BATİL DİN: HİNDUİZM

 

 

 

Hin­du­izm başqa Uzaq Şərq din­lə­ri ki­mi ba­til bir eti­qad­dır. Al­la­hın vəh­yi­nə de­yil, in­san­la­rın öz­lə­rin­dən dü­zəlt­dik­lə­ri səhv ənə­nə və tə­lim­lə­rə əsas­la­nan bö­yük bir yan­lış­lıq­dır.

An­caq hin­dlilərin mü­qəd­dəs ki­tab­lar ki­mi qə­bul et­di­yi bu mətn­lə­rin heç bi­ri Al­la­hın vəh­yi­nə əsas­lan­mır. Bu mətn­lər tək­cə ar­yan­lar və müx­tə­lif hin­dli li­der­lə­ri tə­rə­fin­dən ya­zıl­mış əf­sa­nə­lər­dən, he­ka­yə­lər­dən iba­rət­dir. Hin­dlilər hə­yat­la­rı­nı, mə­ra­sim­lə­ri­ni, ri­tu­al­la­rı­nı bu ki­tab­lar­da­kı xu­ra­fat­la­ra uy­ğun ola­raq təş­kil edir­lər. Bu­na gö­rə də hin­du­izm mən­tiq­siz üsul­lar­la və ba­til ənə­nə­lər­lə do­lu­dur. Və ki­tab­lar­da gös­tə­ri­lən da­rıx­dı­rı­cı və qa­ran­lıq dün­ya hin­du­lar üçün ide­al hə­yat mo­de­li de­mək­dir.

Əl­bət­tə ki, hər bir in­san is­tə­di­yi di­ni seç­mək­də və ona əsa­sən ya­şa­maq­da sər­bəst­dir. An­caq doğ­ru­nun nə ol­du­ğu­nu izah et­mək və yan­lı­şı tən­qid et­mək də Al­la­hın mü­səl­man­la­rın üzə­ri­nə qoy­du­ğu bir və­zi­fə­dir. Bu sənədli filmin hazırlanmasındakı məqsəd isə bu yanlışlığa qarşı həm hindliləri, həm də başqa insanları xəbərdar etməkdir.

2006-03-24 17:17:05

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top