "əgər biz hökumət qursaydıq, ədaləti tətbiq edərdik" deyə bilməyəcək. DAHA SONRA QAİM (HZ. MEHDİ) ƏLEYHİSSALAM HAQQ VƏ ƏDALƏT İLƏ YAM EDƏCƏK."   (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 322)

 

Fəzl ibn Yəsar belə deyir: İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: "ALLAHA AND OLSUN Kİ, EYNİLƏ İSTİ VƏ SOYUĞUN EVLƏRİNƏ DOLDUĞU KİMİ HZ. MEHDİNİN ƏDALƏTİ DƏ ONLARIN EVİNƏ DOLACAQ." (Şeyx Məhəmməd b.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 351)       

"Hz. Mehdi mənim Əhli-beytimdən və mənim nəsilimdəndir. O (HZ. MEHDİ), YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ." (Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, səh. 438, (816))      

 

"HZ. MEHDİ ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ÇIXACAQ..."(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏDALƏTİ ELƏ OLACAQ Kİ, HEÇ KİMƏ, HEÇ BİR ŞEYDƏ, HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK. (Kafi, 4-cü cild, səh. 427)  

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mühakimə və hökmlərində, hökumətində HEÇ KİMƏ BİR İYNƏ UCU QƏDƏR BELƏ ZÜLM VƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK VƏ HEÇ KİM TƏHQİR EDİLMƏYƏCƏK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh. 280, 283, 284)    

 

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏDALƏT ÖLÇÜ VƏ TƏRƏZİSİNİ XALQIN ARASINDA BURAXACAQ VƏ BELƏCƏ KİMSƏ, BAŞQA BİRİNƏ ZÜLM EDƏ BİLMƏYƏCƏK."   (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh. 280, 283, 284)

 

"Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə -bəzi çətinliklər və döyüşlər çıxdıqdan sonra- ZÜLM VƏ HAQSIZLIĞI ORTADAN QALDIRACAQ VƏ YER ÜZÜNÜN HƏR YERİNİ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ." (Bihar'ül Envar, 51-ci cild, səh. 146)  

 

"(HZ. MEHDİ (Ə.S)) HEÇ KİMİ BAŞQASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAQ."  (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, 2-ci cild, səh. 11)       

 

Əbu Səid Hudri də Peyğəmbər (s.ə.v)-in minbər üzərində belə buyurduğunu nəql edir: "Əhli-beytimdən olan vəd edilmiş HZ. MEHDİ (Ə.S) AXIRZAMANDA ZÜHUR EDƏCƏK. Göy ona yağışını yağdıracaq və yer ona bitkilərini bitirəcək. İNSANLAR YER ÜZÜNÜ ZÜLMLƏ DOLDURDUQDAN SONRA O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ." (Bihar-ul Envar,  51-ci cild, səh. 74, İsbat-ul Hudat, cild 7, səh. 9)     

HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Lütfkarlığı çox bərəkətli bir yağış kimidır.  (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 188)     

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187356/hz-mehdi-gorulməmis-bir-ədaləthttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187356/hz-mehdi-gorulməmis-bir-ədaləthttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/11966_hz_mehdi_gorulmemis_bir_adalet_anlayisina_sahip_olacaktir.jpgTue, 17 Jun 2014 12:27:06 +0300
Mehdinin ortaya çıxacağı dövrdə xəlifə (müsəlmanların mənəvi lideri) olmayacaq Hədislərdə hz. Mehdinin çıxışından əvvəlki dövrdə müsəlmanların başlarında bir xəlifə, yəni müsəlmanların mənəvi liderliyini boynuna götürmüş bir adamın olmayacağı bildirilmişdir.

Əbu Səid Peyğəmbərin (s.ə.v) belə buyurduğunu rəvayət edir:"Axırzamanda sultanlar tərəfindən ümmətimə şiddətli bir bəla gələcəkdir. Elə bir bəla ki, ondan daha şiddətlisi görülməmişdir. Eləki, yer üzü onlara dar gələcək və zülmlə dolacaq. MÖMİNLƏR BU ZÜLMDƏN XİLAS OLMAQ ÜÇÜN BİR SIĞINACAQ VƏ BİR XİLASKAR TAPA BİLMƏYƏCƏKLƏR..." (El-Beyan, səh. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, səh. 161, Yenabi-ul Mevedde, 2-ci cild, səh. 177)       

"Onun çıxacağı il insanlar həccə başlarında bir əmir (xəlifə) (müsəlmanların mənəvi lideri) olmadan gedəcəklər..." (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, səh. 168-169)

"İnsanlar başlarında bir İmam (xəlifə, müsəlmanların mənəvi lideri) olmadan həcc edərlər…" (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 35)        

Rəvayətlərdəki "heç kimin beyətinin hz. Mehdinin boynunda olmayacağı" ifadəsindən hz. Mehdi zamanında müsəlmanların başında bir xəlifə, yəni müsəlmanların mənəvi bir lideri olmayacağı, bu səbəbdən, hz. Mehdinin də bir xəlifəyə bağlı olmayacağı aydın olur.

"…Arxasında İsa ibn Məryəmin namaz qılacağı Qaim (hz. Mehdi) xaricində biz Əhli-beytdən olan hamımızın boynunda zamanın tağutunun (Allahın hökmünü tanımayan hər varlıq, güc, şeytan) beyəti olacağını (hz. Mehdi dövründə dinsizliyin hakim olacağını, dərhal hər kəsin bu sistemə bağlı olacağını) bilmirsiniz? Uca Allah onun zühurunu və şəxsini gizləyəcək. BELƏCƏ O, ZÜHUR EDƏNDƏ HEÇ KİMİN BEYƏTİ ONUN BOYNUNDA OLMAYACAQ..." (Kemal-üd -Din, 1-ci cild, səh. 305) 

 

Həsən ibn Münzirin Zürarədən nəql etdiyinə görə, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: "Vallah sahibiniz mütləq zühur edəcək və BOYNUNDA HEÇ KİMİN BEYƏTİ olmayacaq." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 402)     

 

İbrahim ibn ÖmərYemani deyir ki: İmam Əbu Abdullah əleyhissalam belə buyurdu: "Qaim (hz. Mehdi) qiyam edəndə BOYNUNDA HEÇ KİMİN BEYƏTİ OLMADAN ZÜHUR EDƏCƏK." (Şeyx Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 218-219)

 

Hişam ibn Salam deyir ki: İmam Əbu Abdullah əleyhissalam belə buyurdu: "Qaim qiyam edəndə ONUN BOYNUNDA HEÇ KİMİN MÜQAVİLƏSİ, ƏHDİ VƏ BEYƏTİ OLMAYACAQ." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 219)        

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187350/mehdinin-ortaya-cixacagi-dovrdə-xəlifəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187350/mehdinin-ortaya-cixacagi-dovrdə-xəlifəhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/11967_mehdi_nin_ortaya_cikacagi_donemde_halife_muslumanlarin_manevi_lideri_olmayacaktir.jpgTue, 17 Jun 2014 09:31:06 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) Quranın doğru yolunu və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətini insanlara göstərəcək Nəchül-Bəlağədən: İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: "Onlar səhv yolları izləyərək və yol göstərici ənənələri tərk edərək sağa və sola getdilər... Ey insanlar, bu hər vədin reallaşacağı və bilmədiyiniz adamın (MEHDİ (Ə.S.)) GƏLİŞİNİN YAXINLAŞDIĞI ZAMANDIR. Diqqət yetirin, o zaman aramızdan çıxan (HZ. MEHDİ (Ə.S)), BU ƏN ÇƏTİN ZAMANLARDA BİR İŞIQLA ONLARI AŞACAQ..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)       

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişiylə birlikdə insanlığın, onun Qurandan qaynaqlanan nuru və ağlı ilə işıqlanacağı; Mehdi (ə.s)-ın Allahın doğru yolunu, Quranın gözəlliklərini və Rəsulullah (s.ə.v)-in sünnətini insanlara göstərəcəyi bildirilir.

 

(Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan bu hədisdəki "BİR İŞIQLA" şəklindəki ifadə bəlkə də hz. Mehdi (ə.s)-ın və tələbələrinin istifadə edəcəkləri TELEVİZİYA VƏ KOMPYUTER EKRANINA da işarə edir.)

 

Bknz. <http://www.hazretimehdi.com/internet.html>

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187349/hz-mehdi-(əs)-quranin-dogruhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187349/hz-mehdi-(əs)-quranin-dogruhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/11968_hz_mehdi_as_kuran_in_dogru_yolunu_ve_peygamberimiz_sav_in_sunnet-i_seniyyesini_insanlara_goste.jpgTue, 17 Jun 2014 09:03:54 +0300
Müsəlmanların mənəvi liderliyi Mehdiyə evində oturarkən gələcəkdir "Hz. Mehdi bütün haramların halal sayıldığı, böyük bir fitnədən sonra çıxacaq. XİLAFƏT (müsəlmanların mənəvi liderliyi) ONA EVİNDƏ OTURARKƏN GƏLƏCƏK və dövründə yer üzünün ən xeyirlisi özü olacaq." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 37)   

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187348/musəlmanlarin-mənəvi-liderliyi-mehdiyə-evindəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187348/musəlmanlarin-mənəvi-liderliyi-mehdiyə-evindəhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12009_muslumanlarin_manevi_liderligi_mehdi_ye_evinde_otururken_gelecektir.jpgTue, 17 Jun 2014 08:40:53 +0300
Müsəlmanların parçalanmasını hz. Mehdi aradan qaldıracaq, islam aləmini birləşdirəcək Hz. Mehdinin çıxacağı dövrün xüsusiyyətlərindən biri də, islam aləminin bir və bütün olmamasıdır. İslam aləminin parçalanması, müsəlman cəmiyyətlər və qruplar arasında ayrılıqlar, anlaşılmazlıqlar, hətta qarşıdurmalar olması hz. Mehdinin çıxış əlamətlərindən biridir. Hz. Mehdi zühur etdiyində bu dağınıqlığı bütünlüklə ortadan qaldıracaq, müsəlman dünyasının birliyini təmin edəcək. Bütün müsəlmanlar, sevgiylə və coşğuyla hz. Mehdinin ətrafında birləşəcəklər.

 

Amirə binti Nufeyl deyir ki: İmam Hüseyn əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: "SİZLƏR BİR-BİRİNİZDƏN UZAQ OLDUĞUNUZU SÖYLƏMƏDİKCƏ, BİR-BİRİNİZİN ÜZÜNƏ TÜPÜRMƏDİKCƏ, BİR-BİRİNİZİ TƏKFİR ETMƏDİKCƏ VƏ BİR-BİRİNİZƏ LƏNƏTLƏŞMƏDİKCƏ gözlədiyiniz (hz. Mehdinin zühuru) baş verməyəcək. İfadə etdim ki: Elə isə o zamanda heç bir xeyir yoxdur. Buyurdu ki: "Xeyirin hamısı o zamandadır. Qaimimiz (HZ. MEHDİ) QİYAM EDƏCƏK (ZÜHUR EDƏCƏK) VƏ BUNLARIN HAMISINI ORTADAN QALDIRACAQ."  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 240)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187347/musəlmanlarin-parcalanmasini-hz-mehdi-aradanhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187347/musəlmanlarin-parcalanmasini-hz-mehdi-aradanhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12312_muslumanlarin_parcalanmisligini_hz_mehdi_ortadan_kaldiracak_islam_alemini_birlestirecektir.jpgTue, 17 Jun 2014 08:32:36 +0300
Axırzamanda insanların böyük qismi, hz. Mehdinin camaatından uzaq duracaq Aşağıdakı hədisdə insanların böyük əksəriyyətinin hz. Mehdidən uzaq duracağına işarə edilir. Bu insanlar hz. Mehdinin və yaxınlarının üstün əxlaqını və Allah yolunda verdikləri böyük mübarizəni təqdir edə bilməyəcəklər. Axırzamanda insanların böyük qisminin din əxlaqından uzaqlaşmamaları və hz. Mehdi camaatının bir çox böhtana, çətinliyə, təzyiqə məruz qalmaları səbəbiylə, mənfəətlərinin zərər görməsi qorxusuyla insanların hz. Mehdi və camaatına yaxınlaşmayacaqları aydın olur.

 

Buyurdu ki: "Onları yer üzünün kənarlarında axtarın. ONLARIN HƏYATLARI SADƏDİR, EVLƏRİ KÜRƏKLƏRİNDƏDİR, ƏGƏR HAZIR OLSALAR, TANINMAZLAR, ƏGƏR İTSƏLƏR, AXTARILMAZLAR, XƏSTƏ OLSALAR, HEÇ KİM ONLARIN ZİYARƏTİNƏ GƏLMƏZ, ƏGƏR EVLƏNMƏK İSTƏSƏLƏR, KİMSƏ ONLARA GƏLMƏZ. ƏGƏR ÖLSƏLƏR, CƏNAZƏLƏRİNƏ HEÇ KİM QATILMAZ. ONLAR MALLARINI ARALARINDA BƏRABƏR OLARAQ PAYLAŞARLAR VƏ BİR-BİRLƏRİNİ QƏBİRLƏRİNDƏ ZİYARƏT EDƏRLƏR, AYRI ŞƏHƏRLƏRDƏ OLSALAR DA, İSTƏKLƏRİ HƏMİŞƏ EYNİDİR." (Gaybetul Numanı, Səh. 238)  


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187346/axirzamanda-insanlarin-boyuk-qismi-hzhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187346/axirzamanda-insanlarin-boyuk-qismi-hzhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12313_ahir_zamanda_insanlarin_buyuk_kismi_hz_mehdi_nin_cemaatinden_uzak_duracaktir.jpgTue, 17 Jun 2014 08:29:07 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) heyvanlara qarşı sevgi bəsləyəcək və onların halını anlayacaq O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), TƏSDİQLƏNMİŞ, QUŞ VƏ BÜTÜN HEYVANLARIN DİLLƏRİNİ BİLƏN BİRİDİR. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 188)   

Hz. Mehdi (ə.s)-ın heyvanlara qarşı sevgisi və şəfqəti çox güclü olacaq, onların halını, ehtiyaclarını çox yaxşı anlayacaq. Onun dövründə yer üzündəki bütün varlıqlar kimi yerdəki və göydəki bütün heyvanlar da hz. Mehdiyə qarşı çox böyük bir sevgi bəsləyəcək, hamısı ondan razı olacaqlar:

 

"Mehdi ilə müjdələnin... ONDAN YER VƏ GÖY ƏHLİ RAZIDIR..." (Kitab-ülBurhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh.13)  

 "ONUN XİLAFƏTİNDƏN (mənəvi liderliyindən) YER VƏ GÖY ƏHLİ, HƏTTA HAVADAKI QUŞLAR BELƏ RAZI OLACAQ."  (El-Kavlu'lMuhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 26)  

"... O ZAMAN, YER VƏ GÖY ƏHLİ, BÜTÜN YIRTICI HEYVANLAR, QUŞLAR, HƏTTA DƏNİZDƏKİ BALIQLAR BELƏ ONUN XİLAFƏTİYLƏ (mənəvi liderliyiylə) SEVİNƏCƏKLƏR..."  (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)    

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187345/hz-mehdi-(əs)-heyvanlara-qarsihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187345/hz-mehdi-(əs)-heyvanlara-qarsihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12359_hz_mehdi_as_nin_hayvanlara_karsi_sevgisi_olacak_ve_onlarin_halini_anlayacaktir.jpgTue, 17 Jun 2014 08:17:13 +0300
Hz. Mehdi malı və neməti ədalətli bir şəkildə paylayacaq, bütün yer üzü bolluq və bərəkətlə dolacaq Hz. Mehdi insanlara o qədər bol mal paylayacaq və insanların ehtiyacları o qədər yaxşı qarşılanacaq ki, heç kim pulunu başqa bir yerə xərcləmək vəziyyətində qalmayacaq.

 

Hz. İmam Hüseyn (ə.s)-dən belə rəvayət olunmuşdur: "Bir-birinizin halını soruşub bir-birinizə lütf edin. And olsun dəni yarıb yaşıllaşdıran və canlıları yaradan Allaha ki, ELƏ BİR ZAMAN GƏLƏCƏK Kİ, HEÇ BİR KİMSƏ BİR DİNAR VƏ DİRHƏM XƏRCLƏMƏYƏ BİR YER TAPA BİLMƏYƏCƏK." (Yəni hz. Mehdinin zühur etdiyi zaman Allah Təalanın və vəlisinin (hz. Mehdinin) çox fəzlindən ötəri heç kim pulunu xərcləyəcək bir yer tapa bilməyəcək).  (Ikdüd Dürer, səh. 236)      

 

Peyğəmbərimiz deyir ki: Əbu Səid söyləyir:"...HZ. MEHDİ, O QƏDƏR COMƏRD BİR KİMSƏ OLACAQ Kİ, ONA MÜRACİƏT EDƏRƏK "MƏNƏ ONU LÜTF ET, BUNU LÜTF ET" DEYƏ YALVARANLARIN ƏTƏKLƏRİNİ DAŞIYA BİLƏCƏKLƏRİ QƏDƏR DOLDURARAQ LÜTF EDƏCƏK." (Tirmizi, İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 1699, səh. 171)

 

 

"Ümmətimdən hz. Mehdi çıxacaq. ALLAH TƏALA İNSANLARI ZƏNGİN ETMƏK ÜÇÜN ONU (HZ. MEHDİNİ) GÖNDƏRƏCƏK. O zaman ümmətim nemətlənəcək, heyvanlar bolluq içində və ərzin nəbatatı çox olacaq. HZ. MEHDİ İNSANLARA BƏRABƏR ŞƏKİLDƏ BOL- BOL MAL PAYLAYACAQ."   (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)      

 

"AXIRZAMANDA ÜMMƏTİMDƏN BİR XƏLİFƏ (müsəlmanların mənəvi lideri olacaq bir şəxs) ÇIXACAQ, MALI SAYIB HESAB ETMƏDƏN İNSANLARA BOL- BOL PAYLAYACAQ." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)      

"HZ. MEHDİNİN ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR BOL OLACAQ Kİ, ZORLA ALINAN HƏR MAL SAHİBİNƏ GERİ LÜTF EDİLDİYİ KİMİ, BİR İNSANIN BAŞQASINA AİD OLAN DİŞİNDƏ QALMIŞ BİR ŞEY BELƏ SAHİBİNƏ QAYTARILACAQ."  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 54)

 

 

"İNSANLARA MALI VƏ ƏŞYANI PAYLAYARKƏN, SAYMADAN BOL- BOL PAYLAYACAQ."(El-Kavlu'lMuhtasar Fi Alamet-ilMehdiyy-ilMuntazar, səh. 21)     

 

 

"HZ. MEHDİ ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ÇIXACAQ... ƏŞYANI, MALI PAYLAYACAQ LAKİN, BOLLUQ SƏBƏBİNDƏN QƏBUL EDƏN OLMAYACAQ."  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)    

"MALI BƏRABƏR BİR ŞƏKİLDƏ İNSANLARA PAYLAYACAQ." (El-Kavlu'lMuhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 20)

 

"ÜMMƏTİM ARASINDA BİR XƏLİFƏ (müsəlmanların mənəvi lideri olan hz. Mehdi) OLACAQ, MALI SAYMADAN PAYLAYACAQ." (Kitab-ül Burhan fi Alamet-ilMehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 15)   

 

"ƏMİRLƏRİNİZDƏN BİR ƏMİR (HZ. MEHDİ) OLACAQ Kİ, MALI SAYMADAN SƏPƏLƏYƏCƏK. BİRİ ONDAN MAL İSTƏYƏNDƏ "AL GÖTÜR" DEYƏRƏK LÜTF EDƏR, O DA PALTARININ ƏTƏYİNİ YAYAR VƏ MALI DOLDURAR." (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 15)      

 

"HZ. MEHDİ GƏLDİYİ ZAMAN MALI ÇOX PAYLAYAR..." (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 15)      

 

"Ümmətim arasında HZ. MEHDİ ÇIXACAQ, ALLAH ONU İNSANLARI ZƏNGİN ETMƏK ÜÇÜN GÖNDƏRƏCƏK. Ümmət nemətlənəcək, heyvanlar bol-bol yeyib-içəcək, ərz bitkisini çıxaracaq, MAL "SAHAH" ÜZRƏ (SƏVİYYƏ ÜZRƏ) VERİLƏCƏK."  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 15)       

 

"O (HZ. MEHDİ), fitnələrin zühur etdiyi bir zamanda gələcək VƏ LÜTFKARLIĞI QARŞILIQSIZ OLACAQ."  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)  

 

"MƏHƏMMƏD ÜMMƏTİNİN KÖNLÜ ZƏNGİNLİKLƏ DOLACAQ." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 20)    

 

 

"Onun dövründə ümmətin bəzi yaxşıları və pisləri MİSLİ ƏSLA GÖRÜLMƏMİŞ ŞƏKİLDƏ BİR ÇOX NEMƏTLƏRƏ SAHİB OLACAQ. Çox yağış yağmasına baxmayaraq bir damlası belə boşa getməyəcək, torpaq bir tək toxum istəmədən məhsuldar və bərəkətli olacaq." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 21)

…Abdi Xeyirdən: Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: "Rəsulullah (səllallahu əleyhi və alih) mənə belə buyurdu: "... (HZ. MEHDİ) Yer üzü zülm və cəfa ilə dolduqda çıxacaq və onu ədalət və bərabərliklə dolduracaq. BİRİ ONUN (HZ. MEHDİNİN) YANINA DƏFƏLƏRLƏ GƏLƏCƏK VƏ ONUN YANINDA ÇOXLU MAL OLACAQ VƏ O ADAM DEYƏCƏK Kİ: "EY HZ. MEHDİ! MƏNƏ BU MALDAN LÜTF ET." DEYƏCƏK Kİ: "İSTƏDİYİN QƏDƏR NEMƏT LÜTF ETDİM." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 97-98)      

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur və qiyamında... HƏR KƏS EHTİYACI OLAN ŞEYİ, HEÇ BİR MANEƏ TÖRƏTMƏ OLMADAN BAŞQA BİRİNİN CİBİNDƏN GÖTÜRƏCƏK.  (El-İhtisas (Şeyh Müfid), səh. 24)   

 

Hz. Mehdi (ə.s)-in zamanında MÖMİNLƏR, BİR-BİRLƏRİYLƏ ETDİKLƏRİ RƏFTARLARDA MƏNFƏƏT ƏLDƏ ETMƏYƏCƏKLƏR. (Vesail'üş Şia, Ticaret babları)         

 

"HZ. MEHDİ (Ə.S) BAŞQALARININ İSTƏYİNİ YERİNƏ YETİRƏCƏK, ONLARA MAL PAYLAYACAQ VƏ BƏXŞİŞ VERƏCƏK. Öz dövlətinin idarəçilərinə və məmurlarına çox sərt davranaraq ciddiyyət göstərəcək. GÜCSÜZLƏRƏ VƏ KASIBLARA ŞƏFQƏTLİ VƏ MEHRİBAN DAVRANACAQ."  (El-Mehdiyy-il Mev'ud..., 1-ci cild, səh. 276-277)        

 

"HZ. MEHDİ (Ə.S) ÖZ DÖVLƏTİNİN İDARƏÇİLƏRİNƏ SƏRT DAVRANACAQ, MİSKİNLƏRƏ QARŞI ŞƏFQƏTLİ VƏ YOXSULLARA QARŞI COMƏRD OLACAQ. Hz. Mehdi (ə.s)-ın əlaməti budur." (El-Mehdiyy-ilMev'ud..., 1-ci cild, səh. 276-277) 

"HZ. MEHDİ (Ə.S) KASIBLARA QARŞI ELƏ BİR ŞƏKİLDƏ DAVRANACAQ Kİ, öz əliylə onların ağzına yağ və bal qoyacaq." (El-Mehdiyy-il Mev'ud..., 1-ci cild, səh. 297)  

 

"HZ. MEHDİ (Ə.S) HƏR HAQQ SAHİBİNİN HAQQINI ALIB ÖZÜNƏ VERƏCƏK, hətta əgər birinin haqqı başqasının dişləri arasında olsa belə, haqsızlıq edən və zorla alan insanın dişləri arasından onu çıxaracaq və haqqı sahibinə qaytaracaq." (El-Mehdiyy-il Mev'ud..., 1-ci cild, səh. 279-282-283)     

"YER ÜZÜNDƏ ONUN (HZ. MEHDİNİN) ƏDALƏT VƏ LÜTFKARLIQ BƏRƏKƏTİNDƏN FAYDALANMAYAN BİR YER QALMAYACAQ, hətta heyvanlar və bitkilər belə bu bərəkət, ədalət, haqlılıq və yaxşılıqdan faydalanacaq." (Bihar'ül Envar, 10-cu cild. Bu mövzuda çox və məşhur hədislər mövcuddur)       

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZAMANINDA HƏR KƏS ZƏNGİN VƏ EHTİYACSIZ OLACAQ.   (Bihar'ül Envar, 51-ci cild, səh. 146)     

 

 

"ALƏMİN BÜTÜN SƏRVƏTİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YANINDA TOPLANACAQ; (yerin altında və üstündə olan bütün zənginliklər) Daha sonra hz. Mehdi (ə.s) insanlara lütf edəcək və "Gəlin, alın bunları" deyəcək. Daha sonra HƏR KƏSƏ, O GÜNƏ QƏDƏR GÖRÜLMƏMİŞ BİR BƏXŞİŞ VERƏCƏK."(İlel'üş Şerayi (Şeyh Saduk). (Bihar'ül Envar,  51-ci cild, səh. 29)      

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZAMANINDA TARLALAR ÇOX MƏHSUL VERƏCƏK, HƏR KƏS HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YANINA GƏLİB "MƏNƏ SƏRVƏT, MAL LÜTF ET" DEYƏCƏK. HZ. MEHDİ (Ə.S) DA DƏRHAL "LÜTF ETDİM" DEYƏ BUYURACAQ. (Keşf'ül Gumme (İrbili). Kifayet'üt Talib (Kenci Şafii). Bihar'ül Envar, 51-ci cild, səh. 88)    

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) MALLARI HƏR KƏSİN ARASINDA BƏRABƏR ŞƏKİLDƏ BÖLƏCƏK. (Batının Güneşi, on üçüncü fəsil)

 

ONUN (HZ. MEHDİNİN) ZAMANINDA HƏR KƏS RİFAH, DİNCLİK VƏ BƏNZƏRSİZ BİR NEMƏT BOLLUĞUNA QOVUŞACAQ, HƏTTA HEYVANLAR BELƏ ÇOXALACAQ VƏ RAHAT OLACAQLAR. Yer üzü çox bitki yaşıllaşdıracaq. Çayların suları çoxalacaq. Yer altındakı xəzinələr, sərvətlər və digər mədənlər çıxarılacaq. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh: 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, 2-ci cild, səh. 11)        

 

Ondan (hz. Mehdidən) yer və göy əhli razıdır. O (HZ. MEHDİ) MALI BÖLƏR... VƏ ÜMMƏTİ MƏHƏMMƏD (S.Ə.V)-İN ÜRƏKLƏRİNİ ZƏNGİNLİKLƏ DOLDURAR VƏ ƏDALƏTİ ONLARI ƏHATƏ EDƏR.   (Hz. Ebu Said el Hudrir.a. / Ramuz El-Ehadis 1-ci cild, Səh 7, No:7) (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 13)         

 

 

Əbu Səid Hudri də Peyğəmbər (s.ə.v)-in minbər üzərində belə buyurduğunu nəql edir: "Əhli-Beytimdən olan vəd edilmiş HZ. MEHDİ (Ə.S) AXIRZAMANDA ZÜHUR EDƏCƏK. GÖY ONA YAĞIŞINI YAĞDIRACAQ VƏ YER ONA BİTKİLƏRİNİ BİTİRƏCƏK. İnsanlar yer üzünü zülmlə doldurduqdan sonra, o yer üzünü ədalətlə dolduracaq." ((Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 74, İsbat-ul Hudat, 7-ci cild, səh. 9)     

 

Kahili deyir ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: "ELƏ BİR ZAMAN GƏLƏCƏK Kİ, DİRHƏM VƏ DİNARINIZI QOYACAQ BİR YER TAPA BİLMƏYƏCƏKSİNİZ, YƏNİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURUNDAN SONRA ALLAHIN VƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN FƏZLİ VƏ LÜTFÜ SAYƏSİNDƏ XALQ ELƏ ZƏNGİN OLACAQ Kİ, PULLARINI XƏRCLƏYƏCƏK YER TAPA BİLMƏYƏCƏK."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 170)         

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187002/hz-mehdi-mali-və-nemətihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187002/hz-mehdi-mali-və-nemətihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12333_hz_mehdi_mali_ve_nimeti_adil_bir_sekilde_dagitacak_butun_yeryuzu_bolluk_ve_bereketle_dolacakti.jpgFri, 06 Jun 2014 16:43:11 +0300
Darvinizmi müdafiə edən bəzi saxta din alimləri meymun və donuz kimi olacaqlar "Ümmətimin içində qorxunc hadisələr olar, İNSANLAR SIĞINMAQ ÜÇÜN ALİMLƏRİNİN YANINA GƏLƏRLƏR VƏ BİRDƏN-BİRƏ ONLARIN MEYMUN VƏ DONUZ OLDUQLARINI GÖRƏRLƏR." (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve AhirZaman Alametleri Muhtasaru Tezkiretil Kurtubi, səh. 470)   

 

Axırzamanda bir qisim saxta din alimləri darvinizmi müdafiə edəcək və özlərinin təkamüllə meydana gəldiklərinə inanacaqlar. Özlərinin meymun, yəni bir növ heyvan olduqlarını iddia etdikləri üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də bu kəsləri "meymun" olaraq xarakterizə etmiş; "meymunlar kimi olacaqlarını" xəbər vermişdir.

 

Hədisdə ayrıca bəzi saxta din alimlərinin də, donuz kimi inadkar, sərt, sevgisiz, təcavüzkar, hər tapdığını yeyən, şəfqətsiz və ruhsuz olacaqlarına işarə edilmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187001/darvinizmi-mudafiə-edən-bəzi-saxtahttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187001/darvinizmi-mudafiə-edən-bəzi-saxtahttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12386_darwinizmi_savunan_bazi_sozde_din_alimleri_maymun_ve_domuz_gibi_olacaklardir.jpgFri, 06 Jun 2014 16:23:35 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı fərqli olaraq gözəl şəklə salacaq "Qiyam edəcək (Qaim) hz. Mehdi (ə.s) Əlinin soyundandır. O, BU YER ÜZÜNÜ, YER ÜZÜNDƏN BAŞQA BİR HALA GƏTİRƏCƏK..."   (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 169)    

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187000/hz-mehdi-(əs)-dunyani-fərqlihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/187000/hz-mehdi-(əs)-dunyani-fərqlihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12389_hz_mehdi_as_dunyayi_bambaska_bir_guzellige_sokacaktir.jpgFri, 06 Jun 2014 16:20:07 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) dünyanın hər yerini günəş kimi işıqlandıracaq, onun vəsiləsiylə bütün ''qəm və zülmlər'' sona çatacaq HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Lütfkarlığı ilə çox bərəkətli bir yağış kimidir. ((Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 188)     

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186999/hz-mehdi-(əs)-dunyanin-hərhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186999/hz-mehdi-(əs)-dunyanin-hərhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/12410_hz_mehdi_a_s_dunyanin_her_yerini_gunes_gibi_aydinlatacak_onun_vesilesiyle_tum_gam_ve_zuluml.jpgFri, 06 Jun 2014 16:15:38 +0300
Hz.Mehdi (ə.s) dövründə idarəçi mövqeyində olan kəslər xəbərləşməyi və bilmədikləri mövzuları araşdırıb öyrənməyi əllərindəki noutbuklar və kompyuterli telefonlarla reallaşdıracaqlar İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın oğlu Məhəmmədin nəqlinə görə İmam (ə.s) belə buyurdu: "QAİM ƏLEYHİSSALAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏNDƏ hər məmləkətə bir səfir göndərəcək və hər bir səfirə belə buyuracaq. "SƏNİN ƏHDİN ƏLİNDƏDİR. Anlamadığın bir vəziyyətlə qarşılaşar və hökm verməkdə çətinlik çəksən ƏLİNƏ BAX VƏ ƏLİNDƏ YAZANI TƏTBİQ ET." (ŞeyxMəhəmməd ibn İbrahimiNumanı, Gaybeti Numanı, səh. 381)     

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) dövründə idarəçi mövqeyində olan kəslərin xəbərləşmək, məlumat almaq, ya da bilmədikləri mövzuları araşdırıb öyrənmək məqsədiylə noutbuklardan və kompyuterli telefonlardan faydalanacaqlarına diqqət çəkilmişdir. Bu müqəddəs dövrdə texnologiyanın ən üstün səviyyəyə çatacağı, insanların özlərinə gələn xəbərləri və bilməyib öyrənmək istədikləri mövzuları əllərindəki noutbukların, ya da kompyuterli telefonların düymələrinə basaraq bu texnoloji alətlərin ekranlarından görüb anlayacaqları hədisdən aydın olur.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186998/hzmehdi-(əs)-dovrundə-idarəci-movqeyindəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186998/hzmehdi-(əs)-dovrundə-idarəci-movqeyindəhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13061_hz_mehdi_as_doneminde_yonetici_konumunda_olan_kisiler_haberlesmeyi_ve_bilmedikleri_konulari_ar.jpgFri, 06 Jun 2014 16:08:15 +0300
Bütün dünya hz. Mehdi (ə.s)-ı televiziya və internetdən izləyəcək "HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR EDƏNDƏ Allah iman edənlərin üzərində elə görmə və eşitmə gücləri təcəlli etdirərki, ARADA BİR POÇTALYON OLMADAN HZ. MEHDİ (Ə.S) OLDUĞU YERDƏN BÜTÜN DÜNYAYA SƏSLƏNƏR, ONLAR DA ONU EŞİDƏR, HƏTTA GÖRƏRLƏR." (MuntakabEl Ezhar, səh. 483)  

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxdığı dövrdə ünsiyyətin asanlaşmasıyla, dərhal görünüş ilə səsin çatdırıldığı televiziyalara və internetə diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın dünya səviyyəsində təbliğ edəcəyi; danışıqlarının və görünüşlərinin hər kəsə asanlıqla çata biləcəyi izah edilir.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın internet, televiziya və radio yoluyla təbliğini dünyanın dörd bir tərəfinə çatdıracağına və bu şəkildə dünya səviyyəsində tanınacağına bağlı digər hədisləri<http://hazretimehdi.com/internet.html>hissəsindən əldə edə bilərsiniz.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186948/butun-dunya-hz-mehdi-(əs)http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186948/butun-dunya-hz-mehdi-(əs)http://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13087_tum_dunya_hz_mehdi_as_yi_televizyon_ve_internetten_izleyecektir.jpgThu, 05 Jun 2014 15:40:10 +0300
Hz. İsa (ə.s) ikinci dəfə yer üzünə gələndə üzərində möhür olan kitablarla islam əxlaqını təbliğ edəcək "İsa (ə.s) onu (sandığı) alıb açacaq və içində bir möhür, min kitab tapacaq, bu kitablarla islamı canlandıracaq."  (Risalet'ül Meşrepelverdi fi mezhebibil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, səh. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)        

Hədisdə verilən məlumatdan hz. İsa (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə möhürlənilmiş kitabları hazır tapacağı, bu mükəmməl əsərlərlə islamı təbliğ edəcəyi aydın olur.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186947/hz-isa-(əs)-ikinci-dəfəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186947/hz-isa-(əs)-ikinci-dəfəhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13088_hz_isa_as_ikinci_kez_yeryuzune_geldiginde_uzerinde_muhur_bulunan_kitaplarla_islam_ahlakini_teb.jpgThu, 05 Jun 2014 15:31:25 +0300
Mehdi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcək Hz. Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: "Sanki Qaimi (Hz. Mehdini) görər kimiyəm ki,...PEYĞƏMBƏRİN QIZIL MÖHÜRLƏ MÖHÜRLƏNİLMİŞ müqaviləsini cibindən ÇIXARIR. MÖHÜRÜNÜ AÇARAQ ONU İNSANLARA OXUYUR..."(Bihar, 52-ci cild, səh. 326)

Hədisdə verilən məlumatdan hz. Mehdi (ə.s)-ın, əsərlərində və hər xeyirli, gözəl və faydalı işində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi aydın olur.

Bundan əlavə hədisin ifadəsindən, hz. Mehdi (ə.s)-ın yazdığı və hazırlatdığı əsərlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi; əsərlərini Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə bəzəyəcəyi də aydın olur.

Hədisdə bu möhürün qızıl olduğuna, yəni qızıl rəngində bir möhür istifadə edildiyinə də xüsusilə diqqət çəkilmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186946/mehdi-peygəmbərimiz-(səv)-in-mohurunuhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186946/mehdi-peygəmbərimiz-(səv)-in-mohurunuThu, 05 Jun 2014 15:27:50 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə bütün insanlar onun mənəvi liderliyi altında birləşəcək Malik ibn Zamra deyir, əmirəlmömin Əli əleyhissalam mənə belə buyurdu: "Xeyrin çoxu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏCƏK,... SONRA ALLAH HƏR KƏSİ ONUN ƏTRAFINDA YIĞACAQ." (Şeyh  (Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 242)

 

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki:"... ALLAH SİZİN ÜÇÜN, SİZİ BİRLƏŞDİRƏCƏK VƏ SİZİ DAĞINIQ İKƏN BİR YERƏ GƏTİRƏCƏK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) ÇIXARANA QƏDƏR... Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmağınızın intiqamını alacaq (Darvinizmə, materializmə və ateizmə elmi zəmində lazım olan cavabı verəcək) olanın və haqlarınızın xilaskarı olanın, o (hz. Mehdi (ə.s)) olduğunu qətiliklə anlayacaqsınız..."  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ulEnvar, c. 51], AnsariyanYayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003 səh. 182)   

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186913/hz-mehdi-(əs)-zuhur-edəndəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186913/hz-mehdi-(əs)-zuhur-edəndəhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13150_hz_mehdi_as_ortaya_ciktiginda_butun_insanlar_onun_manevi_liderligi_altinda_birlik_olacaktir.jpgThu, 05 Jun 2014 06:28:18 +0300
Hz. Mehdi (ə.s), degenerasiyanın çox sıx olduğu Axırzamanda, səmimiyyəti, şəxsiyyəti, təmkini və zadəganlığıyla ən güclü insan olacaq "Ey inananların Əfəndisi (s.ə.v), bizə Mehdi (ə.s.) haqqında xəbər ver." İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: "... HƏR KƏS DEGENERASİYA OLANDA, (HZ. MEHDİ (Ə.S)) SAFLIQ MƏKANI olacaq... BAŞI TƏMKİNLİYİLƏ DİKDİR, ZADƏGANLIĞI ƏN SEÇMƏ XARAKTERDƏ STABİLLİKLƏ KÖKLƏŞMİŞDİR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186912/hz-mehdi-(əs)-degenerasiyanin-coxhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186912/hz-mehdi-(əs)-degenerasiyanin-coxhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13151_hz_mehdi_as_dejenerasyonun_cok_yogun_oldugu_ahir_zamanda_samimiyeti_kisiligi_vakari_ve_asaleti.jpgThu, 05 Jun 2014 06:24:50 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) dövründə bütün kitab əhli hz. İsa (ə.s)-a iman edəcək Əli ibn İbrahim, Şəhr ibn Həvşəbdən belə rəvayət edir: "...HZ. İSA (Ə.S) QİYAMƏTDƏN ƏVVƏL DÜNYAYA ENƏCƏK. BELƏCƏ, YƏHUDİ VƏ NƏSRANİLƏRDƏN, ÖLMƏDƏN ƏVVƏL (YƏNİ HZ. İSA (Ə.S) ÖLMƏDƏN ƏVVƏL VƏ YA YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARDAN HƏR HANSI BİRİ ÖLMƏDƏN ƏVVƏL) ONA İNANMAYAN KƏS QALMAYACAQ. HZ. İSA Ə.S HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ARXASINDA NAMAZ QILACAQ. Həccac: "Nə danışırsan sən?! Bunu haradan bilirsən ki?!" deyə soruşduqda; "Bu hədisdir." dedim, "Mən bu hədisi Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn ƏbuTalibdən eşitdim!" Sonra: "Vallah tam qaynağından eşitmisən!" dedi.   (Kummu Tefsiri, 1-ci cild, səh. 158)      

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranın: "And olsun, Kitab əhlindən, ölmədən əvvəl ona inanmayacaq kimsə yoxdur. Qiyamət günü, o da onların əleyhinə şahid olacaq." (Nisa surəsi, 159) ayəsini hədisdə ifadə edildiyi şəkildə açıqlamışdır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186911/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-butunhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186911/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-butunhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13152_hz_mehdi_as_devrinde_butun_ehli_kitap_hz_isa_as_ya_iman_edecektir.jpgThu, 05 Jun 2014 06:21:15 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) Tövratı və İncili dəyişildirilmiş qisimlərindən təmizləyərək, Qurana uyğun olan qisimlərini ortaya çıxaracaq və yəhudilərə Tövratla, xristianlara da İncillə hökm edəcək Cabir ibn Yezid əl-Cofi, İmam Məhəmməd Baqirdən rəvayət edir:"...Hz. Mehdi (ə.s)-ın hz. Mehdi (ə.s) deyə adlandırılmasının səbəbi budur ki, gizli bir işə doğru istiqamətləndiriləcək, Tövrat və digər səmavi kitabları Antakyada bir mağaradan çıxardacaq və YƏHUDİLƏR ARASINDA TÖVRATLA, XRİSTİANLAR ARASINDA İNCİLLƏ HÖKM EDƏCƏK." (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, 1-ci cild, səh. 254-255)  

 

"Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi - Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK."  (Suyuti, əl-Havi li'l Feteva, II. 81)      

Harun ibn Maruf; Zamra ibn Rabiyədən, Abdullah ibn Şevzəbdən rəvayət edir: "Şübhəsiz ki, hz. Mehdi (ə.s), "Mehdi (ə.s.)" deyə adlandırılmışdır. Çünki O, Şam dağlarından bir dağa doğru hidayət olunar (istiqamətləndirilər), "TÖVRAT" KİTABLARINI (DƏRİLƏRİNİ) ORADAN ÇIXARDAR VƏ ONLARA ƏSASLANARAQ YƏHUDİLƏRLƏ MÜZAKİRƏ EDƏR VƏ (NƏTİCƏDƏ) BİR DƏSTƏ YƏHUDİ ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81 

 Ona "Mehdi (ə.s)" deyilməsinin səbəbi budur; o, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki TÖVRATA DAİR KİTABLARI ÇIXARAR VƏ YƏHUDİLƏRDƏN BİR CAMAAT ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.   (Celaleddin SuyutininTasnifinden Hadisler, AhirZaman Mehdisinin Alametleri, Müellif Ali bin Hüsammeddin elMuttaki, Kahraman Neşriyat Kitabevi, səh. 77)

 

Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v) Axırzamanda gələcək hz. Mehdi (ə.s)-ın Tövratı açıqlayacağını bildirir. Allahın izniylə Tövratın dəyişdirilmiş qisimlərindən təmizlənilməsi və Qurana uyğun qisimlərinin ortaya çıxarılması, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biridir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndən sonra insanlara, Allah qatından göndərildikdən sonra bəzi pis niyyətli insanlar tərəfindən bəzi hissələri dəyişdirilmiş Tövratın Qurana uyğun olan əslini izah edəcək. Hətta beləcə, bir qisim yəhudi də müsəlman olacaq.

Arabir, hədisdə bildirilən ifadələrin həqiqi mənası düşünülərək, insanların mağaralarda Tövrat axtardıqlarına da rast gəlinir. Ancaq rəvayətlərdən, Tövrat və İncilin Allah qatından vəhy edilmiş haqq olan mətnlərinin ancaq hz. Mehdi (ə.s) dövründə tapılacağı aydın olur.

Ancaq bununla yanaşı, "Həqiqi Tövrat" əsl olaraq günümüzdəki Tövratın içində gizlidir. Hz. Mehdi (ə.s) da insanların gözündən qaçmış, gizlənmiş həqiqi Tövratı, dəyişdirilmiş Tövratın içindəki sonradan əlavə olunmuş azğın və səhv izahları çıxararaq ortaya qoyacaq. (Doğrusunu Allah bilir.)

Hz. Mehdi (ə.s) eyni şəkildə xristianları da İncildəki Qurana uyğun olan hökmlərə çağıracaq.

Yəhudilərə Tövratın əsliylə, xristianlara da İncilin əsliylə hökm edilməli olduğunu Uca Rəbbimiz Allah bizlərə Quranda açıq-aydın bildirir:

Şübhəsiz ki, Tövratı da Biz nazil etdik. Onda haqq yol və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər arasında onunla, din alimləri və fəqihlər isə kitabdan qorunub saxlanılanlarla (Tövratdan ələ gəlib çatan ayələrlə) hökm edərdilər. Onlar ona şahiddirlər. İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi (kitab və şəriət) ilə hökm etməyənlər, əlbəttə, kafirdirlər! (Maidə surəsi, 44)    

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186907/hz-mehdi-(əs)-tovrati-vəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/186907/hz-mehdi-(əs)-tovrati-vəWed, 04 Jun 2014 20:14:08 +0300